TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> > חדשות כלכלה

מידרוג מותירה על כנו דירוג A2 עם אופק יציב לדלק קידוחים‎‎


מידרוג
) התמורות במשק האנרגיה תומכות בגידול בצריכת הגז הטבעי
שיקולים עיקריים לדירוג

במסגרת הדירוג נלקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים הבאים:
(1) מאגרי הגז הטבעי עונים על צרכים לאומיים ומאפשרים למדינת ישראל עצמאות אנרגטית, תוך צמצום התלות בפחם ודלקים מזהמים, תוך הפחתת עלויות כלכליות וסביבתיות כאחד;
(2) מתווה הגז יוצר סביבה רגולטורית ברורה ושקופה, תוך הסדרת כמויות יצוא ואבני דרך לפיתוח מאגרים קיימים;
(3) פרופיל הסיכון הענפי בו פועלת השותפות הינו בינוני. הענף הינו ריכוזי ומאופיין בחסמי כניסה גבוהים, הנובעים בין היתר, מהצורך בקבלת רישיונות והיתרים לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי, השקעות הוניות גבוהות ויכולות טכניות מוכחות;
(4) אסטרטגיית השותפות הינה למקסם רווחים מהחזקתה במאגר תמר, עד למכירת יתרת זכויותיה במאגר עד סוף שנת 2021;
(5) מעמד עסקי דומיננטי המתאפיין בהיקפי פעילות גבוהים, לצד צפי לפגיעה בנתח השוק ובמעמד העסקי, כתוצאה ממימוש החזקות השותפות במאגר תמר
(6) התמורות במשק האנרגיה תומכות בגידול בצריכת הגז הטבעי במשק וכוללות, בין היתר, מדיניות הפחתת פליטות (לרבות מעבר מייצור בפחם לייצור באמצעות גז טבעי), קיצור הלו"ז להסבת תחנות הכוח הפחמיות לגז טבעי, הרחבת פעילותם של צרכנים קיימים, גידול בביקושים לגז טבעי לצורך ייצור חשמל ובביקושים לייצוא;
(7) תחרות הולכת וגוברת בין המאגרים תמר ולוויתן, אשר תתעצם עם הפעלתם המסחרית של המאגרים כריש (הצפויה עד מחצית שנייה של שנת 2022) ותנין שמועד פיתוחו לא ידוע. בד בבד, במידה ומאגר לוויתן לא יחתום על הסכמים מהותיים נוספים לאספקת גז טבעי, עלול היצע הגז הטבעי להוסיף ולעלות על הביקושים במשק וליצור שוק גז טבעי רווי ותחרות מתעצמת אף יותר בקשר עם מחיר הגז וטיב הלקוחות, אם כי בתקופה האחרונה אנו רואים עלית מחירי גז מהותית בשווקים השונים;
(8) רכישת Noble Energy Mediterranean Ltd (להלן: "נובל אנרג'י"[2]) על ידי Chevron Corporation (להלן: "שברון"[3]), אשר הינה חברה מובילה בקנה מידה עולמי, צפויה להיטיב עם השותפות, באמצעות הניסיון והידע של שברון בהיבטים ניהוליים ותפעוליים, זאת לצד זהות האינטרסים עם השותפות, הנגזרים משיעורי החזקות גבוהים יותר במאגר לוויתן;
(9) גמישותה הפיננסית של השותפות, הנשענת על נגישותה לשוקי ההון ולגופים פיננסיים, מושפעת משווי המאגרים תמר ולוויתן, אשר משועבדים במסגרת החובות הפרויקטליים. על פי דיווחי השותפות, לוויתן בונד מאפשר לשותפות גיוס של עד 250 מיליון דולר נוספים, תחת המגבלות הנקובות בהסכם ההלוואה;
(10) יחסי כיסוי אשר צפויים להשתפר בהדרגה כתוצאה ממימוש ההחזקות במאגר תמר ופירעון ההתחייבויות הנלוות, הצפויות להקטין את החוב הפיננסי;
(11) נזילות השותפות מושתתת על יכולת ייצור מזומנים גבוהה, אשר נשענת על הזרמה סדירה ורציפה של גז טבעי, לצד רווחיות גבוהה;
(12) לשותפות חובות בכירים המשועבדים בשעבוד ראשון לטובת המממנים של חובות אלו, לרבות התזרימים הנובעים מהם. כמו כן, קיימים מנגנונים שונים אשר מגבילים את עיתוי והיקף העברת התזרימים לשותפות מנכסי הבסיס;
(13) קיומם של הסכמים ארוכי טווח לאספקת גז טבעי, הכוללים רכיב התחייבותי לרכוש או לשלם (Take Or Pay) בעבור כמות הגז הטבעי החוזית, לצד מחיר רצפה והצמדות שונות, מחזקים את ודאות ויציבות תזרימי המזומנים ותומכים בפרופיל הפיננסי של השותפות.
(14) ביום 2 בספטמבר 2021, דיווחה דלק קידוחים כי התקשרה בהסכם מחייב (להלן: "הסכם מחייב") עם משקיעים בקשר עם מכירת זכויותיה בשיעור של 22% בפרויקט תמר, לחברות בבעלות הרוכשים. נציין כי תמורת המכירה ומזומנים בחשבונות החברה אמורים לפרוע פירעון מלא של סדרת אג"ח א' (חוב נשוא דירוג זה) בסוף שנת 2021.

