ליסרון מציגה רבעון נוסף של צמיחה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> חדשות שוק ההון

ליסרון מציגה רבעון נוסף של צמיחה


מליסרון
ה-FFO ברבעון השלישי לשנת 2017 עלה ב-6.2% לעומת הרבעון המקביל והסתכם בכ-156 מיליון שקל
ה-FFO בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל בכ-10.2% לעומת התקופה המקבילה והסתכם לכ-472 מיליון שקל;

ה-NOI בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-862 מיליון שקל לעומת כ-799 מיליון שקל בתקופה המקבילה, גידול של כ-7.9%;

הרווח הנקי לבעלי המניות גדל בתשעת החודשים הראשונים של 2017 בכ-23.2% לכ-513 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה;

הרווח הנקי לבעלי המניות גדל ברבעון השלישי בכ-31.1% לכ-170 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל;

מתחילת השנה ביצעה החברה הנפקות והרחבות אג"ח בהיקף כולל של למעלה מ-2.7 מיליארד שקל במח"מ ממוצע של 6.85 שנים;

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך כ-60 מיליון שקל

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "מליסרון מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2017 עם המשך צמיחה בפרמטרים התפעוליים. הצמיחה ממחישה את יכולות הניהול הגבוהות של הקבוצה ואת יכולותיה העסקיות, המאפשרות לה לנווט בהצלחה גם בתקופות של תחרות הולכת וגדלה. אנו ממשיכים בתנופת העשייה והפיתוח, ופועלים לשינוי תמהיל הקניונים בהתאם לטעמו המשתנה של הקהל, לצד המשך פיתוח וחיזוק תחום המשרדים והפארקים לתעשיית ההייטק".

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "אנו ממשיכים להציג ביצועים חזקים וצמיחה שבאה לידי ביטוי הן בתוצאות הרבעון השלישי והן בתוצאות תשעת החודשים הראשונים של השנה. במהלך התקופה חלה התקדמות משמעותית בפרויקטים מרכזיים של החברה: השלמנו את פתיחת פארק עופר ב' תוך אכלוס בניין שלם ע"י חברת סייבר-ארק, פתחנו לציבור הרחב את החניון החדש בקניון רמת אביב המכיל תוספת של 350 מקומות חניה והמשכנו בעבודות החפירה בפרויקט שרונה. מתחילת השנה ביצענו שורה של מהלכים פיננסיים, לרבות הנפקות והחלפות אג"ח בהיקף משמעותי ובתנאים אטרקטיביים - מהלכים אלו נועד לשרת באופן מיטבי את שחלוף החוב של החברה, ובמקביל להפחית את עלויות המימון בטווח הארוך ולהאריך את תקופת ההחזר של ההלוואות".

סיכום תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2017
הכנסות מליסרון גדלו ברבעון השלישי לשנת 2017 בכ-10.6% לכ-405 מיליון שקל, בהשוואה לכ-366 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי של החברה עלה ברבעון השלישי לשנת 2017 בכ-9.6% לכ-280 מיליון שקל, בהשוואה לכ-255 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מרכישת 50% הנוספים בגרנד עופר באר שבע במחצית השנייה של 2016, מרכישת 23.4% מהזכויות בפארק עופר פ"ת, והיתרה משיפור בתוצאות הקניונים.

ה-NOI מנכסים זהים הסתכם ברבעון השלישי לשנת 2017 בכ-273 מיליון שקל, בהשוואה לכ-270 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בהשוואה לרבעון השני 2017, ה-NOI מנכסים זהים ירד בכ-3 מיליון שקל, זאת בעיקר בשל השפעה עונתית של גידול בהוצאות החשמל בחודשי הקיץ בסך של כ-4 מיליון שקל וגידול בהוצאות השיווק בתקופת חגי תשרי ובחודשי קיץ.

סך ה-NOI ברבעון השלישי גדל בכ-5.1% לכ-286 מיליון שקל, בהשוואה לכ-272 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO המייצג של הקבוצה עלה ברבעון השלישי לשנת 2017 בכ-6.2% לכ-156 מיליון שקל, בהשוואה לכ-147 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO שמר על רמתו בדומה לרבעון השני לשנת 2017, וזאת בעיקר בשל גידול עיתי בהוצאות המימון הריאליות לאור הקדמת גיוס החוב שביצעה החברה באמצע חודש יוני השנה, אשר קיזז את החיסכון בריבית שהושג משחלוף פירעונות חובות ישנים במהלך תקופת הדיווח. החל מתקופות הדיווח הבאות החברה עתידה ליהנות מהגיוס שבוצע ביוני ומשחלוף הפירעונות שביצעה בפברואר ובאוקטובר השנה, שיבואו לידי ביטוי בירידיה משמעותית בהוצאות המימון השוטפות ובגידול תואם ב-FFO.

