מידרוג מותירה את הערכת האיתנות הפיננסית של בנק לאומי עם דירוג aa1 אופק הדירוג יציב‎‎ - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> חדשות שוק ההון

מידרוג מותירה את הערכת האיתנות הפיננסית של בנק לאומי עם דירוג aa1 אופק הדירוג יציב‎‎


מידרוג
האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) של הבנק נתמכת במיצובו הטוב במערכת הבנקאית המקומית, המבוסס על מותג חזק, נתח שוק משמעותי לצד בסיס לקוחות רחב ומפוזר, התומכים ביכולת ייצור ההכנסות הטובה של הבנק
שיקולים עיקריים להערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) ודירוגי הבנק

הערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA) של הבנק נתמכת במיצובו הטוב במערכת הבנקאית המקומית, המבוסס על מותג חזק, נתח שוק משמעותי לצד בסיס לקוחות רחב ומפוזר, התומכים ביכולת ייצור ההכנסות הטובה של הבנק. הבנק הינו בנק אוניברסאלי[2] המספק ללקוחותיו מגוון שירותים בנקאיים ופיננסיים. הבנק מאופיין במדיניות ניהול סיכונים שמרנית התומכת בפרופיל הסיכון, כפי שבא לידי ביטוי גם במדדי איכות אשראי בולטים לחיוב ביחס ל-BCA . להערכתנו, שיעור החובות הבעייתיים מהתיק צפוי לעלות אך להיוותר עדיין ברמה בולטת לחיוב ביחס ל- BCA, זאת נוכח מאפייני איכות התיק ערב המשבר. כך, שיעור החובות הבעייתיים מהתיק יעמוד להערכתנו בטווח של 2.5%-2.6% בשנות התחזית. הבנק מאופיין בריכוזיות אשראי ענפית ביחס לכרית ספיגה הונית גבוהה ביחס ל- BCA (בדומה למערכת), אשר מהווה משקולת על פרופיל הסיכון של הבנק. שיעורי הרווחיות של הבנק מציגים מגמת שיפור בשנים האחרונות, נוכח איכות נכסים גבוהה ויעילות תפעולית בולטת לטובה לאורך זמן כתוצאה מיישום התוכנית האסטרטגית שלו. כך, תשואת הליבה על נכסי הסיכון והתשואה על הנכסים עמדו בחציון הראשון של שנת 2021 על כ- 2.5% ועל כ- 1.0%, בהתאמה. בתרחיש הבסיס לשנים 2022-2021, מידרוג צופה כי מדדי הרווחיות של הבנק - תשואת הליבה על נכסי הסיכון והתשואה על הנכסים ינועו בטווח שבין 2.1%-2.2% ו- 0.7%-0.8%, בהתאמה. הבנק מאופיין במרווח רחב יחסית של הון עצמי רובד 1 וההון הכולל מעל דרישות ההון הרגולטוריות (כ- 1.2% וכ- 1.3% בממוצע בין השנים 2019-2017, ובהתאמה), אשר תומך להערכתנו בגמישות העסקית של הבנק ובפוטנציאל הצמיחה שלו. יש לציין, כי בעקבות הוראות השעה שלהלן, נכון ליום 30 ביוני 2021, המרווח הינו גבוה יותר ועומד על כ- 280 נקודות בסיס מהדרישות ההון הרגולטוריות של יחס הון עצמי רובד 1, אשר נבע בין היתר, מהפחתת דרישות יחס הון עצמי רובד 1 מהבנק על-ידי הוראת השעה של הפיקוח על הבנקים, ב-100 נקודות בסיס, כך שיחס הון עצמי רובד 1 המינימלי של הבנק יעמוד על כ- 9.2% חלף 10.2%. מידרוג צופה בתרחיש הבסיס, כי הכרית ההונית תמשיך להיבנות, וכי יחס הלימות ההון ינוע בטווח שבין 11.6%-12.2%. נציין כי ביחס לתרחישי הקיצון של מידרוג, כרית ההון של הבנק סופגת הפסדים בלתי-צפויים בצורה הולמת ותומכת ביציבות הבנק לאורך המחזור הכלכלי. פרופיל הנזילות של הבנק בולט לטובה ביחס ל- BCA ונתמך במבנה מקורות נח, רחב ומפוזר, המבוסס על שיעור פיקדונות יציבים (קמעונאיים) ומלאי נכסים נזילים משמעותי. בד בבד, פרופיל הנזילות עשוי להיות מושפע ממרכיב פיקדונות סיטונאיים גבוה יחסית, אשר פחות יציב להערכתנו לאורך המחזור. יחס כיסוי הנזילות (LCR) גבוה משמעותית מהרף הרגולטורי (100%), התומך בגמישות העסקית.

