הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת דוח עם ממצאי פיקוח רוחב שביצעה בקרב גופים המנהלים פלטפורמות אתרים ואפליקציות לימודיות וחינוכיות המיועדות לקטינים - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> > חדשות כלכלה

הרשות להגנת הפרטיות מפרסמת דוח עם ממצאי פיקוח רוחב שביצעה בקרב גופים המנהלים פלטפורמות אתרים ואפליקציות לימודיות וחינוכיות המיועדות לקטינים


משרד המשפטים
80% מהגופים שנבדקו נמצאו ברמת עמידה בינונית ומטה בכל הנוגע לשימוש בשירותי מיקור חוץ לאחסון ושמירת המידע על הקטינים

עוד עולה, כי אופן היידוע בדבר זכויות הקטינים על פי חוק הגנת הפרטיות אינו מספק, לא נקבעים נהלי אבטחת מידע ותקשורת מספקים ולא ממונים מנהלי מאגרי מידע כנדרש בחוק הגנת הפרטיות

ממצאי דו"ח פיקוח הרוחב, שביצעה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, בקרב גופים וחברות אשר מנהלים פלטפורמות לימודיות וחינוכיות, כגון אתרים ואפליקציות המיועדות לקטינים, יתפרסם ביום רביעי, 22 בינואר 2020. זהו הדו"ח השני שמפרסמת הרשות, במסגרת סדרת דוחות, ביחס למגזרים שונים, אשר הרשות ביצעה עליהם פיקוח רוחב לבדיקת האופן בו גופים ממגזרים שונים מקיימים את הוראות החוק והתקנות בנוגע להגנת הפרטיות ואבטחת מידע. בשנתיים האחרונות ביצע מערך פיקוח הרוחב ברשות להגנת הפרטיות, אשר הינו חלק ממחלקת האכיפה ברשות, כ-181 הליכי פיקוח במגזרים השונים. דו"ח זה עוסק בסוגיה רגישה במיוחד, הגנת פרטיות המידע אודות קטינים בקרב גופים וחברות המנהלים אתרים ואפליקציות לימודיות המיועדות לקטינים.

הגופים והחברות הפועלים במגזר זה והמספקים פלטפורמות לימודיות, מנהלים או מחזיקים מאגרי מידע רבים הכוללים מידע אישי רגיש ומזוהה אודות קטינים, בגילי גן עד תיכון, לצרכים לימודיים וחינוכיים שונים, ביניהם: פורטלים חינוכיים המפרסמים מידע להורים ולתלמידים, אתרי שיעורים פרטיים, חוגים מקוונים, לימודי טכנולוגיה, מוזיקה ודת, פלטפורמות לימודיות חברתיות, הרגלי קריאה, שיתוף של תמונות ילדים ממסגרות חינוכיות ועוד. פלטפורמות אלו אוספות מידע אישי על קטינים, לרבות במועד ההרשמה אליהן, וכן צוברות מידע אישי נוסף בעת השימוש של הקטין, הוריו והגורם החינוכי בהן, כגון ציונים, התקדמות לימודית, לקויות למידה, הרגלי קריאה, הערכות על הישגים לימודיים, תמונות ועוד. המידע המפורט נאסף כחלק ממגוון השירותים אותם הגופים מספקים לקטינים בגילים השונים, כמפורט בגרפים הבאים:

פערי הכוחות המובנים הקיימים בין גופים אלה, המנהלים ומחזיקים את המידע האישי אודות הקטינים, לבין הקטינים דורשים הקפדה יתרה על יישום הוראות החוק והתקנות באופן שיהיה ברור לקטינים בהתאם לגילם ויכולת הבנתם מהו השימוש שנעשה במידע אודותיהם ולאיזו מטרה. בשל פערים מובנים אלה, ורגישות המידע, מגזר זה נחשב כבעל סיכון גבוה לפגיעה בפרטיות. לכן, קיימת חשיבות יתרה בהקפדה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו.

במסגרת שאלוני הביקורת, אשר עליהם נדרשו הגופים להשיב במסגרת הליך פיקוח הרוחב, נבחנו ארבעה קריטריונים בתחום הגנת הפרטיות:

· בקרה ארגונית וממשל תאגידי - בוחן קיומה של תכנית בתחום אבטחת המידע והגנת הפרטיות, ואת מינויים של גורמים בעלי אחריות בתחום.

· ניהול מאגרי מידע - בוחן את אופן קבלת ההסכמה לשימוש במידע אישי, השימוש במידע בהתאם למטרה שלשמה נאסף, מתן זכות העיון במידע, עמידה בהוראות החוק בעניין דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר.

· אבטחת מידע - בחינת עמידת הגופים בהוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), ביחס להגנה על המידע האישי שבבעלותם או בהחזקתם.

· שירותי מיקור חוץ - בחינת ההתקשרויות של בעלי מאגרי המידע עם גורמים שלישיים המחזיקים במידע ומעבדים אותו עבורם והאופן בו הם מבטיחים הגנה על המידע.

· בהתאם למענה שניתן על-ידי הגופים ביחס לכל אחד מהקריטריונים, נקבעה רמת עמידתם בהוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו, כמתואר בגרף הבא בהתאם לשקלול רמות העמידה של הגופים:

•עמידה של בין 80%-100% בקריטריונים, מוגדרת כרמת עמידה גבוהה;
•עמידה של בין 50%-80% מוגדרת כרמת עמידה בינונית/חלקית;
•עמידה של מתחת ל-50% מוגדרת כרמת עמידה נמוכה.

