TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהאיי. די. איי. ביטוח מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2021:


ביטוח ישיר
הרווח הכולל של ביטוח ישיר בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם לכ-145 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-139 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
הרווח הכולל ברבעון השלישי הסתכם לכ-48 מיליון ש"ח,
בהשוואה ל-77 מיליון ברבעון המקביל,
שהושפע מהנסועה הנמוכה ב-2020

החברה מציגה צמיחה נאה במוצרי הבריאות, דירות וחיים

מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי של 2021 עם תוצאות טובות, המשקפות יציבות ברווח לאורך זמן. התוצאות הושגו בזכות צמיחה יפה בענפי בריאות, דירות וחיים ומנגד, השפעות והשלכות מתמשכות של הקורונה על ענף הרכב, יחד עם עלייה משמעותית בנסועה ובשכיחות התאונות והגניבות.
אני שמח לראות כי פירות המהלכים שאנו מבצעים בשנים האחרונות מגיעים לשורת הרווח. אנו שמים דגש מתמשך על תהליכי התייעלות וממשיכים להראות קיטון בשורת ההוצאות, תוך השקעה עצומה בטכנולוגיה מתקדמת ובעולמות ה-DATA והחדשנות. המותג הדיגיטלי שלנו '9', ממשיך לעלות על התחזיות שלנו ותופס נפח משמעותי בהיקפי הפעילות.
אנחנו ממשיכים לייצר פתרונות וכלים חדשניים, שנותנים ללקוחותינו ערך מוסף משמעותי. הגישה שלנו, של לתת "יותר ביטוח", בשירותים ומוצרים ייחודיים, היא שתסייע לנו להמשיך ולהוביל את שוק הביטוח הישיר בישראל."


איי.די.איי. ביטוח פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי לשנת 2021.
מהדוחות עולה כי החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים עם רווח של 145 מיליון ש"ח לעומת כ-139 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. את הרבעון השלישי סיימה החברה עם רווח של כ-48 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-77 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. על תוצאות הרבעון הנוכחי, השפיעו צמיחה משמעותית ברווח בענף דירות, ורווחיות טובה בענפי החיים והבריאות. מנגד, עלייה בנסועה ובשכיחות התאונות והגניבות בענף רכב רכוש, וכן עליית המדד הגבוהה ברבעון וירידת עקום הריבית בענף רכב חובה, הביאו לירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב. שיעור הירידה בפרמיות ברוטו ברבעון התמתן והסתכם לכ-3% בזכות המשך צמיחה במוצרי הבריאות הקלאסית, דירות וחיים, לצד תהליך טיוב תיק הלקוחות ברכב רכוש, הנמצא לקראת סיום.
דגשים לתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2021:

פרמיות ברוטו ברבעון השלישי הסתכמו בכ-584.2 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-605.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-3%. השינוי בפרמיות ברוטו הושפע מעליה בהיקף הלקוחות בתחומי דירות, חיים ובריאות מחד, וקיטון בענפי הרכב (בעיקר בשל פעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות ומהורדת תעריפים בענף רכב רכוש, שתאמה את היקף הנסועה בתקופת הסגרים ועקב השינויים בסביבה התחרותית); וקיטון במוצרי תאונות אישיות (בשל צמצום הפעילות עד סיום ההיתר לשווק המוצר במתכונתו הקיימת בחודש מאי (.
הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הסתכמו בכ-583.8 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-611.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-5%.
הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי ברבעון הסתכמו בסך של כ-437.1 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-460.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-5%. הירידה בפרמיות ברוטו נובעת בעיקרה מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות, מהורדת תעריפים שהיתה בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית והשפעות הסגרים על שכיחות התאונות, לצד צמיחה בענפי רכוש אחרים וחבויות אחרות.
הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ - 82.7 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 79.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הפרמיות בביטוח חיים ללא חסכון צמחו בכ-9% לעומת הפרמיה בגין מוצרי חיסכון שירדה בכ-45%, וזאת לאור מכירת התיק הפנסיוני של החברה. הגידול בפרמיה בביטוח חיים נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות, אשר מותן בשל המחסור בעובדים. ברבעון השלישי חלה מגמת שיפור בקצב גיוס העובדים.
הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות ברבעון הסתכמו בסך של כ-64.4 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-64.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בפרמיות ברוטו נובע מחד מצמצום פעילות במוצר תאונות אישיות עם סיום ההיתר לשווקו במתכונתו הקיימת בחודש מאי. מנגד נרשמה צמיחה של כ- 13% ברבעון במוצרי הוצאות רפואיות ומחלות קשות, על אף מחסור זמני בעובדים שמיתן אותה. ברבעון השלישי חלה מגמת שיפור בקצב גיוס העובדים.

