י.ח. דמרי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2019 - כ-218 מיליון ש"ח - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות נדל"ן

י.ח. דמרי: הכנסות החברה ברבעון השלישי של 2019 - כ-218 מיליון ש"ח


יגאל דמרי, בעלים של חברת י.ח דמרי
הרווח הנקי ברבעון - כ-24.4 מיליון ש"ח
החברה מכרה 92 דירות ברבעון השלישי 2019

החברה בונה כיום למעלה מ-2,250 יח"ד ב-12 פרויקטים ברחבי הארץ

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי: "תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2019 מצביעות על המשך הרחבת פעילות החברה כאשר בימים אלו אנו מקימים למעלה מ-2,250 יחידות דיור ב-12 פרויקטים ברחבי הארץ. בשבוע שעבר, זכתה הצעת החברה בקרקע בדרום תל אביב ואנו מתכננים להקים עליה פרויקט מגורים ותעסוקה. אנו בוחנים כל העת עסקאות חדשות שיבטיחו את המשך צמיחת וביסוס החברה כשחקנית מובילה בשוק המגורים הישראלי".

חברת י.ח. דמרי, מחברות הבניה הגדולות והמובילות בישראל, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לסיכום תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי לשנת 2019.

עיקרי תוצאות רבעון שלישי 2019

הכנסות החברה ברבעון השלישי 2019 הסתכמו בכ-218.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-328 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. יצוין, כי ברבעון המקביל אשתקד מכרה החברה נכס במתחם נחלת בנימין בת"א ורשמה בגינו הכנסה בסך כ-126.9 מיליון ש"ח. ההכנסות ברבעון ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים עלו בכ-7.7% לכ-216.8 מיליון ש"ח לעומת כ-201 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים ברבעון השלישי 2019 הסתכם בכ-61.2 מיליון ש"ח (כ-28.2% מההכנסות) לעומת כ-51.9 מיליון ש"ח (כ-25.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי הכללי ברבעון הסתכם בכ-61.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-102.8 מיליון ש"ח, כאשר הקיטון מיוחס לקיטון בהכנסות בשל מכירת הקרקע אשתקד, כאמור.

הרווח התפעולי של י.ח. דמרי ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם בכ-42.6 מיליון ש"ח לעומת כ-87.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נבע מהקיטון ברווח הגולמי הכללי, כאמור.

הרווח הנקי ברבעון השלישי 2019 הסתכם בכ-24.4 מיליון ש"ח לעומת כ-60.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ברבעון השלישי לשנת 2019 מכרה חברת י.ח דמרי 92 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-160.3 מיליון ש"ח (מתוכן חלק החברה הינו 84 יח"ד והתמורה הינה כ-140.8 מיליון ש"ח) לעומת 94 יח"ד בישראל ברבעון המקביל אשתקד בתמורה כספית של כ-135.8 מיליון ש"ח (מתוכן חלק החברה הינו 91 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-132.6 מיליון ש"ח). בחו"ל מכרה החברה 10 יח"ד ברבעון השלישי של 2019 בתמורה כספית של כ-2 מיליון ש"ח. ברבעון המקביל אשתקד, מכרה החברה 5 יח"ד בתמורה כספית של כ-1 מיליון ש"ח.

ממאזנה המאוחד של החברה עולה, כי ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה, נכון ל-30 בספטמבר 2019, הסתכם בכ- 1.13 מיליארד ש"ח ומהווה כ-35% ממאזן החברה.

נכון ליום 30.9.2019 בונה החברה כ-2,257 יח"ד ב-12 פרויקטים ברחבי הארץ וכן 252 יח"ד בחו"ל, מתוכן נמכרו 860 יח"ד (חלק החברה 777 יח"ד) בתמורה כספית כוללת של כ-1.28 מיליארד ש"ח (חלק החברה 1.1 מיליארד ש"ח).

מתאריך 1.10.2019 עד ל-25.11.2019 מכרה החברה 81 יח"ד בארץ בתמורה כספית של כ-87.6 מיליון ש"ח (חלק החברה זהה) ו-7 יחידות דיור בחו"ל בתמורה כספית של כ- 1.4 מיליון ש"ח.

