TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> > חדשות כלכלה

חמת מציגה ברבעון השלישי של 2021 המשך צמיחה וגידול ברווח:


ניר קליין מנכל חמת - צלם רמי זרנגר
גידול של כ-26.4% ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2021 לכ-20.5 מיליון שקל
ההכנסות ברבעון עלו לכ-198 מיליון שקל, על אף מיעוט ימי עבודה בספטמבר;
הרווח התפעולי עלה בכ-6.3% לכ-25.2 מיליון שקל
בתשעת החודשים הראשונים ל-2021 חמת רשמה גידול של כ-17.8% בהכנסות לכ-595 מיליון שקל לצד גידול של כ-81.2% ברווח הנקי לכ-59.6 מיליון שקל

יואב גולן, יו"ר קבוצת חמת: "ברבעון השלישי אנחנו ממשיכים להציג צמיחה וגידול ברווחים, כפועל יוצא של הבשלת המהלכים אותם הובלנו בשנים האחרונות להרחבה וייעול של פעילות החברה. הגידול בהכנסות ברבעון נרשם על אף מיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר לאור עיתוי חגי תשרי השנה, ולאור גידול בביקושים למוצרי חמת בין היתר על רקע סביבה עסקית תומכת והמשך הצמיחה בתחום הדיור למגורים והשיפוצים. בתקופת הדו"ח המשכנו לבצע השקעות, בין היתר בהרחבת מפעל הכלים הסניטריים בטורקיה והרחבת מפעל הפלסטיק ליפסקי, זאת כחלק מהבטחת צמיחתה העתידית של חמת."

קבוצת חמת פרסמה היום את תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי 2021:

הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-2% לכ-198 מיליון שקל, בהשוואה לכ-194.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נרשמה על אף מיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר השנה בשל עיתוי חגי תשרי בהשוואה לרבעון המקביל, ומיוחסת בעיקר לעלייה במגזר הקמעונאות והקרמיקה, ובנוסף לעלייה במגזר ההפצה ומגזר הכלים הסניטריים. מנגד, נרשמה ירידה במגזר הפלסטיק והאינסטלציה.

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם לכ-88.6 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד .

הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-6.3% לכ-25.2 מיליון שקל (כ-12.7% מההכנסות), לעומת כ-23.7 מיליון שקל (כ-12.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

להלן נתוני הרווח התפעולי בחלוקה למגזרים:
במגזר ברזים הרווח התפעולי עלה בכ-19.1% לכ-5.6 מיליון שקל לעומת כ-4.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה במכירות בשוק המקומי, על אף ימי החגים המרובים שחלו בחודש ספטמבר האחרון ומספר ימי אספקה מצומצם יותר.
במגזר כלים סניטרים בישראל רשמה החברה גידול של כ-134.5% ברווח לכ-2.1 מיליון שקל, לעומת כ-0.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר כתוצאה מצעדי התייעלות שננקטו.
במגזר פלסטיק ואינסטלציה הרווח הסתכם לכ-3.1 מיליון שקל לעומת כ-6.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע מהקיטון בהיקף המכירות לחו"ל עקב ייסוף השקל, האטה בביקושים וקשיים בתעבורה הימית לחו"ל, וכן בעקבות התייקרות מחירי חומרי הגלם (הפוליפרופילן) ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
במגזר קמעונאות וקרמיקה, הכולל את פעילות אלוני וחזיבנק, הרווח התפעולי הסתכם לכ-10.3 מיליון שקל, עלייה של כ-46.8% לעומת כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול במכירות לפרטיים, לבנייה רוויה, לפרויקטים מסחריים ולסוחרים בענף. יצוין כי ברבעון המקביל חלה פגיעה במכירות על רקע הגבלות משבר הקורונה.
במגזר ההפצה, רשמה החברה גידול של כ-45.9% ברווח לכ-3 מיליון שקל, לעומת כ-2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה במכירות בשוק המקומי, על אף ימי החגים המרובים שחלו בחודש ספטמבר האחרון ומספר ימי אספקה מצומצם יותר.
במגזר כלים סניטרים בחו"ל, הכולל את פעילות המפעל בטורקיה, הרווח התפעולי הסתכם לכ-0.7 מיליון שקל, לעומת כ-0.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה במכירות במגזר לשווקים בחו"ל, על אף הפיחות במטבע האירו.
במגזר פעילויות אחרות, הכולל גם את פעילות החברת הבת Houzer בארה"ב, הסתכם הרווח לכ-2.2 מיליון שקל, לעומת כ-3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מקיטון בהיקפי המכירות של המוצרים המשלימים לאמבט (ערכות ואביזרי מקלחת) שקוזזה על ידי גידול במכירות של החברה הבת בארה"ב Houzer.

