דיסקונט מציגה תוצאות לרבעון השלישי 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירודיסקונט מציגה תוצאות לרבעון השלישי 2020


בנק דיסקונט
הרווח נקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-258 מיליון ש"ח, לעומת 427 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
להלן עיקרי הנתונים מתוך הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2020:

• הרווח נקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם ב-258 מיליון ש"ח, לעומת 427 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של 39.6%. הרווח ברבעון הושפע בעיקר ממשבר הקורונה והשלכותיו הכלכליות ומרכיבים חד פעמיים: רווחים ממכירת מניות בויזה אינק., הוצאה בגין תוכנית פרישה בחברת כאל, השפעת הסילוק בגין החלק היחסי של תוכנית הפרישה בבנק ובמרכנתיל ועליה בהפרשה לתביעות. בניטרול רכיבים חד פעמיים אלו, הרווח הנקי ברבעון השלישי היה מסתכם ב-357 מיליון ש"ח. כמו כן, נרשמה הוצאה להפסדי אשראי של 330 מיליון ש"ח, הנובעת מהפרשה קבוצתית של 283 מיליון ש"ח. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי ברבעון זה עמד על 0.70%.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכם הרווח הנקי ב-711 מיליון ש"ח, לעומת 1,377 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 48.4%. בניטרול הרכיבים החד פעמיים האמורים, הרווח הנקי בתשעת החודשים היה מסתכם ב-866 מיליון ש"ח.

• תשואה להון – הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2020 משקף תשואה להון של 5.5%, לעומת 9.7% ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 משקף תשואה להון בשיעור של 5.0%, לעומת 10.4% בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול הרכיבים החד פעמיים ברבעון השלישי, הרווח הנקי היה משקף תשואה להון של 7.7% ובתשעת החודשים 6.1%.

• צמיחה בתיק האשראי לציבור - סך האשראי לציבור נטו הסתכם ב-186.7 מיליארד ש"ח, עליה של 3.4% בהשוואה לסוף השנה הקודמת, וגידול של 7.6% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. הגידול באשראי לציבור ברבעון השלישי של שנת 2020 משקף את הצמיחה במיקודים האסטרטגים שנקבעו: אשראי לעסקים ואשראי לדיור.
o צמיחה באשראי העסקי - האשראי העסקי הסתכם ב-57.1 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 9.4% בהשוואה לסוף שנת 2019, ועליה של 20.1% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד.
o צמיחה באשראי לדיור - תיק המשכנתאות הסתכם ב-41.2 מיליארד ש"ח. עליה בשיעור של 10.7% בהשוואה לסוף שנת 2019, ועליה של 14.2% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד.
o ירידה באשראי הצרכני - האשראי הצרכני (ללא הלוואות לדיור) הסתכם ב-30.3 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של 6.6% בהשוואה לסוף שנת 2019 ושל 5.0% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד, וזאת כתוצאה מירידה בביקושים לאור משבר הקורונה.

• גידול בפיקדונות הציבור - פיקדונות הציבור הסתכמו ב-225.1 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 11.7% מתחילת השנה, ועליה של 15.8% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד.


• עליה בהכנסות מריבית - הכנסות ריבית, נטו הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2020 ב-1.5 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 0.9% בהשוואה לרבעון הקודם ושל 5.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

• עליה בהכנסות שאינן מריבית - ההכנסות שאינן מריבית הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2020
ב-1.0 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 7.7% ביחס לרבעון הקודם, ועליה של 3.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בתוך כך, ההכנסות מעמלות עלו בשיעור של 7.4% ביחס לרבעון הקודם.

• ההוצאות להפסדי אשראי קטנו ברבעון השלישי של שנת 2020 והסתכמו בסך של 330 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-532 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. גם ברבעון זה, ההוצאה נובעת בעיקרה מההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי בסך של 283 מיליון ש"ח. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד ברבעון השלישי על 0.70% בהשוואה לשיעור של 1.14% ברבעון השני של שנת 2020.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 1,518
מיליון ש"ח לעומת 429 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העליה נובעת בעיקר מהשלכות משבר הקורונה, ובפרט מהגידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי. שיעור ההוצאה להפסדי אשראי עמד בתשעת החודשים של שנת 2020 על 1.08% בהשוואה ל 0.33% בתקופה המקבילה אשתקד.

• סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכם ברבעון השלישי ב-1.7 מיליארד ש"ח, גידול של 14.0% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ההוצאות הושפעו בעיקר מהעליה בהפרשה לתביעות. בניטרול הרכיבים החד פעמיים, סך כל ההוצאות ברבעון השלישי היה מסתכם ב-1.5 מיליארד ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

• יחס היעילות ברבעון השלישי עמד על 70.4% לעומת 66.0% ברבעון הקודם, ולעומת 64.7% ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 יחס היעילות עמד על 64.9%, לעומת 64.0% בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול הרכיבים החד פעמיים, יחס היעילות ברבעון השלישי היה עומד על 63.3%, ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 על 61.4%.