דירוגי הפיקדונות לזמן ארוך והחוב הבכיר של הבנק נקבעו ברמת דירוג אחת (נוטש) מעל ה- BCA, המגלמים את הערכתנו להסתברות גבוהה לתמיכת המדינה בעת הצורך.

כיוון התפתחות ה- BCA ואופק הדירוג

כיוון ההתפתחות היציב להערכת האיתנות הפיננסית והאופק היציב לדירוגי הבנק משקף את הערכת מידרוג לכך שהבנק ישמר פרופיל פיננסי הולם בשנות התחזית. יש לציין, כי בשלב זה קיימת אי ודאות בנוגע להתאוששות המשק בשל מאפייני המשבר הכלכלי כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה, ובכך על ההשלכות הצפויות על הסביבה הכלכלית ועל הבנק בפרט. מידרוג תמשיך ותעקוב אחר השלכות משבר הקורונה על הבנק ובפרט על פרופיל הפיננסי של הבנק.

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת ה- BCA ודירוגי הבנק:

· פגיעה משמעותית במיצוב העסקי של הבנק
· הרעה משמעותית באיכות תיק האשראי
· שחיקה בכרית ההון, ברווחיות וביציבותן


בנק לאומי לישראל בע"מ, נתונים פיננסיים ויחסים עיקריים, במיליוני ₪ ובאחוזים:פירוט השיקולים העיקריים להערכת האיתנות הפיננסית הפנימית (BCA)

פרופיל עסקי גבוה ופיזור מקורות ההכנסה תורמים ליכולת השבת ההכנסות הגבוהה

הבנק הינו אחד משתי הקבוצות הבנקאיות הגדולות במערכת הבנקאית המקומית לאורך זמן, עם נתח שוק של כ- 26% מסך האשראי לציבור וכ- 29% מסך נכסי המערכת, ליום ה- 30 ביוני 2021. הפרופיל העסקי נתמך בהיותו בנק אוניברסלי, המספק מגוון שירותים בנקאים ופיננסיים, בסיס לקוחות רחב ומפוזר, לצד הצעת ערך כוללת הפונה למגוון טעמי הציבור. הבנק מאופיין במותג חזק, מערך סינוף רחב, ובהצעת ערך הכוללת מודל בנקאות מסורתית לצד בנקאות דיגיטלית, וכן שירותים פיננסים דיגיטליים נוספים. בנוסף, אנו סבורים כי לאור השינויים בסביבת הפעילות של ענף הבנקאות ובפרט על רקע מגבלות התנועה שנבעו ממדיניות מיגור התפשטות נגיף הקורונה בשנה האחרונה, התגברו צרכי הלקוחות למענה מהיר, גמיש ודיגיטלי. אנו מעריכים, כי נמשיך לראות את מגמת ההתרחבות בכל הקשור למתן שירותים דיגיטליים בענף הבנקאות ובבנק לאומי בפרט. בנוסף, אנו סבורים כי בנקים אשר לא יאמצו חדשנות טכנולוגית ויתאימו את המודל העסקי לאורך זמן, עלולים לחוות שחיקה משמעותית במיצוב העסקי בטווח הבינוני-ארוך.
יציבות ההכנסות של הבנק, כפי שמוערכת על-ידי מידרוג, סבירה ביחס ל- BCA. זו מושפעת מחד ממשקל הכנסות קמעונאיות[3] (כ- 59% בממוצע בין השנים 2020-2018) אשר תורם ליכולת ייצור ההכנסות, ומאידך ממשקל הכנסות ממגזר עסקי-מסחרי גבוה (כ- 29% לאותם השנים), אשר מוערך על ידנו כפחות יציב. הבנק מאופיין בשיעור נמוך יחסית של הכנסות מעמלות, אשר עמד על כ- 24% בממוצע בשנתיים האחרונות, המעיב על נראות ההכנסות התפעוליות, המאופיינות על ידנו כיציבות לאורך המחזור.
פיזור מקורות ההכנסה של הבנק הולם להערכתנו, ונשען על 4 רגליים עיקריות[4] לאורך זמן, כמשתקף בתמהיל הכנסות נטו, בשנת 2020[5], הכולל כ- 29% ממגזר עסקים בינוניים וגדולים, כ- 23% ממגזר עסקים קטנים וזעירים, כ- 19% ממגזר הלוואות לדיור, וכ- 19% ממגזר משקי בית ובנקאות פרטית.

