הודעת דיווח וסיכום 2019 הכשרה חברה לביטוח - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

הודעת דיווח וסיכום 2019 הכשרה חברה לביטוח


הרווח הכולל לאחר מס מתחילת השנה הסתכם ב-43.7 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל לאחר מס של 47.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לאחר מס מתחילת השנה הסתכם ב-43.7 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל לאחר מס של 47.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
למרות ירידת עקום הריבית חסרת הסיכון במשק שהביאה להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים וכללי בעשרות מיליוני שקלים במהלך השנה, החברה מציגה תשואה על ההון של מעל 12%.

שמעון מירון מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח מסר עם פרסום הדוחות
:"אנו מסכמים שנה רווחית ומוצלחת ופעילות ענפה בכל אחת מזרועות הפעילות של החברה, אשר באה לידי ביטוי בגידול משמעותי בהיקפי הפעילות בכל ענפי הביטוח הכללי כולל מוצרי הgo ובמוצר הדגל הפיננסי המוביל "בסט אינווסט" .
במהלך 2019 המשכנו בטיוב תיק האלמנטרי, בחיתום איכותי, כמו כן המשכנו לפתח ולהרחיב את מוצרי המותג GO, הזרוע הדיגיטלית של החברה, אשר מאז השקתו מכרנו עשרות אלפי פוליסות והמוצר מהווה נדבך מרכזי במכירות החדשות בענפי הרכב.

חשוב לציין גם את הניהול האחראי של תיק ההשקעות שלנו תוך כניסה לסגמנטים חדשים אשר באו לידי ביטוי בתשואות הגבוהות בקרנות שהכשרה מנהלת וכן ברווחי ההשקעה הגבוהים בנוסטרו, אשר סייעו לחברה בהצגת התוצאות הכספיות לשנת 2019.

עוד הוסיף מירון: "בעקבות ירידת עקום ריבית חסרת הסיכון במשק על פיו מחושבות ההתחייבויות הביטוחיות בביטוח חיים וכללי, בעיקר במוצרי סיעוד, גמלאות עתידיות ובתשלום , ביטוחי חובה וחבויות, בהן החברה הגדילה את ההתחייבויות הביטוחיות בעשרות מיליוני בשקלים.

לגבי סוכני הביטוח אמר מירון: "הודות לשיתוף הפעולה ההדוק מול שותפנו העסקיים סוכני הביטוח, הצלחנו להשיג גידול בפעילות העסקית ובשיעורי הצמיחה. אנו נמשיך לפעול באינטנסיביות ליישום האסטרטגיה שלנו אשר מתמקדת ברווחיות, דיגיטציה וחדשנות. אנו נמשיך לפעול לשימור וחיזוק מעמד החברה בענף תוך עמידה ביעדי רווחיות בהתאם לתוכנית העבודה."

אנחנו עומדים בפני תקופה מאתגרת ולא פשוטה בשל מגיפת הקורונה, אנו ננקוט ונפעל בכל האמצעים שעומדים לרשותנו על מנת להמשיך ולתת את השירות הטוב ביותר יחד עם הפתרונות הטובים ואת כלי העזר עבור שותפינו לדרך סוכני הביטוח ועבור מבוטחינו. החברה ערוכה לתת בימים אלו מענה לכל מבוטחיה. סיכם מירון מנכ"ל החברה.

עיקרי הדו"ח

הון עצמי
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום ה-31 בדצמבר 2019, הסתכם לכ- 344.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 346.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל לאחר מס לשנת 2019 בסך של כ-43.7 מיליון ₪,בניכוי חלוקת דיבידנד של 45.0 מיליון ₪.

עיקרי תוצאות הפעילות
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2019 הסתכמו בכ- 1,711.6 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 1,673.5 מיליון ש"ח בשנה המקבילה אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון 4, 2019 הסתכמו בכ- 429.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 411.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס בשנת 2019 הסתכם בכ-60.2 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל לפני מס של כ-62.3 מיליון ש"ח בשנה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל לפני מס ברבעון 4, 2019 הסתכם בכ-16.2 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל לפני מס של כ-9.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ברווח ברבעון הרביעי לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מתוצאות מגזר ביטוח חיים

הרווח הכולל אחרי מס בשנת 2019 הסתכם בכ-43.7 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל אחרי מס של כ-47.2 מיליון ש"ח בשנה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל אחרי מס ברבעון 4, 2019 הסתכם בכ-13.1 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל לאחר מס של כ-11.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הקיטון ברווח בשנת הדוח והגידול ברווח ברבעון הרביעי לשנת הדוח, לעומת התקופות המקבילות אשתקד, נובע בעיקר מתוצאות הפעילות במגזר ביטוח חיים.

