TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהמידרוג מאשרת דירוג Baa1 לחברת סקייליין ומשנה את אופק הדירוג משלילי ליציב‎‎


מידרוג
פעילות החברה בענף המלונאות בארה"ב מאופיינת בסיכון עסקי גבוה יחסית לענפי נדל"ן אחרים בשל חשיפה גבוהה של הענף להשפעות אקסוגניות וביקוש תנודתי
מערכת טלנירי | 2/1/22, 10:02
בואו לדבר על זה בפורום ארה"ב
מידרוג מאשרת דירוג Baa1.il לאגרות חוב סדרה ב' שהנפיקה Skyline Investments Inc ("סקייליין" או "החברה") ומשנה את אופק הדירוג משלילי ליציב.

שיקולים עיקריים לדירוג
פעילות החברה בענף המלונאות בארה"ב מאופיינת בסיכון עסקי גבוה יחסית לענפי נדל"ן אחרים בשל חשיפה גבוהה של הענף להשפעות אקסוגניות וביקוש תנודתי. לחברה היקף פעילות נמוך יחסית הצפוי להסתכם בשנתיים הקרובות בטווח הכנסות שנתי של 120-145 מ' דולר קנדי, זאת בהתחשב בהשלמת העסקה למכירת אתרי הנופש בקנדה, ובהנחה כי החברה תבצע השקעות חדשות מעודפי תמורת העסקה. היקף הפעילות הצר של החברה מהווה גורם שלילי בדירוג. נכון לסוף שנת 2021 צבר הנכסים של החברה כולל 16 בתי מלון בארה"ב עם כ-2,750 חדרים, אשר למעט אחד, מוחזקים כולם בבעלות מלאה של החברה. פורטפוליו הקורטיארד, המהווה חלק מהותי מנכסי המלונאות של החברה, הציג טרום הקורונה תפוסה יציבה יחסית הדומה למקובל בקטגוריה זו, ושיעורי רווחיות גבוהים יחסית ויציבים.
פעילות החברה במגזר המלונאות נפגעה במידה משמעותית בשנתיים האחרונות עקב התפרצות מגיפת הקורונה שלוותה בפגיעה קשה בענף המלונאות ברחבי העולם. הפגיעה בתזרימי המזומנים של החברה מותנה לנוכח תזרימים שנבעו לחברה ממכירת דירות ונכסים בקנדה, שתרמו לנזילות החברה ולהקטנת המינוף, וכן בשל תמיכה ממשלתית בקנדה ובארה"ב. על פי הערכת US Travel Association מחודש נובמבר 2021, תיירות הפנאי הפנימית בארה"ב עשויה בשנת 2022 לשוב לרמתה שבשנת 2019 ואף לעלות עליה, אולם התיירות העסקית ותיירות החוץ אינן צפויות לשוב לרמה שטרם המגיפה לפני שנת 2024.
לחברה פרופיל פיננסי בולט לחיוב יחסית לרמת הדירוג הממתן את הסיכון העסקי הטמון בענף פעילותה ובגודלה. פרופורמה לעסקת הריזורטים, מידרוג מעריכה יחס חוב נטו לקאפ נטו של כ- 33% בהשוואה לכ- 47% ליום 30.06.2021 וכ- 50% ליום 31.12.2020. מידרוג מעריכה כי יחס המינוף צפוי לעלות בעקבות ההשקעות החדשות לטווח של 43%-40%, ובאיחוד יחסי עם שותפות הריזורטים יעמוד כבר על כ-47%. יחסי האיתנות יוסיפו לבלוט לטובה לרמת הדירוג, גם בהתחשב בתרחישי רגישות לשחיקה בשווי הנכסים המלונאיים. יחס כיסוי חוב נטו ל -FFO שהיה שלילי בשנת 2020 ול-30.09.2021 עמד על X25.0, צפוי להערכתנו לעמוד בטווח X20 - X25 בשנתיים הקרובות, אולם יכול ויהיה תנודתי בשל היקף FFO נמוך. מידרוג אינה צופה חלוקת דיבידנד מהותית מעסקת הרזורטים.
מכירת אתרי הנופש בקנדה, שהיוו כ-28% ממאזן החברה ערב העסקה, הפחיתה את חשיפתה לפעילות תנודתית יחסית, המאופיינת בעונתיות גבוהה והשפעות אקלים. אולם, רק כמחצית מתמורת העסקה תשולם לחברה במזומן, כך שהחברה נותרת עם היקף לא מובטל של נכסים בלתי שוטפים הנשענים על פעילות הריזורטים, הכוללים זכויות בשותפות הריזורטים ואת התחייבויות השותפות לסקייליין. התזרים השוטף מנכסים אלו צפוי לנבוע בעיקר מריבית שתשולם לחברה על הלוואות שהעמידה החברה לשותפות הריזורטים במסגרת העסקה.
אסטרטגיית ההשקעות של החברה ממוקדת ברכישת נכסים מלונאיים מיוצבים בקטגוריית סלקט סרוויס בערים משניות בארה"ב. בתוך כך, ביום 05.12.2021 דיווחה החברה כי חתמה על עסקה למכירת שני מלונות החברה בקטגוריית הפול סרוויס, מלון הייאט ומלון רנסאנס בקליוולנד. עסקה זו לא נלקחה בתרחיש הבסיס של מידרוג בשל אי וודאות באשר להשלמתה. בשלב זה מידרוג מעריכה כי אם תושלם העסקה, לא יהיה בכך להשפיע לשינוי הדירוג, בהתחשב באסטרטגיית ההשקעות של החברה ובמדיניותה הפיננסית.
בפני החברה עומדים פרעונות חוב בכיר בהיקף של כ-140 מ' דולר קנדי במהלך שנת 2022, הכוללים בעיקר את פרעון הלוואת הקורטיארד בסך כ-120 מ' דולר קנדי. החברה מצויה במהלך של גיוס הלוואות חדשות לצורך פרעון ההלוואות הקיימות ולמימון השקעות בבתי המלון הקיימים. עם יתרת נזילות בקופה של כ-35 מ' דולר קנדי ל-30.09.2021 והשלמת עסקת הריזורטים בחודש דצמבר 2021 שצפויה להגדיל את יתרת הנזילות ב-30-35 מ' דולר קנדי, נזילות החברה צפויה להישמר ברמה סבירה ביחס לחלויות החוב במהלך שנת 2022, בהינתן כי תשלים את מיחזור הלוואות הקורטיארד. לחברה נותר עומס פרעונות אג"ח (סדרה ב') נוח למדי בשנים 2022 ו-2023 של כ- 3.7 מ' דולר קנדי לשנה, זאת עד לשנת 2024 אז עומד לחברה פרעון משמעותי של כ- 39 מ' דולר קנדי.