מדיניות ניהול הסיכונים תומכת בפרופיל הסיכון של הבנק; יחד עם זאת, הריכוזיות הענפית ביחס לכרית הספיגה ההונית עודנה גבוהה יחסית

מערך ניהול הסיכונים של הבנק מקיף וכולל מספר עוגנים ומעגלי בקרה, התומכים בהתוויית מדיניות ניהול הסיכונים, בקביעת תיאבון הסיכון של הבנק (התואם את האסטרטגיה שלו) ובניטור ובקרת הסיכונים. סיכוני האשראי מנוהלים באמצעות מודלי דירוג סטטיסטיים (אשראי צרכני) והערכות מומחה (אשראי עסקי). הבנק מאופיין בריכוזיות אשראי ענפית גבוהה ביחס לכרית הספיגה ההונית עבור רמת ה-BCA של הבנק, המהווה משקולת על פרופיל הסיכון של הבנק. כך, הענף הגדול ביותר מהון עצמי רובד 1 של הבנק הינו ענף בינוי ונדל"ן, המהווה כ- 188% מהון עצמי רובד 1 נכון ל- 30 ביוני 2021; שיעור זה גבוה ביחס לקבוצת ההשוואה (כ- 147%), ובמגמת עלייה (כ- 173% בממוצע בשנים 2020-2019). סך החשיפה ללווים הגדולים, המהווים מעל 5% מהון עצמי רובד 1 של הבנק (כ- 1,963 מיליון ₪), בולטת לחיוב ביחס למערכת, ונאמדת על ידי מידרוג בכ- 7% מהון עצמי רובד 1 של הבנק ליום 31 בדצמבר 2020 (כ- 18% בקבוצת ההשוואה לאותו מועד)[6].
הבנק אומד את סיכוני השוק על-ידי מודל ה- VaR תחת הנחות שמרניות, בדומה לכלל המערכת הבנקאית, וכפעילות משלימה להערכת הסיכון נבחנים בבנק מספר תרחישי קיצון (לרבות תרחישים הוליסטיים) בדרגות חומרה משתנות. להערכת מידרוג, תיאבון סיכון השוק של הבנק הינו נמוך יחסית והולם את ה- BCA, כפי שבא לידי ביטוי במגבלת VaR של כלל פעילותו של הבנק לאופק השקעה של חודש, לא תעלה על 1.8% מההון העצמי רובד 1 בהתאם לנתוני 31 בדצמבר 2020.

