קרדן נדל"ן מסכמת את המחצית הראשונה של השנה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > חדשות נדל"ן

קרדן נדל"ן מסכמת את המחצית הראשונה של השנה


מיקי זיסמן, מנכל קרדן נדלן
ההכנסות במחצית הראשונה של 2019 הסתכמו בכ-188 מיליון שקל; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-11.1 מיליון שקל

שיעור הרווח הגולמי במגזר המגורים במחצית עמד על כ-22.3%

במהלך המחצית הראשונה של 2019 מכרה החברה 30 יחידות דיור, בדומה להיקף המכירות בתקופה המקבילה אשתקד

נכון לסוף רבעון שני 2019, ההון העצמי הסתכם בכ-507 מיליון שקל ומהווה כ-56.7% מסך המאזן (בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע)

חברת קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ, בשליטת קרדן ישראל, ובניהולו של מיכאל זיסמן, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2019.

רבעון שני של שנת 2019:
ההכנסות ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו בכ-84 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות מיוחסת בעיקר לקיטון בהכנסות מביצוע עבודות בניה באמצעות חברת אל-הר שפחתו ברבעון לכ-53.3 מיליון שקל, לעומת כ-76.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-14.1 מיליון שקל (16.7% מההכנסות), בהשוואה לכ-20.8 מיליון שקל (כ-19.9% מההכנסות) ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-20.3 מיליון שקל (כ-18.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נבע מהתמתנות בשיעור הרווח הגולמי הן במגזר ביצוע עבודות בניה והן בשיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות.


להלן התפלגות שיעור הרווח הגולמי בחלוקה לתחומי הפעילות העיקריים:
שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות ברבעון השני של שנת 2019 עמד על כ-17%, בהשוואה לכ-26% ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-24% ברבעון המקביל אשתקד


שיעור הרווח הגולמי מביצוע עבודות בניה (באמצעות חברת אל-הר) ברבעון השני של שנת 2019 עמד על כ-12.3%, בהשוואה לכ-12.9% ברבעון הקודם ובהשוואה לכ-13.8% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-1.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-10.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהקיטון האמור ברווח הגולמי, וכן מהכרה בהוצאות אחרות, נטו בסך של כ-4 מיליון שקל בגין, בעיקר בשל הפרשה לירידת ערך של חברה מוחזקת. מנגד, ברבעון השני של השנה נרשמה ירידה בהוצאות התפעוליות - הוצאות מכירה והוצאות הנהלה וכלליות – לסך של כ-7.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-9.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו בכ-5.3 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-0.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהוצאות המימון, נטו נבעה בעיקר מעליה בהוצאות המימון בגין הפרשי שער חליפין ושחיקה בהלוואה דולרית שניתנה לחברה מוחזקת.

ההפסד המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של השנה הסתכם בכ-1.6 מיליון שקל, לעומת רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-7.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המעבר מרווח להפסד נבע בעיקר מהשחיקה בשיעור הרווח הגולמי, מהכרה האמורה בהוצאות אחרות, נטו, וכן מגידול בהוצאות המימון, נטו.

מחצית ראשונה של שנת 2019:
ההכנסות במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו בכ-188.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-215.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות מיוחסת בעיקר לקיטון בהכנסות מביצוע עבודות בניה באמצעות חברת אל-הר שפחתו לכ-115.1 מיליון שקל, לעומת כ-142 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעוד ההכנסות ממכירות דירות שמרו על יציבות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ-34.9 מיליון שקל (18.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-215.7 מיליון שקל (כ-20.5% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נבע בעיקר מהתמתנות בשיעור הרווח הגולמי במגזר ביצוע עבודות בניה.


להלן התפלגות שיעור הרווח הגולמי בחלוקה לתחומי הפעילות העיקריים:
שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות במחצית עמד על כ-22.3%, בהשוואה לכ-23.6% בתקופה המקבילה אשתקד.
שיעור הרווח הגולמי מביצוע עבודות בניה (באמצעות חברת אל-הר) במחצית עמד על כ-12.6%, בהשוואה לכ-16% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ-12.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-26.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהקיטון האמור ברווח הגולמי, וכן מהכרה בהוצאות אחרות, נטו בסך של כ-4.1 מיליון שקל, בעיקר בגין הפרשה לירידת ערך של חברה מוחזקת.