הרווח הנקי של מליסרון ברבעון השלישי לשנת 2017 עלה בכ-30.6% לכ-180.4 מיליון שקל (מהם כ-170 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-138 מיליון שקל (מהם כ-130 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

סיכום תוצאות תשעת החודשים הראשונים לשנת 2017
הכנסות החברה גדלו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017 בכ-15.7% לכ-1.16 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי עלה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017 בכ-15.8% לכ-844 מיליון שקל, בהשוואה לכ-729 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-NOI בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017 עלה בכ-7.9% לכ-862 מיליון שקל, בהשוואה לכ-799 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-FFO המייצג של הקבוצה עלה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2017 בכ-10.2% לכ-472 מיליון שקל, בהשוואה לכ-428 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2017 עם עליה של כ-28.5% ברווח הנקי לכ-565 מיליון שקל (מהם כ-513 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח של כ-440 מיליון שקל (מהם כ-416.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

שווי הנדל"ן להשקעה, נכון ל-30.9.17, הסתכם בכ-16.5 מיליארד שקל, גידול של כ-465 מיליון שקל בהשוואה ל-31.12.2016. הגידול נובע כאמור בעיקר מעלייה של כ-150 מיליון שקל כתוצאה מהפחתת שיעורי ההיוון לתזרימי המזומנים הצפויים בחלק מצומצם מהנכסים, מעלייה של כ-150 מיליון שקל בשווי הנכסים לנוכח שיפור ב-NOI המייצג של חלק מהנכסים, מעלייה של כ-123 מיליון שקל לאור התקדמות בקצב ההשקעות בפרויקטים שנמצאים בשלבי הקמה ומעליית שווי של כ-40 מיליון שקל בקניון רמת אביב בעקבות קבלת היתר בניה לתוספת שטחים.

שיעור ההיוון המשוקלל (CAP RATE) הנגזר משווי הנדל"ן המניב של הקבוצה, נכון ליום 30.9.17, עומד על 7.34%, ללא שינוי מרבעון קודם.

במקביל לפרסום הדו"חות, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 60 מיליון שקל, אשר ישולם במהלך חודש דצמבר 2017 - זאת במסגרת הצהרת החברה על כוונתה לחלק דיבידנד בסך כולל של כ-240 מיליון שקל בגין רווחי שנת 2017.

נתונים מתוך המאזן :
שיעור המינוף הממוצע של הקבוצה ליום 30.9.2017, במונחיLTV , עומד על כ-55.4%.
האמצעים הנזילים של הקבוצה - מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר - נכון ליום 30.9.2017, הסתכמו בכ-1.09 מיליארד שקל.
סך ההון העצמי של הקבוצה, נכון ליום 30.9.2017, גדל לכ-6.01 מיליארד שקל (כ-5.41 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-4.97 מיליארד שקל (כ-4.61 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ב- 30.9.16.

אירועים נוספים בתקופת הדו"ח:
באוקטובר 2017 ביצעה החברה החלפת אג"ח נוספת של סדרה ה' עם סדרה י' (יחס ההחלפה משקף הרחבה של סדרה י' בריבית של 1.47%), וזאת בהמשך להחלפה שבוצעה בפברואר השנה בין אותן סדרות אג"ח. ההחלפה משלימה גיוס כולל מתחילת השנה של כ-2.7 מיליארד שקל, במח"מ ממוצע של 6.85 שנים.
בפברואר 2017, אשררה מעלות S&P את דירוג מליסרון ל- 'ilAA-/Stable', כצעד המשקף את הערכתה שהמינוף ויחסי הכיסוי יישמרו לאורך זמן ברמה ההולמת את הדירוג הנוכחי. בין שיקולי החברה לאשרור הדירוג נטען, כי החברה צפויה לשמור על מיצובה התחרותי הגבוה ותמשיך להציג ביצועים תפעוליים יציבים.

מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של גב' ליאורה עופר (יו"ר) ומר אבי לוי (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים, הממותגים כ"קניוני עופר" ומתחמי משרדים והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום 30 בספטמבר 2017, בבעלות החברה ובניהולה 26 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-743 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-97%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר הקריון, עופר רמת אביב, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר גרנד קניון פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il