קבוצת ברנד מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2016 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה
> חדשות שוק ההון

קבוצת ברנד מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2016


ההכנסות צמחו ב-99% ל-92.7 מיליון שקל; הרווח הגולמי זינק ב-242% ל-16.4 מיליון שקל; הרווח הנקי – 5.8 מיליון שקל

החברה מודיעה על חלוקת דיבידנד נוסף


זינוק חד בתוצאות החברה בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016:

· גידול של 93% בהכנסות לכ-271.4 מיליון שקל

· זינוק ברווח התפעולי לכ-30.7 מיליון שקל – 11.3% מסך ההכנסות

· מעבר לרווח נקי של 20.2 מיליון שקל


חברת ברנד תעשיות, יצרנית מתכת מובילה בישראל לתחומי התשתיות, האנרגיה והביטחון המספקת פתרונות הנדסיים, ייצור ותחזוקה של רכבים ייעודיים לשימושים ביטחוניים ואזרחיים, מדווחת על גידול חד בהיקפי הפעילות ועל זינוק ברווחיות וברווח הנקי. זאת כתוצאה משינוי סל המוצרים שיוצרו בכל אחד ממגזרי הפעילות. ברנד מדווחת על גידול של 93% בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016 לכ-271.4 מיליון שקל, זינוק של 282% ברווח הגולמי, גידול של פי 14 ברווח התפעולי המהווה 11.3% מסך מחזור המכירות ומעבר לרווח נקי של 20.3 מיליון שקל.


הכנסות ברנד ברבעון השלישי של 2016 הסתכמו בכ-92.7 מיליון שקל, גידול של 99% בהשוואה להכנסות של 46.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הצמיחה החדה בהכנסות מקורה בגידול חד בכל פעילויות החברה, מגזרי המתכת, הרכבים הייעודיים וההקמות. הכנסות החברה
לתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016 הסתכמו בכ-271.4 מיליון שקל, גידול של 93% בהשוואה להכנסות של 140.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2015. הכנסות מגזר המתכת זינקו בכ-166% לכ-150 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016; הכנסות מגזר הרכבים הייעודיים גדלו בכ-34.7% ל-93.5 מיליון שקל. הגידול בהכנסות נובע בעיקר ממימוש צבר ההזמנות לביצוע בכל אחד מהמגזרים; הכנסות מגזר ההקמות זינקו בכמעט פי 7 מ-4.9 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2015 לכ-32.8 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016.


הרווח הגולמי של ברנד ברבעון השלישי של 2016 זינק לכ-16.4 מיליון שקל, כ-17.7% מסך הכנסות החברה, בהשוואה לרווח גולמי של כ-4.8 מיליון שקל ברבעון המקביל, כ-10.4% מסך ההכנסות. העלייה בהיקף הרווח הגולמי ובשיעורו נובעת בעיקר מגידול בהיקף המכירות וכן משינוי בסל המוצרים שיוצרו בכל אחד ממגזרי הפעילות. הרווח הגולמי של ברנד בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016 נאמד בכ-51.2 מיליון שקל, כ-18.9% מסך ההכנסות, בהשוואה לכ-12.9 מיליון שקל, כ-12.9% מסך ההכנסות, בתקופה המקבילה ב-2015.


הרווח התפעולי של ברנד ברבעון השלישי של 2016 הסתכם ב-8.9 מיליון שקל, גידול חד בהשוואה להפסד תפעולי של 1.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. הזינוק ברווח התפעולי נבע בעיקר מהגידול ברווח הגולמי. הרווח התפעולי של ברנד בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016 הסתכם בכ-30.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-2.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2015. שיעור הרווח התפעולי של ברנד ברבעון השלישי של 2016 הגיע לכ-9.6% מסך ההכנסות ושיעורו בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016 הגיע לכ-11.3% מסך ההכנסות.


הרווח הנקי של ברנד ברבעון השלישי של 2016 הסתכם בכ-5.8 מיליון שקל בהשוואה להפסד נקי של 1.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי של ברנד בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016 הגיע לכ-20.2 מיליון שקל בהשוואה להפסד נקי של 2.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2015. הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה האם הסתכם בתשעת החודשים הראשונים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר, 2016 בכ-16.3 מיליון שקל בהשוואה להפסד של 2.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2015.