ההכנסות מהשקעות נטו לרבות רווח כולל אחר (לפני מס) והכנסות מימון הסתכמו ברבעון לסך של כ-43.8 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-48.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכן הכנסות מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-38.5 מיליוני ש"ח בהשוואה לסך של 36.6 ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו ההוצאות בכ-139.1 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-141.6 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-2%.
הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי ברבעון הסתכם בכ-23.9 מיליוני ש"ח בהשוואה לרווח של כ-70.9 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. קיטון זה, אשר קוזז בחלקו על ידי עלייה ברווחיות החיתומית בענפי הרכוש האחרים (דירות ועסק) ועל ידי העלייה בהכנסות מהשקעות, נובע בעיקרו מירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב, וזאת בין היתר בשל הירידה בעקום הריבית והשפעת עליית המדד על ההתחייבויות הביטוחיות; והעלייה בשכיחות התאונות והגניבות, לאחר ירידה משמעותית בהיקף הנסועה בתקופות המקבילות אשתקד (בשל השפעות מגפת הקורונה).

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים ברבעון הסתכם בכ-26.3 מיליוני ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות ברבעון הסתכם בסך של כ-10.6 מיליוני ש"ח בדומה לרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס מתחומי הפעילות ברבעון הסתכם בכ-60.9 מיליוני ש"ח לעומת כ-107.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-47.5 מיליוני ש"ח לעומת כ-76.5 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד שהושפע מהנסועה הנמוכה בשנת 2020.

