TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהפתאל החזקות מדווחת על שיא ברווח התפעולי נטו ברבעון השלישי (EBITDA ) לכ- 551 מיליון ש"ח


פתאל
הכנסות הרבעון השלישי עלו בכ- 78% לכ- 1.2 מיליארד; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה לכ- 170 מיליון ש"ח בנטרול 16 IFRS
החברה מעלה את התחזיות לשנת 2021 ומעריכה כי תסיים את השנה עם הכנסות שינועו בין 3-3.5 מיליארד ש"ח ו- EBITDAR של בין 1.1-1.25 מיליארד ש"ח.
חברת הדירוג מדרוג העלתה את דירוג סדרות האג"ח ב, ג, ו -1 של פתאל החזקות מ- Baa1 ל – A3 באופק יציב. דירוג סדרות האג"ח א', ג', ד' של פתאל אירופה עלה מ- A3 ל- A2 באופק יציב ואג"ח סדרה ב' של פתאל אירופה עלה מ - A3 ל- A1 באופק יציב.
אחוזי התפוסה בשלושת אזורי הפעילות העיקריים עלו משמעותית ונכון לחודש אוקטובר 2021 שיעור התפוסה במלונות בבריטניה הסתכמו בכ- 74%, בישראל בכ- 58% ובאירופה בכ- 67% .
צבר הכנסות החברה , נכון למועד פרסום הדוח, בחודשים אוקטובר - נובמבר עלו לכ- 560 מיליון שקל.
נכון למועד אישור הדוח לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים של כ- 1.1 מיליארד ש"ח.
שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: " פתאל החזקות מדווחת על רבעון שיא ברווח התפעולי נטו (EBITDA), הודות למאמצים רבים שהשקיעה החברה הן בקידום ההכנסות על ידי גמישות והתאמת השירות לדרישות התו הירוק במדינות בהן היא פועלת, בזכות מגמת ההתאוששות העולמית, בזכות השתתפות ממשלתית במדינות אירופה וישראל והן בזכות תהליכי התייעלות והתאמת הוצאות החברה להשפעות נגיף הקורונה. זהו הרבעון השני ברציפות שאנו מסיימים עם עלייה בהכנסות וברווחים, אנו אופטימיים לגבי החודשים הקרובים ואף העלנו את תחזית ההכנסות של החברה לשנת 2021 בין 3-3.5 מיליארד ש"ח ורווח התפעולי (EBITDAR) שינוע בין 1.1-1.25 מיליארד ש"ח. בהקשר זה יאמר כי ישראל ובריטניה, הנחשבות לאזורי פעילות משמעותיים עבור החברה, פועלות רבות כדי להחזיר את החיים לעסקים כרגיל ובגרמניה הממשלה ממשיכה לפצות את העסקים. על אף זן הקורונה החדש, נכון להיום לא מורגשת השפעה משמעותית על כמות ההזמנות והיקף הביטולים ואנו מקווים שהחלטות הממשלות במדינות בהן אנו פועלים לא ישפיעו על המשך מגמת הצמיחה.
הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2021 צמחו בכ- 78% לכ-1.21 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ-676.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2020. אחוזי התפוסה בשלושת אזורי הפעילות העיקריים עלו ברבעון זה משמעותית ושיעורי התפוסה במלונות בבריטניה הסתכמו בכ- 72%, בישראל בכ- 64% ובאירופה בכ- 56%. המכירות בחודשים אוקטובר נובמבר מצביעים על המשך מגמת הצמיחה יחסית לאשתקד והם הסתכמו בכ- 560 מיליון שקל .

EBITDAR לפי רבעונים (מיליוני ש"ח)

פתאל מדווחת על שיא ברווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון השלישי של שנת 2021 שעלה לכ-553 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח בסך של כ-179 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2020. הגידול נבע הן מעלייה במכירות והן בזכות תהליכי התייעלות ומענקים שקיבלה החברה מגרמניה.
הרווח הנקי של החברה, המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון לכ- 94 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של כ-270 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2020. בנטרול IFRS 16 החברה מסיימת את הרבעון השלישי שנת 2021 ברווח המיוחס לבעלים של כ-170.3 מיליון ש"ח.
נכון ליום 30 בספטמבר 2021 הונה העצמי של החברה הסתכם בכ- 2.6 מיליארד ש"ח בנטרול IFRS 16 ורכושה הקבוע של החברה הסתכם בכ- 5.3 מיליארד ש"ח. בקופתה מזומנים שווי מזומנים וניירות ערך בסך של כ-1.2 מיליארד ש"ח. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה בכ- 343 מיליון ש"ח.
את תשעת החודשים הראשונים של השנה , שהושפעו מהסגר שחל ברבעון הראשון, מסיימת החברה עם עלייה בהכנסות לכ- 2.05 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 1.64 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) עלה לכ-845.2 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 283.2 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים אשתקד. ההפסד המיוחס לבעלי המניות קטן לכ- 206.7 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 935.8 מיליון ש"ח אשתקד.
החברה מעלה את התחזיות ומעריכה, כי תסיים את שנת 2021 עם רווח תפעולי (EBITDAR) שינוע בין 1.1-1.25 מיליארד ש"ח ובהכנסות שינועו בין 3-3.5 מיליארד ש"ח. הערכות הינן בהסתמך על שקלול בין תיירות פנים לתיירות נכנסת לכל אחת ממדינות הפעילות של הקבוצה בהתאם לנתוני החברה משנת 2019 בצירוף הערכות גופים בינלאומיים בדבר היקף הקיטון הצפוי בתיירות פנים ותיירות נכנסת באותן מדינות/אזורים בשנת 2021 . יובהר, כי מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה והנחות החברה מבוססות כאמור, על נתוניה הכספיים בעבר, תמונת המצב כיום והנחות של גורמים בכירים ובינלאומיים בשוק בו היא פועלת לגבי קצב התאוששות מגזר התיירות העולמי.
עוד עולה מהדיווח כי עבור 9 חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2021, החברה קיבלה ויתור או דחייה (לשנים הבאות) בקשר עם דמי שכירות בהיקף כולל של כ-183 מיליון ש"ח מתוכם ויתור על דמי שכירות בסך 177 מיליון ש"ח ודחיית דמי שכירות בסך 6 מיליון ש"ח. כמו כן יצוין כי לגבי מספר מלונות נוספים בשכירות, החברה עדיין מנהלת משאים ומתנים לגבי ויתור או דחייה של תשלום חלק מדמי השכירות של שנת 2020 ושל הרבעונים הראשון, השני והשלישי לשנת 2021.
בשבוע האחרון חברת הדירוג מדרוג העלתה את דירוג סדרות האג"ח ב, ג, ו -1 של פתאל החזקות מ- Baa1 ל – A3 באופק יציב. דירוג סדרות האג"ח א', ג', ד' של פתאל אירופה עלה מ- A3 ל- A2 באופק יציב ואג"ח סדרה ב' של פתאל אירופה עלה מ - A3 ל- A1 באופק יציב. העלייה נובעת מהפחתת אי הודאות בענף המלונאות במדינות בהן פועלת החברה והעלאת קצב ההתחסנות. מההנחה ששיעורי התפוסה ישתפרו באירופה ובשל גידול בהכנסות שעשוי להוביל לשיפור ברווח התפעולי (EBITDA).
רשת מלונות פתאל, בבעלות משפחת פתאל (63.65%), הוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1998 והיא מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בבעלות, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il