איכות תיק האשראי בולטת לחיוב ביחס ל- BCA

הבנק מאופיין בתיק אשראי איכותי, התומך ביכולת השבת ההכנסות העתידית שלו, כפי שמשתקף במדדי סיכון בולטים לחיוב ביחס ל- BCA. כך, ליום 30 ביוני 2021, יחס חובות בעייתיים לאשראי לציבור עמד על שיעור של כ- 2.4% (בדומה לממוצע בין השנים 2020-2018, וליחס הממוצע בקבוצת ההשוואה, לאותו המועד). כמו כן, ליום 30 ביוני 2021, שיעור החובות הפגומים ובפיגור מעל 90 יום מסך האשראי לציבור ברוטו עמד על כ- 1.3% (כ- 1.1% בקבוצת ההשוואה לאותו יום) לעומת כ- 1.4% בממוצע בין השנים 2020-2018. עם זאת, אנו מעריכים כי סיכון האשראי בעקבות המשבר הכלכלי אינו משתקף במלואו במדדי סיכון של הבנק, וזאת לאור המתווה לדחיית תשלומי הלוואות של הפיקוח על הבנקים, לתמיכה ביכולת של משקי הבית ובתי העסק לצלוח את המשבר. נכון ליום 31 ביולי 2021, יתרת האשראי בגינו נדחו תשלומים ומזה יתרת התשלומים שנדחו בפועל בבנק עמדו על כ- 4.1 מיליארדי ₪ (כ-1.3% מסך תיק האשראי) וכ- 550 מיליון ₪, בהתאמה. על רקע המשבר הבנק הגדיל את כרית ההפרשה כנגד עליית סיכון זו, בעיקר באמצעות הפרשה קבוצתית, כפי שבא לידי ביטוי בגידול בשיעור הוצאות להפסדי אשראי מסך תיק האשראי של הבנק, אשר עמד על כ- 0.9% בשנת 2020, וזאת לעומת כ- 0.2% בשנת 2019. עם זאת, ככל שעלתה הוודאות לגבי אופי המשבר והתנהגות הלקוחות הקטין הבנק את ההפרשה הקבוצתית, ובנוסף ביצע גביית חובות אשר הביאו להקטנת ההפרשה הפרטנית, במהלך החציון הראשון של שנת 2021, כך שיתרת ההפרשה ליום 30 ביוני 2021 מסך האשראי לציבור ברוטו עמדה על כ- 1.6% לעומת כ- 1.8% בסוף שנת 2020. כך, נכון ליום 30 ביוני 2021, יחס הכיסוי[7] השתפר ועמד על כ- 118% (לעומת כ- 102% בממוצע בין השנים 2020-2019), בדומה לממוצע קבוצת ההשוואה לאותו המועד.
לבנק חשיפה גבוהה לענפי הנדל"ן והמשכנתאות, אשר עמדה במצטבר על כ- 52.1% מסך חובות[8] הבנק ליום 30 ביוני 2021, בדומה לקבוצת ההשוואה לאותו המועד. החשיפה לענף הנדל"ן המקומי (ללא משכנתאות), מאופיינת על ידנו ברמת סיכון גבוהה יחסית, נוכח מאפיינים הומוגניים ובשל חשיפה גבוהה ביחס לכרית הספיגה ההונית, המהווה כ- 23.5% מסך חובות הבנק (כולל אשראי לפעילות בחו"ל) וגבוהה ביחס לקבוצת ההשוואה (כ- 15.2%). במסגרת הקלות רגולטוריות שניתנו למערכת הבנקאית במסגרת סיוע למשק על רקע התפשטות נגיף הקורונה, עודכנה מגבלת האשראי לענף הבינוי והנדל"ן (כולל אשראי לתשתיות) ל 26% לעומת 24%, טרום המשבר. אנו סבורים, כי הבנק מאופיין בנהלי חיתום שמרניים לענף זה, אשר הודקו גם לאור עלייה ברמת הסיכון לאורך תקופת המשבר, גורם ממתן לסיכון הריכוזיות הענפי של הבנק. החשיפה להלוואות לדיור, מהווה כ- 28.7% מסך החובות לאותו המועד, ומאופיינת בתהליכי חיתום שמרניים בבנק, כפי שמשתקף בשמירה על יכולת החזר גבוהה כדלהלן. שיעור המימון הממוצע (LTV) בתיק ההלוואות לדיור של הבנק, עמד על כ- 46.2% ליום ה- 30 ביוני 2021 (שיעור המשקף את שווי הנכס המשועבד בעת העמדת מסגרת האשראי), כאשר חלקן של ההלוואות בשיעור מינוף גבוהה יחסית (LTV גבוה מ- 75%) היה נמוך ועמד על כ-0.1% מהתיק, לאותו מועד. נתונים אלו תומכים בהסתברות לכשל נמוכה.

