Adika מציגה את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוAdika מציגה את תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2020

גידול של 27% בהכנסות מפעילות Adika ברבעון השלישי אשר הסתכמו בכ-50 מיליון ש"ח לעומת כ-39 מיליון ברבעון המקביל
·        הרווח הגולמי (מפעילות Adika) ברבעון הסתכם בכ-27 מיליון ש"ח, עלייה של כ-18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 

·        צמיחה משמעותית בפעילות הבינלאומית: ההכנסות ברבעון הסתכמו לסך של כ- 12 מיליון ש"ח לעומת 2.9 מיליון ₪ הרבעון המקביל והרווח הסתכם לכ-0.5 מיליון ₪ לעומת הפסד של 1.6 מיליון ₪ ברבעון המקביל


בכוונת החברה לפעול להמשך ביסוס פעילותה הבינלאומית, המהווה נדבך מרכזי בהתפתחותה העסקית של החברה

רועי הסל, מנכ"ל החברה, מסר: " אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות כאשר באוגוסט נרשם שיא כל הזמנים במכירות, וזאת על אף השפעות משבר הקורונה והסגר בישראל בשבועיים האחרונים של הרבעון. מגמה זו מעידה על יכולתה של החברה לפעול גם בתקופות של אי וודאות כאשר פלטפורמת האונליין שלנו מוכיחה שוב את ייחודה. במהלך הרבעון המשכנו ביישום המהלכים העסקיים והתפעוליים, אופטימיזציה של פעילות השיווק, השקענו בתשתיות והמשכנו לייעל את הפלטפורמה הטכנולוגית תוך התייעלות בכל תחומי הפעילות. כמו כן, פעלנו לחיזוק הפעילות הבינלאומית, המהווה נדבך מרכזי בהתפתחותה העסקית של החברה והתמקדנו בפיתוח מנועי הצמיחה העתידיים. אנו ממוקדים בהמשך צמיחתה של החברה ומאמינים כי הפעולות שאנו מבצעים היום יהוו תשתית לצמיחה משמעותית בהכנסות וברווח כבר בתקופה הקרובה."

עיקרי התוצאות רבעון שלישי 2020

סך ההכנסות ברבעון גדלו בכ-33% והסתכמו לסך של כ-55 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 41.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות מפעילות Adika ברבעון הסתכמו בכ-49.6 מיליון ש"ח, עלייה של כ-27%, לעומת כ-39.2 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול נובע מצמיחה בפעילות השוטפת של החברה הן בפעילות עדיקה ובעיקר במגזר הבינלאומי, אשר מתורגמת בין היתר לגידול בלקוחות הפעילים באתר.

מספר הלקוחות הפעילים באתר עדיקה ישראל בלבד צמח ברבעון בכ-13% והסתכם ל-69 אלף לקוחות בהשוואה ל-61 אלף ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי מפעילות Adika הסתכם ברבעון בכ-27.2 מיליון ש"ח (54.9% מהמכירות) לעומת כ-23 מיליון ש"ח (58.8% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מגידול בפעילות הבינלאומית אשר מאופיינת ברווחיות נמוכה יותר לאור עלויות שילוח גבוהות יותר. הרווחיות הגולמית של פעילות עדיקה ישראל עומדת על שיעור של כ- 55%, ירידה ביחס לשנת 2019, הנובעת, בין היתר, מגידול מהותי בעלויות ייבוא המוצרים, סגירת החנויות מאמצע ספטמבר וכן שינוי מדיניות עלות המשלוחים ללקוחות.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון בכ-25.6 מיליון ש"ח  לעומת כ-18.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כחלק מביסוס הפעילות הבינלאומית, הוכרו במהלך תקופה הדוח הוצאות (שעיקרן שיווק ותמיכה בפעילות), בסך של כ-5.8 מיליון ש"ח. בנוסף, הגדילה ההנהלה את הוצאות השיווק בישראל בכ-2 מיליון ש"ח. 

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-2.5 מיליון ש"ח (4.7% מהמכירות) לעומת רווח של כ-5 מיליון ש"ח (11.5% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מימון נטו ברבעון הסתכמו בכ-0.8 מיליון ש"ח בהשוואה להוצאות המימון בסך של כ- 1.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-74 אלפי ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ-2.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 6.4 מיליון ש"ח לעומת 8.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2020

סך ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 גדלו בכ-23% והסתכמו לסך של כ-123.8 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 100.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות מפעילות Adika בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 גדלו בכ-46% והסתכמו לסך של כ-133.4 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 91.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע מצמיחה בפעילות השוטפת של החברה הן בפעילות עדיקה ובמגזר הבינלאומי, אשר מתורגמת בין היתר לגידול בלקוחות הפעילים באתרי החברה.

הרווח הגולמי מפעילות Adika בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בכ-71.5 מיליון ש"ח (53.6% מהמכירות), עלייה של כ-36%, לעומת כ-52.5 מיליון ש"ח (57.6% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד, הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מגידול בפעילות הבינלאומית אשר מאופיינת בעלויות שילוח ומכס גבוהות יחסית.

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו בכ-65.8 מיליון ש"ח (כ-49.3% מהמכירות) לעומת כ-47 מיליון ש"ח (כ-51.6% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. כחלק מביסוס הפעילות הבינלאומית, הוכרו במהלך תקופה הדוח הוצאות (שעיקרן שיווק ותמיכה בפעילות), בסך של כ-19 מיליון ש"ח.

