TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילה


> > חדשות כלכלה

פנאקסיה ישראל מסכמת את הרבעון השלישי של 2021


דר דדי סגל מנכל פנאקסיה: חן גלילי
עם הכנסות שיא של 22.5 מיליון ש"ח, צמיחה של כ- 34% לעומת אשתקד
החברה חוזרת להציג צמיחה דו ספרתית לאחר ירידה בהכנסות ברבעון השני שהושפעו ממכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה; מציגה גידול כ- 37% בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים של השנה שהסתכמו בסך כ- 59.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לאשתקד

חזרה לרווח גולמי וצמצום ההפסד התפעולי כתוצאה ממימוש אסטרטגיית היציאה מפעילויות ברווחיות נמוכה בישראל ומיקוד ביצור ויצוא מוצרי פרימיום לאירופה

החברה מתקדמת בבחינת מיזוג פעילות בעלת השליטה, פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות, אל תוך החברה, באמצעות ועדה בלתי תלויה שמונתה לגיבוש התנאים לצורך כך

(לוד, 29 בנובמבר 2021) – פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ ("פנאקסיה ישראל", ת"א: פנאק PNAX) חברת פארמה גלובאלית המפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרי קנאביס רפואי מתקדמים באיכות פרמצבטית, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

דדי סגל, מנכ"ל פנאקסיה ישראל, מסר: "אנו מסכמים רבעון שלישי חזק עם חזרה לצמיחה דו ספרתית בהכנסות, לאחר ירידה בהכנסות ברבעון השני עקב מכירת פעילות הלוגיסטיקה וההפצה. האסטרטגיה שלנו למיקוד בפעילות הליבה של ייצור, יצוא ומכירת מוצרים בבעלותנו מוכיחה את עצמה והחלה להניב פירות ברבעון זה. במהלך הרבעון השלישי ולאחריו קיבלנו את היתר היצוא המיוחל מישראל של תמציות קנאביס רפואי לשאיפה, מוצר חדשני היחיד מסוגו המאושר לשיווק בגרמניה ובאירופה כולה, וייצאנו משלוח מסחרי ראשון שלהן לגרמניה. אנו מצפים למכירות קמעונאיות ראשונות של התמציות, אשר זוכות להתעניינות רבה מצד רופאים ומטופלים, בשבועות הקרובים. מוצר זה הינו בשורה משמעותית לחולים הנמנעים מעישון קנאביס רפואי מסיבות רפואיות ואחרות ומהווה מנוע צמיחה ורווחיות חזק עבורנו, עם פוטנציאל לתפיסת נתח שוק משמעותי באירופה בשנים הקרובות, בדומה לשווקים בוגרים בצפון אמריקה. בנוסף לייצוא הסדיר לגרמניה ולקפריסין, אנו מתקדמים בתהליכי רישום רגולטורי של מוצרינו ביוון, פולין ודנמרק, לצד התרחבות לשווקים נוספים בעלי אסדרת קנאביס רפואי, תוך ניצול היתרונות הרגולטוריים והמסחריים שלנו."


פנאקסיה ישראל – הכנסות במיליוני ש"ח:
הכנסות רבעוניות 2019-2021

Chart, waterfall chart<BR>Description automatically generated
הכנסות שנתיות 2017-2020


Chart, waterfall chart<BR>Description automatically generated

תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2021:
הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו בסך של כ- 22.5 מיליון ש"ח, גידול של כ- 33.9% בהשוואה להכנסות בסך כ- 16.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וגידול של כ- 27.8% בהשוואה להכנסות בסך כ- 17.6 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכמו בסך של כ- 37.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 38.4%, בהשוואה להכנסות בסך כ- 26.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות לעומת התקופות המקבילות אשתקד נובע מהתמקדות החברה במכירת מוצרים בבעלותה, וזאת לעומת צמצום בהיקף מתן שירותי יצור לצדדים שלישיים ובמכירות הקמעונאיות למטופלים.

