רשת מגדלי הים התיכון: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

נחתם התיקון להסכם הגז הטבעי של חברת החשמל עם שותפות תמר

מערכת טלנירי | 24/1, 13:44
בתום משא ומתן ממושך סוכמו ההבנות בין חברת החשמל עם שותפות תמר לגבי התיקון להסכם הגז הטבעי. התיקון להסכם משנה את תנאי ההסכם שנחתם בשנת 2012 באופן שמיטיב עם חברת החשמל, בדגש על מנגנון ההצמדה ומחיר הכמות לרכש.

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיה


> > חדשות שוק ההון

רשת מגדלי הים התיכון:


דורון ארנון-מנכל באדיבות מגדלי הים התיכון
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה לכ-126 מיליון שקל; ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלו לכ-156.9 מיליון שקל
ה-FFO בתקופה צמח לכ-94 מיליון שקל.
הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ-21.2 מיליון שקל.

ברבעון השלישי של שנת 2021 רשמה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ-62.6 מיליון שקל, הכנסות של כ-53.9 מיליון שקל ועלייה ב-FFO לכ-48.1 מיליון שקל.

בחודש אוקטובר זכתה החברה במכרז לרכישת קרקע להקמת בית דיור מוגן בהיקף של עד 500 יח"ד בסמוך לצומת מסובים.

לחברה כיום כ-1,000 יח"ד בפיתוח .

מתחילת השנה שילמה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה בסכום כולל של כ-80 מיליון שקל.

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון: "בחודש אוקטובר זכינו במכרז להקמת הפרויקט הגדול ביותר והמשמעותי ביותר של הרשת, שימנה 500 יח"ד והממוקם במיקום מרכזי בסמוך לצומת מסובים. פרויקט זה יתווסף לתנופת הפיתוח של הרשת, שנכון להיום מונה כ-1,000 יח"ד בפיתוח, מתוכם 250 יח"ד המוקמות בימים אלה בעיר רחובות, ואשר שיווקן כבר החל. במהלך השנה האחרונה התגברה מאד רמת העניין של לקוחות חדשים בבתי הרשת, ואנו עדים לעלייה ניכרת בכמות היחידות המשווקות מדי חודש. בקופת המזומנים של החברה יתרות מזומן משמעותיות, וזאת גם לאחר שתושלם רכישת הקרקע בצומת מסובים, ואנו מייעדים את עיקר הסכום לאיתור וניצול הזדמנויות עסקיות נוספות להרחבת היקפי הפעילות של הרשת במהלך השנים הבאות. אנו פועלים כדי להמשיך ולהעצים את מגמת הצמיחה בשיווק באמצעות הרחבה מתמדת של מגוון השירותים והפעילויות בבתים שבניהולנו, כדי לשדרג לרמה נוספת את חוויית המגורים בבתי הרשת".

רשת מגדלי הים התיכון, בניהולו של דורון ארנון, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021, המלמדות על עלייה ברווחים, בעיקר כתוצאה משערוך נכסי נדל"ן להשקעה, ועל עלייה חדה ב-FFO עם העלייה בקצב השיווק. כמו כן, החברה החלה לאחרונה בשיווק הבית ברחובות.

עיקרי התוצאות - תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021:

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הסתכמו בכ-156.9 מיליון שקל, עלייה קלה לעומתה כנסות בסך של כ-155.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021עלה חדות לרמה של כ-96.8 מיליון שקל, בהשוואה לאיזון בשורה זו בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה החדה ברווח מפעולות רגילות נבעה בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-81.6 מיליון שקל, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד נרשמה ירידת ערך בסך של כ-14.8 מיליון שקל. עליית הערך מיוחסת, בין היתר, להשלמת האיכלוס בבית בגני תקווה.

ה-FFO של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלה בשיעור חד לכ-94 מיליון שקל, לעומת כ-23.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020. העלייה ב-FFO מיוחסת בעיקר לגידול בתזרים מקבלת פיקדונות מדיירים, נטו כתוצאה מעליית קצב שיווק יחידות דיור בבתי הרשת, וזאת לעומת התקופה המקבילה אשתקד במהלכה קצב השיווק היה נמוך בגין התפרצות נגיף הקורונה.

בשורה התחתונה, רשת מגדלי הים התיכון סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עם עלייה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בכ-13.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-12.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח נבעה, כאמור, מעליית שווי נדל"ן להשקעה שקוזזה חלקית עם גידול בהוצאות המימון, נטו כתוצאה מהגידול בהוצאות מימון בגין שערוך פיקדונות דיירים בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן הידוע (בשיעור של 2.2%), לעומת ירידתו (בשיעור של 0.6%) בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בתקופת הדו"ח עלה והסתכם בכ-126 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נבעה בעיקר מגידול בתזרים מתחלופת פיקדונות דיירים, נטו, שהסתכם בתקופה בכ-151.6 מיליון שקל (מתוכם כ-91.3 מיליון שקל בגין איכלוס הבית בגני תקווה), בהשוואה לכ-62 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעקבות העלייה האמורה בקצב שיווק יחידות דיור של בתי הרשת.