תרחיש הבסיס של מידרוג לגבי איכות תיק האשראי של הבנק מבוסס על מספר השפעות אקסוגניות מאקרו-כלכליות[9], ובהן: (1) צמיחת תמ"ג של כ- 5.5% וכ- 6.0% בשנת 2021 ובשנת 2022, בהתאמה; (2) ירידה בשיעור אבטלה לרמה בטווח שבין 10.8%-6.4%; (3) סביבת ריבית דומה לרמתה הנוכחית בשנות התחזית; (4) סביבה אינפלציונית בטווח האמצעי של גבול היעד של בנק ישראל; (5) המשך תחרות מצד שוק החוב החוץ-בנקאי בתיק הצרכני והעסקי. יש לציין כי תחזיות המאקרו הכלכליות לעיל מכילות מרכיב מסוים של אי ודאות להימשכותו והשפעתו של המשבר הכלכלי על היקף הפעילות הכלכלית במשק המקומי.
בתרחיש זה, מידרוג צופה כי בשנים 2022-2021 תיק האשראי של הבנק יצמח בטווח שבין 4%-9%.[10] בנוסף, אנו מניחים כי הבנק ימשיך להתמקד באשראי מסחרי-עסקי (עסקים בינוניים וגדולים) והלוואות לדיור, בהתאם לאסטרטגיה שלו בשנים האחרונות. מידרוג בוחנת את התפתחות איכות תיק האשראי של הבנק בטווח הזמן הקצר והבינוני גם על בסיס מספר אינדיקטורים מאקרו-כלכליים מובילים. שיעור החובות הבעייתיים מהתיק צפוי לעלות אך להיוותר עדיין ברמה הולמת ביחס ל- BCA, זאת נוכח מאפייני איכות התיק ערב המשבר. כך, שיעור החובות הבעייתיים מהתיק יעמוד בטווח של 2.5%-2.6% בשנות התחזית (לעומת כ- 2.4% בממוצע בשנים 2020-2018) כאשר שיעור החובות הבעייתיים מכריות הספיגה (הון עצמי והפרשה להפסדי אשראי) צפוי לעמוד בטווח של 17%-18% בשנות התחזית (לעומת כ- 17% בממוצע בשנים 2020-2018). בנוסף, שיעור ההוצאות להפסדי אשראי של הבנק בשנת 2020 הושפע מגידול בהפרשה הקבוצתית שהינה חריגה בהיקפה ומבטאת עלייה אפשרית בהפרשה פרטנית בשנת 2021. לאור זאת, אנו מניחים שיעור הוצאות להפסדי אשראי לתיק אשראי בטווח שבין 0.1%-0.2% בשנות התחזית, אשר יושפע, בין היתר, מהמתווה של בנק ישראל לדחיית הלוואות ומהפסקת תשלומי דמי האבטלה, אך גם מספיגה מסוימת להערכתנו של הפרשות פרטניות על חשבון הפרשות קבוצתיות במהלך תקופת התחזית. תרחיש זה לוקח בחשבון, התמתנות בשיעורי השיקום (recovery) ועלייה בשיעור המחיקות ביחס לשנים קודמות.

רווחיות הבנק הולמת ל- BCA; צפי לשיפור ברווחיות בטווח התחזית כתוצאה משיפור צפוי בפעילות הכלכלית וירידה בהוצאות להפסדי אשראי