ברבעון השלישי לשנת 2021 החברה רשמה עלייה של כ-26.4% ברווח הנקי לכ-20.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-16.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 עם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת נטו של כ-45.5 מיליון שקל, עלייה של כ-238% לעומת כ-13.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

להלן עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של 2021:

ההכנסות בתקופה לשנת 2021 עלו בכ-17.8% לכ-594.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-505.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהכנסות ממגזר הקמעונאות והקרמיקה, וכן גידול בהכנסות ממגזר ההפצה, מגזר הברזים, מגזר הכלים הסניטריים, ומגזר הפלסטיק והאינסטלציה, כל זאת על רקע גידול בביקוש במוצרי הקבוצה.

הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-18.8% לכ-265.6 מיליון שקל, לעומת סך כ-223.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי טיפס בכ-46.9% לכ-76.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-52.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה 2020.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עם עלייה של כ-81.2% ברווח הנקי לכ-59.6 מיליון שקל, לעומת כ-32.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה 2020.

הונה העצמי של החברה, נכון ליום 30.9.2021, עלה לכ-357.1 מיליון שקל, לעומת כ-282.7 מיליון שקל בסוף שנת 2020. הגידול נובע מעיקר מרווח נקי לתקופה, וכן מגידול בגין תמורה מהנפקת מניות במהלך חודש אפריל השנה.

באפריל 2021 גייסה החברה כ-19 מיליון שקל בהנפקת מניות בדרך של הקצאה פרטית תמורת הקצאה של כ-3.62% מהון החברה לאחר ההקצאה.


קבוצת חמת בע"מ (לשעבר: מרחב) הונפקה ב- 1993 בבורסה לניירות ערך בת"א. הקבוצה פועלות בעיקר תחת המותגים "חמת", "חרסה", "ליפסקי", "חזיבנק", "Houzer" - בתחום של ייצור, ייבוא, שיווק ומכירה של מוצרי גמר בניה ועיצוב הבית לחדרי אמבטיה, חדרי שירותים ומטבחים. מוצריה העיקריים של הקבוצה הינם ברזים, כלים סניטריים, מוצרי אינסטלציה ומקלחונים. עיקר פעילות הקבוצה הינה בישראל. מחוץ לישראל פועלת הקבוצה בעיקר באמצעות חברת הבת "Houzer". קבוצת חמת מתאפיינת בניסיון רב שנים בתחום פעילותה. בנוסף, החל מחודש יולי 2014, פועלת הקבוצה בתחום של יבוא והפצה של מוצרי אינסטלציה, אביזרי השקיה, ברזים, כלים סניטריים ואביזרים נלווים לאמבטיה ללקוחות קמעונאיים. בינואר 2018 רכשה הקבוצה את "חזיבנק דיזיין" ובפברואר 2020 רכשה את רשת "שיש אלוני" ובכך הפכה לקבוצה הדומיננטית בישראל בשוק קמעונאות הקרמיקה ומוצרי הגמר בניה. קבוצת חמת, על חברות הבנות שלה, שוקדות כל העת על פיתוח עיצובים חדשים וטכנולוגיות חדישות, במטרה לתת מענה איכותי מקסימאלי לדרישות ולסטנדרטים של בעלי המקצוע – אדריכלים ומעצבי פנים וכן של הצרכנים הפרטיים, הן בשוק המקומי והן בשווקים הבינלאומיים. מנכ"ל החברה הוא מר ניר קליין, סמנכ"ל הקבוצה הוא מר יאיר לוי ויו"ר החברה הוא מר יואב גולן.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il