תרחיש הבסיס
בהתאם להתפתחויות ולהערכות מחודשות של גורמים מקצועיים בענף המלונאות, תרחיש הבסיס של מידרוג מניח התאוששות איטית של ענף המלונאות במהלך 2022-2023, עם חזרה לנתוני פעילות טרום קורונה לא לפני 2024. תרחיש הבסיס כולל תרחישי רגישות להיקפי הפעילות והרווח המלונאי בשנים הקרובות, לצד תרחישי רגישות לשווי הנכסים המלונאיים. מידרוג מעריכה בשנים 2022-2023 FFO בהיקף של 13-16 מ' דולר קנדי. כמו כן מידרוג מעריכה כי החברה תבצע השקעות חדשות, וכי יחס המינוף חוב נטו ל- CAP נטו יישמר בטווח של 50%-45%.

אופק הדירוג
אופק הדירוג היציב נובע מהערכתנו כי החברה תשמר פרופיל פיננסי סולידי יחסית כפי שמתבטא ברמת המינוף והנזילות בתרחיש הבסיס של מידרוג וכי לא תחול פגיעה משמעותית נוספת בתזרימי המזומנים של החברה מעבר להערכתינו. כאמור לעיל, השלכות התפרצות מגיפה הקורונה גרמו לפגיעה ישירה ומיידית בפעילות עקב מגבלות התנועה וההתכנסות. משבר הקורונה, בהיותו "אירוע מתגלגל", מגביר את חוסר היציבות והוודאות הכרוכה בפעילות החברה. ככל שתחול הרעה משמעותית בפעילות החברה בשל השלכות מגיפת הקורונה עלולה להיות לכך השלכה על הדירוג.