סך המאזן ליום 31 בדצמבר 2019 עמד על כ- 20.6 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 24.1% בהשוואה לסך המאזן ביום ה- 31 בדצמבר 2018.

ביטוח כללי

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2019 הסתכמו בכ-1,171.6 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 1,054.1 מיליון ש"ח בשנה המקבילה אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון 4, 2019 הסתכמו בכ-302.6 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 262.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס ממגזר ביטוח כללי בשנת 2019 הסתכם בכ- 63.2 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס של כ- 63.3 מיליון ש"ח בשנה המקבילה אשתקד. תוצאות המגזר הושפעו, בין היתר, מהמעבר מהפסד לרווח בענף רכב חובה, אשר נבע בעיקר מהחלטת ביהמ"ש העליון במסגרתה אומצו המלצות ועדת קמיניץ ונקבע כי שיעור ההיוון ימשיך לעמוד על 3% אשר הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 17.8 מיליוני ש"ח בשייר לפני מס. כמו כן, חלה עלייה ברווחי השקעות, אשר מותנה עם ירידה בעקום ריבית חסרת הסיכון, שהגדילה את ההתחייבויות הביטוחיות. מנגד, חלה ירידה ברווחיות החיתומית בחלק מענפי רכוש אחר ובענף רכב רכוש.-

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו בשנת 2019 הסתכמו בכ- 539.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 619.3 מיליון ש"ח בשנה המקבילה אשתקד.
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון 4, 2019 הסתכמו בכ- 127.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 148.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
הקיטון בהיקף הפרמיות שהורווחו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד וכן ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נובע בעיקרו מירידה בפרמיה השוטפת בפוליסות ביטוחי מנהלים, וזאת בהמשך להחלטת החברה על הפסקת שיווק ביטוחי מנהלים.

ההפסד הכולל לפני מס בביטוח חיים בשנת 2019 הסתכם לסך של כ-15.2 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס כ- 6.5 מיליון ש"ח בשנה המקבילה אשתקד.

הגידול בהפסד בענף ביטוח חיים בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה אשתקד, נובע בעיקרו מהפרשה שבוצעה לראשונה במסגרת חוזר בדיקת נאותות העתודה (LAT) בביטוח סיעודי, בסך של כ- 21.5 מיליוני ש"ח. בנוסף, בחודש נובמבר 2019 פורסם חוזר בנושא "עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה", אשר הביא לגידול בעתודות ביטוח חיים בסכום של כ- 4.2 מיליוני ש"ח. כמו כן, חלה ירידה בריבית ההיוון שגרמה לעלייה בעתודות בסכום של כ- 7 מיליוני ש"ח.
בנוסף, בתקופת הדוח חל קיטון ברווח מהשפעות מסיכון בסכום של כ- 7 מיליוני ש"ח הנובע בעיקרו מקיטון בפרמיות עקב הפסקת מכירת ביטוחי מנהלים. מנגד, בתקופת הדוח החברה גבתה דמי ניהול משתנים בסך של כ- 25.0 מיליון ש"ח, לעומת אי גביית דמי ניהול משתנים אשתקד עקב תשואה שלילית בכספי המבוטחים. בנוסף, בתקופת הדוח חלה עלייה במרווח הפיננסי בסך של כ- 7 מיליון ש"ח לעומת אשתקד, וזאת בשל שיעור נמוך של עליית מדד ביחס לשנה קודמת.

הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון 4 , 2019 , הסתכם לסך של כ-12.7 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס כ- 4.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.
המעבר מהפסד לרווח ברבעון הרביעי של תקופת הדוח לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נובע בעיקרו מגביית דמי ניהול משתנים בסך של כ- 14.3 מיליוני ש"ח לעומת החזרת דמי ניהול משתנים בסכום של כ- 3.7 מיליוני ש"ח עקב תשואה שלילית בתקופה המקבילה אשתקד.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il