אלדן תחבורה בע"מ - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהאלדן תחבורה בע"מ


שי דהן , מנכל משותף באלדן
הכנסות החברה ברבעון השלישי 2019 עלו בכ-5.9% לכ-424.4 מיליון שקל; הרווח הנקי עלה בכ-24.9% לכ-8.1 מיליון שקל

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם גידול של כ-4.4% בהכנסות לכ-1.24 מיליארד שקל; הרווח הנקי הסתכם בכ-13.9 מיליון שקל

ההון העצמי של החברה עלה לכ-410.4 מיליון שקל, כ-13.3% מסך המאזן

שי דהן, מנכ"ל משותף באלדן: "אנו מסכמים רבעון עם שיפור בשורת ההכנסות ובשורת הרווח לתקופה. כפי שהודענו לאחרונה אנו נערכים להנפקת סדרות אג"ח חדשות ובמסגרת זו פורסם השבוע דרוג A+ מחברת הדרוג מעלות להיקף גיוס של עד 350 מיליון שקל לסדרות אלה. נמשיך לפעול לשיפור הפעילות והשבחתה וכן להורדת עלויות המימון".

חברת אלדן תחבורה בע"מ, מחברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות במשק, פרסמה היום את דו"חותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019:

הכנסות החברה בתקופה עלו בכ-4.4% לכ-1.24 מיליארד שקל, לעומת כ-1.18 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים בתקופה גדלו בכ-5% לכ-800.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-762.4 שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מגידול בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות המגזר, בעקבות עלייה הן בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר והן בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר בתקופה הסתכמו בכ-103.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-95.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר השכרת כלי רכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים בתקופה עלו בכ-4.1% לכ-245.3 מיליון שקל, לעומת כ-235.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע בעיקרו מגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב המשויכים למגזר, בקיזוז קיטון בהכנסות משכירות. רווחי המגזר הסתכמו בכ-6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במגזר הסחר ההכנסות מלקוחות חיצוניים בתקופה עלו לכ-190.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-184.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מגידול בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר הסתכמו בכ-0.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-0.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מגזר הסחר הינו מגזר חדש הכולל את מכירת כלי הרכב החדשים ("אפס ק"מ") שנרכשו מיבואנים וטרם שימשו במגזרי הפעילות האחרים.

הרווח הגולמי בתקופה הסתכם בכ-213.6 מיליון שקל (כ-17.2% מהמכירות), בהשוואה לכ-214 מיליון שקל (כ-18% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ-87.8 מיליון שקל (7.1% מהמכירות), לעומת כ-88.5 מיליון שקל (7.5% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המימון, נטו הסתכמו בתקופה בכ-69.1 מיליון שקל, לעומת כ-70 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ-13.9 מיליון שקל, לעומת כ-14.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לתקופה הסתכם בכ-10.3 מיליון שקל, לעומת כ-15.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) עלה בתקופה לכ-84.9%, לעומת 84.7% בתקופה המקבילה ב-2018.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2019:

הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-5.8% לסך של כ-424.4 מיליון שקל, לעומת כ-400.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים ברבעון עלו בכ-8.1% לסך של כ-285.4 מיליון שקל, לעומת כ-264.1 שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מגזר זה נבע הן מגידול בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות המגזר, והן מגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר. הגידול בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות מגזר זה נבע הן מעלייה בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר, והן מעלייה בתמורה הממוצעת לרכב. הגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר נבעו מגידול בכמות כלי הרכב שנמכרו בקיזוז קיטון בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-32.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-34.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר השכרת כלי רכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים ברבעון עלו בכ-12.6% לכ-84.9 מיליון שקל, לעומת כ-75.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות מגזר זה נבע בעיקרו מגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב המשויכים למגזר, ומגידול בהכנסות משכירות. הגידול בהכנסות ממכירת רכב נבע מעלייה בכמות כלי הרכב שנמכרו, בקיזוז קיטון בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר ברבעון הסתכמו בכ-3.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הסחר ההכנסות מלקוחות חיצוניים הסתכמו ברבעון בכ-52.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-59.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון בהכנסות ממגזר מיוחס לקיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו, בקיזוז גידול בתמורה הממוצעת לרכב. החברה רשמה ברבעון הפסד במגזר זה שהסתכם בכ-0.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של 0.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-70.4 מיליון שקל (16.6% מהמכירות), בהשוואה לכ-73.7 מיליון שקל (18.4% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-27.6 מיליון שקל (6.5% מהמכירות), לעומת כ-31.7 מיליון שקל (7.9% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו, ברבעון הסתכמו בכ-16 מיליון שקל, לעומת כ-23.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות המימון הושפע בעיקר מירידה בהפרשי הצמדה בגין התחייבויות צמודות מדד, עקב ירידה במדד המחירים לצרכן.

הרווח הנקי לרבעון עלה לכ-8.1 מיליון שקל, לעומת כ-6.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון הסתכם לכ-5.9 מיליון שקל, לעומת כ-6.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) הסתכם ברבעון לכ-84.9%, לעומת 84.4% ברבעון המקביל ב-2018.

נתונים ממאזן החברה:

ההון העצמי של החברה נכון ל-30.9.2019 הסתכם בכ-410.4 מיליון שקל.

מזומנים ושווי מזומנים של החברה נכון ל-30.9.2019 עומד על סך של כ-141.5 מיליון שקל.

אירועים בולטים בתקופת הדו"ח וסמוך לאחריו:

באוקטובר 2019 ביצעה החברה פדיון חלקי של אג"ח (סדרה ג' ו-ד') בהיקף של כ- 65.9 מיליון שקל אג"ח (סדרה ג') ושל 72.9 מיליון שקל אג"ח (סדרה ד')


בספטמבר 2019 ביצעה החברה פדיון חלקי של אג"ח (סדרה א') בהיקף של כ-72.2 מיליון שקל.
באוגוסט 2019 גייסה החברה כ-122.5 מיליון שקל באמצעות הנפקה לציבור של נע"מ 7.
ביולי 2019 ביצעה החברה פדיון מלא וסופי של נע"מ 5 בהיקף של כ-69 מיליון שקל.

קבוצת אלדן תחבורה בע"מ הינה אחת מחברות הליסינג והשכרת הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בעיקר בתחומי הליסינג התפעולי והשכרת כלי רכב . כמו כן, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן המניב. החברה מפעילה צי של כ-35,000 כלי רכב והיא מפעילה עשרות סניפים ונקודות שרות ומכירה ברחבי הארץ. החברה נמצאת בבעלות מר יוסף דהן, המכהן כיו"ר החברה, ומנוהלת על ידי שי ושלמה דהן. איגרות החוב של החברה החלו להיסחר בבורסה בתל-אביב במרץ 2015.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il