הראל השקעות - רבעון שלישי - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

עמלת פעילות במניות: החל מ-12 אג

מאמרים

הראל השקעות - רבעון שלישי


אוראל סרור
הראל השקעות צומחת בצורה יפה אך חייבת לשפר את הרווחיות שלה ברבעון הקרוב כדי לתקן את האיתנות הפיננסית שלה.
אוראל סרור | 18/1/12, 12:31
מאזן:
סך כל הנכסים של החברה הסתכמו ב 53.7 מיליארד ₪ ירידה של כ-1% לעומת רבעון קודם.
סך כל המזומנים של החברה ירדו ב 5% ל 1.2 מיליארד ₪ לעומת רבעון קודם.
ירידה בסך המזומנים המשועבדים עבור תעודות הסל ל 660 מיליון ₪ ירידה של 24% לעומת רבעון קודם.
סה"כ הרכוש הקבוע של החברה עלה ב 2% ל 636.7 מיליון ₪.
סה"כ החזקות החברה במניות ירד ב 9% ל 540.6 מיליון ₪.
סה"כ נכסי חוב סחירים ירדו ב 5% ל 6.2 מיליארד ₪.
נדל"ן להשקעה של החברה (עבור חוזים תלויי תשואה( עלה ב 11% ל 827.3 מיליון ₪.
נכסי ביטוח משנה נשארו ללא שינוי ועומדים על 5.11 מיליארד ₪.
סה"כ ההשקעות הפיננסיות של החבר עומדים על 17.25 מיליארד ₪.
סה"כ נכסים עבור חוזים תלוי תשואה ירדו ב 2% ל 20.25 מיליארד ₪.
סה"כ התחייבויות החברה ירדו ב 1% ל 50.3 מיליארד ₪.
סה"כ ההון העצמי ירד ב 5% ל 3.411 מיליארד ₪. סה"כ ההון המיוחס לבעלים של החברה ירד גם הוא ב 5% ל 3.4 מיליארד ₪.
יתרת עודפים ירדה ב 2% ל 3.2 מיליארד ₪ לעומת רבעון קודם.

דו"ח רווח והפסד:
סה"כ ההכנסות ירדו ב 44% ל 1.14 מיליארד ₪ לעומת רבעון קודם.
צפי הכנסות לשנת 2011 צפוי לעמוד על כ-8.3 מיליארד ₪ ירידה של 20% לעומת 2010.
סה"כ ההוצאות ירדו ב 35% ל 1.25 מיליארד ₪.
סה"כ פרמיות שהורווחו בשייר (בנטרול מבטחי משנה) עלה ב-6% ל 1.76 מיליארד ₪.
הפסד מהשקעות נטו והכנסות מימון בסך 905 מיליון ₪ לעומת רווח ברבעון קודם.
הכנסות מדמי ניהול נשארו ללא שינוי ועומדים על 176 מיליון ₪.
הכנסות מעמלות ירדו ב 4% ל 103 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
החברה רושמת הפסד של 61 מיליון ₪ לעומת רווח של 95 מיליון רבעון קודם.

תזרים מזומנים:
תזמ"ז שוטף שלילי של 545.2 מיליון ₪ לעומת תזמ"ז שלילי של 872.4 מיליון ₪ רבעון קודם.
תזמ"ז מפעילות השקעה שלילי של 81.2 מיליון ₪ כתוצאה מהשקעה בחברה מוחזקת בסך של 56.4 מיליון ₪ . לעומת תזמ"ז מפעילות השקעה של 39 מיליון ₪ רבעון קודם.
תזמ"ז מפעילות מימון בסך 196.5 מיליון ₪ לעומת 967.5 מיליון ₪ רבעון קודם. זאת בעיקר כתוצאה מפירעון הלוואה בסך 201 מיליון ₪.

מגזרים:
ביטוח בריאות :
• סה"כ ההכנסות עלו ב 5% ל 613.6 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
• סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו עלו ב 15% ל 662 מיליון ₪.
• הפסד מהשקעות נטו והכנסות מימון בסך 19.4 מיליון ₪ לעומת רווח של 31 מיליון רבעון קודם.
• הכנסות מדמי ניהול עלו ב 8% ל 2.4 מיליון ₪.
• הכנסות מעמלות עלו ב 10% ל 28.8 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
• המגזר רושם הפסד של 17 מיליון ₪ (לפני מיסים).
ביטוח כללי :
• סה"כ הכנסות ירדו ב 1% ל 544.7 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
• סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו עלו ב 2% ל 701.5 מיליון ₪.
• רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון ירדו ב 14% ל 71.3 מיליון ₪.
• הפסד של 42 מיליון ₪ במגזר (לפני מיסים).
חברות ביטוח בחו"ל:
• סה"כ ההכנסות עלו ב 4% ל 27.5 מיליון ₪.
• סה"כ פרמיות שהורווחו ברוטו עלו ב 9% ל 41.7 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
• הפסד מהשקעות נטו והכנסות מימון בסך 5.2 מיליון ₪ לעומת הפסד של 3.4 מיליון ברבעון קודם.
• הכנסות מעמלות עלו ב 1% ל 4.5 מיליון ₪.
• הפסד המגזר (לפני מיסים) 12.8 מיליון ₪ לעומת הפסד של 10.3 מיליון רבעון קודם.
שירותים פיננסים:
• סה"כ ההכנסות ירדו ב 11% ל 51.6 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
• רווחים מהשקעות נטו והכנסות מימון ירדו ב 9% ל 4.4 מיליון ₪ מרבעון קודם.
• הכנסות מדמי ניהול ירדו ב 15% ל 37.8 מיליון ₪ לעומת רבעון קודם.
• הכנסות מעמלות עלו ב 9% ל 9.3 מיליון ₪.
• רווח המגזר (לפני מיסים) ירד ב 19% ל 5.7 מיליון ₪.

