קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיותלרבעון הראשון לשנת2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיותלרבעון הראשון לשנת2020


קבוצת בזק – עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון ראשון 2020:

תל אביב, 21במאי2020– "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (TASE: BEZQ), ספקית התקשורת המובילה בישראל, פרסמה היום אתתוצאותיה הכספיות לרבעון הראשוןשהסתיים ביום 31 במרץ 2020.

שלמה רודב, יו"ר בזק: "ברבעון הראשון של השנה, מגיפת הקורונה החלה להשפיע על ישראל והיוותה אתגר שירותי, ניהולי ועסקי עבור קבוצת בזק. בזכות היערכות מוקדמת ויכולות תפעוליות גבוהות, החברות בקבוצה הצליחו להתמודד היטב עם האתגרים הללו. כמות שיחות השירות והמכירה של החברות בקבוצה הגיעה לקרוב ל-100 אלף שיחות ביום,קפיצה של עשרות אחוזים לעומת ימי שגרה. המעבר לעבודה מרוחקת היה מהיר מאד, כשלא פחות מ-80% מעובדי המטה והשירות עבדו מהבית.


קרוב לאלף טכנאיםבכל החברותבקבוצה, ממוגנים באופן מלא, ביצעו בכל יום במהלך משבר הקורונה אלפי משימות בשוק הפרטי והעסקי, עבור לקוחות אינטרנט, טלפון, טלוויזיה ושירותי תקשורת מתקדמים. אנו חווים אמנם פגיעה בחלק מתחומי הפעילות שלנו, כמו הכנסות משירותי נדידה סלולריים ומכירות קמעונאיות, אבל השימוש הגובר בשירותי תקשורת שונים, ושינוי דרכי ההתנהלות של מגזרים שלמים במשק, תוך הישענות הולכת וגדלה על שירותי תקשורת, מהווים הזדמנות של ממש עבור קבוצת בזק".

עוד הוסיף רודב, "בבזק קווי רואים התייצבות בכמות מנויי האינטרנט וגידול בשימוש בטלפוניה, תוך אספקת שירותי תקשורת חדשים ומתקדמים המותאמים לעבודה ולימוד מרחוק. בפלאפון נרשמה ברבעון הראשון המשך צמיחה בכמות המנויים, ובזק בינלאומיראתה בתקופת הקורונה עלייה בביקושים הן מצד הלקוחות הפרטיים והן מצד חברות תקשורת בינ"ל. חברת yes מפגינה שיפור מתמשך במדדים התפעולים כאשר ברבעון הראשון צמחה בכמות המנויים לראשונה מאז 2018 ועברה לרווח, תוך יישום תוכנית המעבר לשידורי IP".

רו"ח יהלי רוטנברג, מנהל כספים ראשי קבוצת בזק, "קבוצת בזק נכנסה למשבר הקורונה ברמת נזילות גבוהה, לאחר ירידה מתמשכת בחוב הפיננסי ושיפור משמעותי במבנה החוב. הקבוצה מציגה רווחיות ותזרים מזומנים איתנים בתקופה מאתגרת זו ואנו נמשיך לשמור על האיתנות הפיננסית של הקבוצה. בעוד השפעת הקורונה על המשק מייצרת עבור קבוצת בזק אתגרים עסקיים מחד והזדמנויות מאידך, חברות הקבוצה בוחנות ומיישמות דרכים להתמודדות, ובכלל זה, הקטנת הוצאותיהן והתאמת פעילותן למצב. ניתן לציין כי ברבעון הראשון נרשמה ירידה של

מעל מיליארד שקל בחוב נטו ביחס לרבעון המקביל, כמו גם ירידה ביחס חוב נטו ל-EBITDA מ-2.5 ברבעון ראשון 2019 ל-2.3 ברבעון ראשון 2020".

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.19 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.26 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.1%.
הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות בכל מגזרי הקבוצה העיקריים.

הוצאות השכר ברבעוןהראשון של שנת 2020הסתכמו בכ-479 מיליון שקלבהשוואה לכ-492 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-2.6%.
הירידה בהוצאות השכר נבעה בעיקר מקיטון בכמות המשרות בכל מגזרי הקבוצה העיקריים.

הוצאות הפעלה וכלליות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-793מיליון שקל בהשוואה לכ-812 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ- 2.3%.
הירידה בהוצאות הפעלה נבעה בעיקר מקיטון בהוצאות בזק בינלאומי.

הכנסות תפעוליות אחרות, נטו ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-3מיליון שקל בהשוואה לכ-25מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.
הירידה בהכנסות תפעוליות אחרות, נטו נבעה בעיקר מקיטון בבזק קווי. מנגד, ברבעון המקביל הוכרו הוצאות בגין הסדר לפרישת עובדים ב-yes.

הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-452מיליון שקל בהשוואה לכ-466מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.0%.
הירידה בהוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך נבעה בשל קיטון ב-yes, פלאפוןובזק בינלאומי אשר קוזזה בחלקה ע"י גידול בבזק קווי.

 הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-466 מיליון שקל בהשוואה לכ-511 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-8.8%.

ה-EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-918מיליון שקל(שיעור EBITDA של 42.0%) בהשוואה לכ-977מיליוןשקל (שיעור EBITDA של 43.3%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-6.0%.

ה- EBITDAהמתואם
( בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו) ברבעוןהראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-915 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 41.8%) בהשוואה לכ-952 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.2%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.9%.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-34 מיליון שקל, בהשוואה לכ-99 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-65.7%.
הירידה בהוצאות מימון, נטו נבעה מירידהבהוצאות מימוןשל בזק קווי בעיקר מעדכונים אקטואריים בהפרשות לעובדים ברבעון הנוכחי לעומת הוצאות מימון בגין הפרשות לעובדים ברבעון המקביל וכן בשל ירידה בהוצאות ריבית עקב פירעון הלוואות ואג"ח במהלך שנת 2019.

הרווח הנקי ברבעוןהראשון של שנת 2020 הסתכםבכ-332 מיליוןשקל, בהשוואה לכ-300 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-10.7%.
העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקר מהירידה בהוצאות מימון כאמור.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעוןהראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-879 מיליון שקל, בהשוואה לכ-765 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-14.9%.
העלייהבתזרים מזומנים מפעילות שוטפת נבעהבעיקר מהגידול בבזק קווי כתוצאה משינויים בהון החוזר והחזר ממס הכנסה.

ההשקעות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-338 מיליון שקל, בהשוואה לכ-373 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-9.4%.
הירידה בהשקעות נבעה בעיקר מהקיטון בהשקעות yes ובזק קוויבשל פערי עיתוי בתשלומים עבור ציוד.

התזרים החופשי ברבעוןהראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-436 מיליון שקל, בהשוואה לכ-316 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-38.0%.
העלייהבתזרים החופשי נבעה מהעלייהבתזרים מפעילות שוטפת ומהירידה בהשקעות כאמור.

החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-7.50 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2020, בהשוואה לכ-8.54מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2019. ביום 31.3.2020 יחס החוב נטו ל-EBITDAמתואם עמד על כ-2.3בהשוואה לכ-2.5 ביום 31.3.2019.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il