התפתחות סעיפי המאזן:

קבוצת דיסקונט ממשיכה להציג איתנות ויציבות פיננסית. ברבעון השלישי של שנת 2020 נמשך הגידול בסך כל ההון, שצמח בשיעור של 2.6% מתחילת השנה והגיע לסך של כ-19.7 מיליארד ש"ח. מנתוני המאזן העיקריים עולה, כי פיקדונות הציבור צמחו בשיעור של 15.8% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל, ובשיעור של 11.7% בהשוואה לסוף שנת 2019. האשראי לציבור נטו, נכון לסוף הרבעון, הסתכם בסך של
186.7 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 3.4% מסוף השנה הקודמת ו-7.6% בהשוואה לסוף הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בתיק נובעת, בין היתר, ממגזרי העסקים והמשכנתאות, אשר צמחו בשיעור של 20.1%
ו -14.2% בהתאמה, לעומת סוף הרבעון המקביל אשתקד.
יחס ההון העצמי רובד 1 ליום 30 בספטמבר 2020 עמד על 10.10%, למעלה מ-1% מעל דרישת ההון הרגולטורית. יחס כיסוי הנזילות עמד על 146.9% ויחס המינוף ברבעון זה עמד על 6.4%.
נתונים אלו מעידים על איתנותו של הבנק והיותו ערוך להתמודד עם משברים ועם המשך צמיחה גם בעתיד.
תמיכה בלקוחות לנוכח משבר הקורונה:
ברבעון השלישי של שנת 2020 המשיכו הדירקטוריון וההנהלה למקד את תשומת הלב הניהולית למשבר הקורונה והשלכותיו, לנוכח התפרצות גל שני והסגר הנוסף שהוחל בעקבותיו. מיד לאחר חגי תשרי, חזר הבנק לפעול במתכונת מלאה תוך הקפדה על יישום ההנחיות והערכות תפעולית מותאמת. הבנק ממשיך בנקיטת פעולות לצמצום הסיכונים, בדגש על שמירת ההמשכיות העסקית ורצף השירות ללקוחות, ותוך מענה ראוי לצורכיהם לנוכח המשבר המתמשך ואי הוודאות הכלכלית.
• השתתפות בקרנות לעסקים בערבות המדינה – מתחילת המשבר ועד בסמוך למועד פרסום הדוח הכספי, העמידו בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל הלוואות מכספי הקרן בערבות המדינה לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, בהיקף כולל של כ-3.0 מיליארד ש"ח.

• דחיית תשלומי הלוואות לעסקים ולמשקי בית – במהלך המשבר ועד ליום 30 בספטמבר 2020 איפשרו דיסקונט ומרכנתיל דחיית תשלומי הלוואות בהיקף של כ-18.2 מיליארד ש"ח, מתוכם הלוואות לדיור בהיקף של כ-8.4 מיליארד ש"ח (עסקים קטנים בהיקף של כ-5.6 מיליארד ש"ח והלוואות למשקי בית ופרטיים בהיקף של כ-1.8 מיליארד ש"ח).
o כ-61.4% מהיקף ההלוואות שנדחו חזרו להיות משולמות, מהן: כ-61% מהלוואות לדיור,
כ-66% מהלוואות לעסקים הקטנים וכ-50% מההלוואות למשקי בית ופרטיים.
o יתרות אשראי בהיקף של כ-7 מיליארד ש"ח נותרו בדחייה. מתוכם הלוואות לדיור בהיקף של כ-3.2 מיליארד ש"ח, עסקים קטנים בהיקף של כ-1.9 מיליארד ש"ח והלוואות למשקי בית ופרטיים בהיקף של כ-0.9 מיליארד ש"ח.

תוכנית פרישה 2020
במסגרת מהלכי ההתייעלות בקבוצת דיסקונט, אושרו תוכניות פרישה רחבות היקף בבנק, במרכנתיל
ובכאל. במהלך הרבעון השלישי יושמה בבנק התוכנית לפרישה מוקדמת בתנאים מועדפים לעובדים
בגילאי 50-66. לאור הצלחתה וההתעניינות של עובדים נוספים בפרישה בהתאם לתנאים שהוצעו, אישר
דירקטוריון הבנק את הגדלת התוכנית מ-300 עובדים עד ל-500 עובדים. בנוסף לכך, בחברות הבת, מרכנתיל
וכאל, הושקו תוכניות פרישה מוקדמת של עד 60 ו-80 עובדים בהתאמה. בשנים 2020-2021 יפרשו
מהקבוצה עד כ-790 עובדים (כולל בפרישה טבעית).
נכון ליום 15 בנובמבר 2020, חתמו על תוכניות הפרישה כ-540 מעובדי הקבוצה, אשר רובם ככולם יפרשו מהבנק עד סוף שנת 2020. התוכניות כאמור הגדילו את ההתחייבויות ב-545 מיליון ש"ח.

הרחבת שירותי הבנקאות הפתוחה
דיסקונט הגדיר את תחום הבנקאות הפתוחה כתחום אסטרטגי, המייצר פתרונות פיננסיים, מוצרים ושירותים חדשים ובעלי ערך ללקוחות. במסגרת פעילות הבנק להרחבת שירותי הבנקאות הפתוחה, שתי חברות פינטק הפועלות בתחום ניהול תזרים המזומנים חתמו על הסכמי הצטרפות לפלטפורמת הבנקאות הפתוחה של דיסקונט: Riseup, שמציעה שירות ללקוחות הפרטיים ומסייעת להם לצמוח כלכלית, באמצעות ניהול אפקטיבי של תזרים המזומנים החודשי, ו"אמיר תזרים מזומנים", המתמחה בפיתוח פתרונות והטמעת מערכות תזרים מזומנים ללקוחות עסקים קטנים ובינוניים. החיבור עם חברות אלה רלוונטי במיוחד בתקופה הנוכחית, נוכח משבר הקורונה, שהעצים את הצורך של הלקוחות בניהול תזרים מזומנים חכם.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il