צבר ההזמנות של החברה, נכון לתאריך פרסום הדוח, הסתכם בכ-276 מיליון שקל לעומת סכום של כ-279 מיליון שקל נכון לסוף 2015. מועדי הסיום המתוכננים של עיקר ההזמנות נפרשים עד וכולל הרבעון הרביעי של 2017. צבר ההזמנות במגזר המתכת נאמד בכ-200 מיליון שקל; צבר ההזמנות במגזר ההקמות נאמד בכ-35.4 מיליון שקל; וצבר ההזמנות במגזר הרכב הייעודי נאמד בכ-40.5 מיליון שקל.


שיעור ההון העצמי הסתכם ברבעון השלישי של 2016 בכ-35.8% מסך המאזן המאוחד בהשוואה לכ-30.8% בסוף שנת 2015.

לאחר סיום הרבעון השלישי חילקה החברה דיבידנד ביניים בהיקף של כ-1.45 מיליון שקל. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד נוספת בסך של כ- 1.45 מיליון שקל.


לאחר הרבעון השלישי התקשרה החברה בהסכם עם בעל המניות הנוסף בחברת הבת פלגז, במסגרתו תרכוש החברה את המניות בבעלותו המהוות 40% מהון המניות של פלגז. נכון למועד זה, החברה מחזיקה בשיעור של 60% מהון המניות של פלגז, ובכפוף להשלמת העסקה תחזיק החברה בפלגז בבעלות מלאה. במהלך הרבעון הראשון השלימה ברנד את עסקת כור, במסגרתה רכשה נכסים וציוד והתקשרה בהסכם לשכירות של שטח ומבנים בחיפה. השלמת עסקת כור אפשרה לחברה להרחיב את כושר הייצור ולחזק את פעילותה בתחום ההקמות.


חיים ברנד, מנכ"ל ברנד תעשיות, אמר: "אנו מרוצים מתוצאות הרבעון החזקות המעידות על האסטרטגיה ארוכת הטווח של ברנד ועל יכולתה של החברה להשיא ערך לבעלי המניות. התוצאות נובעות ממימוש הסינרגיה בין המגזרים ומצבר ההזמנות של ברנד. במהלך הרבעון האחרון חתמנו על הסכם לרכישת יתרת מניות חברת הבת פלגז מתוך אמונה כי עסקי חברה זו איתנים ויתרמו לגידול ברווח לבעלי המניות, וכן יציפו את הערך הקיים בפעילות חברה זו. אנו מאמינים כי עסקה זו, לצד השלמתה של עסקת כור ימנפו את יכולותיה של ברנד במגזרי המתכת וההקמות."


אודות ברנד:

חברת ברנד, בבעלות קרן קדמה קפיטל (76%), פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים: תחום המתכת וההקמות ותחום הרכבים הייעודיים והמוצרים היבילים. לחברה פרויקטים וטכנולוגיות מתקדמות בתחומי ייצור, עיבוד, הרכבה והקמה של מוצרי מתכת לסוגיהם וכן פתרונות הנדסיים של תכנון, פיתוח, ייצור ותחזוקה של רכבים בהתאמה אישית לצרכים ביטחוניים ואזרחיים. החברה פועלת תוך הבטחת סינרגיה בין כלל תחומי פעילותה תוך שיתוף פעולה בין כלל החברות בקבוצה. בדרך זו מספקת החברה ללקוחותיה שירות כולל בתחומי ההנדסה והייצור בסטנדרטים ותקני האיכות הגבוהים ביותר. לקבוצה פרויקטים אסטרטגיים בהיקף גבוה בארץ ובחו"ל ובין לקוחותיה נמנות חברות בתחום התשתיות, תעשייה, אנרגיה ותעשייה ביטחונית מהגדולות והמובילות בישראל. לחברה כושר ייצור נרחב ואתרי ייצור בפרישה ארצית המעסיקים כ-455 עובדים.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il