ישראמקו נגב 2 -תוצאות רבעון ראשון 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> חדשות שוק ההון

ישראמקו נגב 2 -תוצאות רבעון ראשון 2020


ישראמקו נגב 2
הכנסות השותפות ממכירת גז וקונדנסט ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 110 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 150 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 


ערן לנדנר, מ"מ מנכ"ל ישראמקו : "אנו נמצאים בתקופה המאופיינת באי וודאות  בשוק הגז הטבעי בישראל, על רקע התפרצות נגיף הקורונה וההשפעות הנגזרות על ענף האנרגיה העולמי, כמו גם תחילת התחרות ממאגרים אחרים. אנו ממשיכים לפעול במרץ לקידום הפעילות של השותפות, לרבות חתימה על הסכמי גז נוספים ממאגר תמר בשוק המקומי במקביל לקידום פעילותנו ליצוא גז טבעי מתמר לשווקים אזוריים. כמו כן, אנו פועלים בהתאם לתוכנית העבודה בחזקת שמשון וצפויים לבצע סקר סייסמי תלת מימדי נוסף בשטח החזקה בקרוב. בחודש שעבר הכרזנו על חלוקת רווחים בסך של כ-80 מיליון דולר בהתאם למדיניות חלוקת הרווחים עליה הכרזנו לשנים 2020-2022. אנו מאמינים כי התזרימים הצפויים ממאגר תמר בשילוב המינוף הנמוך של ישראמקו מקנים לנו גמישות פיננסית ויסייעו לנו להתמודד בצורה מיטבית עם האתגרים הצפויים בזמן הקרוב."


עיקרי התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2020:


הכנסות השותפות ממכירת גז וקונדנסט ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 110 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 150 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נבע בעיקרו מקיטון של כ-24% בכמויות הגז הטבעי שנמכרו בתקופת הדוח ומקיטון של כ-5% במחיר הממוצע של הגז הטבעי לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מירידה במכירות לחח"י וזאת עקב זכיית שותפי לוויתן במכרז חח"י.


חלק מהותי מאספקת הגז הטבעי והקונדנסט מפרויקט תמר בתקופת הדוח סופק לחח"י (כ-30% מסה"כ ההכנסות האמורות לעומת כ- 48% בתקופה המקבילה אשתקד), לשני לקוחות עיקריים נוספים (כ-11% כ"א מסה"כ ההכנסות האמורות) ולמגוון לקוחות נוספים.


עלות הפקת הגז הטבעי והקונדנסט שנמכרו ברבעון הסתכמה בכ- 6 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 12 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בעלות ההפקה נובע בעיקר כתוצאה מעבודות תחזוקה שבוצעו בפלטפורמת ההפקה בתקופה המקבילה אשתקד.


ה-EBITDA ברבעון הסתכם לסך של כ- 80 מיליון דולר לעומת 105 מיליון דולר בתקופה המקבילה.


הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של כ- 5 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 10 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נבע בעיקר מהוצאות הפרשי שער שנרשמו בתקופה המקבילה אשתקד על ההלוואה השקלית אשר נפרעה בחודש נובמבר 2019.


רווחי השותפות ברבעון הסתכמו לסך של כ-64 מיליון דולר בהשוואה לכ-81 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מקיטון של כ-26% בהכנסות ממכירת גז טבעי בניכוי תמלוגים (בעיקר כתוצאה מירידה בכמות הגז הטבעי שנמכרה ממאגר תמר). מנגד, חל קיטון בעלות ההפקה (כולל פחת) ובהוצאות המימון, נטו.


 


תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הסתכם לכ-87 מיליון דולר בהשוואה לכ-104 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.  


הון השותפות לתאריך 31.03.2020 הסתכם לסך של כ- 652 מיליון דולר לעומת סך של כ- 588 מיליון דולר ליום 31.12.2019. הגידול בהון בתקופת הדוח נבע מהרווח הכולל בתקופת הדוח.


החוב הפיננסי, נטו של השותפות לתאריך הדוח הסתכם לסך של כ-435 מיליון דולר.  


 


להלן טבלה הכוללת נתוני הפקה ממאגר הגז תמר ברבעון הראשון לשנת 2020
רבעון ראשון גז טבעיקונדנסטסה"כ תפוקה (100%) בתקופה (ב-MMCF (מיליון רגל מעוקב) לגז טבעי ובאלפי חביות לקונדנסט)71,14192.70סה"כ תפוקה (המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות) בתקופה (ב-MMCF (מיליון רגל מעוקב) לגז טבעי ובאלפי חביות לקונדנסט)20,45326.65מחיר ממוצע ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות) (בדולר ל- MCF (אלף רגל מעוקב) / בדולר לחבית)5.3533.93תמלוגים (כל תשלום שנגזר מתפוקת הנכס המפיק לרבות מההכנסה ברוטו מנכס הנפט) ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות) (בדולר ל- MCF (אלף רגל מעוקב) / בדולר לחבית)המדינה0.613.87צדדים שלישיים--בעלי עניין0.493.08עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות) (בדולר ל- MCF (אלף רגל מעוקב) / בדולר לחבית) [1]0.301.67תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה (המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות) (בדולר ל- MCF (אלף רגל מעוקב) / בדולר לחבית)3.9525.31
 


 


אירועים עיקריים נוספים  בתקופת הדוח ולאחר תקופת הדוח :


 


-        התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיה האפשריות על השותפות


 


מגפת הקורונה שפרצה בסוף שנת 2019 והתפשטה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020, פגעה בענפים שונים והשפיעה על היקפי הצריכה ובכללם על תחום האנרגיה בו פועלת השותפות. מתחילת שנת 2020 ואילך נרשמו בשווקים הבינלאומיים ירידות חדות במחירי הנפט והגז הטבעי, בביקושים לנפט, גז טבעי ומוצרי אנרגיה אותם ניתן להערכת השותפות לייחס, בין היתר, גם למגפת הקורונה. 