עיקרי התוצאות - הרבעון השלישי של שנת 2021:

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2021 צמחו לכ-53.9 מיליון שקל, לעומת כ-52.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון השלישי של שנת 2021 עלה חדות לכ-26.2 מיליון שקל, לעומת כ-4.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח מפעולות רגילות נבעה בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-19.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של שנת 2021, בעוד שברבעון המקביל אשתקד נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה בסך של כ-1.7 מיליון שקל.

ה-FFO של החברה ברבעון השלישי של שנת 2021 עלה לכ-48.1 מיליון שקל, בהשוואה ל-FFO שלילי בסך של כ-3.3 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ב-FFO מיוחסת בעיקר לגידול בתזרים מקבלת פיקדונות מדיירים, נטו כתוצאה מעליית קצב שיווק יחידות דיור לעומת רבעון מקביל אשתקד.

רשת מגדלי הים התיכון סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2021 עם הפסד נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-1.2 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך של כ-8.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהפסד נבעה כאמור בעיקר מעליית שווי נדל"ן להשקעה שקוזזה חלקית מגידול בהוצאות המימון נטו, כתוצאה מהגידול בהוצאות מימון בגין שערוך פיקדונות דיירים בעקבות עליית מדד המחירים לצרכן הידוע (בשיעור של 0.8%), לעומת עלייתו (בשיעור של 0.1%) בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2021 עלה לכ-62.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-5.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, והושפע בעיקר מהתזרים מתחלופת פיקדונות דיירים, נטו, שהסתכם ברבעון בכ-69.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-10.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי של השנה נרשמה עלייה בקבלת פקדונות מדיירים, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, וזאת כתוצאה מעליית קצב שיווק יחידות דיור.

מאזן ליום ה-30.09.2021:
לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-552 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-697.6 מיליון שקל. בהתאם לכך, לחברה חוב פיננסי, נטו, בסך של כ-145.6 מיליון שקל.

ההון העצמי של רשת מגדלי התיכון הסתכם לכ-952.8 מיליון שקל (מתוכו כ-796 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) המהווה כ-22.1% מסך המאזן. כמו כן, לחברה מיסים נדחים בהיקף של כ-434 מיליון שקל, כך שההון העצמי של הרשת בתוספת מיסים נדחים מסתכם בכ-1.39 מיליארד שקל.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח:
בחודש אוקטובר 2021 זכתה החברה במכרז שערך על ידי רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה מהווות של 2 מגרשים בשטח כולל של כ - 553,10 מ"ר, הממוקמים בשכוה החדשה המתוכת להיבות ואשר תתפרס על פי 670,1 דום, שכות פארק איילון באור יהודה, בקרבה לצומת מסובים. המקרקעין מיועדים להקמת בית דיור מוגן בהיקף של עד 500 יחידות דיור, מחלקות סיעודיות, ושירותים נלווים. תמורת העיסקה מסתכמת בכ-141 מיליון שקל, בתוספת מע"מ, ובתוספת של כ-29 מיליון שקל עבור הוצאות פיתוח ,שתשולם במועדים הנקובים במסמכי המכרז.
בחודש יוני 2021, הוחזר לחברה מס רכישה בסך של כ-10.8 מיליון שקל, בהמשך לביטול זכייתה של החברה במכרז להקמת בית דיור מוגן בפארק איילון באור יהודה. חודשיים קודם לכן, רשות מקרקעי ישראל השיבה לחברה את מלוא הפיקדון בסך של כ-14.5 מיליון שקל בגין ביטול הזכייה במכרז.
בחודש יוני 2021, חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-50 מיליון שקל - החלוקה המשקפת תשואת דיבידנד של כ-3.3%. חלוקה זו מתווספת לתשלום דיבידנד נוסף של כ-30 מיליון שקל ששולם בחודש ינואר השנה.
בחודש מרץ 2021, חתמה החברה על הסכם עם קבלן לביצוע עבודות "השלד" להקמת בית הדיור מוגן ברחובות, בתמורה לתשלום כולל בסך של כ-69 מיליון שקל, כאשר תקופת הקמת הפרויקט כולו צפויה להימשך עד תחילת שנת 2024.

רשת "מגדלי הים התיכון" הינה החברה המובילה והוותיקה בענף הדיור המוגן בישראל. החברה פועלת מזה כ-30 שנה ובבעלותה 7 נכסי דיור מוגן פעילים: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בצומת סביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, הבית בירושלים והבית בגני תקווה – בהיקף כולל של כ-1,650 יחידות דיור ובנוסף, כ-1,000 יח"ד בפיתוח. החברה מקימה בימים אלה בית דיור מוגן ברחובות שיכלול 250 יחידות דיור וחתמה לאחרונה על הסכם אופציה להקמת בית דיור מוגן בחיפה. הרשת שומרת על שיעורי תפוסה גבוהים ובוחנת המשך ייזום או רכישה של פרויקטים נוספים בתחום. מר מוטי קירשנבאום מכהן כיו"ר החברה ודורון ארנון מכהן כמנכ"ל החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il