אפי נכסים מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות נדל"ן

אפי נכסים מדווחת על תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2019


אבי ברזילי צילום אירנה קוסטינסקי
הרווח המיוחס לבעלים הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ- 239 מיליון ₪ לעומת רווח של 59 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד

NOI - ה- NOI הסתכם ברבעון בכ- 100.9 מיליון ₪ לעומת כ- 101.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון נרשם גידול של כ-6% ב-NOI באירופה, במונחי אירו, וגידול של כ-5% ב-NOI בישראל, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.


העליה התפעולית ב-NOI קוזזה עקב השחיקה המשמעותית בשער האירו אל מול השקל. בתשעת החודשים הראשונים של שנה גדל ה- NOI בכ- 4% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 310.7 מיליוני ₪. הגידול מתחילת השנה קוזז בחלקו מהיחלשות בממוצע בתקופה של מטבע האירו לעומת השקל בשיעור של כ- 5% אשר השפיע על סך הכנסות מהשכרת נכסים באירופה בסך של כ- 12 מיליון ₪.


תחזית NOI- עם השלמת עסקת איירפורט סיטי בלגרד ולאחר תאריך המאזן עודכן קצב ה-NOI המייצג לשנת 2019 כלפי מעלה לכ-450.8 מיליון ₪ בהשוואה ל- 412.5 מיליון ₪ בשנת 2018. גידול של כ- 9% וזאת, על אף השחיקה בשער האירו.


♣ FFO - החל מהרבעון השני מפרסמת החברה את נתוני ה- FFO אשר הסתכם ברבעון השלישי בכ- 41.3 מיליון ₪ ובכ- 127.7 מיליון ₪ בתשעת החודשים הראשונים של 2019. ה-FFO משקף קצב שנתי של כ- 170.3 מיליון ₪ בשנה לעומת כ- 158 מיליון ₪ בשנת 2018, גידול של 8%. בשנת 2017 הסתכם ה- FFO בכ- 115 מיליוני ₪ ובשנת 2016 בכ- 95 מיליוני ₪. (ה-FFO הנו בנטרול רווח/הפסד מפעילות מגורים(. עם השלמת עסקת איירפורט סיטי בלגרד ולאחר תאריך המאזן עודכן קצב ה-FFO בשנת 2019 והוא עומד על כ- 186.1 מיליון ₪, גידול של כ- 18% בהשוואה לשנת 2018.


♣ רווח המיוחס לבעלים - הרווח המיוחס לבעלים הסתכם ברבעון השלישי של השנה לכ- 239 מיליוני ₪ לעומת רווח של 59 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המיוחס לבעלים בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם לכ- 294 מיליוני ₪ לעומת רווח של כ- 374 מיליון ₪ אשתקד. במהלך הרבעון ביצעה החברה הערכות שווי למרבית נכסיה ורשמה עליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו, בהיקף של כ- 251 מיליון ₪. השערוכים ברבעון נרשמו במספר נכסים בצ'כיה, ישראל, סרביה ורומניה. יצוין כי, בשנת 2018 נעשו שערוכים לכלל תיק הנכסים במהלך הרבעון השני.


♣ אבי ברזילי, מנכ"ל החברה: "תוצאות הרבעון מביאות לידי ביטוי את הערך המשמעותי שיצרנו לאורך השנים בתיק הנכסים שלנו באירופה ובישראל. איכות התיק באה לידי ביטוי גם בביצועים התפעוליים אשר ממשיכים להיות חזקים. לאחרונה השלמנו את עסקת רכישת מלוא הבעלות על פרויקט איירפורט סיטי בבלגרד, ואנו ממשיכים לפעול להשלמת העסקה לרכישת פורטפוליו של משרדים ברומניה. עסקאות אלה תואמות את האסטרטגיה העסקית העדכנית אותה החלנו ליישם בעקבות שינוי השליטה בחברה.


האסטרטגיה שמה דגש, בין היתר, על העמקת הפעילות בתחום הנדל"ן המניב לצד צמצום הפעילות בתחום המגורים למכירה ובתחום ה- BOT. אנו משוכנעים שהמהלכים אותם אנו מקדמים בימים אלה יאפשרו לנו להמשיך במימוש התכניות העסקיות של החברה ויסייעו לנו להשיא ערך לבעלי המניות."


חברת אפי נכסים, מדווחת היום (יום שלישי 26 בנובמבר 2019) על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2019.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים (כולל השקעות לזמן קצר) הסתכמה ליום 30 בספטמבר 2019 בכ- 483 מיליון ₪.