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:
צמצום הפגיעה הכלכלית הצפויה עקב משבר הקורונה
הגדלת הפעילות המלונאית והרווח מהפעילות מעבר לתחזיות מידרוג, תוך שמירה על רמת המינוף הקיימת

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

שחיקה בתוצאות הפעילות של בתי המלון מעבר לתרחישי הרגישות שנלקחו בתרחיש הבסיס
רכישת נכסים בהיקף משמעותי, אשר תשפיע לשלילה על המינוף הפיננסי של החברה
שינוי במדיניותה הפיננסית של החברה תוך כדי נקיטת מדיניות אגרסיבית של חלוקת דיבידנדים

נתונים פיננסיים עיקריים Skyline Investments Inc.
נתונים פיננסיים עיקריים, במיליוני דולר קנדי
פירוט השיקולים העיקריים לדירוג
היקף נכסים נמוך יחסית בתחום הנדל"ן למלונאות ותזרים מזומנים צר; פעילות החברה בקטגוריית סלקט סרוויס בארה"ב תורמת ליציבות
לאחר שהשלימה ב- 09.12.2021 את העסקה למכירת אתרי הנופש בקנדה וקרקעות הסמוכות להם תמורת 210 מ' דולר קנדי, נותרה סקייליין עם 16 בתי מלון בארה"ב בשווי ספרים של כ-330 מ' דולר קנדי, כאשר החברה בוחנת עסקה נוספת למכירה של שניים מתוכם, מלונות הפול סרוויס בקליוולנד. החברה הצהירה על כוונתה להשקיע את עודפי המכירה בהרחבת הפעילות בתחום המלונאות בארה"ב ובקנדה. הנכסים בארה"ב כוללים שני מלונות אורבניים בקליבלנד (מלון Hyatt ומלון Renaissance), פורטפוליו של 13 מלונות מסוג סלקט-סרוויס תחת מותג מאריוט קורטיארד (“CY13”) הפזורים על פני 9 מדינות בארה"ב, ואתר הסקי Bear Valley בקליפורניה. המלונות בארה"ב נרכשו על ידי החברה בסוף שנת 2017, ומאז היא פעלה להשבחת הנכסים בדרך של החלפת הניהול וביצוע שיפוצים ושידרוגים של הנכסים. שיעור התפוסה של פורטפוליו CY13 טרום הקורונה עמד על ממוצע של 66%, דומה למקובל במלונות מקטגוריות זו בארה"ב ויציב יחסית. הרווחיות הגולמית של פורטפוליו CY13 הייתה גבוהה טרום המגיפה ועמדה על כ-28% בממוצע בשנים 2017-2019 בהשוואה לכ- 20% במלונות היאט ורנסנסס שבקליבלנד. להערכת מידרוג, פעילות החברה במגזר הסלקט-סרוויס בארה"ב תחת מותג מלונאות ידוע (מריוט) ממתנת (בשיגרה) את הסיכון הענפי בשל היותה מבוססת על שירות ברמה בסיסית למגזר העסקי.
התפרצות מגיפת הקורונה בחודש מרץ 2020 גדעה את ביצועי המלונות בחדות, בשל הגבלות התנועה והריחוק החברתי. החברה זכתה לקבל תמריצים ממשלתיים והחזר הוצאות שכ"ע שסייעו לצמצום הפגיעה. החברה המשיכה להשקיע בשיפוץ הנכסים גם בתקופה זו. החברה דיווחה כי נכון לחודש אוקטובר 2021 כל בתי המלון בארה"ב היו פתוחים ופעלו עם כ"א חלקי. בתרחיש הבסיס מידרוג מעריכה כי בשנים 2022-2023 שיעור התפוסה של מלונות החברה בארה"ב יעמוד בטווח 50%-55%, המהווה 80%-90% ביחס לשיעור התפוסה בשנים 2018-2019.
