מידרוג קובעת דירוג מנפיק לחברת ישראכרט Aa2 באופק יציב - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > חדשות כלכלה

מידרוג קובעת דירוג מנפיק לחברת ישראכרט Aa2 באופק יציב


מידרוג
מטרת הגיוס הינה גיוון מקורות המימון של החברה לצורך שימושיה השוטפים על רקע ההפרדות מבנק הפועלים

אודות החברה


ישראכרט בע"מ הינה חברת כרטיסי אשראי הפועלת בתחומי ההנפקה והסליקה של כרטיסי אשראי ממותגים שונים ובתחום המימון. החברה מוחזקת בשיעור של כ- 98.2% על ידי בנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") (Aaa.il באופק יציב) ובשיעור של כ- 1.8% על ידי בנק מזרחי טפחות בע"מ (Aaa.il באופק יציב).


החברה מוגדרת כתאגיד עזר בנקאי על פי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א -1981. בתוקף היותה תאגיד עזר בנקאי תחומה פעילותה במערכת של חוקים, צווים ותקנות וכמו כן, בהוראות והנחיות של המפקח על הבנקים ("המפקח")[1]. החברה הוקמה והתאגדה בישראל בשנת 1975 כחברה פרטית.


פעילות החברה מנוהלת בעיקר בשלושה מגזרי פעילות המהווים את ליבת פעילותה: הנפקה של כרטיסי אשראי, סליקה של כרטיסי אשראי ופעילות מימון. בתחום ההנפקה, החברה מנפיקה כרטיסים חוץ בנקאיים ומתפעלת כרטיסים בנקאיים. בתחום הסליקה, החברה סולקת כרטיסי חיוב המשמשים להעברת התמורה בגין עסקאות מהמנפיק לבית העסק.


בתחום המימון, מציעה החברה ללקוחותיה פתרונות מימון על-פי אופי פעילות הלקוח וסיווגו (אנשים פרטיים או אשראי מסחרי). מוצרי מימון ללקוחות פרטיים, אשר חלקם מחזיקי כרטיסי אשראי של החברה וחלקם לא, כוללים בעיקר: אשראי בכרטיס (כגון "אשראי מתגלגל", "קרדיט" ואשראי נוסף כחלק ממסגרת האשראי שניתנה ללקוח בכרטיס) וכן הלוואות שאינן במסגרת כרטיס האשראי. מוצרי מימון לבתי עסק כוללים בעיקר: הלוואות, ניכיון שוברים, הקדמות תשלום ופקטורינג.


בינואר 2017 עבר במליאת הכנסת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל ("חוק שטרום"). בהתאם להוראות החוק, בין היתר, בנק הפועלים לא יוכל עוד להחזיק בקבוצת ישראכרט (אשר מונה, בין היתר, את חברת פועלים אקספרס בע"מ, חברה אחות בבעלות מלאה של בנק הפועלים). לחוק השלכות מהותיות על פעילותה של החברה, בין היתר בהיבטים של גיוס מקורות מימון (לרבות בקשר עם מגבלות בחוק הבנקאות (רישוי) ומגבלות מכוח הוראה 313 לעניין מגבלת לווה בודד בבנקים), ערוצי מכירה והפצה לפעילותה העסקית, התקשרות עם בנקים לצורך הנפקה והפצת כרטיסי חיוב ובתחום הסליקה בהיבט של עבודה מול סולק מתארח ומאגדים. בנוסף, למבנה הבעלות החדש ככל שיצא לפועל עשויה להיות השפעה על המודל העסקי של החברה ועל פרופיל הסיכון.


שיקולים עיקריים לדירוג
דירוג החברה נתמך בפרופיל עסקי בולט לטובה, המשתקף בהיותה החברה המובילה בענף לאורך זמן בתחום התשלומים עם נתחי שוק משמעותיים בענף כרטיסי האשראי ובמרכיב גבוה של עמלות תפעוליות, התומך בנראות ההכנסות. פרופיל הסיכון של החברה הולם ונתמך בריכוזיות אשראי נמוכה ביחס לכרית הספיגה ההונית ובמדיניות ניהול סיכונים וממשל תאגידי הולמים.


לחברה פרופיל נזילות טוב, הנתמך גם במח"מ התיק הקצר, אולם ישנו צורך בגיוון מקורות המימון בטווח הזמן הקצר-בינוני ועם התפתחות המודל העסקי. תיק האשראי של החברה מאופיין ברמת סיכון טובה ביחס לדירוג ונתמך בפיזור לווים רחב ומדדי סיכון טובים. מנגד, רווחיות החברה נמוכה ביחס לדירוג, מוגבלת ביעילות תפעולית נמוכה יחסית וצפויה להיות מושפעת לשלילה מהורדת העמלה הצולבת בשנת 2019 והסביבה העסקית המאתגרת, אולם מגמות אלו תואמות את ענף כרטיסי האשראי בישראל.


כרית ההון צפויה להישחק מהותית פרופורמה לחלוקת דיבידנד חד פעמית, אולם המרחק אל מול החסם הרגולטורי צפוי להיוותר גבוה בתקופת התחזית. בתרחישי הקיצון שביצעה מידרוג (פרופורמה לחלוקת הדיבידנד החד פעמי) הלימות הון עצמי רובד 1 של החברה נעה בטווח שבין 10.6% בתרחיש הקל לבין 10.0% בתרחיש החמור, כאשר הכרית ההונית מאפשרת לחברה לספוג הפסדים לא-צפויים בצורה טובה יחסית, התומכת ביציבותה לאורך המחזור.