עיקרי תוצאות תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמו בכ-718.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-771.7 מיליון ש"ח בתקופה במקבילה אשתקד. יצוין, כי בתקופה המקבילה אשתקד מכרה החברה נכס במתחם נחלת בנימין בת"א ורשמה בגינו הכנסה בסך כ-126.9 מיליון ש"ח. ההכנסות בתקופה ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים עלו לכ-11.2% לכ-716.9 מיליון ש"ח לעומת כ-644.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בתקופה ממכירות, עבודות והשכרה של דירות ומבנים מסחריים הסתכם בכ-175.8 מיליון ש"ח (כ-24.5% מההכנסות) לעומת כ-174.5 מיליון ש"ח (כ-27.1% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בשיעור הרווח הגולמי מיוחס בעיקר לתמהיל הפרויקטים. הרווח הגולמי הכללי בתקופה הסתכם בכ-176.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-225.4 מיליון ש"ח, כאשר הקיטון מיוחס לקיטון בהכנסות בשל מכירת הקרקע אשתקד, כאמור.

הרווח התפעולי של י.ח. דמרי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם בכ-158 מיליון ש"ח לעומת כ-179.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מהירידה ברווח הגולמי, כאמור, בקיזוז רווח מעליית ערך נדל"ן להשקעה של כ-29.7 מיליון ש"ח לעומת ירידת ערך נדל"ן להשקעה של כ-1.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מעליית ערך נדל"ן להשקעה בתקופה מיוחס למכירת נכס מניב באשדוד (דמרי טאואר) שבגינה הוכר הרווח ברבעון הראשון 2019.

הרווח הנקי בתקופה הסתכם בכ-97 מיליון ש"ח לעומת כ-116.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נובעת מהירידה ברווח התפעולי, כאמור, וכן מגידול בתקופה בהוצאות המימון, נטו.

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 מכרה חברת י.ח דמרי 284 יח"ד בישראל בתמורה כספית של כ-457.7 מיליון ש"ח (מתוכן חלק החברה הינו 269 יח"ד והתמורה הינה כ-427.3 מיליון ש"ח) לעומת כ-308 יח"ד בישראל בתקופה המקבילה אשתקד בתמורה כספית של כ-467.2 מיליון ש"ח (מתוכן חלק החברה הינו 298 יח"ד והתמורה בגינו הינה כ-449 מיליון ש"ח). בחו"ל מכרה החברה 22 יח"ד בתקופה בתמורה כספית של כ-4.5 מיליון ש"ח לעומת 13 יח"ד בתקופה המקבילה אשתקד בתמורה כספית של כ-2.7 מיליון ש"ח.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריו:

בנובמבר 2019 במסגרת הליך התמחרות שנערך על ידי כונס נכסים שמונה על ידי בית משפט השלום בתל אביב-יפו, זכתה הצעת החברה יחד עם צד ג', בחלקים שווים עם השותף, בקרקע בפינת הרחובות סלמה ושלבים בדרום תל אביב, בשטח כולל של כ-5.9 דונם לאחר הפקעות (כ-16 דונם חלקות מקור), אשר מסומנים כאזור מעורב למגורים ותעסוקה, לפי תמהיל של 80% למגורים ומסחר ו-20% לתעסוקה. המחיר שנקבע בהתמחרות הינו בסך של 355 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. חלק החברה בתמורה מסתכם לכ-177.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ.

בנובמבר 2019 נפתח פרויקט "סינמה סיטי" בבאר שבע לפעילות עסקית שוטפת לאחר השלמת בנייתו. החברה בוחנת אפשרות להכנסת משקיע לפרויקט.

בנובמבר 2019 הושלם הליך הנפקה פרטית של 772,666 מניות רגילות של החברה לכלל חברה לביטוח בע"מ והראל חברה לביטוח בע"מ וגופים מוסדיים שבשליטתן. בתמורה לביצוע ההנפקה הפרטית שילמו הגופים המוסדיים הנ"ל לחברה סך כולל של 61,041 אלפי ש"ח.

בנובמבר 2019 החברה קיבלה אישור מהועדה המחוזית בחיפה על עמידת החברה בתנאי הסף שנקבעו על ידה לתכנית המפורטת שהגישה לתכנית מתאר ואשר כוללת כ- 3,310 יח"ד. בשלב זה החברה מטפלת בתכנית בינוי לכ-4,300 יח"ד אשר תועבר לדיון בוועדה המחוזית לקראת הפקדתה.

בספטמבר 2019 החליטה הותמ"ל לגבי פרויקט התחדשות עירונית של החברה באור יהודה על הפקדת התכנית שהגישה החברה לפינוי 184 יח"ד ולבינוי 808 יח"ד בתוך 60 יום, בכפוף למילוי תנאי הסף שנקבעו על ידה. ביום 4 בנובמבר 2019 ניתן אישור הותמ"ל להארכת התקופה למילוי התנאים להפקדה עד ליום 18 בדצמבר 2019.