פורטפוליוCY13 : טרק רקורד חיובי טרום המגיפה אך קצר יחסית (מקור: פרסומי החברה)מידרוג מעריכה כי ההכנסות מהמלונות הקיימים בחברה נכון לסוף 2021 יעמדו בשנתיים הקרובות בטווח של 110-120 מ' דולר קנדי לשנה (בהשוואה לכ- 90 מ' דולר קנדי בשנת 2021 וכ-135 מ' דולר קנדי בשנים 2018-2019) ולכך יתווספו הכנסות של 20-25 מ' דולר קנדי לשנה ממלונות חדשים, זאת כתלות בהיקף ובעיתוי ההשקעות החדשות. היקף הכנסות זה נמוך יחסית לרמת הדירוג וגוזר FFO צר יחסית שמידרוג מעריכה כי יעמוד 13 מ' דולר קנדי לשנה, כאשר מכך כ- 5.0 מ' דולר קנדי יופנו להשקעות הוניות בבתי המלון (CapEx). תרחיש הבסיס הנ"ל לא מביא בחשבון את מכירת מלונות היאט ורנסננס בקליבלנד שעדיין אינה ברמת וודאות גבוהה.
המשך חשיפה לאתרי הנופש בקנדה דרך הלוואת ה- VTB והאחזקה בשותפות הריזורטים, לצד ריכוזיות נכסים
מכירת אתרי הנופש של החברה בקנדה והקרקעות שלצידן ל-Corporation Freed ("פריד") הקנדית תמורת 210 מ' דולר קנדי תשולם לחברה במספר סוגי תמורות: כ-109 מ' דולר קנדי ישולמו במזומן עם השלמת העסקה; כ-33 מ' דולר קנדי תקבל החברה באמצעות הקצאת 29% מהזכויות ב- Resorts LP ("שותפות הריזורטים"), שותפות חדשה שתוקם על ידי החברה ו-פריד ותכלול את הנכסים שנמכרו וכן נכס נוסף שתעביר פריד לשותפות; כ- 60 מ' דולר קנדי תעמיד סקייליין כ-"הלוואת מוכר" (VTB) לשותפות הריזורטים והיא תישא ריבית של 5% לשנה ותעמוד לפרעון על פני 5 שנים החל מ-2024 כשהיא מובטחת במשכנתא מדרגה שנייה על הנכסים הנמכרים ובשעבוד שוטף על נכסי השותפות וכ- 8 מ' דולר קנדי תשולם על ידי השותפות כהלוואת גישור בתוך שנתיים הנושאת שיעור ריבית שנתית של 12%.
מכיוון שרק מחצית ממחיר העסקה ישולם לחברה במזומן, יתרת התמורה תותיר במאזנה של החברה נכסים בלתי שוטפים בהיקף מהותי הנשענים על פעילות הריזורטים, אלו הן הזכויות בשותפות והתחייבויות השותפות לחברה, אשר ליום 30.06.2021 פרופורמה לעסקה נאמדים על ידינו בכ- 17% ממאזן החברה. אתרי הנופש שנמכרו מהווים כ-28% מסך נכסי החברה ליום 30.06.2021 והם אחראים לרווח גולמי שנתי של 9-10 מ' דולר קנדי (לא כולל פעילות הייזום), אשר טרום הקורונה היווה כרבע מהרווח הגולמי של החברה בפעילות המלונאית (ללא פעילות הייזום), אולם בשנים 2020-2021 חלקם היחסי ברווח הגולמי מהפעילות המלונאות היה גבוה יותר מכיוון שהם נפגעו במידה מועטה מהשלכות הקורונה בהשוואה לבתי המלון. לאורך זמן, פעילות אתרי הנופש בקנדה אופיינה בעונתיות גבוהה, תנודתיות וחוסר יציבות שהעיבו על תזרימי המזומנים של החברה. כמו כן בחודש דצמבר 2021 החברה השלימה את העסקה למכירת אתר הנופש Port-McNicol באמצעות העמדת הלוואת מוכר (VTB) שתפרע על פני 5 שנים.
כנזכר לעיל, בכוונת החברה להפנות את עודפי עסקת הריזורטים לרכישת נכסי מלונאות חדשים, אשר על פי המדיניות שהחברה הציגה למשקיעים, ההשקעות החדשות יאופיינו בנכסים תזרימיים, בעונתיות נמוכה, בערים משניות המאופיינות בתחרות מתונה יותר ובעלות נמוכה יחסית לחדר, במטרה להשביח את שווי הנכסים באמצעות העלאת ההכנסות. כמו כן בכוונת החברה להמשיך ולממש את מרבית הקרקעות שבבעלותה. החברה הוכיחה לאורך השנים האחרונות עמידה באסטרטגיה שהתוותה, תוך שהיא מימשה היקפים גבוהים של נכסים וקרקעות שאינם בליבת האסטרטגיה.