חזרה לרווח גולמי ברבעון השלישי לשנת 2021 שהסתכם בסך של כ- 2.2 מיליון ש"ח (שיעור רווח גולמי של כ- 9.7%), בהשוואה לרווח גולמי של כ- 1.9 מיליון ש"ח (שיעור רווח גולמי של כ- 11.1%) ברבעון המקביל אשתקד, ולהפסד גולמי של כ- 2.2 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 746 אלף ש"ח, בהשוואה לרווח גולמי של כ- 3.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, והושפע מההפסד הגולמי שרשמה החברה ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2021. החזרה לרווח גולמי ברבעון ובתקופה נובעת מהגידול במכירת מוצרים בבעלות החברה בהתאם למיקוד האסטרטגי שלה, לעומת צמצום בהיקף המכירות הקמעונאיות בישראל, בהן נשחק הרווח הגולמי לחברה, בעקבות מכירות פעילות ההפצה והלוגיסטיקה ברבעון השני של 2021.

צמצום ההפסד התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2021 שהסתכם בסך של כ- 6.0 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 8.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ורווח תפעולי בסך של כ- 3.7 מיליון ש"ח ברבעון הקודם (אשר הושפע מרווח הון בסך כ- 14.8 מיליון ש"ח בגין מכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה של החברה בישראל ברבעון השני של 2021). ההפסד התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 10.3 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד תפעולי בסך כ- 26.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

התמקדות בייצור עצמי ויצוא לאירופה ומכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה של החברה בישראל - מהלך זה צפוי לתרום לשיפור הרווחיות התפעולית ומבנה ההוצאות של פנאקסיה, לצד הצמיחה הצפויה ברבעונים הבאים כתוצאה מכך.

צמצום ההפסד הנקי ברבעון השלישי לשנת 2021, שהסתכם בסך של כ- 6.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך של כ- 8.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ולרווח נקי בסך כ- 3.6 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. ההפסד הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הצטמצם והסתכם בסך של כ- 11.1 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך של כ- 26.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 11.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ- 12.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וכ- 7.8 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בתשעת הראשונים לשנת 2021 הסתכם בסך של כ- 24.7 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 23.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינויים נובעים מפערים ברווח (הפסד) הנקי (בנטרול רווח הון ממכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה והוצאות נוספות שאינן במזומן), וכן משינויים ברכיבי הון החוזר, בעיקרם עליה של כ- 18 מיליון ש"ח במלאי במהלך הרבעון השלישי לעומת גידול של כ- 5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, אשר קוזזה בחלקה משינויים בסעיפי הון חוזר אחרים.

סך המזומנים ושווי מזומנים נכון ל- 30 בספטמבר 2021 הסתכם בכ- 1.6 מיליון ש"ח, בהשוואה למזומנים ושווי מזומנים בסך כ- 16.6 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2020, כולל מימוש התחייבות דדי סגל, מנכ"ל החברה ויונתן קולבר, יו"ר הדירקטוריון להשקעת 8 מיליון ש"ח בחברה.
לאחר תאריך המאזן שולם לחברה סך נוסף של כ- 5 מיליון ש"ח בגין השלמת השלב הראשון בעסקה למכירת פעילות ההפצה והלוגיסטיקה של פנאקסיה בישראל לחברת IMC. סה"כ שולם לה סך של כ- 13.7 מיליון ש"ח במזומן מתוך סך כולל של כ- 18.7 מיליון ש"ח.

