רפק תקשורת ותשתיות: הכנסות החברה ברבעון השני 2018 טיפסו לכ-87 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

רפק תקשורת ותשתיות: הכנסות החברה ברבעון השני 2018 טיפסו לכ-87 מיליון שקל


רוני אורן
הרווח הגולמי ברבעון צמח לכ-17 מיליון שקל

החברה סיימה את הרבעון השני של 2018 עם רווח נקי של כ-15.5 מיליון שקל

החברה החלה ברבעון הראשון של 2018 לאחד בדו"חותיה את חברת אלמור, שהונפקה אשתקד בתל-אביב

חברת רפק תקשורת ותשתיות פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום המחצית הראשונה והרבעון השני לשנת 2018. יצוין, כי בשל שינוי מיקוד פעילותה של החברה בשנים האחרונות - מחברת נציגויות לחברה אשר מתמקדת בייצור חשמל (תחום המתאפיין בפרויקטים ארוכי טווח, שמביאים בטווח הקצר לעלייה בהוצאות המימון, ועשויים לתרום הכנסות לקבוצה בטווח הארוך יותר) חל שינוי באופן חלוקת תחומי פעילותה של החברה והמגזרים בהן היא פעילה.

החל מהרבעון הראשון של שנת 2018 מאחדת רפק בדו"חותיה הכספיים את חברת אלמור, שמניותיה הונפקו בבורסה בתל-אביב, וזאת בעקבות הפיכתה לבעלת שליטה בחברה.

תוצאות הרבעון השני 2018

הכנסות החברה ברבעון השני של 2018 עלו בכ-101% לכ-87.1 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-41.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מאיחוד דו"חותיה הכספיים אלמור, זאת החל מהרבעון הראשון של 2018.

ההכנסות בתחום תשתיות החשמל, הכוללות את הכנסות קבוצת אלמור, הסתכמו ברבעון השני בכ-52 מיליון שקל, לעומת כ-51.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות בתחום הסחר, הכוללות את חברת ג'נרל מהנדסים ודטה טק, הסתכמו ברבעון השני בכ-31.7 מיליון שקל, לעומת כ-39.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בחלקו מהפסקת פעילות חברת TNN וקיטון בהכנסות דטה טק.


ההכנסות בתחום הייצוג והייעוץ ברבעון השני עלו בכ-43% והסתכמו בכ-3.2 מיליון שקל, לעומת כ-2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במכירות בשקלים וגידול בעמלות שהתקבלו.


באשר לתחום ייצור החשמל, הכולל את חברת רפק אנרגיה וכן את חברות הפרויקט המחזיקות בתחנות הכוח, יצוין כי ההכנסות והרווח התפעולי של תחנות הכוח טרם מוצגים במגזר זה, מאחר והחברה נמצאת בשלב ההקמה של תחנות הכוח, שמסווגות בדוחות הכספיים כרכוש קבוע עד לשלב ההפעלה.
הרווח הגולמי של רפק ברבעון השני של 2018 עלה בכ-104% לכ-17 מיליון שקל, לעומת -8.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מאיחודה של אלמור החל מהרבעון הראשון של 2018.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2018 טיפס לכ-2.47 מיליון שקל, לעומת כ-0.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

חברת רפק סיימה את הרבעון השני של 2018 ברווח נקי של כ-15.5 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של כ-10.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע מהכנסות מימון נטו בסך של כ-15.7 מיליון שקל שרשמה החברה ברבעון השני של 2018, לעומת הוצאות מימון בהיקף של כ-12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות המימון נבעו משינויים בשווי הוגן של נגזרים, שרכשה החברה לצורך הגנה על השקעותיה בפרוייקטי תחנות הכוח.

באוגוסט 2018 אישר דירקטוריון חברת אלמור חשמל, חברה בת של רפק, חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ-4 מיליון שקל. הדיבידנד יחולק בספטמבר 2018.

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה, נכון ל-30 ביוני 2018, הסתכם בכ-213.3 מיליון שקל.

תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2018

הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2018 עלו בכ-137% לכ-200 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-84.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מאיחודה של אלמור.