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום 30 בספטמבר 2019 לכ- 3,226 מיליון ₪. הקיטון בהון לעומת סוף 2018 נובע בעיקר מהשפעת היחלשותו של האירו לעומת השקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור של כ- 11%.

התפתחויות עיקריות במהלך התקופה:

1.במדינות אירופה (רומניה, פולין, צ'כיה, בולגריה וסרביה):
פעולות ייזום ופיתוח - החברה המשיכה את פעילות הייזום והפיתוח של פרויקטים קיימים וחדשים במדינות בהן היא פעילה :


במהלך הרבעון, בחודש יולי, החברה חתמה על הסכם מקדמי בנוגע לפרויקט קאסה רדיו בבוקרשט, רומניה המיועד לבניה למגורים, שטחי משרדים, מסחר ומלון בהיקף כולל של כ-220,000 מ"ר. אין כל וודאות בדבר התקשרותה של אפי אירופה בהסכם המחייב, בין היתר, בשל אי הגעה להסכמה בין הצדדים על הוראות ההסכם המחייב ו/או בשל אי התקיימותם של איזה מהתנאים המתלים השונים שנקבעו בין הצדדים.


בסוף הרבעון השלימה החברה את רכישתו של קרקע עליו ממוקם בניין בעיר ורשה שבפולין בהיקף של כ- 6,000 מ"ר המשמש למגורים, משרדים ומסחר, וזאת בתמורה לסך של כ- 15 מיליון אירו. בכוונת החברה לפעול לפיתוח הנכס למגורים להשכרה או למשרדים.


באוגוסט 2019 נרכשה קרקע בקראקוב, פולין לבניה של פרויקט מגורים בהיקף של כ-13 אלף מ"ר.

רכישת נכסים מניבים – החברה החלה לפעול בתחום במהלך השנה זה ובמסגרת זו בוצעו העסקאות הבאות:
לאחר תאריך המאזן השלימה החברה את רכישת חלק המיעוט (46.3%) בפרויקט אירפורט סיטי בבלגרד תמורת כ- 66 מיליון אירו.
החברה חתמה ביולי 2017 של מזכר הבנות לרכישת פורטפוליו של בניני משרדים ברומניה בהיקף של למעלה מ- 300 מיליוני אירו. החברה מתקדמת עם תהליך השלמת הרכישה.

ביצוע והשלמת פרויקטים

בניין 2300 בפרויקט Airport City הכולל 7,335 מ"ר להשכרה (חלק החברה) צפוי להסתיים ברבעון הראשון של 2020.


בברשוב, רומניה עבודות ההקמה של קניון אפי ברשוב ברומניה ובנין המשרדים שמעליו בשטח כולל של כ-58,000 מ"ר נמצאות בעיצומן והוא צפוי להסתיים ברבעון השני של 2020. מרבית שטחי הקניון הושכרו ומתנהל מו"מ מתקדם לגבי מרבית שטחי המשרדים.


החברה בונה בימים אלה בנין משרדים בפראג שהשלמתו צפויה בשנה הבאה ,ובנין משרדים נוסף בפארק אפי טק בבוקרשט

2. בישראל

פעולות ייזום ופיתוח - החברה ממשיכה לקדם את פעילות הפיתוח של פרויקטים קיימים וחדשים וביניהן ניתן לציין את:

התקדמות בעבודות ההקמה בפרויקט לנדמארק תל אביב (שרונה) יחד עם חברת מליסרון, הכולל משרדים, מסחר ומגורים צפוי להסתיים בשנים 2023-2025. עבודות החפירה והדיפון לקראת השלמה, בהתאם לתכנית העבודה. לאחר תאריך המאזן הודיעו אפי נכסים ומליסרון כי, חתמו עם חברת אלקטרה הסכם קבלנות להקמת הפרויקט. עבודות ההקמה צפויות להתחיל במהלך הרבעון האחרון של השנה.


הקמת בניין נוסף המיועד להשכרה בפרויקט קריית ויצמן בנס ציונה, בשטח כולל של כ-12,000 מ"ר בעיצומה. הפרויקט צפוי להסתיים ברבעון הראשון של 2022.


עבודות ההקמה של קומפלקס משרד המשפטים בירושלים צפויות להסתיים במהלך 2021 ושל הקריה המחוזית ירושלים במהלך 2022


החברה, זכתה במהלך השנה במכרז להקמת פרויקט דיור להשכרה ארוכת טווח בשוהם, עבודות ההקמה החלו. החברה ממשיכה לבחון פרויקטים נוספים מסוג זה.


העבודות בפרויקט קריית התקשוב בבאר שבע (יחד עם שיכון ובינוי) החלו והוא צפוי להסתיים במהלך 2023.

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il