אנרג'יקס: תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2021 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירואנרג'יקס: תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2021


אנרגיקס
ה-EBITDA בתקופה הסתכם לכ-41 מיליון ש"ח, לעומת כ-52 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר:" הרבעון הראשון של שנת 2021 התאפיין בפעילות הקמה מאסיבית בכל שלושת הטריטוריות בהן פועלת החברה, הרחבת צבר הפרויקטים של החברה בשלבי הייזום השונים, והרחבה משמעותית של מערך הסכמי המימון של החברה, כשברקע עליית מחירים חדה במחירי החשמל בפולין ובארה"ב. כחלק מכך, ברבעון זה הגדלנו את ההספק של הפרויקטים בייזום מתקדם בארה"ב בהיקף של כ- MWp150, בין היתר בזכות התשתית האיתנה שהקמנו. אנו ממשיכים בצמיחה המאסיבית של אנרג'יקס בארה"ב, במיוחד לאור תוכנית התשתיות החדשה של ממשל ביידן המעניקה רוח גבית לתחום ומאיצה את המעבר לאנרגיה ירוקה.
בישראל ובפולין אנו בעיצומן של עבודות הקמה שצפויות להכפיל את ההספק המותקן שלנו בכל אחת מהטריטוריות בתחום אנרגיית הרוח בישראל, השלמנו אבני דרך משמעותיות לקידום פרויקט אר"ן לקראת סגירה פיננסית ותחילת הקמה ובמקביל אנחנו ממשיכים בתנופת עשיה להרחבת צבר הפרויקטים בייזום מתקדם וייזום ראשוני.
המשך פעילותינו תואם את התכנית האסטרטגית שאימצנו לחמש השנים הבאות, במטרה להגיע בשנת 2025 ליעד של GW3.2 פרויקטים מחוברים אשר יניבו הכנסות של למעלה מ-1.2 מיליארד ש"ח בשנה. "


תוכנית אסטרטגית לשנים 2021-2025 :ההספק הכולל של מערכות החברה בהפעלה מסחרית לשנת 2025 צפוי לעמוד על כ-GW3.2 אשר יניב הכנסות צפויות של מעל 1.2 מיליארד ש"ח לשנה. לצורך כך, החברה צפויה להידרש להשקעות בהיקף מוערך של כ- 8.5 מיליארד ש"ח, אותן בכוונתה לממן מיתרות הכספים שיעמדו לרשותה בסך של כ-2 מיליארד ש"ח והיתרה ממימון פרויקטלי חיצוני

תחזיותיה של החברה לשנת 2023 על בסיס צבר הפרויקטים הבשל ליום 31.12.2020 היקף ההכנסות יעמוד בטווח של 660-700 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקטים יעמוד בטווח שבין 520-560 מיליון ש"ח וה-FFO מהפרויקטים יעמוד בטווח של 420-460 מיליון ש"ח.

אירועים עיקריים במהלך הרבעון ועד סמוך למועד הפרסום:

הפעילות בישראל:

המשך קידום פרויקט אר"ן לקראת סגירה פיננסית: בחודש אפריל התקבל אישור רשות הרישוי של הות"ל להקמת חוות הרוח, המהווה אבן דרך משמעותית כחלק מהליך מתן היתר בניה של הפרויקט. בנוסף, בסמוך לתאריך אישור הדוח, חתמה חברת הפרויקט על מזכר הבנות לקבלת מימון הקמה בהיקף של עד 650 מיליון ש"ח.
החברה נמצאת בעיצומן של עבודות הקמה של צבר פרויקטים (עד 18 פרויקטים) בהספק של כ-139MWp (מכוח ההליכים התחרותיים 3 ו-4).

הפעילות בארה"ב:
החברה נמצאת בעיצומן של עבודות הקמה של צבר נוסף של 6 פרויקטים בווירג'יניה בהספק כולל של כ-140MWp (וירג'יניה 2). בסמוך לתאריך אישור הדוח, התקשרה החברה במערך הסכמים עם מוסד פיננסי אמריקאי כשותף המס. במסגרת זו, שותף המס ישקיע בחברת הפרויקט סך המוערך בכ- 55 מיליון דולר.
במהלך הרבעון רכשה החברה פרויקט נוסף בווירג'יניה בהספק של כ-150MWp. הפרויקט מצוי בשלבי ייזום מתקדמים לרבות זיקה לקרקע, סקר חיבור מחייב לרשת החשמל והיתר בניה.

