קבוצת אלקו: הרווח הנקי בשנת 2019 טיפס לכ-519 מיליון שקל - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

קבוצת אלקו: הרווח הנקי בשנת 2019 טיפס לכ-519 מיליון שקל


צילום: ישראל הדרי
הרווח הנקי בשנת 2019 טיפס לכ-519 מיליון שקל, ההכנסות בשנת 2019 עלו לכ-10.1 מיליארד שקל.

הרווח הנקי בשנת 2019 טיפס לכ-519 מיליון שקל, ההכנסות בשנת 2019 עלו לכ-10.1 מיליארד שקל.
החברה סיכמה את הרבעון הרביעי 2019 עם עלייה חדה ברווח הנקי לכ-91 מיליון שקל, ההכנסות עלו בכ-19.8% לכ-2.7 מיליארד שקל. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת עלה בשנת 2019 לכ-848 מיליון שקל . דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-37 מיליון שקל.

אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו: "אלקו מסכמת שנה חזקה עם צמיחה בהכנסות וברווחים, הן ברבעון והן בשנה כולה – בין היתר הודות לביצועים הטובים שהציגו החברות הבנות בקבוצה. בתקופת הדוח השלמנו בהצלחה את העסקה לרכישת גרנית הכרמל וסופרגז - ובכוונתנו לפעול כדי להרחיב זרוע פעילות זו ולהפכה לאחד ממנועי הצמיחה של אלקו בשנים הקרובות.

אלקטרה בע"מ סיימה את השנה עם המשך הצמיחה בהכנסות, ברווח הנקי ובצבר העבודות. הצמיחה באלקטרה מיוחסת, בין היתר, לרכישה המוצלחת של חברות קבלניות בארה"ב, וכן ולהמשך ההתרחבות בעסקיה של אלקטרה FM.  אלקטרה מוצרי צריכה הציגה גידול בהכנסות ושיפור ברווחיות בכל מגזרי פעילותה, וכן הציגה גידול חד בתזרים המזומנים שהסתכם בכ-434 מיליון שקל.

אלקטרה נדל"ן סיימה את הרבעון עם גידול חד בהכנסות וברווח הנקי, תוצאה של עוצמת פעילות החברה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, תחום הממשיך ליהנות מביקושים ומיציבות עסקית, כאשר המדינות בהן פועלת החברה מתאפיינות בהגירה חיובית ובגידול בפעילות הכלכלית".

קבוצת אלקו פרסמה היום את הדוחות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2019 כולה.

עיקרי התוצאות לשנת 2019:

ההכנסות בתקופה עלו בכ-13.6% לכ-10.1 מיליארד שקל, לעומת כ-8.9 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, והן משקפות צמיחה בכל החברת הבנות של הקבוצה.

הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-15.8% לכ-1.43 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.23 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי בתקופה צמח בכ-46.4% לכ-612 מיליון שקל, לעומת סך של כ-418 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

בשנת 2019 החברה רשמה עלייה של כ-190% ברווח הנקי לסך של כ-519 מיליון שקל (כ-259 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-179 מיליון שקל (כ-64.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2019, בנטרול תוצאות מפעילויות שהופסקו והכנסות והוצאות אחרות, הסתכם בכ-314 מיליון שקל בהשוואה לכ-229 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

במהלך שנת 2019 תרמו החברות הבנות הציבוריות כ-532 מיליון שקל לרווחי אלקו כדלקמן:

* אלקטרה בע"מ סיימה את התקופה עם הכנסות של כ-7.14 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-246 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-182 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

* אלקטרה נדל"ן רשמה בתקופה הכנסות של כ-152 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-101 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-23 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

* אלקטרה מוצרי צריכה רשמה בתקופה הכנסות של כ-2.86 מיליארד שקל, ותרמה רווח של כ-185 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

כמו כן, סופרגז שרכישתה הושלמה ב-5 בנובמבר 2019, הניבה לאלקו בתקופה מאז איחודה הכנסות של כ-104.1 מיליון שקל, ותרמה רווח של כ-13 מיליון שקל.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי לשנת 2019:

ההכנסות ברבעון עלו בכ-19.8% לכ-2.70 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.25 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-29% לכ-379 מיליון שקל, לעומת כ-294 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון טיפס בכ-117.5% לכ-161 מיליון שקל, בהשוואה לכ-74 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי של אלקו ברבעון עלה בשיעור חד לכ-91 מיליון שקל (מתוכו מיוחס לבעלי המניות סכום של כ-49 מיליון שקל), בהשוואה לרווח של כ-30 מיליון שקל (מתוכו מיוחס לבעלי המניות סכום של כ-4 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד.

ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 31.12.2019, של כ-1.16 מיליארד שקל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה בשנת 2019 ל-848 מיליון שקל, בהשוואה ל-198 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

סך החוב הפיננסי נטו של אלקו סולו, נכון ליום 31.12.2019, הסתכם בכ-395 מיליון שקל.

הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-31.12.2019, הסתכם בכ-2.49 מיליארד שקל (מתוכם כ-1.34 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).

במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של כ-37 מיליון שקל, שיחולק באפריל 2020.

אלקו בוחנת בימים אלו את ההשלכות הכספיות שעלולות להיות עם המשך התפשטות נגיף הקורונה, שמשפיע, בין היתר, על פעילות היצור בסין.

להתפשטות נגיף הקורונה עשויות להיות השלכות, בין היתר, על היקף הייצוא מסין, ובהתאם לכך על הסחורות המגיעות לישראל. הקבוצה מציינת, כי אי הגעת סחורות לישראל לאורך זמן, עשויה להשפיע על היקף פעילות הקבוצה, בעיקר בתחום מוצרי הצריכה ופרויקטים קבלניים. יחד עם זאת, הקבוצה אינה חווה ,בעת הזאת, פערים משמעותיים באספקת הסחורות, וזאת לאחר חזרה כמעט מלאה של ספקיה העיקריים בסין לייצור ושחרור סחורות לאחר הפסקה קצרה בייצור.
בנוסף, לאחרונה הוטלו מגבלות חדשות, בין היתר, על פתיחת בתי עסק, כאשר למועד הדוח, ניתן להפעיל חנויות מסוגים המנויים בתקנות, לרבות חנויות למוצרים חיוניים למוצרי חשמל, בשירות משלוחים בלבד. בהתאם, הגבירה הקבוצה את הפעילות של מכירת מוצרי החשמל באמצעות האינטרנט על מנת להתמודד עם המגבלות האמורות.באלקו מציינים, כי הנהלות חברות הקבוצה בוחנות בימים אלו את ההשלכות הכספיות על הקבוצה ובין היתר לאור קיומם של קשיים לוגיסטיים, כגון: עיכובים בהגעת סחורות מחו"ל, היעדרות ממושכת של עובדים, השלכות "שמים סגורים" על הכנסות מחבילות חו"ל בענף הסלולר, השפעת המגבלות על הפעלת בתי עסק כאמור לעיל, וכיוצא בזה, אשר יתכן כי ישפיעו על מצב הקבוצה במידה והאירוע יתרחב.
להערכת החברה, ובשלב זה, השיבושים כמפורט לעיל אינם עתידים להשפיע לרעה באופן מהותי על פעילות הקבוצה ותוצאותיה.
יחד עם זאת, היה והמשבר האמור יעמיק ויביא להאטה משמעותית בפעילות העסקית בישראל וברחבי העולם, אזי צפויה להיות לכך השפעה על התוצאות הכספיות של הקבוצה.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il