דו"ח חזק לפתאל החזקות: הכנסות הרבעון השלישי עלו בכ- 39% לכ- 1.49 מיליארד ש"ח וה – EBITDAR בכ- 31% לכ- 532.2 מיליון ש"ח - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות נדל"ן

דו"ח חזק לפתאל החזקות: הכנסות הרבעון השלישי עלו בכ- 39% לכ- 1.49 מיליארד ש"ח וה – EBITDAR בכ- 31% לכ- 532.2 מיליון ש"ח


פתאל
החברה חצתה לראשונה רף הכנסות של כ- 4 מיליארד ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של השנה עם גידול של כ- 58%; ה- EBITDAR עלה בכ- 52% לכ- 1.34 מיליארד ש"ח

בצנרת של פתאל 34 בתי מלון (7,203 חדרים) לגביהם נחתמו חוזים


פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל, הכוללת 216 בתי מלון בארץ ובחו"ל, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי לשנת 2019.


הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלו בכ-58% לכ-4 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-2.53 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מתוספת הכנסות ממלונות שנוספו לפורטפוליו החברה במחצית השנייה של שנת 2018 ותחילת 2019 ובכלל זה מהשלמת עסקאות ג'וריז אין (36 בתי מלון בבריטניה ואירלנד), גרנג' (4 בתי מלון במרכז לונדון) ואפולו (13 בתי מלון בהולנד) וכן מעלייה בהכנסות של כ- 2.9% מבתי מלון זהים וזאת למרות ירידה של כ- 70 מיליון ש"ח שנבעה מירידה בשערי החליפין של האירו, הליש"ט והדולר.


הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) לתשעת החודשים הראשונים של 2019 זינק בכ-52% לכ-1.34 מיליארד ש"ח, לעומת כ-877.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ללא השפעת תקן 16 IFRS עלה בכ- 17% לכ- 586 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 501.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וזאת על אף ההשפעה של ירידת שערי החליפין של כ- 20 מיליון ש"ח. בהשפעת התקן זינק הרווח התפעולי לכ- 1,247.5 מיליון ש"ח.


ה-FFO הריאלי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה בכ- 23% לכ-428.6 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-347.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.


פתאל החזקות מיישמת בדוחותיה הכספיים את תקן 16 IFRS המשפיע רבות על שורת הרווח ורושמת בתשעת החודשים הראשונים של 2019 רווח לבעלי המניות בסך של כ-38.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ-182.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר השפעת תקן 16 IFRS על דוח רווח והפסד היא בסך של כ-150.3 מיליון ש"ח והינה רישום חשבונאי בלבד. יצוין, כי גם הירידה בשערי החליפין השפיעה על שורת הרווח בסך של כ- 14 מיליוני ש"ח.


הכנסות החברה ברבעון השלישי של השנה עלו בכ- 39% לכ-1.49 מיליארד ש"ח, בהשוואה
לכ-1.07 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מתוספת הכנסות ממלונות שנוספו לפורטפוליו החברה במחצית השנייה של שנת 2018 ותחילת שנת 2019 ובכלל זה מהשלמת עסקאות ג'וריז אין (36 בתי מלון בבריטניה ובאירלנד) (אוגוסט 2018), גרנג' (4 בתי מלון במרכז לונדון) (מרץ 2019) ואפולו (13 בתי מלון בהולנד) (אוגוסט 2018).


הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) לרבעון השלישי של 2019 עלה בכ- 31% לכ- 532.2 מיליוני ש"ח, לעומת כ- 405.6 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח התפעולי לפני פחת והפחתות (EBITDA) ברבעון השלישי של 2019 ללא השפעת תקן 16 IFRS עלה בכ- 13% לכ- 270.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 240.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וזאת על אף השפעת הירידה בשערי החליפין כאמור. בהשפעת התקן זינק הרווח התפעולי לכ- 482.3 מיליון ש"ח.
ה- FFO הריאלי ברבעון השלישי של 2019 עלה לכ- 193.5 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ- 186.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח הנקי לרבעון המיוחס לבעלי המניות החברה הסתכם בכ- 65.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח של כ- 111.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השפעת תקן 16 IFRS על שורת הרווח הסתכמה בכ- 58.5 מיליון ש"ח והינה רישום חשבונאי בלבד.


שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה - "פתאל החזקות מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם זינוק של כ- 58% בהכנסות וחוצה לראשונה את רף ה- 4 מיליארד ש"ח לתקופה זאת ואנו צופים כי נחצה את רף ה-5 מיליארד בסיכום שנת 2019. הצמיחה בהכנסות החברה נבעה מתוספת מלונות לפורטפוליו, אבל גם מעלייה של כ- 2.9% בהכנסות ממלונות זהים ועלייה בנתוני התפוסה וזאת למרות הירידה בשערי החליפין של האירו, ליש"ט ודולר. הכנסות אלו אינן כוללות הכנסות מ-7,203 חדרים ב-34 בתי מלון נוספים של הרשת לגביהם נחתמו חוזים והינם צפויים להיפתח בין השנים 2020-2023".


עקה מוסיף "יישום הוראות תקן IFRS16, משפיע חשבונאית באופן מהותי על מאזן החברה, הרווח התפעולי ושורת הרווח הנקי, אך בפועל מצבה של החברה טוב ולכן אני מאמין שהנתון המייצג בצורה הנאמנה יותר את פעילות החברה לצורך השוואה נכונה לאחר יישום התקן הינו ה – EBITDAR הרווח התפעולי של החברה לפני פחת, שכירות והוצאות אחרות המציג עלייה בפעילות החברה או לחילופין ה- FFO הריאלי המציג גם הוא עלייה מרשימה. אנו נמשיך בתכניתנו האסטרטגית להעמיק את אחיזתנו באירופה ובישראל ולהוסיף ערך למשקיעים ולשותפינו לדרך, באמצעות הרחבה וצמיחת פעילות החברה לאפיקים חדשים ושיפור ההכנסות והרווחים


הונה העצמי של פתאל החזקות הסתכם ב-30 לספטמבר 2019 בכ-3.03 מיליארד ש"ח שהושפע גם הוא מהפחתה בסך כ- 374 מיליוני ש"ח בשל יישום תקן IFRS16 וכן מהפחתה של כ- 338 מיליון ש"ח בעקבות ירידה בשערי החליפין במדינות בהן פועלת החברה ובקיזוז של כ- 308 מיליון ש"ח שנבעו מעליות ערך בשווי המלונות. רכושה הקבוע של החברה הסתכם ליום 30 בספטמבר, 2019 בכ-5.5 מיליארד ש"ח. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה בתשעת החודשים הראשונים לכ- 685.8 מיליון ש"ח, תזרים הגבוה בלמעלה מ 90% מהתזרים בכל שנת 2018. נכון ליום 30 בספטמבר 2019 בקופת פתאל החזקות מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים בהיקף של כ-896 מיליון ש"ח.


רשת מלונות פתאל, בבעלות משפחת פתאל (67.29%), הוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1999 והיא מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים. הרשת מונה כיום


כ- 41,692 חדרים ב- 216 בתי מלון ב- 19 מדינות. הרשת בישראל שהינה הגדולה בארץ ומנוהלת על ידי אביה מזרחי מגן, מונה 46 בתי מלון, מתוכם 26 בבעלות מלאה או חלקית, 16 בשכירות ו-4 בניהול. מותגי הרשת הינם לאונרדו LEONARDO, U , HERODS , NYX, JURYS ו-.APOLLO


באירופה מנוהלת הרשת על ידי דני רוג'ר והיא כוללת 170 בתי מלון, מתוכם 61 בבעלות מלאה או חלקית, 103 בשכירות ו-6 בניהול . המלונות ממוקמים במדינות: גרמניה, בריטניה (לרבות אנגליה, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד), אירלנד, ספרד, בלגיה, איטליה, קפריסין, יוון, צ'כיה, הולנד, שוויץ, פולין, פורטוגל, הונגריה ואוסטריה. ריכוז המלונות הגדול ביותר של הרשת נמצא בגרמניה, בה מחזיקה הרשת 69 בתי מלון, בריטניה (כולל אירלנד) נחשבת לריכוז מלונות הרשת השני בגודלו באירופה, בה מחזיקה הרשת 51 בתי מלון.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il