פעילות החברה בפולין
רכישת חלק המיעוט - פרויקט להקמת חוות רוח Banie 4: בסמוך לתאריך אישור הדוח, רכשה החברה את חלקו של שותף המיעוט (32%) בפרויקט Banie 4 להקמת חוות הרוח בהספק של 56MW תמורת סך של 3.7 מיליון אירו. בהתאם, לתאריך אישור הדוח החברה מחזיקה ב-100% בחוות הרוח ובזכויות הבעלות בפרויקט.
החברה נמצאת בעיצומן של עבודות ההקמה של 2 חוות רוח בהספק כולל של כ-MW126.
התקשרות בעסקאות לקיבוע מחיר ועליית מחירי חשמל בפולין: בתקופת הדוח ולתאריך אישור הדוח ניכרת מגמה של עליה משמעותית במחירי החשמל (מחירי ה- SPOT ומחירי עסקאות עתידיות בבורסת החשמל). על רקע זאת, המשיכה החברה להתקשר בעסקאות קיבוע מחירים לשנים 2021-2024, במחירים עולים על פני השנים. עליית המחירים בעסקאות קיבוע המחיר יבואו לידי ביטוי בהכנסות החברה בשנים הבאות.

לתאריך אישור הדוח, לחברה מערכות בהספק של כ-MW402 בהפעלה מסחרית, כ-MW461 פרויקטים בהקמה או ערב הקמה, כ- MW875 בייזום מתקדם ומעל ל- 1,800MW פרויקטים בייזום.


תוצאות עיקריות לרבעון הראשון לשנת 2021:

החברה עומדת בתחזיותיה לרבעון הראשון

התוצאות ברבעון ביחס לרבעון המקביל הושפעו מקיטון בהספק המיוצר בפולין עקב תנאי רוח חלשים יחסית ברבעון הנוכחי לעומת תנאי רוח חזקים בצורה חריגה לטובה ששררו ברבעון המקביל (פער של 40% בייצור החשמל בין הרבעונים ). פער זה בא לידי ביטוי בכל תוצאות הפעילות של החברה ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו לכ-58 מיליון ש"ח לעומת כ- 70 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מהירידה בהספק המיוצר בחוות הרוח פולין כתוצאה מתנאי הרוח בסכום של כ-15 מיליון ש"ח, אשר קוזזו על ידי עליה בהספק הייצור בפרוייקטי PV בישראל ורישום הכנסות מפרוייקטי PV בארה"ב אשר טרם הופעלו מסחרית ברבעון המקביל.

הירידה בהכנסות ברבעון ביחס לרבעון המקביל מקבלת ביטוי לאורך מדדי הרווחיות בדוח רווח והפסד.

ה-EBITDA בתקופה הסתכם לכ-41 מיליון ש"ח, לעומת כ-52 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
פחת והפחתות ברבעון הראשון הסתכמו לסך של כ-18 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-15.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות הפחת ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נובע מתחילת רישום הוצאות פחת בגין פרויקטים בישראל ובארה"ב שטרם חוברו בתקופה המקבילה.
הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון הסתכמו לכ-7.6 מיליון ש"ח לעומת כ-1.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עיקר הגידול נובע מרישום הוצאות ריבית אפקטיבית בסך של כ-2 מיליון ש"ח בגין אג"ח להמרה (סדרה ב') שהונפקו בספטמבר 2020 וכן רישום הכנסות מהפרשי שער בתקופה המקבילה אשתקד בסך של 2 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם לכ -17.5 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-28 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ל-31.03.2021 הסתכם לכ-1.6 מיליארד ש"ח בדומה לסך ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2020. הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מרישום רווח רווח כולל לתקופה, אשר קוזז בחלקו על ידי דיבידנד שהוכרז ברבעון הראשון.

דיבידנד :
בחודש מרץ החליט דירקטוריון החברה לאמץ מדיניות דיבידנד רב שנתית, בהתחשב בהמשך הצמיחה של החברה וכתלות בצרכיה. במסגרת זו החליט הדירקטוריון לקבוע שהדיבידנד לשנת 2021 יהיה בסך כולל של 18 אגורות למניה, שישולם כדלקמן: 4 אגורות למניה לרבעון ראשון ושני 2021 ו- 5 אגורות למניה לרבעון השלישי והרביעי 2021.
בהתאם לכך, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון השני בסך של 4 אג' למניה (כ- 19.5 מיליון ש"ח), אשר ישולם בחודש יוני 2021.

אנרג'יקס
החברה הינה חלק מקבוצת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ. החברה עוסקת בייזום, פיתוח, מימון, הקמה, ניהול והפעלה של מערכות לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה מתחדשת בדגש על אנרגיה פוטו-וולטאית לרבות בשילוב אגירה ואנרגיית רוח. החברה החלה את פעילותה בספטמבר 2009 והונפקה בבורסה בתל אביב במאי 2011.
לחברה כיום יש פעילות בישראל, ארה"ב ופולין. ההספק הכולל של מערכותיה במדינות אלה מסתכם לסך של MW402 פרויקטים בהפעלה מסחרית, כ- MW461 פרויקטים בהקמה וטרום הקמה, כ- MW875 פרויקטים בשלב ייזום מתקדם ולמעלה מ-MW1,800 פרויקטים בשלב הייזום


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il