על פי תרחיש הבסיס של מידרוג, בטווח הקצר צפויה להתפתח תחרות גבוהה יותר בין מאגר תמר למאגר לוויתן, אשר תתעצם עם תחילת הזרמת הגז הטבעי ממאגר כריש, הצפויה במחצית השנייה של שנת 2022, בעיכוב של מספר חודשים ביחס למועד המעקב הקודם. להערכתנו, במידה ומאגר לוויתן לא ימשיך לממש את הסכמי יצוא הגז הטבעי בהיקפים משמעותיים, צפוי בתקופה הקרובה היצע הגז הטבעי לעלות על הביקושים במשק וליצור שוק גז טבעי רווי ותחרות מתעצמת בקשר עם מחיר הגז הטבעי וטיב הלקוחות. הנחנו כי שברון תשמור על ביצועי הפרויקטים, לרבות הפקה סדירה ורציפה של גז טבעי. כמו כן, אנו מניחים גידול משמעותי בביקושים בשוק המקומי, בין היתר, לאור מדיניות משרד האנרגיה בקשר עם הפחתת ייצור החשמל באמצעות פחם, זאת לצד השלמת הקמתם של שני מחז"מים על ידי חח"י (כ-1,200 מגה-ואט) עד סוף שנת 2022, סגירת חלק מהתחנות הפחמיות במהלך שנת 2022 והשלמת הסבת יתרת יחידות הייצור הפחמיות בחדרה ובאשקלון לשימוש בגז טבעי (בהדרגה עד לסוף שנת 2025) וכן, המשך הגידול באוכלוסייה, צמיחה בפעילות הכלכלית והגידול בצריכת החשמל. להערכתנו, הצריכה המשקית של גז טבעי תנוע בטווח שבין 14.0 -12.0 BCM בשנתיים הקרובות (2022-2021), בעוד שהכמות המיוצאת למצרים ולירדן (מן המאגרים תמר ולוויתן) תגדל גם היא בהדרגה ותנוע בטווח שבין 7.5-6.0 BCM בשנתיים הקרובות. בהתאם לכך, אנו מעריכים כי אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר תנוע בין 10.0-9.0 BCM כאשר אספקת הגז הצפויה ממאגר לוויתן בשנת 2021 בין 10.0ל-10.5 ובשנת 2022 בין 10.0-9.0 BCM.

כמו כן, הנחנו כי בשנים 2022-2021 ינוע היקף ה-FFO של השותפות בטווח שבין 370-320 מיליון דולר. להערכתנו, יחסי הכיסוי הנגזרים מכלל חובותיה של השותפות, צפויים להשתפר בהדרגה עם הקטנת החוב הפיננסי, כאשר לפי תרחיש הבסיס, בשנים 2022-2021 צפוי יחס החוב ל-FFO לנוע בטווח שבין 7.5-6.5, בעוד שיחס כיסוי הריבית צפוי להשתפר גם כן ולנוע בין 3.6-2.5 בתקופה זו. בשנים 2021-2020 צפוי יחס החוב הפיננסי ל-Cap לנוע בטווח שבין 60%-66%. בנוסף, הנחנו כי תשמור השותפות על יתרות נזילות מינימאליות שינועו בטווח שבין 180-100 מיליון דולר. ככל שהשותפות לא תשמור על יתרות נזילות מינימאליות שתספקנה לצרכיה השוטפים ו/או תפר את האיזון בין בעלי החוב לבעלי ההון, צפוי הדירוג להיפגע.

אופק הדירוג

אופק הדירוג היציב נשען על הערכתנו כי מעמדה העסקי של החברה תומך בתרחיש הבסיס של מידרוג לגבי הכנסות החברה ורווחיותה בטווח הקצר והבינוני, וכי תציג שיפור בפרמטרים הפיננסיים ההולם את רמת הדירוג.

גורמים אשר יכולים להוביל להעלאת הדירוג:

· שיפור משמעותי בשיעור המינוף וביחסי הכיסוי, לצד הגדלת ודאות תזרימי המזומנים הנובעים מנכסי הבסיס של השותפות

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:

· שחיקה משמעותית בגמישותה הפיננסית של השותפות, לצד גידול ברמת המינוף

· אי-שמירה על יתרות נזילות מינימאליות לצרכיה השוטפים של השותפות ו/או הפרת האיזון בין בעלי החוב לבעלי ההון

· קיטון משמעותי נוסף בשווי נכסי הבסיס

· פגיעה מהותית בדירוג דלק ואבנר (תמר בונד) בע"מ (להלן: "תמר בונד") טרם מימוש מלוא החזקות השותפות במאגר תמר


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il