TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילההמשך מומנטום חיובי באלדן תחבורה:


שי דהן , מנכל משותף באלדן (צילום מתוך אתר החברה)
עלייה של כ-65.2% ברווח הכולל ברבעון השלישי של 2021 לכ-25.1 מיליון שקל
גידול של כ-13.3% בהכנסות ברבעון לכ-408.6 מיליון שקל; עלייה של כ-29.1% ברווח התפעולי לכ-53.1 מיליון שקל
ההון העצמי עלה לכ-508.7 מיליון שקל – כ-18.1% מהמאזן
בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 החברה רשמה עלייה של כ-11.2% בהכנסות לכ-1.19 מיליארד שקל ורווח כולל של כ-66.3 מיליון שקל


שי דהן, מנכ"ל משותף באלדן: "התוצאות של הרבעון השלישי, עם המשך השיפור בהכנסות ובפרמטרים התפעוליים, מביאים לידי ביטוי את המהלכים אותם הובלנו בשנים האחרונות, וביתר שאת במהלך השנתיים האחרונות, להתייעלות והתאמת הפעילות למגמות בשוק הרכב בישראל. מהלכים אלו התאפשרו בזכות סביבה עסקית תומכת, ותוך שיפור עקבי ביחס המינוף ובאיתנות הפיננסית של החברה".

חברת אלדן תחבורה בע"מ, מחברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות במשק, פרסמה את דו"חותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2021.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי לשנת 2021:

הכנסות החברה ברבעון גדלו בכ-13.3% לכ-408.6 מיליון שקל, לעומת כ-360.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר הליסינג התפעולי ההכנסות מלקוחות חיצוניים גדלו ב-7.4% לכ-299.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-279 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בהכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות המגזר, כתוצאה מעלייה בכמות כלי הרכב שנמכרו וכן מהתמורה הממוצעת לרכב, בקיזוז קיטון בהכנסות משכירות המיוחסות לפעילות המגזר כתוצאה מירידה בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר, בקיזוז עלייה בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר ברבעון עלו לכ-54.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-47.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

במגזר השכרת כלי רכב ההכנסות מלקוחות חיצוניים הסתכם לכ-61.2 מיליון שקל, לעומת כ-66.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות ממכירת כלי רכב, כתוצאה מקיטון בכמות כלי הרכב שנמכרו בקיזוז עלייה בתמורה הממוצעת לרכב. הקיטון בהכנסות קוזז על ידי גידול בהכנסות מהשכרה שנבע הן מעלייה בכמות ימי ההשכרה ללקוחות המגזר והן מעלייה בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר עלו לכ-7.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
במגזר הסחר ההכנסות מלקוחות חיצוניים בתקופה זינקו לכ-46.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע מגידול בכמות כלי הרכב שנמכרו ללקוחות המגזר ומעלייה בתמורה הממוצעת לרכב. רווחי המגזר עלו לכ-1.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-0.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-21.9% לסך כ-89 מיליון שקל (כ-21.8% מההכנסות), בהשוואה לכ-73 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-20.2% מההכנסות).

הרווח התפעולי ברבעון צמח בכ-29.1% לכ-53.1 מיליון שקל (כ-13% מההכנסות), לעומת כ-41.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-11.4% מההכנסות).

הוצאות מימון נטו ברבעון הסתכמו בכ-21.4 מיליון שקל, לעומת כ-17.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי נובע מעלייה בהפרשי הצמדה בגין התחייבויות צמודות מדד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2021 עם עלייה של כ-35.6% ברווח הנקי לכ-24.6 מיליון שקל, לעומת כ-18.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל ברבעון טיפס בכ-65.2% לכ-25.1 מיליון שקל, לעומת כ-15.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ניצולת צי הרכב (שיעור תפוסה ממוצע) הסתכמה ברבעון השלישי לכ-84.9%, לעומת כ-87.4% ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021

ההכנסות בתקופה עלו בכ-11.2% לכ-1.19 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.07 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-16.1% לכ-250.2 מיליון שקל, לעומת כ-215.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתקופה צמח בכ-27.1% לכ-146 מיליון שקל, לעומת כ-114.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות המימון נטו הסתכמו בכ-61.7 מיליון שקל, לעומת כ-12 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מהכנסות מימון שנרשמו בתקופה אשתקד בעיקר בגין רווחים שנרשמו מרכישות עצמיות של ניירות ערך מסחריים ואיגרות חוב שביצעה החברה בהיקף של כ-39.8 מיליון שקל, וכן מגידול בהוצאות המימון, בעיקר בשל עלייה בהפרשי הצמדה בגין התחייבויות צמודות.

החברה רשמה רווח כולל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 בסך כ-66.3 מיליון שקל, בהשוואה לרווח כולל של כ-72.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הכולל נובעת מהשינוי בהוצאות המימון, כאמור לעיל.

דגשים נוספים:

ההון העצמי של החברה נכון ל-30.9.2021 הסתכם לכ-508.7 מיליון שקל ומהווה כ-18.1% ממאזן החברה. נכון ל-30.9.2021 לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך כ-247.3 מיליון שקל.

בחודש אוגוסט 2021 דיווחה החברה, כי חתמה על הסכם עקרונות עם צד שלישי להקמת מיזם משותף, שיעסוק בשיווק כלי רכב חשמליים, אותם מייבא הצד השלישי, בשוק הישראלי. החברה מעריכה, כי בשנת הפעילות הראשונה לא תהיינה הכנסות משמעותיות מפעילות מיזם זה, ככל שיקום.

בחודש פברואר 2021 הנפיקה החברה אגרות חוב מסדרה ו' (הרחבת סדרה) המגובה בביטחונות לפי תשואה של כ-3.46%. החברה זכתה לביקושים גבוהים בהיקף של כ-343 מיליון שקל בשלב המוסדי, למעלה מכפול מהיקף הגיוס המתוכנן, וכן ביקושי יתר בשלב הציבורי, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-200 מיליון שקל. הרחבת אגרת החוב סדרה ו', קיבלה ערב ההנפקה דירוג ilA על ידי חברת הדירוג S&P מעלות.

קבוצת אלדן תחבורה בע"מ הינה אחת מחברות הליסינג והשכרת הרכב הגדולות והוותיקות בישראל. החברה פועלת בעיקר בתחומי הליסינג התפעולי והשכרת כלי רכב . כמו כן, לחברה פעילות בתחום הנדל"ן המניב. ברבעון השלישי לשנת 2021 הפעילה החברה בממוצע צי של כ-31,308 כלי רכב והיא מפעילה עשרות סניפים ונקודות שרות ומכירה ברחבי הארץ. מר יוסף דהן, המכהן כיו"ר החברה, הינו בעל השליטה בחברה אשר מנוהלת על ידי שי ושלמה דהן. איגרות החוב של החברה החלו להיסחר בבורסה בתל-אביב במרץ 2015.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il