 


 


 


 


 


השפעות הסגר והאטת הפעילות הכלכלית (לצד השפעה עונתית) הביאו לירידה בביקוש לחשמל בשוק המקומי והאזורי ובהתאמה לירידה בביקוש לגז טבעי. יצוין כי, בעקבות הירידות במחירי האנרגיה, חל גידול בתקופת הדוח ולאחריו ביצור חשמל על ידי חח"י באמצעות שריפת פחם ושימוש בגז טבעי נוזלי מיובא.


 


כמו כן, בתקופת הדוח חל קיטון בביקוש לגז טבעי של חברת החשמל לישראל הנובע בעיקר מזכיית שותפי לוויתן במכרז חח"י.


ברבעון הראשון של שנת 2020 נמכרה ממאגר תמר כמות כוללת של כ-2 BCM גז טבעי, לעומת כמות כוללת של כ-2.6 BCM גז טבעי ברבעון המקביל אשתקד.


בחודשים אפריל ומאי 2020 חלה ירידה ניכרת במכירות ונמכרה כמות של כ- BCM 0.9 גז טבעי ממאגר תמר.


נכון למועד אישור הדוח, להערכת השותפות בשנים 2020 ו-2021 מכירות הגז הטבעי ממאגר תמר צפויות להיות נמוכות מהכמויות שנכללו בדוח תזרים המזומנים החזוי ליום 31 בדצמבר 2019 ותעמודנה בטווח של 7.5-8.5 BCM לכל אחת מהשנים האמורות. בהתאם, צפוי קיטון של כ-18%-8% בהכנסות, ברוטו, של השותפות בשנים האמורות לעומת דוח התזרים האמור. בשבועות הקרובים צפויה השותפות לפרסם דו"ח משאבים הכולל תזרים מזומנים חזוי מעודכן.


 


לצורך חיזוק היתרות הנזילות, פעלה השותפות לקבלת מסגרת אשראי בנקאי בהיקף של 55 מיליון דולר (בתוקף עד דצמבר 2020 והמאפשרת קבלת הלוואה בריבית לייבור + 3% לתקופה של עד שנה ממועד לקיחתה). בנוסף, ובמידת הצורך, לשותפות אפשרות לגיוס חוב נוסף (לרבות בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב).


להערכת השותפות, לאור יתרות המזומנים שבידי השותפות (לרבות מסגרת אשראי מאושרת) ובהתחשב בקיומן של התחייבויות לכמויות צריכה מינימאלית (Take or Pay) של לקוחותיה ובמחירי ריצפה הקיימים במרבית ההסכמים של השותפות עם לקוחותיה, צפויה השותפות לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בשנתיים הקרובות לפחות.


 


-        בחודש ינואר הודיעה השותפות על הארכת מדיניות חלוקת הרווחים לשנים 2019-2017 גם לשנים 2022-2020. ביום 31 במאי הכריזה השותפות על חלוקת רווחים במסגרת מדיניות חלוקת הרווחים למחזיקי יחידות ההשתתפות בסך של כ-80 מיליון דולר, שתבוצע ביום 7 ביולי 2020.  


 


-        בחודש מאי הגישו השותפים בפרויקט תמר לאישור המאסדרים מתווה עקרונות מוסכם לשיווק משותף ממאגר תמר הקובע כי השותפים במאגר תמר ימשיכו בשיווק משותף של גז טבעי מהמאגר. הסדר השיווק כולל הסדרים שונים בקשר עם הבטחת זכויות הצדדים ושיפור מעמדו התחרותי של מאגר תמר בשיווק גז טבעי ללקוחות במשק המקומי. כמו כן,  עדכנו השותפים במאגר תמר את המאסדרים, כי הגיעו להבנות עקרוניות ביניהם ועם שותפי לוויתן בקשר עם הסוגיות שהיו במחלוקת ביניהם בקשר עם ההסכמים למכירת גז טבעי לחברת החשמל לישראל  ומתקיימים דיונים מתקדמים עם חח"י ושותפי לוויתן בקשר עם יישום ההבנות האמורות.


 


 


 


אודות ישראמקו נגב 2


ישראמקו נגב 2 הינה שותפות מוגבלת הפועלת בתחום חיפוש, פיתוח והפקה של נפט, גז טבעי וקונדנסט במים הכלכליים של ישראל. השותפות מוכרת גז וקונדנסט ממאגר תמר ללקוחות שונים, ביניהם: חברת החשמל, יצרני חשמל פרטיים, חברות חלוקה ולקוחות תעשייה אחרים, כשחלק ניכר מהכנסותיה נובעות מאספקת גז לחברת החשמל. הנכס העיקרי של השותפות הינו החזקותיה (28.75%) במאגר תמר. הכנסות השותפות מאספקת גז טבעי מושפעות מהיקף הצריכה של גז טבעי על ידי יצרני החשמל ובעיקרם חברת החשמל, אשר משתנה בתקופות השונות של השנה בין היתר בהתאם לשינוים עונתיים בביקוש לחשמל ומהיקף הפעלת תחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל.


יחידות ההשתתפות של השותפות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב וכלולות במדד ת"א 125.


 


[1]    עלויות הפקה יוחסו על בסיס הפקה ליחידת אנרגיה של גז טבעי וקונדנסט במונחי MMCF.

טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il