אינרום תעשיות בנייה מסכמת רבעון חזק - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהאינרום תעשיות בנייה מסכמת רבעון חזק


אינרום
ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2019 צמחו בכ-8.9% והסתכמו בכ-262.1 מיליון ש"ח, ובכ-11.7% בנטרול השפעת תקופת המעבר בקו הבטון, זאת ביחד עם עלייה בכל מדדי הרווח

הצמיחה נבעה מגידול בכל תחומי הפעילות של הקבוצה, בין היתר, מעיתוי מועדי חגי תשרי אשר נחוגו השנה במהלך הרבעון הרביעי, לאחר תאריך הדו"ח, בעוד שאשתקד חלו במרביתם במהלך הרבעון השלישי
בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-732.1 מיליון ש"ח, המשקפות גידול בשיעור של כ-1.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בנטרול השפעת תקופת המעבר בקו הבטון.


הרווח התפעולי ברבעון השלישי צמח בשיעור של כ-31.4% והסתכם בכ-55.6 מיליון ש"ח, זאת בעיקר כנגזר מהגידול בהיקף המכירות ושיפור בשיעור תצרוכת החומרים, כששיעור הרווח התפעולי עמד על כ-21.2% מהמכירות בהתאם.


בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח התפעולי בכ-136.6 מיליון ש"ח (18.7% מהמכירות), המשקף גידול בשיעור של כ-0.7% ביחס לאשתקד


הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בסך של כ-81.8 מיליון ש"ח, מזה ברבעון השלישי בסך כ-33.2 מיליון ש"ח, כשהחברה הודיעה במסגרת פרסום הדוחות לרבעון זה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-24.9 מיליון ש"ח


הקמת המפעל החדש לייצור מוצרי בטון לתשתיות תת קרקעיות נמצא לקראת שלבי סיום וצפוי להתחיל בפעילות שוטפת בתחילת שנת 2020

ציון גינת, יו"ר אינרום תעשיות בנייה, מסר: "אנחנו גאים לסכם רבעון חזק שבמסגרתו אינרום מציגה צמיחה יפה בהכנסות ביחד עם עלייה חדה במדדי הרווח. הצמיחה ברבעון השלישי של השנה נבעה מגידול בכל תחומי הפעילות של הקבוצה, בין היתר, בהתחשב בעיתוי מועדי חגי תשרי.


אינרום נאמנה לתכניותיה להמשך הרחבת פעילות הקבוצה והבטחת צמיחתה ארוכת הטווח. בכוונתנו להמשיך להתפתח ולהוביל את שווקי התשומות לבנייה והשיפוצים בהם אנו פועלים, לרבות על ידי כניסה לתחומים חדשים שבהם לקבוצה יש יתרון תחרותי, כל זה תוך שמירה על ערכי הקבוצה, ובכללם מיקוד עסקי, חדשנות, מצויינות תפעולית ושיפור מתמיד בשירות למגוון לקוחותינו."

נועם שצ'לקה, מ"מ מנכ"ל החברה, מסר: "אינרום ממוקדת וחדורת מטרה בהובלת שווקי פעילותה והרבעון השלישי מעיד על עוצמת יכולות הקבוצה להציג צמיחה ניכרת, הן בהכנסות והן ברווח. בנטרול תקופת המעבר של הקמת מפעל הבטון החדש, ברבעון השלישי של השנה נרשם גידול בשיעור של כ-11.7% בהכנסות ביחד עם שיפור משמעותי בנתוני הרווח של החברה.


אנו נמצאים בסיום הקמתו של המפעל החדש לייצור מוצרי בטון לתשתיות תת קרקעיות, שצפוי להתחיל את פעילותו השוטפת בתחילת שנת 2020 ויהווה מנוע צמיחה נוסף למגוון מוצרי הקבוצה ופעילותה. נאמנים לדרכנו, נפעל להמשך גיוון והוספת מנועי צמיחה לקווי המוצרים והפתרונות השונים שמציעה החברה לקשת לקוחותיה, תוך פיתוח, מיכון והרחבת מפעליה באתרים השונים, כמו גם התרחבות לפעילויות חדשות."

אינרום תעשיות בנייה, קבוצת תעשיות מהגדולות והמובילות בתחומה בישראל, העוסקת בייצור, שיווק והפצת מוצרים ופתרונות בעיקר לענפי הבנייה והשיפוצים, באמצעות החברות איטונג, כרמית מיסטר-פיקס ונירלט צבעים, פרסמה הבוקר את דוחותיה לרבעון השלישי לשנת 2019.


הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 צמחו בכ-8.9% והסתכמו בכ-262.1 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך כ-240.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018. בנטרול השפעת תקופת המעבר בקו הבטון צמחו הכנסות הקבוצה בכ-11.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות הרבעון השלישי של שנת 2019 נבע מצמיחה בכל שלושת תחומי הפעילות של החברה, בין היתר, כנובע מעיתוי חופשות חגי תשרי אשר השנה חלו בחודש אוקטובר לאחר תאריך הדו"ח, בעוד שאשתקד אלו חלו במרביתם במהלך הרבעון השלישי.


בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות בכ-732.1 מיליון ש"ח, קיטון של כ-2% ביחס להכנסות של כ-747 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השפעת תקופת המעבר בקו הבטון חל גידול בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור של כ-1.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה שהציגה הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה כאמור, נבעה מגידול בתחום פתרונות גמר לבנייה ויציבות בתחומי פתרונות הבנייה ומוצרי הצבעים.


הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם בכ-107.4 מיליון ש"ח (שיעור של 41% מהמכירות), גידול של כ-19.5% בהשוואה לרווח גולמי ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-89.8 מיליון ש"ח (שיעור של 37.3% מהמכירות). ברבעון השלישי צמחה הקבוצה ברווח הגולמי ובשיעורו בכל תחומי פעילותה.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם בכ-286.2 מיליון ש"ח (שיעור של 39.1% מהמכירות), המהווה גידול של כ-1.5% לעומת כ-282.1 מיליון ש"ח (שיעור של 37.8% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.


העלייה ברווח הגולמי שהציגה הקבוצה בתקופות המדווחות והגידול בשיעורו נבעה בעיקר מהגידול בהיקף המכירות ומתמהיל המכירות של הקבוצה שלווה בשיפור בשיעור תצרוכת החומרים, בין היתר, כנובע מהירידות שחלו בשערי המט"ח (אירו ודולר) בתקופות אלו.


הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2019 צמח בכ-31.4% והסתכם בכ-55.6 מיליון ש"ח (שיעור של 21.2% מהמכירות) לעומת כ-42.4 מיליון ש"ח (שיעור של 17.6% מהמכירות) ברבעון השלישי אשתקד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם בכ-136.6 מיליון ש"ח (שיעור של 18.7% מהמכירות) לעומת כ-135.7 מיליון ש"ח (שיעור של 18.2% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר העלייה ברווח התפעולי ובשיעורו נבעה מהגידול שהציגה הקבוצה בהכנסות וברווח הגולמי.

בהתאם, הסתכם ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות) שהציגה הקבוצה ברבעון השלישי בסך של כ-65.4 מיליון ש"ח, ובנטרול השפעת יישום לראשונה של תקן (חכירות) IFRS16 בסך של כ-61.9 מיליון ש"ח, ביחס לכ-50.3 ברבעון המקביל אשתקד, המהווה גידול של כ-23.1%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם ה- EBITDA בסך של כ-165.9 מיליון ש"ח, ובנטרול השפעת יישום לראשונה של תקן IFRS16 בסך של כ- 155.8 מיליון ש"ח, ביחס לכ-160.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה קיטון של כ-2.9%.


הוצאות המימון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ-13.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-1.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקרו כתוצאה משערוך עסקאות הגנה במט"ח שמבצעת החברה מעת לעת כחלק ממדיניותה לצמצום סיכוני מטבע ומהפרשי שער, על רקע השינויים שחלו בשערי הדולר והאירו בין התקופות, וכן, בשל יישום לראשונה של תקן חשבונאות 16 IFRS בדבר חכירות שהגדיל אף הוא את הוצאות המימון המדווחות.


ברבעון השלישי צמח הרווח הנקי בכ-24.7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם בסך של כ-38.6 מיליון ש"ח, מזה כ-33.2 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה. זאת בהשוואה לרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ-31 מיליון ש"ח, מזה כ-26.6 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה.


בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי בסך של כ-93.9 מיליון ש"ח, מזה כ-81.8 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה, זאת בהשוואה לרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ-102.3 מיליון ש"ח, מזה כ-87.3 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה.


במסגרת אישור הדוחות לרבעון השלישי החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-24.9 מיליון ש"ח (כ-0.23 ש"ח למניה), העומד לתשלום ביום ה-17 בדצמבר 2019.


כחלק מהמינויים של נושאי משרה בחברה חלף אלו שהיו בתכולת הסכם שירותי הניהול שניתנו לה, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, שהתקיימה ב-15.4.19, את מינויים של ארבעה דירקטורים חדשים בחברה ה"ה: ציון גינת, פרץ שחר, יוסי חג'ג' ואיציק צאיג, כשמר ציון גינת מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.
כמו כן, בהמשך לכך, אישר דירקטוריון החברה בחודש מאי את מינויו של מר נועם שצ'לקה כממלא מקום מנכ"ל החברה. בנוסף, בחודש אוגוסט 2019 מונה מר עמרי לוטן, למנכ"ל חברת הבת נירלט צבעים.

אודות אינרום תעשיות בנייה - אינרום תעשיות בנייה פועלת בשלושה תחומים באמצעות שלוש חברות תפעוליות שבשליטתה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, ונירלט צבעים (62%).טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il