מדדי הרווחיות של הבנק שיקפו מגמת שיפור בשנים 2019-2017, בין היתר, כתוצאה מגידול בבסיס ההכנסות של הבנק אשר הושפע מצמיחה בתיק האשראי, יציבות מסוימת במרווח הפיננסי ויישום מהלכי התייעלות אשר תמכו בקיטון בהיקף ההוצאות התפעוליות בבנק. הרווחיות נתמכה גם כתוצאה מיישום מספר תוכניות התייעלות וממעבר לערוצים ישירים. בין השנים 2020-2017, בין היתר, צומצם מספר הסניפים בבנק בשיעור של כ- 11%, צומצמו שטחי נדל"ן וקטן מספר המשרות[11] בשיעור של כ- 22%. בנוסף, הבנק חתם על הסכם קיבוצי חדש במהלך 2019, הכולל גם ריכוז יחידות מטה לאתר מרכזי אחד. מהלכים אלו צפויים לתמוך בפוטנציאל התייעלות נוסף ובגמישות הניהולית של הבנק בטווח הבינוני-הארוך. כך, יחס היעילות התפעולית של הבנק השתפר מכ- 63% בשנת 2017 לכ- 54% בשנת 2020, ואף לכ- 46% במחצית הראשונה של 2021. עם זאת, בשנת 2020 חלה עליית סיכון לאור השפעת המשבר הכלכלי, כפי שבא לידי ביטוי בעליית הוצאות להפסדי אשראי לתקופת הדוח לשנת 2020, אשר הסתכמו בכ- 2,552 מיליון ₪, כ- 0.9% מהאשראי לציבור ברוטו (כאשר רובן בהפרשה הקבוצתית). תשואת הליבה על נכסי הסיכון והתשואה על הנכסים עמדו בשנת 2020 על כ- 1.9% וכ- 0.4%, בהתאמה, ובחציון הראשון של שנת 2021 על כ- 2.5% ועל כ- 1.0%, בהתאמה.
ההנחות המרכזיות ביחס לרווחיות הבנק, עליהן מבוסס תרחיש הבסיס של מידרוג לשנים 2022-2021 הן כדלקמן: (1) צמיחה בתיק האשראי בטווח של 4%-9% בשנה10, בעיקר במגזר ההלוואות לדיור לצד תחרות גבוהה בסקטור העסקי; (2) סביבת ריבית דומה לרמתה הנוכחית בשנות התחזית וסביבת אינפלציה בטווח האמצעי של גבול היעד של בנק ישראל אשר תתמוך במרווח הפיננסי; (3) המשך התמקדות באשראי עסקי-מסחרי; (4) שיעור הוצאות להפסדי אשראי של 0.1%-0.2%; ו-(5) המשך זחילת הוצאות השכר בהתאם להסכמי השכר בבנק. בתרחיש זה, מידרוג צופה כי בשנות התחזית יחסי הרווחיות של הבנק ימשיכו לתמוך בהמשך בניית ההון העצמי ובפרופיל הפיננסי, כאשר תשואת הליבה על נכסי הסיכון והתשואה על הנכסים צפויות לנוע בטווח שבין 2.1%-2.2% ו- 0.7%-0.8%, בהתאמה.

כרית ההון הולמת ל-BCA ומאופיינת בקיבולת ספיגת הפסדים טובה; צפי להמשך בניית כרית ההון בטווח התחזית

הבנק מאופיין בכרית הון הולמת ל-BCA, אשר נבנתה לאורך השנים באמצעות צבירת רווחים בניכוי חלוקת דיבידנדים (מדיניות של עד 50% מהרווח הנקי ותוכנית רכישה עצמית של מניות), אופטימיזציה וניהול נכסי הסיכון ותמהיל הנכסים. הלימות ההון העצמי רובד 1 של הבנק, שהינה כרית ספיגת ההפסדים הבלתי-צפויים המרכזית, בולטת לטובה ביחס למערכת הבנקאית ועמד על כ-12.0%, נכון ל-30 ביוני 2021. העלייה ביחס זה נבעה בין יתר בגין אי חלוקת דיבידנדים ואי רכישה עצמית של מניות החל מהרבעון השני של שנת 2020. ביום 12 באוגוסט 2021, אישר דירקטוריון הבנק חלוקת דיבידנד בסך של 630 מיליון ₪, המהווים כ- 30% מהרווח הנקי של שנת 2020. לאורך השנים הבנק מאופיין במרווח רחב יחסית של הון עצמי רובד 1 וההון הכולל מעל דרישות ההון הרגולטוריות (כ- 1.2% וכ- 1.3% בממוצע בין השנים 2019-2017, ובהתאמה), אשר תומך להערכתנו בגמישות העסקית של הבנק ובפוטנציאל הצמיחה שלו. יש לציין, כי בעקבות הוראות השעה שלהלן, נכון ליום 30 ביוני 2021, המרווח הינו גבוה יותר ועומד על כ- 280 נקודות בסיס מהדרישות ההון הרגולטוריות של יחס הון עצמי רובד 1, אשר נבע בין היתר, מאי חלוקת דיבידנד החל מהרבעון השני של שנת 2020 ומהפחתת דרישות יחס הון עצמי רובד 1 מהבנק על-ידי הוראת השעה של הפיקוח על הבנקים[12], ב-100 נקודות בסיס, כך שיחס הון עצמי רובד 1 המינימלי של הבנק יעמוד על כ- 9.2% חלף 10.2%.

