TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהקליל תעשיות מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021


פרדי אבוקרט מנכל קליל. צילום:ענבל מרמרי
עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות ועלייה ברווחים:
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים צמחו ב-12.7% ל-290.8 מיליון שקל; הרווח הנקי בתקופה זו עלה ב-3% ל-36.8 מיליון שקל

ההכנסות ברבעון הסתכמו רק ב-82.3 מיליון שקל; הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-8.5 מיליון שקל, תוצאות אלו הושפעו משמעותית מהטמעת מערכת ERP, עליית מחירי חו"ג ועיתוי חגי תשרי.


במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 9 מיליון שקל; מתחילת השנה סך הדיבדנד במזומן מתחילת השנה יסתכם בסך של 27 מיליון שקל

דירקטוריון החברה הודיע היום על קביעת תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 9 מיליון שקל

צורי דבוש, יו"ר דירקטוריון קליל ובעל השליטה: "בימים אלה, אנו ממשיכים במלוא המרץ ביישום אבני הדרך בתכנית האסטרטגית. אנו קרובים להשלמת רכישת השליטה בפעילות 'פתח חלון ודלת' לאחר שהתקבל אישור הממונה על התחרות להשלמת העסקה - רכישה שתאפשר לנו להרחיב את פעילותינו ללקוחות הסופר פרמיום. במקביל, הודענו היום על קביעת תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף של עד 9 מיליון שקלים לצד הכרזה על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 9 מיליון שקלים – וזאת מתוך רצון להמשיך ולשתף את בעלי המניות בהישגי החברה".

פרדי אבוקרט מנכ״ל קליל: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם צמיחה דו-ספרתית בהכנסות ועלייה ברווחים, וזאת על אף הירידה במכירות וברווח ברבעון השלישי שנבעו משיבושים שחווינו בהטמעת מערכת ERP, עלייה של עשרות אחוזים במחירי חומרי הגלם ומיעוט ימי עבודה בשל עיתוי חגי תשרי. ניתן לסכם ולומר כיום, כי השיבושים בגין הטמעת מערכת ERP כבר מאחורינו ואף הצלחנו לצמצם חלק ניכר מהפיגורים שנוצרו באספקה. אנו נמשיך לבחון הזדמנויות עסקיות נוספות לרכישות ומיזוגים לטובת הרחבת פורטפוליו הפעילות העסקית, בדומה לעסקת רכישת השליטה בפעילות 'פתח חלון ודלת', שיאפשרו לנו להתרחב לשווקים נוספים".

חברת קליל תעשיות, יצרנית החלונות ופרופילי האלומיניום המובילה בישראל, בהובלת צורי דבוש ובניהולו של פרדי אבוקרט, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021, המלמדות על צמיחה דו-ספרתית ועלייה ברווח הנקי, למרות העלייה החדה במחיר חומרי הגלם אלומיניום. בנוסף, מכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ומעדכנת על קביעת תכנית לרכישה עצמית של מניותיה בהיקף של עד 9 מיליון שקל.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 צמחו ב-12.7% ל-290.8 מיליון שקל, בהשוואה ל-257.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מהגידול בכמויות המכירה, משינוי בתמהיל המכירות ומכך שבתקופה המקבילה אשתקד היקף המכירות היה יחסית נמוך בשל התפרצות נגיף הקורונה.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם ב-76.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-81.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עמד על 26.3%, בהשוואה ל-31.6% בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מעליית מחירי האלומיניום - המחיר הממוצע של האלומיניום בבורסת ה-LME בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בשיעור של 46.0% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ומהיחלשות השקל מול הדולר, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכם ב-41.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-48.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עמד על 14.2%, בהשוואה ל-18.7% בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור הרווח התפעולי נבעה בעיקר מהשחיקה האמורה בשיעור הרווח הגולמי ומהעלייה בהוצאות התפעול, שהיו נמוכות בתקופה המקבילה אשתקד בשל צעדי התייעלות עמוקים שנקטה החברה עם התפרצות נגיף הקורונה.

חברת קליל תעשיות מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עם עלייה של 3% ברווח הנקי ל-36.9 מיליון שקל, בהשוואה ל-35.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הנקי, למרות הירידה האמורה ברווח התפעולי, נבע מהגידול בהכנסות מימון נטו, עם עליית שווי תיק ניירות הערך הסחירים של החברה ומשערוך עסקאות אקדמה.