מבנה הבעלות העתידי כתוצאה מההיפרדות הצפויה מבנק הפועלים יכול להשפיע על פרופיל הסיכון, אולם ממותן גם בשל החסמים ודרישות רגולטוריות. נציין, כי הדירוג אינו לוקח בחשבון תמיכה חיצונית כלשהי.
להערכתנו, ענף כרטיסי האשראי (בחלקו התפעולי- מגזרי ההנפקה והסליקה) מאופיין בסיכון ענפי נמוך יחסית ואילו בתחום האשראי ובפרט באשראי צרכני רמת הסיכון גבוהה יותר, נוכח ריבוי מתחרים משמעותיים ובפרט מערכת הבנקאות.


 בנוסף, קצב הגידול המהיר במינוף של משקי הבית בשנים האחרונות, בתיקים הקמעונאיים של גורמי המימון וחקיקה מקלה לאחרונה בדבר כניסה ויציאה מהליך חדלות פירעון מהווים אתגר לשימור איכות הנכסים. לדעתנו, הסביבה העסקית צפויה להיות מאתגרת יחסית עבור חברות כרטיסי האשראי בטווח הזמן הקצר והבינוני. זאת, למרות סביבה כלכלית התומכת בהמשך גידול במחזורי ההנפקה, בשיעורי החדירה של תשלומים דיגיטליים וירידה באמצעי תשלום במזומן, תוך המשך גידול במחזורי המסחר המקוון.


רמת התחרות צפויה להתגבר כבר בטווח הזמן הקצר והבינוני, תוך גידול בכוח המיקוח של לקוחות גדולים והבנקים (גם כתוצאה מחוק שטרום) אל מול חברות כרטיסי האשראי, שיובילו להרעה בתנאים המסחריים של השחקניות בענף. מנגד, חברות כרטיסי האשראי נהנות מבסיס לקוחות קמעונאי רחב ומגוון ומבסיס נתונים משמעותי הן ברמת הלקוח והן ברמת בית העסק.


תרחיש הבסיס שלנו מתבסס על מספר השפעות אקסוגניות מאקרו-כלכליות, ובהן: (1) צמיחה של כ- 3.3% בשנת 2019; (2) המשך שיעור אבטלה נמוך ויציב יחסית, התומך בגידול בשכר הריאלי ובצריכה הפרטית. זו צפויה להערכתנו להאט ביחס לשנים האחרונות ולגדול בקצב של כ-3.0% בשנת 2019; (3) המשך סביבת ריבית נמוכה, ועליית ריבית שולית בלבד בשנת 2019; (4) גידול בתחרות ובהיצע האשראי במגזר הקמעונאי וה- SME; (5) עלייה בשכיחות הכשלים (PD) ובהפסד בקרות כשל (LGD) כתוצאה מחוק הפש"רים ומינוף משקי הבית.


בנוסף תרחיש הבסיס כולל חלוקת דיבידנד חד פעמי לבעלי המניות של 867 מיליון ₪ ורכישת חברה אחות- פועלים אקספרס ("אמקס") מבנק הפועלים בתמורה של 456 מיליון ₪ (מחיר העסקה נקבע לפי ההון העצמי של פועלים אקספרס). למימון שימושים אלו גייסה החברה חוב בהיקף של 500 מיליון ₪, והבטיחה מקורות נוספים בהיקף של כ- 900 מיליון ₪.


בתרחיש זה בעקבות רכישת פעילותה של פועלים אקספרס כאמור, המיצוב העסקי של החברה צפוי להערכתנו להשתפר. כמו כן, בפועלים אקספרס כל ההכנסות הן הכנסות תפעוליות, לכן בתרחיש זה מרכיב הכנסות אלו, אשר חשופות פחות למחזור הכלכלי, צפוי לגדול ולתמוך בנראות ההכנסות. בתרחיש זה צפוי גידול של כ-7%-5% במחזורי ההנפקה של החברה בשנת 2019, בדומה לקצבים שאפיינו את השנים האחרונות, ועם שונות בקצבי הצמיחה בכרטיסים בנקאיים וחוץ בנקאיים.


תיק האשראי של החברה צפוי להמשיך ולגדול בתקופת התחזית, אולם בקצבים נמוכים יותר מאלו שאפיינו את השנים האחרונות. אנו מעריכים, כי הגידול הצפוי בתיק האשראי (צרכני ועסקי) יעמוד על כ- 10%-15% בשנת 2019. אנו צופים המשך לחץ על שיעור ההוצאות להפסדי אשראי לסך התיק הכולל, אשר ינוע בטווח שבין 0.80%-0.85%. התשואה על הנכסים (ROA) צפויה להמשיך ולהישחק ולנוע בטווח שבין 0.9%-1.3%.
פרופורמה לחלוקת הדיבידנד צפויה שחיקה משמעותית בכרית ההון של החברה, כך שיחס הון עצמי רובד 1 ינוע להערכתנו בטווח של כ- 11.5%-12.0% בטווח התחזית ובכל מקרה לא ירד מ- 11.5%.
האופק היציב משקף את הערכתנו כי הפרופיל העסקי והפיננסי ותוצאות החברה בטווח הבינוני לא יסטו באופן מהותי מתרחיש הבסיס שלנו.

[1] החברה תפסיק להיות תאגיד עזר בנקאי אחרי ההיפרדות מבנק הפועלים, אך תמשיך להיות מפוקחת על ידי הפיקוח על הבנקים.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il