יחס הון עצמי למאזן של הבנק עמד על כ- 6.8% ליום 30 ביוני 2021. אנו סבורים, כי לאור התנודתיות בשוק ההון, הרווח הכולל של הבנק, ושל המערכת הבנקאית בכלל, עלול להיות מושפע מהתאמת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן, ומשינוי בהתחייבות האקטוארית בגין הטבות עובדים.
מידרוג בחנה תרחיש קיצון הוליסטי לאופק של שנה לגבי כריות ספיגת ההפסדים של הבנק ביחס לפרופיל הסיכון שלו, תוך הנחת שיעורי PD ו-LGD שונים למגזרי הפעילות העיקריים, הפסדים מתיק ניירות הערך, שחיקה במרווח הפיננסי ואובדן הכנסות מעמלות לצד בניית ההון העצמי על-ידי רווחיות שוטפת והיעדר חלוקת דיבידנד. יחס הלימות הון עצמי רובד 1 של הבנק יעמוד על כ- 10.3% בסיום התרחיש, ברמה המשקפת את יכולת הבנק לספוג הפסדים בלתי-צפויים בצורה טובה להערכתנו ותומכת ביציבותו לאורך המחזור הכלכלי.
מידרוג צופה בתרחיש הבסיס, כי הכרית ההונית תמשיך להיבנות, וכי יחס הלימות ההון ינוע בטווח שבין 11.6%-12.2%. יחס זה יושפע מהגורמים הבאים: (1) רווחים צבורים; (2) חלוקת דיבידנד בשיעור של בין 30% ל – 50% מהרווח הנקי בתקופת התחזית; ו-(3) גידול בנכסי סיכון בדומה לקצב גידול בתיק האשראי.

פרופיל נזילות בולט לטובה ביחס ל- BCA הנתמך במבנה מקורות נח ומלאי נכסים נזילים משמעותי

מבנה המקורות של הבנק, בדומה לכל מערכת הבנקאות המקומית, נסמך בעיקר על בסיס פיקדונות רחב וקמעונאי, שהפגין יציבות לאורך המחזור הכלכלי. מבנה המקורות של הבנק מכיל שיעור מהותי של פיקדונות יציבים (קמעונאיים) בפיזור רחב (כ- 30.3% משקי בית ובנקאות פרטית, וכ- 17.0% עסקים קטנים וזעירים, ל-30 ביוני 2021), ההולמים להערכת מידרוג את פרופיל הסיכון של הבנק.
לבנק שיעור מתון יחסית של מקורות מימון פחות יציבים[13] מסך הנכסים כהגדרתנו, אשר עמד על כ- 19.5% (ממוצע של כ- 16.2% בקבוצת ההשוואה) לאותו המועד. בנוסף, הבנק מאופיין ביחס אשראי לציבור ברוטו לפיקדונות הציבור בולט לטובה אשר עמד על כ- 66%, בהשוואה לממוצע של כ- 76% בקבוצת ההשוואה, נכון ליום 30 ביוני 2021. יחס NSFR, כפי שמחושב על ידנו[14], הולם ובמרווח מספק מעל רמה של 100%, המבטא גם כן את מבנה מקורות הנוח.
כרית הנזילות של הבנק כוללת מלאי נכסים נזילים[15] ביחס לסך הפיקדונות גבוה ביחס ל- BCA, אשר עמד על כ- 46%, ליום ה-30 ביוני 2021, והינו תומך בנזילות הטובה של הבנק. מלאי זה, הכולל בעיקר מזומנים ופיקדונות בבנקים ותיק ניירות הערך, מהווה כ- 15% מסך הנכסים לאותו מועד ומאופיין ברמת סיכון (אשראי) סבירה, נוכח רכיב מהותי יחסית של אג"ח ממשלת ישראל (כ- 42%) ואג"ח ארה"ב (כ- 15%). התיק מהווה כלי לספיגת עודפי מקורות ולניהול חשיפות השוק השונות של הבנק, אולם חושף אותו לסיכון ריבית. ניהול הנזילות נתמך גם ביחס כיסוי נזילות (LCR) רגולטורי גבוה יחסית של כ- 129% ליום 30 ביוני 2021, גבוה משמעותית מהרף הרגולטורי (100%), ובדומה לקבוצת ההשוואה (כ- 132% בממוצע לאותו המועד). יחס זה תומך גם-כן בפרופיל הנזילות ובגמישות העסקית.
מידרוג צופה כי מבנה המקורות של הבנק והנזילות הטובה ישמרו לאורך טווח התחזית, בין היתר, נוכח הערכתנו להיעדר שינוי בתרבות החיסכון בשוק המקומי ולאור פוטנציאל הצמיחה בתיק האשראי.