אומדן מידרוג להתפלגות נכסי החברה פרופרומה לעסקת הריזורטים בקנדה: החשיפה לנכסי הריזורטים נותרת מהותית גם לאחר העסקה, דרך הלוואת המוכר והאחזקה בשותפות הריזורטיםענף המלונות בארה"ב הפגין התאוששות ממשבר הקורונה בזכות תיירות הפנים והפנאי, כאשר תיירות העסקים משתרכת מאחור
מגיפת הקורונה והגבלות התנועה וההתכנסות, לרבות מגבלות התעבורה בין מדינות, הובילו לפגיעה משמעותית, עד כדי עצירה מוחלטת, בענף התיירות הבינלאומי, וענף המלונות בתוכו. ההאטה בהתפשטות המגיפה במדינות רבות עם התרחבות שיעור ההתחסנות וחזרה לשגרה במתווים שונים, הובילה לגידול בביקושים לפעילויות פנאי ונופש בקרב הצרכנים ולעלייה משמעותית בפעילות הנופש והמלונאות החל מהרבעון השני של 2021. בחודש אפריל 2021 הציבה מודיס אופק חיובי לענף האירוח הגלובלי לאור חזרת הביקושים לשירותי אירוח, בדגש על מגמת שיפור משתנה בין תחומי האירוח השונים, כגון מסעדות, נופש, תיירות עסקית ובתי קזינו, זאת ביחס לשפל בשנת 2020. ערים מרכזיות המתבססות על תיירות עסקית ותיירות חוץ, ואשר נהנו טרם הקורונה מרמות גבוהות של תפוסה ומחיר, נפגעו בצורה חדה יותר ותקופת השיקום שלהם הינה איטית וארוכה יותר בתקופה הנוכחית, לעומת ערים משניות. בתקופת הקורונה, תיירות הפנים בארה"ב הוטתה למלונות פנאי ומלונות שניתן להגיע אליהם בתחבורה פרטית חלף טיסות. בהתאם לכך, מלונות בערים משניות הציגו שיפור משמעותי בחודשים האחרונים, מלונות בערים מרכזיות מראים שיפור קטן יחסית
להערכת מודיס, ההתאוששות החזקה בתיירות הנופש במהלך שנת 2021, בהשוואה לשנת 2020, עשויה להתמתן במהלך שנת 2022 ולחזור לרמה נורמלית יותר, אם כי עדיין נמוכה מזו של שנת 2019. כמו כן במודיס מעריכים כי תיירות העסקים תתאושש באיטיות יחסית. גם בהתאם על פי הערת US Travel Association מחודש נובמבר 2021, תיירות הפנאי הפנימית בארה"ב עשויה בשנת 2022 לשוב לרמתה שבשנת 2019 ואף לעלות עליה, אולם התיירות העסקית ותיירות החוץ אינן צפויות לשבות לרמתן טרם המגיפה לפני שנת 2024.
ענף המלונות מוערך על ידי מידרוג כבעל רמת סיכון גבוהה יחסית, בעיקר בשל תנודתיות הביקוש, הנובעת מהשפעות אקסוגניות שאינן קשורות לאיכות הפעילות המלונאית. ההוצאה על תיירות ובעיקר תיירות נופש נחשבת כהוצאת מותרות ועל כן, בעת האטה או מיתון כלכלי עולמי או מקומי, ענף זה הינו מהראשונים להיפגע ובאופן משמעותי. התחרות בענף המלונות כוללת, נוסף לשוק המקומי, גם שווקים בעלי קרבה גיאוגרפית, הפונים לחתך תיירותי דומה. ענף המלונות כולל מרכיב תפעולי משמעותי, הינו עתיר כ"א ודורש השקעות חוזרות (CAPEX) בהיקף משמעותי יותר.
ענף המלונות בארה"ב: שיעור תפוסה ותעריף יומי ממוצעים כשיעור משנת 2019, בחלוקה בין ערים מרכזיות, ערים משניות וריזורטים, ינואר 2020 – אוקטובר 2021

Chart, line chart<BR>Description automatically generated
ענף המלונות בארה"ב: שיעורי תפוסה ותעריף יומי ממוצעים כשיעור משנת 2019, ינואר 2020 – אוקטובר 2021