באוגוסט 2019 זכתה הצעת החברה במכרז של רמ"י לרכישת זכויות בקרקע בייעוד למגורים בשכונת רמות יורם בנתיבות לבניית 351 יח"ד, מתוכן 105 יח"ד במחיר למשתכן ו-246 יח"ד לשיווק בשוק החופשי. תמורת העיסקה הינה בסך של כ-1.6 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ בגין הקרקע וסך של כ-28.5 מיליון ש"ח בגין הפיתוח. נכון למועד חתימת הדו"ח, שילמה החברה את מלוא התמורה בגין הקרקע והפיתוח.

ביוני 2019 התקשרה החברה בהסכם לרכישת 50% מהזכויות במגרש באשדוד בשטח של כ-5,500 מ"ר עם ייעוד מסחרי, בתמורה לכ-6.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. החברה שילמה את מלוא התמורה בחודש יולי 2019.

במאי 2019 אישרה מידרוג מחדש דירוג A1.il באופק יציב לאגרות החוב של החברה וכן דירוג
P-1.il לסדרת הנעמ"ים הקיימת נע"מ-1, בהיקף של עד 70 מיליון ש"ח.

במאי 2019 זכתה הצעת החברה בהתמחרות לרכישת זכויות במגרש בגבעת שמואל לבניית 94 יח"ד. הצעת החברה הינה בסך של 87 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. ביוני 2019 ניתן אישור ביהמ"ש להתקשרות. נכון למועד הדו"ח שילמה החברה את מלוא התמורה.

באפריל 2019 התקשרה החברה עם צד ג' בהסכם לרכישת זכויותיו במגרש בשטח של כ-8 דונם במרינה אש"חון, בייעוד למלונאות ולמסחר, תמורת כ-12.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. החברה שילמה את מלוא התמורה והעסקה הושלמה.

באפריל 2019 התקיים התנאי המתלה האחרון להשלמת העסקה לרכישת זכויות צד ג' בקרקע לבניית כ-300 יח"ד באש"חון בתמורה ל-49 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. ביוני 2019 שילמה החברה את יתרת התמורה בסך של 29.6 מיליון ש"ח.

במרץ 2019 נודע לחברה כי זכתה במכרז של רמ"י לרכישת זכויות בקרקע בייעוד למגורים בשכונת דרך היין באש"חון לבניית 326 יח"ד, מתוכן 228 יח"ד במחיר למשתכן ו-98 יח"ד לשיווק בשוק החופשי. תמורת העיסקה הינה בסך של כ-5.1 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ בגין הקרקע וסך של כ-38.7 מיליון ש"ח בגין הפיתוח. החברה שילמה את מלוא התמורה בגין הקרקע והפיתוח.

בפברואר 2019 התקשרה החברה עם אגודה שיתופית חקלאית בהסכם הסבה לטובת החברה של זכות האגודה לרכישה מרמ"י בפטור ממכרז עד 20% מחלק יחסי של האגודה בקרקע באש"חון שהשיבה לרמ"י, הכוללת זכויות למגורים ולתעסוקה. למיטב הערכת החברה, חלקה של האגודה עתיד לכלול זכויות בהיקף של כ- 450 יח"ד, בתוספת זכויות לתעסוקה. הזכויות טרם הוקצו ע"י רמ"י ולפיכך אינן סופיות. התמורה בגין עיסקת הסבת הזכות הינה בסך של כ-6.8 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ובתוספת מס רכישה שיחול על האגודה. החברה שילמה את מלוא התמורה. בגין מימוש הזכות תידרש החברה לשלם דמי חכירה מהוונים מלאים לרמ"י וכן הוצאות פיתוח.

בדצמבר 2018 חתמה החברה על הסכם למכירת זכויות בשטח משרדים של כ-7,400 מ"ר לשירותי בריאות כללית בפרויקט "דמרי טאואר" בעיר אשדוד תמורת כ-80.5 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. כתוצאה מהמכירה רשמה בספריה רווח הון בסך (לפני מס) של כ-29 מיליון ש"ח אשר הוכר ברבעון הראשון של שנת 2019.

י.ח. דמרי, שבשליטת יגאל דמרי פועלת בישראל החל משנת 1989 ועוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי הארץ וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף, מחזיקה החברה במספר נכסים מניבים בישראל.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il