שיקולים מבניים ותמיכה חיצונית

תמיכה חיצונית

דירוג הפיקדונות, החוב הבכיר, זוכים להטבה של רמת דירוג אחת (נוטש) בגין הסתברות גבוהה לתמיכה חיצונית מצד המדינה בהתאם למודל ה- JDA של מידרוג. הנחת ההסתברות לתמיכה החיצונית מבוססת על השיקולים הבאים: חשיבות גבוהה של המערכת הבנקאית לכלכלה המקומית ולמערך התשלומים והצורך בשמירת יציבותה; ריכוזיות הגבוהה של המערכת הבנקאית והפיננסית; קישוריות גבוהה יחסית בין המערכת הבנקאית לגופים מוסדיים; היותה של המערכת הפיננסית המקומית ספק אשראי מרכזי לממשלה; אי-ודאות מסוימת בנוגע להתנהגות ואמון בעלי החוב השונים ביחס לכפיית הפסדים קרוב לנקודת הכשל בהיעדר ניסיון קודם. בנוסף, מדינת ישראל הוכיחה בעבר נכונות לתמיכה בבנקים כושלים ואנו לא מניחים שינוי במדיניות זו.


אודות הבנק

בנק לאומי לישראל בע"מ והחברות הבנות שלו מהווים את אחת משתי הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל. הבנק מאורגן בשלושה קווי עסקים מרכזיים הממוקדים בפלחי שוק שונים, כאשר כל קו עסקים מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים למגזר לקוחות מסוים: בנקאות קמעונאית; עסקית ומסחרית; בנקאות שוקי הון וניהול פיננסי.
בנוסף לקווי העסקים המנוהלים בבנק, לאומי פועל באמצעות חברות בנות בארץ ובחו"ל: פעילות חברות הבנות בארץ - הכוללת בעיקר פעילות השקעות ריאליות, חיתום ובנקאות השקעות המבוצעת באמצעות לאומי פרטנרס בע"מ. פעילות חברות הבנות בחו"ל - מבוצעת באמצעות חברות הבנות לאומי ארה"ב ("BLUSA") ולאומי בריטניה, אשר הפעילות העיקרית שלהן הינה הענקת אשראי ללקוחות עסקיים, מסחריים ועסקים קטנים. ביום 23 בספטמבר 2021, התקשר Bank Leumi Corportation (“BLC”), תאגיד אמריקאי (המוחזק בשיעור של 85% בידי הבנק) המחזיק בשליטה מלאה ב-BLUSA, בהסכם מיזוג עם Valley National Bancorp (“Valley Bank”). עם השלמת העסקה וביצוע הליכי המיזוג, BLC תמוזג ל- Valley ו- BLUSA תמוזג ל- Valley Bank. השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים.[16]

הבנק הינו בנק ללא גרעין שליטה. מנכ"ל הבנק הינו עו"ד פרידמן חנן שמואל ויו"ר די


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il