Chart, line chart<BR>Description automatically generated

* מקור: Moody’s: Hospitality Global, 2022 Outlook based on STR Data

המינוף צפוי להיוותר נמוך יחסית לרמת הדירוג גם לאחר ההשקעות החדשות והוא ממתן את הסיכון העסקי
בעקבות עסקת הריזורטים החברה רשמה ברבעון השלישי בשנת 2021 רווח משערוך של כ-31 מ' דולר קנדי. כמו כן חלק מהתמורה במזומן מהעסקה שימשה את החברה במהלך חודש דצמבר 2021 לפדיון מוקדם מלא של אג"ח סדרה א' בתמורה לכ-50 מ' דולר קנדי. פרופורמה לעסקה, מידרוג מעריכה כי יחס חוב נטו לקאפ נטו יעמוד על כ- 33% בהשוואה לכ- 47% ליום 30.06.2021 וכ- 50% ליום 31.12.2020. באיחוד יחסי עם שותפות הריזורטים, יחס הפרופורמה עומד על כ- 40%. מידרוג מעריכה כי יחס המינוף של החברה צפוי לעלות בעקבות ההשקעות החדשות לטווח של 43%-40%, ובאיחוד יחסי עם שותפות הריזורטים לעמוד כבר על כ-47%. יחסי האיתנות של החברה יוסיפו לבלוט לטובה ביחס לדירוג, גם בהתחשב בתרחישי רגישות לשחיקה בשווי הנכסים המלונאיים. יחס כיסוי חוב נטו ל -FFO שהיה שלילי בשנת 2020 ול-30.09.2021 עמד X25.0, צפוי להערכתנו לעמוד בטווח X20 - X25 בשנתיים הקרובות, ויכול ויהיה תנודתי בשל היקף FFO נמוך.
החברה נערכת למיחזור הלוואת הקורטיארד ועומדת בנזילות סבירה יחסית ללוח הסילוקין של החוב הלא מובטח
לאחרונה דיווחה החברה על הארכת מועד הפרעון של הלוואת הקורטיארד שיתרתה כ- 120 מ' דולר קנדי, זאת עד 9 במרץ 2022 עם אופציה להארכה נוספת עד 9 ביוני 2022. במקביל מצויה החברה במהלך לקבלת הלוואה לז"א מחברת ביטוח אמריקאית בסך של 143 מ' דולר קנדי שתשמש לפרעון הלוואת הקורטיארד והיתרה מסגרת אשראי למימון שיפוץ המלונות. המימון מחדש של הלוואת הקורטארד צפוי להסתיים ברבעון הראשון של שנת 2022. כמו כן נדרשת החברה למיחזור הלוואה בסך של כ-26 מ' דולר קנדי בגין הלוואת מלון רנסאנס.
עם השלמת הפרעון המוקדם של אג"ח סדרה א' ביום 22 בדצמבר 2021 בסך של כ-46 מ' דולר קנדי, לחברה נותר עומס פרעונות נוח למדי בשנים 2022 ו-2023 עם אג"ח סדרה ב', של כ- 3.7 מ' דולר קנדי לשנה, זאת עד לשנת 2024 אז עומד לחברה פרעון של כ- 39 מ דולר קנדי. עם יתרת נזילות בקופה של כ-35 מ' דולר קנדי ל-30.09.2021 והשלמת עסקת הריזורטים במהלך חודש דצמבר, נזילות החברה צפוי להישמר טובה ביחס לחלויות החוב במהלך שנת 2022, בהינתן כי החברה תשלים את מיחזור הלוואת הקורטיארד.
גמישותה הפיננסית של החברה אינה גבוהה במיוחד, ומסתכמת בעיקר ברמת מינוף מתונה בחברה וסבירה ברמת הנכסים. לחברה אין מסגרות אשראי מחייבות בהיקף מהותי, וכן אין בידה נכסי נדל"ן לא משועבדים בהיקף העולה מהותית על יתרת החוב הבכיר שאינו מובטח (אג"ח ב').

אודות החברה
חברת Skyline Investment Inc. נתאגדה בשנת 1998, כחברה פרטית על פי דיני מחוז אונטריו, קנדה. החברה פועלת בצפון אמריקה בתחומי המלונאות ותיירות הפנאי, ועוסקת בשני תחומי פעילות: מלונאות ואתרי נופש בקנדה ובארה"ב, וייזום ופיתוח נדל"ן למכירה בקנדה. במהלך חודש דצמבר 2021 מימשה החברה את מרבית פעילותה בקנדה. בעלי המניות העיקריים כוללים את מישורים השקעות נדל"ן בע"מ (להלן "מישורים") (כ- 49%) וחברת הכשרת היישוב לישראל בע"מ (כ-20%), כאשר בעל המניות העיקרי במישורים הוא מר אלכס שניידר (כ- 45%)


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il