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בכ-9.5 מיליון ש"ח (כ-6.4% מההכנסות), גידול של כ-34% לעומת רווח של כ-7.1 מיליון ש"ח (כ-6.9% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות מימון נטו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו בכ-2.2 מיליון ש"ח, ירידה של כ-25% בהשוואה  ל-3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בהוצאות המימון נובע בעיקרו מהתחייבויות בגין חכירה. לאור משבר הקורונה, החברה בחרה ליישם את התיקון לתקן  IFRS16 על פיו הכירה החברה בקיטון בהוצאות המימון לאור ויתור על תשלומי שכירות שקיבלה החברה בגין החודשים מרץ-יוני וספטמבר 2020.

הוצאות אחרות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו בסך של כ-1.5 מיליון ש"ח לעומת 52 אלף ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההוצאות אחרות נובעות בעיקר מירידת ערך בגין פיתוח עצמי של אפליקציה.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם בכ-3 מיליון ש"ח, גידול של 141% לעומת רווח של כ-1.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-Ebitda בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם לסך של כ- 20 מיליון ש"ח, גידול של כ-23% לעומת 16 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע מגידול משמעותי בהכנסות ביחס לגידול בהוצאות המכירה והנהלה וכלליות.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכם לסך של כ-10 מיליון ש"ח בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

מזומנים ושווי מזומנים ליום 30.09.2020 הסתכמו לסך של 11.7 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של 6.5 מיליון ש"ח ביום 31.12.2019.

ההון העצמי ליום ה-30.9.2020 הסתכם לכ-49.7 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-45 מיליון ש"ח ליום ה-31.12.2019  הגידול נובע מרווח כולל בין התקופות בסך כ-3.2 מיליון ש"ח ומתגמול מבוסס מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה בסך 1.7 מיליון ש"ח.

הכנסות החברה מדוח רווח והפסד


באלפי ש"ח


Q3/2020


Q3/2019


שיעור צמיחה מרבעון קודם


Y/2019


ישראל


37,429


36,269


3.2%


121,491


בינלאומי


12,180


2,895


320%


15,277


סה"כ


49,609


39,164


27%


136,768 

פעילות המגזר הבינלאומי:


 


פעילות מגזר בינלאומי Q3 2020


פעילות מגזר בינלאומי Q3 2019


הכנסות


12,180


2,895


רווח גולמי


6,536


1,115


רווח תפעולי


552


(1,585) 

עיקרי השפעת נגיף הקורונה על החברה:

החל מתום תקופת סגירת החנויות הראשונה ועד ליום 19 בספטמבר, 2020, חנויות החברה חזרו לפעילות הדרגתית.

החל מיום 19 בספטמבר, 2020 חנויות החברה בישראל אינן פעילות. בהתאם לאמור, עובדי חנויות החברה הוצאו לחופשה ללא תשלום עד לסיום תקופת סגירת החנויות השניה, וזאת למעט מספר עובדים מצומצם. בתקופת סגירת החנויות השניה עובדי המטה בחברה לא הוצאו לחופשה, ופעילות החברה מתבססת על פעילות המסחר הקמעונאית המקוונת של החברה, בישראל ובעולם . ביום 8 בנובמבר, 2020 לאור החלטת הממשלה על פתיחת חנויות רחוב, נפתחה חנות החברה בדיזינגוף סנטר בתל אביב. עם תום תקופת סגירת החנויות השניה, צפויה החברה לפתוח חנות נוספת במתכונת פופ-אפ לתקופה של כחצי שנה בקניון הגדול בפתח תקווה.

החברה הגיעה להבנות עם מרבית בעלי הנכסים המושכרים בהם פועלות חנויות החברה, ביחס להקלות מסוימות בתשלומי השכירות בגין תקופת סגירת החנויות הראשונה (אשר היו בעלות השפעה מהותית על תוצאות החברה לרבעון השני לשנת 2020), וכן זכאית להקלה בתשלומי ארנונה אשר הוכרה בדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2020.

ביחס לתקופת סגירת החנויות השניה, חלק ממשכירי חנויות החברה פרסמו מתווה הקלות בנוגע לתשלומי שכירות בחודשים ספטמבר ואוקטובר, אשר אינן בעלות השפעה מהותית על תוצאות החברה לרבעון השלישי לשנת 2020.

במהלך תקופת סגירת החנויות הראשונה: מרבית עובדי החברה הוצאו לחופשה ללא תשלום. משרות ושכר יתר עובדי המטה צומצמו באופן משמעותי.

לאחר תקופת סגירת החנויות הראשונה: החל מחודש אפריל, 2020 החלה החברה בתהליך החזרה הדרגתי של כל עובדי המטה מחופשה ללא תשלום, תוך צמצום שכרם לתקופה של כ-60 יום ממועד חזרתם לעבודה, ובתהליך החזרה חלקית של עובדי החנויות הפיזיות. החל מיום 20 ביוני, 2020 היו זכאים כלל עובדי החברה לשכר מלא.

במהלך תקופת סגירת החנויות השניה: במהלך תקופת סגירת החנויות השניה, עובדי חנויות החברה הוצאו לחופשה ללא תשלום עד לסיום תקופת סגירת החנויות השניה, וזאת למעט מספר עובדים מצומצם, כאשר עובדי המטה בחברה לא הוצאו לחופשה.
טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il