TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהרותם שני ממשיכה במגמת הצמיחה:


דידי ידידיה ואבי טוריסקי (יחצ)
תוצאות מצוינות ברבעון שלישי של 2021 ומציגה רווח רבעוני של כ- 7.3 מיליון שקל, גבוה מכל הרווח השנתי של 2020
החברה ממשיכה את מגמת הצמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים
ההכנסות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו לסך של כ-93.8 מיליון שקל, עלייה של כ-65% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות לתשעת החודשים בשנת 2021 הסתכמו לסך של כ-254 מיליון ש"ח, גידול של כ-102% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2021 הסתכם לכ-20.0 מיליון שקל, בהשוואה לכ-10.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה ממשיכה להציג שיפור מתמיד בשיעור הרווח הגולמי אשר הסתכם ברבעון ל-21.3%, בהשוואה ל-18.4% בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021 מסתכם לכ- 7.4 מיליון שקל, הגבוה מהרווח הנקי של כל שנת 2020. הרווח הנקי לתשעת החודשים בשנת 2021 הסתכם לכ-20 מיליון שקל.
הון העצמי עלה תוך שנה פי 4 לסך של כ-88.1 מיליון שקל. שיעור ההון העצמי למאזן עמד על 21.6%, בהשוואה ל-6.6% לרבעון המקביל אשתקד.
נכון למועד הדוח, החברה עוסקת בקידום תכנון ובניה של 13 פרויקטים בתחום הנדל"ן היזמי למגורים. לחברה 5 פרויקטים בהקמה הכוללים 366 יחידות דיור (מתוכן 249 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה), 4 פרויקטים בתכנון הכוללים 386 יחידות דיור (מתוכן 265 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה), ו-4 עתודות קרקע הכוללות 146 יחידות דיור (מתוכן 83 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה).
ניר בן דוד, סמנכ"ל הכספים של רותם שני: "החברה ממשיכה להציג רבעון אחר רבעון גידול עקבי ברווחיות אשר נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה וצמצום עלויות המימון. אנו צופים להמשיך מגמה זו גם לתוך שנת 2022 לאור ההתקדמות הצפויה בפרויקטים הקיימים וכניסה של פרויקטים חדשים, אנו מעריכים שנראה עליה בהכנסות וברווחים האבסולוטיים וכן ברווחיות, תוך חיזוק האיתנות הפיננסית של החברה".

רותם-שני, חברת נדל"ן הפועלת בתחום תכנון, ייזום והקמת פרויקטים של בניה למגורים ומסחר, מדווחת על תוצאות חזקות ברבעון השלישי של שנת 2021.

הכנסות ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו בכ- 93.8 מיליון שקל, עליה של כ-65%, בהשוואה ל- 56.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בהיקפי הפעילות של החברה מהמשך התקדמות בפרויקטים בביצוע של החברה וכניסה של פרויקטים חדשים הכנסות ממכירת דירות כוללות הכנסות בגין דירות הקומבינציה. ההכנסות בתקופה של תשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו בכ-254.6 מיליון שקל, עליה של 102%, בהשוואה ל 125.8 מיליון שקל בתקופה הקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי לרבעון השלישי לשנת 2021 עלה ב-90% והסתכם בכ- 20.0 מיליון שקל בהשוואה ל-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי הרבעוני עלה ברבעון ל-21.3%, בהשוואה ל-18.4%. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם בכ-54.4 מיליון שקל, עליה של 122%, בהשוואה ל-24.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 עלה ל-21.4%, בהשוואה ל-19.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2021 זינק והסתכם בכ-7.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-1.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ויותר מהרווח השנתי של כל שנת 2020. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 זינק ביותר מפי 5 ל-19.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-3.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הנקי של החברה ובשיעורו ביחס להכנסות החברה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מגידול בהכנסות החברה מפרויקטים בביצוע לאור גידול בהיקף הפרויקטים ומשיפור ברווחיותם הגולמית וכן מקיטון בעלויות המימון של החברה.