במסגרת התהליך, התמקדה הרשות ב- 24 גופים המנהלים פלטפורמות אתרים ואפליקציות לימודיות המיועדות לקטינים. מתוכם 10 גופים נדרשו לספק מידע, מסמכים והבהרות נוספות לרשות בכתב ובפיקוח בשטח. בסיום ההליך נמצאו ליקויים ב-23 מתוך 24 הגופים המפוקחים.

· מרבית מהגופים שנבדקו במסגרת הליך פיקוח הרוחב במגזר זה נמצאו ככאלה שאינם מקפידים דיים ליידע את ציבור הקטינים על האופן שבו נאסף המידע אודותיהם, אינם מיידעים את הקטינים בצורה מספקת בדבר זכויותיהם מכוח חוק הגנת הפרטיות. לדוגמא, החובה להציג את מקור המידע בעת פנייה בדיוור ישיר והזכות לעיין במידע.

· 80% מהגופים שנבדקו נמצאו ברמת עמידה בינונית ומטה, בקיום הוראות חוק הגנת הפרטיות בנוגע להסתייעות בשירותי מיקור חוץ, לשם ביצוע פעולות לעיבוד המידע האישי של הקטינים, חלקו או כולו, הכולל בין היתר פרטי קשר, ציונים, שיוך למוסד חינוכי וכדומה.

· במרבית הגופים (75%) נמצאה רמת עמידה גבוהה יחסית בהוראות החוק בנוגע לאבטחת מידע. יחד עם זאת, נמצאו גופים אשר מנהלים מידע על קטינים, אשר במערכותיהם לא הותקנו אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב. כמו כן, בעוד רמת אבטחת המידע של הגופים נמצאה כגבוהה יחסית, נמצא כי מרבית הגופים אינם מקפידים על אופן אבטחת המידע של מיקור החוץ כנדרש בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע).

· מרבית הגופים המבצעים שימוש במיקור חוץ לאחסון ועיבוד המידע, נטו להסתפק בשירותי אבטחת המידע הבסיסיים של מיקור החוץ, ולא הקפידו על איכות ניהול אבטחת המידע ואופן תפעול מאגרי המידע אצל ספקי מיקור החוץ בהסכם כנדרש בתקנות, ולא ביצעו פעולות בקרה ופיקוח נאותים על עמידת הגורם החיצוני בכך.

· בתחום ניהול מאגרי מידע, נמצא כי 75% מהגופים עמדו בהוראות חוק הגנת הפרטיות ברמה הגבוהה (מעל 80% עמידה), 8% ברמה הבינונית (בין 50%-80), ו17% ברמה נמוכה (מתחת ל50% עמידה). בחלק מתוך אותם גופים שנמצאה בהם רמת עמידה נמוכה, היו כאלו אשר כמעט ולא עמדו בדרישות החוק כלל. פער זה בא לידי ביטוי בעיקר בין גופים גדולים ובינוניים שעמדו בדרישות ברמה גבוהה, לבין גופים הקטנים הפועלים במגזר זה.

נוכח הממצאים שעלו מהליך פיקוח הרוחב, הורתה הרשות לגופים המפוקחים לתקן את הליקויים שנמצאו, לספק תכנית מפורטת לתיקונם בליווי הצהרת נושא משרה לביצוע והשלמת התיקונים, כאשר כחלק מההליך מבצעת הרשות ביקורות מעקב על הגופים שנבדקו בכדי לוודא את יישום דרישות תיקון הליקויים. כאשר הדו"ח שפרסמה הרשות מרכז הן את ממצאי תהליך פיקוח הרוחב המגזרי, והן את ריכוז הליקויים המגזריים וההנחיות באשר לצעדים שעל הגופים במגזר זה לנקוט, בכדי לקיים את דרישות החוק והתקנות.

עו"ד רביד פטל, הממונה על פיקוח הרוחב ברשות להגנת הפרטיות, ציין כי: "הרשות ממשיכה בפרסום דוחות ביקורת על מגזרים בהם ביצעה פיקוח רוחב לאיתור וצמצום הפערים בין דרישות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו לבין יישומן בפועל, הגברת מודעות המשק להוראות חוק הגנת הפרטיות והגברת ההגנה על הפרטיות של נושאי המידע בישראל. ממצאי הדו"ח מדגישים את החובה של גופים לעמוד בהוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו, במיוחד בקרב גופים אשר אוספים מידע על קטינים, אשר בשל גילם, לא מודעים בהכרח לכלל ההשלכות והמשמעויות שיש לאיסוף מידע אודותיהם.


הרשות להגנת הפרטיות רואה חשיבות בפרסום דו"ח זה, על מנת שיהווה כלי עבודה מנחה, ויאפשר לגופים נוספים המנהלים מידע אודות קטינים לבצע הערכה עצמית ויגביר את המודעות לדרישות חוק הגנת הפרטיות בקרב גופים אלה. כך יוכלו הגופים בתחום לנהל את המידע של הקטינים בצורה מיטבית, תוך שמירה על זכויותיהם והגנה על פרטיותם".טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il