דגשים לתוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021:
פרמיות ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ-1,763.5 מיליוני ש"ח בהשוואה לכ-1,854.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-5%. השינוי בפרמיות ברוטו הושפע מעליה בהיקף הלקוחות בתחומי דירות חיים ובריאות מחד, וקיטון בענפי הרכב (בעיקר בשל פעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות ומהורדת תעריפים בענף רכב רכוש, שתאמה את היקף הנסועה בתקופת הסגרים ועקב השינויים בסביבה התחרותית); קיטון במוצר תאונות אישיות (בשל צמצום הפעילות עד סיום ההיתר לשווק המוצר במתכונתו הקיימת בחודש מאי); וצמצום השיווק של מוצר ביטוח נסיעות לחו"ל מאז התפרצות מגפת הקורונה. ברבעון השני של שנת 2021 חזרה החברה לשווק פוליסות ביטוח נסיעה לחו"ל, אם כי בהיקף נמוך לאור היקף הנסיעות. כמו כן, לאור הקושי בגיוס עובדים, עקב מדיניות החל"ת, חווה החברה בתקופת הדוח, מחסור בנציגי מכירות, בדגש על ענפי חיים, בריאות ודירות, אשר השפיע גם הוא לשלילה על שיעור הצמיחה בענפים אלו.
הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו בכ-1,738.2 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-1872.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה, קיטון של כ-7%.
הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי בתקופת הדוח הסתכמו בכ-1,330.5 מיליוני ש"ח, בהשוואה לכ-1417.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-6%. הירידה בפרמיות ברוטו נובעת בעיקרה מפעולות יזומות של החברה לטיוב תיק הלקוחות, מהורדת תעריפים שהיתה בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית והשפעות הסגרים על שכיחות התאונות, לצד צמיחה בענפי רכוש אחרים וחבויות אחרות.הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח חיים בתקופת הדוח הסתכמו בסך של כ - 241.8 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ- 242.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הפרמיות בביטוח חיים ללא חסכון צמחו בכ-6% לעומת הפרמיה בגין מוצרי חיסכון שירדה בכ-50%, וזאת לאור מכירת התיק הפנסיוני של החברה. הגידול בפרמיה בביטוח חיים נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות, אשר מותן בשל המחסור בעובדים.
הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות בתקופת הדוח הסתכמו בכ-191.2 מיליוני ש"ח, בהשוואה לכ-195.0 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-2%. הקיטון נובע מחד מצמצום פעילות במוצר תאונות אישיות עם סיום ההיתר לשווקו במתכונתו הקיימת וכן בשל צמצום שיווק מוצר ביטוח נסיעות לחו"ל מאז התפרצות מגפת הקורונה. ברבעון השני בשנת 2021 חזרה החברה לשווק פוליסות ביטוח נסיעה לחו"ל, בהיקף נמוך (לאור היקף הנסיעות). מנגד החברה מציגה צמיחה של כ-9% במוצרי הוצאות רפואיות ומחלות קשות, על אף מחסור זמני בעובדים שמיתן אותה.
רווחים מהשקעות נטו לרבות רווח כולל אחר (לפני מס) והכנסות מימון הסתכמו בתקופת הדוח בכ-139.6 מיליוני ש"ח לעומת רווח בסך של כ-18.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכם רווחים מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-120.9 מיליוני ש"ח בתקופת הדוח לעומת הפסד בסך של כ-18.8 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. הגידול המשמעותי נובע מירידות חדות בשוק ההון כתוצאה מהשפעת מגפת הקורונה בתקופה המקבילה אשתקד וכן מעליות בשווקי ההון וירידת הריבית בתקופת הדוח.
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדוח בכ-417.8 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-423.9 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון של כ-1% שהינו על אף הוצאות מיוחדות על השקת מותג "9 ביטוח" בתקופת הדוח.
הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי בתקופת הדוח הסתכם בכ-106.2 מיליוני ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-122.2 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון זה, אשר קוזז בחלקו על ידי עלייה ברווחיות החיתומית בענפי הרכוש האחרים (דירות ועסק) ועל ידי העלייה בהכנסות מהשקעות, נובע בעיקרו מירידה ברווחיות החיתומית בענפי הרכב, וזאת בין היתר בשל הירידה בפרמיות ברוטו כמוסבר להלן; הירידה בעקום הריבית והשפעת עליית המדד על ההתחייבויות הביטוחיות; והעלייה בשכיחות התאונות והגניבות, לאחר ירידה משמעותית בהיקף הנסועה בתקופות המקבילות אשתקד (בשל השפעות מגפת הקורונה).
הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח חיים בתקופת הדוח הסתכם בכ-53.5 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-70.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מיחס תביעות נמוך במיוחד בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח בריאות בתקופת הדוח הסתכם בכ-26.6 מיליוני ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-29.8 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח נובעת מהרעה ביחס התביעות, אשר קוזזה בחלקה על ידי ירידה בהוצאות ועלייה בהכנסות מהשקעות.
הרווח הכולל לפני מס מתחומי הפעילות בתקופת הדוח הסתכם בכ-186.2 מיליוני ש"ח, לעומת רווח של כ-222.4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם בכ-145.4 מיליוני ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-139.2 מיליוני ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, גידול של כ-4%.שיחת הועידה לסקירת תוצאות הרבעון תתקיים היום , 17 בנובמבר 2021 בשעה 11:00
להצטרפות לשיחה: Join Zoom Webinar
Webinar ID: 846 8299 2380


אודות החברה
איי.די.איי ביטוח בע"מ ("ביטוח ישיר"), חלוצת שיטת הביטוח הישיר בישראל פועלת כבר 26 שנה והנה הגדולה והמובילה בתחומה. החברה מוחזקת כ-49.3% על ידי ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות והיתרה על ידי הציבור. החברה פועלת עפ"י מנגנון תמחור דיפרנציאלי, המשקלל כל צרכן בהתאם לנתוניו הפרטניים. יתרון זה בצירוף בסיס עלויות נמוך ותשתית טכנולוגית מתקדמת הן הסיבות לפער במחיר וברמת השירות לטובת הצרכן ב"ביטוח ישיר". החברה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של שירותים ביטוחיים אשר כוללים, בין השאר, ביטוחי רכב, דירה, בריאות, נסיעות לחו"ל, ביטוחי משכנתא, עסקים קטנים וביטוחי חיים.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il