אירועים מרכזיים בתקופה:
במהלך חודש יולי 2021 החלה החברה בהחתמת הסכם התקשרות בעסקה עם כ-85% מבעלי הזכויות במקרקעין ברחוב הבנים באבן יהודה בשטח כולל של כ-30,000 מ"ר. בכוונת החברה לפעול להוספת יתר בעלי הזכויות במקרקעין (כ-15%) להסכם, מיד לאחר השלמת רישומם כבעלים במקרקעין. בהתאם להערכות ראשוניות של החברה, היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט בהנחה כי יבנו בו 155 יח"ד הינו כ-195 מיליון ש"ח (חלק החברה, לא כולל מע"מ) ועלות ההשקעה הכוללת הצפויה בפרויקט הינה כ-170 מיליון ש"ח (לא כולל מע"מ).
במהלך חודש אוגוסט 2021, התקשרה החברה עם צד שלישי אשר אינו קשור לחברה בהסכם מייסדים להקמת חברה חדשה לקידום פרויקט למגורים בשכונת נווה כפיר בתל אביב בשטח של כ-8.8 דונם. כך שהחברה המשותפת תיזום ותקדם תכנון והקמת פרויקט על המקרקעין, אשר להערכת החברה, בכפוף לאישור תב"ע, יכלול הריסה של 8 בניינים קיימים והקמתם של 2 בניינים חדשים ומבנה מרקמי אשר צפויים לכלול בין 279 עד כ-345 יחידות דיור סה"כ כאשר תמורת בעלי הזכויות והמחזיקים, יחדיו, תסתכם ל-71 יחידות דיור חדשות.
לאחר תקופת הדוח דיווחה החברה כי לאחר הליך של התמחרות, ימכרו החזקותיה של חברת איי סי אר, שותפתה של החברה בפרויקט קריית שחקים, לרותם שני. החברה רכשה את המניות בנאמנות עבור חברת "מבנה נדל"ן" ותישא במלוא סכום הרכישה והסבת הלוואות הבעלים בסכום כולל של כ-84 מיליון ש"ח.
לאחר מועד הדוח, בחודש נובמבר 2021 התקשרה החברה בהסכם מימון עם תאגיד בנקאי לצורך ליווי סגור בקשר עם הקמת פרויקט הרצוג בנתניה. על פי הסכם הליווי, יעמיד התאגיד הבנקאי לחברה מסגרות אשראי כספיות ו/או ערבויות (בין היתר, ערבויות לבעלי הקרקע, ערבויות לפי חוק המכר וערבויות בגין תשלומי שכ"ד לבעלי הקרקע, בסך כולל של כ-517 מיליון ש"ח. הפרויקט, ששיעור החתימות בו עומד על 100%, יכלול ביצוע עבודות הריסה של הבניינים הקיימים והקמה של 206 יח"ד בשני מגדלי מגורים יוקרתיים ומודרניים בני 23 ו-27 קומות, כאשר מתוך ה- 206 יח"ד 157 יח"ד ייצאו לשיווק עוד השנה. הפרויקט ממוקם באיזור מתפתח וצמידות לתוכנית (מאושרת) לקריית חינוך ומרוחק 100 מטר (בלבד) מהטיילת החדשה בצפון נתניה ועם נגישות מהירה לתל אביב והסביבה באמצעות המחלף החדש בצפון נתניה . בפרויקט מתכוננות דירות 3,4 ו- 5 חדרים וכן מיני פנטהאוז ופנטהאוזים, כאשר רוב הדירות הינן עם נוף מלא לים. להערכת החברה היקף המכירות בפרויקט יעמוד על כ-373 מיליון ₪ והרווח הצפוי בו יעמוד על כ- 75 מיליון ₪ אשר משקף רווח לעלות בשיעור של 23%.

אודות רותם שני:
רותם שני, הוקמה בשנת 1996 ונמצאת בשליטת יהודה (דידי) ידידיה ואבי טוריסקי. החברה פועלת בתחום הנדל"ן היזמי בישראל, בעיקר בנדל"ן למגורים ומסחר ומתמחה בעסקאות קומבינציה והתחדשות עירונית. https://www.rotemshani.com/


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il