• ההכנסות בתחום תשתיות החשמל, הכוללות את הכנסות קבוצת אלמור, עלו במחצית הראשונה של שנת 2018 בכ-22% לכ-123.3 מיליון שקל, לעומת כ-100.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול בצבר ההזמנות וגידול בקצב התקדמות הפרויקטים.

• ההכנסות בתחום הסחר, הכוללות את חברת ג'נרל מהנדסים ודטה טק, הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2018 בכ-70.8 מיליון שקל, לעומת כ-79.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בחלקו מהפסקת פעילות חברת TNN וקיטון בהכנסות דטה טק.

• ההכנסות בתחום הייצוג והייעוץ במחצית הראשונה של שנת 2018 עלו בשיעור של כ-22% והסתכמו בכ-5.9 מיליון שקל, לעומת כ-4.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במכירות בשקלים וגידול בעמלות שהתקבלו. הכנסות התחום קשורות לביצוע פרוייקטים רב שנתיים והן מושפעות, בין השאר, מדחיות בביצוע פרויקטים במערכת הביטחון.

• באשר לתחום ייצור החשמל, הכולל את חברת רפק אנרגיה וכן את חברות הפרויקט המחזיקות בתחנות הכוח, יצוין כי ההכנסות והרווח התפעולי של תחנות הכוח טרם מוצגים במגזר זה, מאחר והחברה נמצאת בשלב ההקמה של תחנות הכוח, שמסווגות בדוחות הכספיים כרכוש קבוע עד לשלב ההפעלה.

הרווח הגולמי של רפק במחצית הראשונה של 2018 טיפס לכ-38 מיליון שקל, לעומת כ-17.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע מאיחודה של אלמור השנה.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של 2018 צמח לכ-9 מיליון שקל, לעומת כ-2.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

חברת רפק סיימה את המחצית הראשונה של 2018 ברווח נקי של כ-31 מיליון שקל, לעונת הפסד נקי של כ-21 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נובעת הן מאיחודה לראשונה של חברת אלמור, והן מהכנסות מימון בסך של כ-26.4 מיליון שקל שרשמה החברה במחצית הראשונה של 2018, לעומת הוצאות מימון בהיקף של כ-25.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המימון נבעו משינויים בשווי הוגן של נגזרים, שרכשה החברה לצורך הגנה על השקעותיה בפרויקטי תחנות הכוח.

אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריו:

באוגוסט 2018, התקשרה רפק במזכר הבנות למימוש השקעה בחברת IBC עם סלקום ישראל, חברת החשמל לישראל, IBC ושאר בעלי המניות ובעלי החוב העיקריים של חברת IBC, אשר במסגרתו התחייבה החברה הרוכשת, לרכוש את חלקה של רפק בחברת IBC העומד בשיעור של 7.5% מהון המניות המונפק של IBC, בתמורה לסך של כ-10 מיליון שקל. העסקה מותנית בהתקשרות בהסכם מפורט אשר ייחתם בין הצדדים ותהא כפופה, בין היתר, לקבלת אישורים רגולטוריים נדרשים. אם וככל שהעסקה תושלם, החברה צפויה לרשום את מלוא הסכום האמור כרווח.


במרץ 2018 הושלם הליך מימוש האופציה שהעניקה רפק אנרגיה לאו.פי.סי אנרגיה בע"מ, לרכישת מלוא אחזקותיה של רפק אנרגיה בחברת המיזם להקמת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל: צומת אנרגיה בע"מ.
בפברואר 2018 הושלם הליך מימוש האופציה שניתנה לגת אנרגיה מרפק אנרגיה בעבור רכישת כ-9.2% מהון המניות של החברות איי.פי.פי אלון תבור ואיי.פי.פי רמת גבריאל. האופציה כוללת גם רכישת מניית הנהלה אחת מתוך 7 מניות ההנהלה של כל אחת מהחברות. התמורה הכוללת שהתקבלה ממימוש האופציה הינה בסך של כ-4.8 מיליון שקל.

רפק תקשורת ותשתיות, שבניהולו של רוני אורן, הינה חברת אחזקות אשר פועלת באמצעות מספר חברות בנות בעיקר בתחום התשתיות. בנוסף עוסקת החברה בייעוץ וייצוג כסוכנת וכמפיצה בתחום הביטחוני. בתקופה האחרונה מתמקדת החברה בתחום של תחנות כוח לייצור חשמל.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il