יחסים פיננסים:
סה"כ השקעות הפיננסיות ביחס למאזן עומד על 32% בהתאם לממוצע.
סה"כ הנכסים עבור חוזים תלוי תשואה ביחס למאזן עומד על 38% בהתאם לממוצע.
סה"כ ההון העצמי ביחס למאזן עומד על 6% לעומת ממוצע של 7%.
סה"כ התחייבות ביחס למאזן עומד על 94% לעומת ממוצע של 93%.
סה"כ הכנסות מדמי ניהול עומדים על 8% בהתאם לממוצע.
סה"כ הכנסות מעמלות עומד על 4% בהתאם לממוצע.
סה"כ ההוצאות עומד על 96% לעומת ממוצע של 94%.
מכפיל רווח עומד על 12.8 לעומת ממוצע של 8.
מכפיל הון עומד על 0.94 לעומת ממוצע של 1.3
מנוף פיננסי 15.7 לעומת ממוצע של 13.7
הון זר לנכסים עומד על 0.936 לעומת ממוצע של 0.92.
יחס פרמיות שהורווחו להכנסות עומד על 77.2% לעומת ממוצע של 75%.
אחוז רווח נקי עומד על 3% לעומת ממוצע של 5%.
יעילות תפעולית 95% לעומת ממוצע של 96%.
תשואה על הון עומד על8% לעומת ממוצע של 16%.
תשואה על נכסים עומד על 1.5% לעומת ממוצע של 3.4%.
צמיחה חזויה של 12% .
מכפיל PEG מתאר תמונה בה המניה נסחרת בשווייה הריאלי.
מבחינת איתנות פיננסית החברה נמצאת בטווח הנמוך עם סיכוי גבוה לחדלות פירעון הבעייתיות הינה בעיקר בתחום הרווחיות ובתחום המבנה הפיננסי.

ניתוח טכני :
מגמה ראשית של עליות שהחלה בינואר 2009 הגיעה לסיום בינואר 2011.
מגמה משנית של ירידות שהחלה בינואר 2011 ועד היום.
רמת תמיכה של 13000 מהווה רמת תמיכה סופית שאם תשבר תסתיים המגמה המשנית של הירידות ותהפוך למגמה ראשית של ירידות.
רמת התנגדות קרובה הינה 16000 במידה ותיפרץ ייחשב איתות חיובי לקראת סוף מהלך הירידות. רמת ההתנגדות הנל חופפת להתנגדות של ממוצע נע קצר 50 ימים.
סטייה חיובית במתנד העוצמה RSI בין השפל האחרון באוגוסט מאותת על רמת תמיכה חזקה עם סיכוי נמוך לשבירתה כלפי מטה.

סיכום:
הראל השקעות צומחת בצורה יפה אך חייבת לשפר את הרווחיות שלה ברבעון הקרוב כדי לתקן את האיתנות הפיננסית שלה.
תזמ"ז מפעילות שוטפת שלילי לאורך זמן יקשה על החברה להתמודד עם משברים בעתיד היות והפסידה מהשקעות פיננסית אעבור חוזי ביטוח והשקעה גדלו בצורה משמעותית ברבעון.
לאור הנתונים שהוצגו החברה נסחרת בשווייה ללא אפ-סייד צפוי במחיר.ראש מחלקת המחקר ב- Ulysses Capital שהינה קרן השקעות פרטית בעלת אסטרטגיות השקעה ייחודיות
אסטרטגית ההשקעה מבוססת על ניהול פוזיציות באופן דינמי ע"י מודלים סטטיסטיים-מתמטים ומערכות מסחר אוטומטיות
מסחר מבוסס אלגוריתמים (Algo-trade) הינה שיטה בה משתמשים בבינה מלאכותית לביצוע ניתוח נתונים בזמן אמת.

חפשו אותנו בפייסבוק: Ulysses Capital
http://www.ul-capital.com
דוא"ל : orel@ul-capital.com

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.


ראש מחלקת המחקר ב- Ulysses Capital שהינה קרן השקעות פרטית בעלת אסטרטגיות השקעה ייחודיות

אסטרטגית ההשקעה מבוססת על ניהול פוזיציות באופן דינמי ע"י מודלים סטטיסטיים-מתמטים ומערכות מסחר אוטומטיות

מסחר מבוסס אלגוריתמים (Algo-trade) הינה שיטה בה משתמשים בבינה מלאכותית לביצוע ניתוח נתונים בזמן אמת.

 

חפשו אותנו בפייסבוק:  Ulysses Capital

 http://www.ul-capital.com

דוא"ל : orel@ul-capital.com

 

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד...

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם


שם מלא*: ישוב:
טלפון*: דוא"ל:
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il