נכון למועד פרסום דוח זה, החברה מממנת ועתידה לממן את פעילותה, בנוסף ליתרת המזומנים שלרשותה, בעיקר באמצעות: 1) הון חוזר - תקבולים ממכירות של מוצרי החברה, אשר עלותן שולמה במלואה טרם מועד הדוח הכספי וצפויים להגבות במהלך 3 החודשים שלאחר פרסום הדוח; 2) הארכת התחייבות בלתי חוזרת שניתנה על ידי מר דדי סגל, מנכ"ל החברה הנמנה על בעלי השליטה בחברה, ומר יונתן קולבר, יו"ר דירקטוריון החברה ובעל עניין בה, להעמדת מסגרת אשראי בסך של 10 מיליון ש"ח, עד ל- 28 בפברואר 2023. מסגרת האשראי תשמש לצרכי פעילות החברה; 3) שחרור החברה עובר למועד פרסום דוח זה מדרישה לשעבוד פקדון בסך של כ- 3 מיליון ש"ח במסגרת אמות מידה פיננסיות בקשר עם הלוואה מתאגיד בנקאי.

אודות פנאקסיה מעבדות ישראל
פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א (ת"א: פנאק, PNAX) היא חברת פארמה גלובאלית המפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרי קנאביס רפואי מתקדמים באיכות פרמצבטית ויצרנית מוצרי הקנאביס הרפואי הגדולה בישראל. כמו כן, פנאקסיה הינה החברה הראשונה והיחידה בישראל אשר קיבלה תקן ייצור אירופאי EU-GMP מרשות בריאות באיחוד האירופאי, הדרוש לייצור ויצוא מסחרי של קנאביס רפואי ומוצריו לאירופה. פנאקסיה מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים מורכבים ומתקדמים מצמח הקנאביס, המתבססים על מידע קליני ועל בסיס נתונים רחב של עשרות אלפי מטופלים.
פנאקסיה ישראל הינה חברה בת של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות אשר הוקמה בשנת 2010 על ידי ד"ר דדי סגל, ד"ר ערן גולדברג ועו״ד אסי רוטברט, כחטיבת הקנאביס של קבוצת "סגל פארמה" הפועלת זה למעלה מארבעה עשורים, מייצרת למעלה מ- 600 מוצרים פרמצבטיים שונים, ומשווקת אותם בלמעלה מ- 40 מדינות. פנאקסיה ארה"ב (חברה אחות של פנאקסיה ישראל) מייצרת בצפון אמריקה למעלה מ-60 מוצרים מבוססי קנאביס רפואי, בהן טבליות תת-לשוניות, לכסניות, שמנים, משאפים ועוד, המיועדים לטיפול במחלות כגון הפרעת דחק פוסט טראומטית, סרטן, כאב כרוני, אפילפסיה, אנורקסיה, טיפול בכוויות ומחלות רבות נוספות. בקבוצת פנאקסיה מועסקים למעלה מ- 150 עובדים.
לפרטים נוספים באתר החברה: www.panaxia.co.il

מידע צופה פני עתיד
המידע והערכות כאמור לעיל, לרבות ביחס לכל המשתמע על צמיחה בהכנסות מיצוא מוצרי החברה, שיפור משמעותי של הרווחיות הגולמית, יישום והצלחה של תוכנית התייעלות, השלמת הליכי ייצוא נוספים של מוצרי החברה ממדינת ישראל בפועל למדינות באירופה ובעולם, לרבות קבלת מלוא האישורים הנדרשים להשלמתם, תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תוכניות של החברה בקשר אליהם ככל וניתנו במסגרת ההודעה, הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הכרוך באי וודאות גבוהה, ובמבוסס בין היתר על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ובשל כך עשויים שלא להתממש ו/או לא להתממש במלואם ו/או להתממש באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה. בין הגורמים העלולים לגרום לכך כי המידע והערכות החברה לגבי מידע כאמור לא יתממשו באופן הרצוי, כאמור לעיל, ניתן לציין בין היתר המשך השפעת התפשטות נגיף הקורונה בעולם, שינוי בתנאי השוק, אי קבלת אישורים או היתרים מגופים רגולטוריים שונים בארץ או בעולם, אי הצלחה בייצוא ו/או אספקת המוצרים במדינות היעד, שינוי בתנאי השוק ומאפייניו ו/או התחרות, והתממשות אי אלו מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 33 לדוח התקופתי, ובין היתר לאור גורמים שאינם בשליטת החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS

כתבות נוספות

- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il