הכנסות המימון, נטו במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו בכ-1.8 מיליון שקל, בהשוואה להוצאות מימון, נטו בסך של כ-2.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר להכנסות מימון נטו, נבע בעיקר מביטול הפרשה לירידת ערך מלאי בחברת הולילנד פארק (חברה מוחזקת – 40%) בסך של כ-9.2 מיליון שקל, בקיזוז חלקי עם העלייה בהוצאות המימון בגין הפרשי שער חליפין ושחיקה בהלוואה דולרית שניתנה לחברה מוחזקת.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם בכ-11.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-16.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהקיטון בהכנסות, מהשחיקה בשיעור הרווח הגולמי, וכן מההכרה האמורה בהוצאות אחרות, נטו, בקיזוז חלקי עם הגידול האמור בהכנסות המימון, נטו.

מכירות ומאזן:
ברבעון השני של שנת 2019 מכרה החברה 13 יחידות דיור (חלק החברה 9 יחידות דיור), בהשוואה למכירת 17 יחידות דיור (חלק החברה 13 יחידות דיור) ברבעון הקודם ובהשוואה למכירת 16 יחידות דיור (חלק החברה 11 יחידות דיור) ברבעון המקביל אשתקד.

במחצית הראשונה של שנת 2019 מכרה החברה 30 יחידות דיור (חלק החברה 22 יחידות דיור), בדומה להיקף המכירות בתקופה המקבילה אשתקד.

נכון לסוף רבעון שני של שנת 2019, החברה בונה ו/או משווקת 720 יחידות דיור, מתוכן נמכרו 547 יחידות דיור ונמסרו 311 יחידות דיור.

ממאזן החברה עולה, כי נכון ליום ה-30.06.2019, לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים המוחזקים למסחר בסך של כ-150 מיליון שקל והשקעות לזמן קצר בסך של כ-159 מיליון שקל. לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-280 מיליון שקל, ובניכוי קופת המזומנים לחברה עודף נכס פיננסי, נטו בסך של כ-29 מיליון שקל.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום ה-30.06.2019, הסתכם בכ-507 מיליון שקל (כ-504 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), המהווה כ-56.7% מסך המאזן (בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע), וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-14 מיליון שקל ששולם בחודש אפריל השנה.

אירועים מהותיים:
ביוני 2019, חתמה חברת הבת אל הר (מוחזקת 100%), על בניית פרויקט מגורים בהיקף של 293 יחידות דיור, במספר מבנים, בבת-ים. התמורה בגין ביצוע הפרויקט מסתכמת בכ-240 מיליון שקל ותקופת הביצוע צפויה להימשך כ-36 חודשים ממועד תחילת ביצוע הפרויקט.


ביוני 2019, עדכנה החברה על סיום כהונתו של מנכ"ל החברה ובתוקף מיום ה-3 בספטמבר, 2019.
באפריל 2019, חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-14 מיליון שקל.


במרץ 2019, חברת הולילנד פארק (מוחזקת – 40%) הגיעה להסכמה עם הועדה המחוזית בירושלים לקידום התכנון להיתר בניה של 258 יחידות דיור, חלף התכנית הקודמת שאפשרה הקמת 194 יחידות דיור בלבד.
בינואר 2019, חתמה החברה על הסכם עם שותף מקומי בארה"ב (חלק החברה – 80%) להקמת פרויקט של 32 יחידות דיור בברוקלין, ניו יורק, ולצורך כך רכשו הצדדים קרקע בתמורה לכ-3.6 מיליון דולר. משך הפרויקט צפוי לעמוד על כשנתיים ועלות ההשקעה הכוללת צפויה לעמוד על כ-19 מיליון דולר.


חברת קרדן נדל"ן, בבעלות קבוצת קרדן ישראל, ובניהולו של מיקי זיסמן, עוסקת בייזום ופיתוח פרויקטים למגורים ונכסים מניבים. כמו כן, עוסקת במתן שירותי קבלן מבצע בפרויקטים לבניית מבני מגורים, מבנים מסחריים, מבנים ציבוריים ותשתיות באמצעות חברת אל-הר הנדסה ובניין בע"מ. לחברה כ-2,000 יחידות דיור המצויות בהליכי קידום ובשלבי תכנון שונים. החברה נסחרת לפי שווי של כ-370 מיליון שקל בבורסה בת"א והונה העצמי המיוחס לבעלי המניות, נכון לסוף שני של שנת 2019, עומד על כ-507 מיליון שקל. לחברה אגרות חוב המדורגות A3 באופק דירוג יציב.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il