עיקרי תוצאות רבעון שלישי 2021:
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכמו ב-82.3 מיליון שקל, בהשוואה ל-94.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מקיטון בכמויות המכירה בשל שיבושים במערכת המחשוב המפעלית (ERP), וכן ממיעוט ימי פעילות בחודש ספטמבר בשל עיתוי חגי תשרי השנה.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם ב-19.4 מיליון שקל, בהשוואה ל-31.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נבעה מהקיטון האמור בהכנסות, וכן משחיקה ברווחיות הגולמית בגין שינויים במחיר האלומיניום.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2021 עמד על 23.6%, בהשוואה ל-24.5% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-33.3% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי, ביחס לרבעון המקביל אשתקד, נבעה בעיקר מעליית מחירי האלומיניום - המחיר הממוצע של האלומיניום בבורסת ה-LME ברבעון השלישי של שנת 2021 עלה ב-55.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד ומכך שהחברה עדכנה את מחירי המכירה של מוצריה רק באופן חלקי לעומת העלייה במחיר האלומיניום.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם ב-9.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-19.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2021 עמד על 11.1%, בהשוואה ל-12.3% ברבעון הקודם ובהשוואה ל-20.7% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח התפעולי נבעה מהשחיקה האמורה בשיעור הרווח הגולמי ומנגד החברה הציגה קיטון בהוצאות התפעול - מכירה ושיווק והנהלה וכלליות.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2021 הסתכם ב-8.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-16.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי ברבעון הושפע, כאמור, בעיקר מהירידה בהכנסות בגין שיבושים במערכת המחשוב המפעלית וממיעוט ימי עבודה בשל עיתוי חגי תשרי השנה, לצד שחיקה ברווחיות הגולמית כתוצאה מהעלייה החדה במחירי האלומיניום - עלייה שלא קיבלה ביטוי מלא בעדכון מחירי המכירה של המוצרים.

נתוני מאזן ליום 30.09.2021:
לחברה יתרת מזומנים והשקעות בניירות ערך סחירים בהיקף כולל של 123 מיליון שקל. לחברה אין התחייבויות פיננסיות.

הונה העצמי של קליל הסתכם ב-340 מיליון שקל ומהווה כ-78.2% מסך המאזן.

אירועים עיקריים:

במקביל לפרסום הדוחות, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 9 מיליון שקל שישולם ב-15 בדצמבר 2021. מתחילת השנה ועד היום הכריזה וחילקה החברה דיבידנד בסכום כולל של 27 מיליון שקל. כמו כן, אישר דירקטוריון החברה תכנית לרכישה עצמית של מניות החברה בהיקף כספי מירבי של 9 מיליון שקל.


בחודש ספטמבר 2021, השלימה החברה את רכישת יתרת המניות (5.3% מההון) בחברת הבת רול פרופיל, בתמורה לכ-4.5 מיליון שקל, כך שעם השלמת הרכישה מחזיקה החברה בבעלות מלאה (100%) בחברת רול פרופיל הפועלת בתחום פיתוח, ייצור ושיווק של מערכות וארגזי תריסים.

בחודש אוגוסט 2021, רכשה קליל 51% מפעילותה של "פתח חלון ודלת" לפי שווי פעילות של כ-28 מיליון שקל. מחזור ההכנסות של הפעילות הנרכשת בשנת 2020 הסתכם בכ-13 מיליון שקל. במסגרת העסקה, הוענקו לצדדים אופציות רכש ומכר, המאפשרות לרכוש או למכור את יתרת האחזקה בתקופה של שנתיים ממועד השלמת העסקה ועד 6 שנים ממועד ההשלמה, על פי מנגנון התאמת שווי שנקבע בין הצדדים. חברת "פתח חלון ודלת" הינה יצרנית ותיקה של חלונות ומוצרי הצללה, המתמחה בקטגוריית מוצרי הסופר פרימיום ושהינה בעלת זיכיון בלעדי להפצה ושיווק מערכות יוקרה של "פנורמה" העולמית. הרכישה תאפשר לקליל להרחיב את פעילותה לשוק הסופר פרימיום והיוקרתי בישראל שהיקפו הרלבנטי מוערך בכ-150 מיליון שקל בשנה. לאחר תאריך המאזן, אישרה רשות התחרות את המיזוג בין החברות, אך העסקה עדיין כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מתלים.

בחודש אוגוסט 2021, הודיעה החברה כי במסגרת מהלך להטמעת תוכנת ERP בחברה, החל מחודש יולי השנה, התגלו פערים בעדכוני המלאי במחסן האוטומטי הגורמים לעיכובים באספקת הזמנות ללקוחות. מרבית התקלות בתוכנת ERP תוקנו והוסדרו עד אמצע חודש אוגוסט השנה.

קליל תעשיות, פועלת משנת 1950, נשלטת ומובלת על ידי צור דבוש החל משנת 2001 (64.76%). תחום עיסוקה של החברה הנו עיצוב, ייצור ושיווק של מערכות אלומיניום (חלונות ודלתות מעוצבים) לבניה ולתעשייה. בנוסף, עוסקת החברה בפיתוח, ייבוא ושיווק של פרזולים, אביזרים ומנועי תריסים הנלווים לפרופילי האלומיניום והדרושים לשם ייצור החלונות והדלתות. לחברה, חברה בת פרטית, רול פרופיל בע"מ העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות תריסים, שלבי תריס - אור וארגזי תריס מפחי אלומיניום.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il