מידרוג מעלה דירוג לשלמה רכב ל- Aa3 מ- A1 עם אופק יציב‎‎ - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירו


> חדשות שוק ההון

מידרוג מעלה דירוג לשלמה רכב ל- Aa3 מ- A1 עם אופק יציב‎‎


מידרוג
אופק הדירוג היציב נובע מהערכתנו כי החברה תשמר את מיצובה העסקי והפיננסי הגבוה בענף הליסינג, תשמור על יחסי רווחיות גבוהים יחסית בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג ותוסיף לנקוט במדיניות פיננסית שמרנית בניהול הנזילות והמינוף
שיקולים עיקריים לדירוג

העלאת דירוג המנפיק של החברה מבטאת את השיפור המתמשך בתזרימי המזומנים שמייצרת החברה מפעילות הליסינג בזכות הגידול ברווחי החברה, הנשען על שיפור ביעילות צי הליסינג, תמהיל עסקאות יציב ורווחי ושיפור מתמשך בהוצאות המימון וזאת גם ברוח גבית של ביקוש גבוה לכלי רכב וסביבה תפעולית יציבה יחסית בענף הליסינג בישראל.

דירוג החברה נתמך בפרופיל עסקי גבוה בענף הליסינג התפעולי בישראל, עם היקף צי משמעותי של כ-50 אלף כלי רכב המהווה כ-25% מסך צי הליסינג בישראל נכון לסוף שנת 2020. ההכנסות והרווח מפעילות ההשכרה מהווים נתח משמעותי בתוצאות החברה והן מקור תזרימי יציב יחסית נוכח הסכמי החכירה ופיזור לקוחות רחב. פעילות החברה בקו עסקים יחיד ללא גיוון פעילויות משמעותי מהווה גורם שלילי המכביד על דירוג החברה.

ענף הליסינג התפעולי מאופיין על ידי מידרוג בסיכון עסקי גבוה-בינוני בשל צמיחה מוגבלת לצד תחרות חזקה וכן מינוף גבוה ברקע חשיפה לערכי הגרט של כלי הרכב. הסחירות הגבוהה של כלי רכב משומשים והדומיננטיות של חברות הליסינג במכירתם מהווים גורמים ממתני סיכון. להערכת מידרוג, התמודדות ענף הליסינג עם האתגרים שנבעו מפרוץ מגיפת הקורונה הייתה טובה יחסית, בהתחשב באי הוודאות הגבוהה ששררה במהלך המשבר ובהיחלשות הנגישות לשוק החוב הסחיר בחלק מהתקופה. התמודדות זו הושפעה לחיוב מגידול בביקוש לכלי רכב, בפרט כלי רכב משומשים, ומהיקף נמוך של ביטולי עסקאות ליסינג. השליטה על גודל הצי ועל גיל הצי היא מאפיין אינהרנטי חיובי בנזילות ענף הליסינג ובגמישותו הפיננסית והדבר קיבל ביטוי בשנה החולפת.

לאורך השנים האחרונות החברה הציגה שיפור ברווח התפעולי שנבע מעלייה בדמ"ש השולי והממוצע כתוצאה מתנאי השוק וכן משיפור תמהיל הצי לרבות הגדלת נתח הליסינג הפרטי על חשבון הליסינג העסקי. בשנת 2020 הרווחיות הגיעה לשיאה לנוכח המשך המגמות לעיל, ובזכות גם עלייה בתמורות ממכירת רכבי הצי לאור הביקוש הגדל לכלי רכב משומשים וירידה בהוצאות אחזקת הצי והתפעול לנוכח הירידה בנסועת הצי, ברקע התפרצות מגיפת הקורונה והסגרים שנלוו לכך. מידרוג מעריכה כי המשך יעילות צי גבוהה ורווחי גרט גבוהים יחסית יתמכו בשימור רווחיות החברה גם בשנים 2021-2022. מנגד, החברה צפויה להגדיל את היקף צי הליסינג בשנים 2021-2022 לאחר ירידה שחלה בו בשנת 2020 ולאחר מספר שנים של יציבות/קיטון בצי עד לשנת 2020. להערכת מידרוג, הגידול בצי עלול ללחוץ על מחירי העסקאות החדשות וכן הוא יגדיל את החוב של החברה ואת הוצאות המימון. שיעור הרווח הנקי לנכסים (ROA) צפוי בשנים אלו לעמוד ברמה גבוהה יחסית של 3.5% לעומת כ-4.2% בשנת 2020 ו-1.5% בשנת 2019.

רמת המינוף של החברה, המתבטאת ביחס הון עצמי למאזן, בולטת לטובה ביחס לענף הליסינג. אלו להערכת מידרוג הגורמים העיקריים שישפיעו על המגמה ביחס המינוף של החברה בשנתיים הבאות: 1. גידול בהיקף הצי שיוביל לגידול בחוב הפיננסי בהיקף של 600-800 מ' ₪ על פני 6 רבעונים; 2. גידול בתיק האשראי לרכישת כלי רכב ללקוחות פרטיים, בהיקף של 100-120 מ' ₪; 3. צבירת כרית הונית בהיקף של 70-100 מ' ₪ בכל אחת מן השנים 2021-2022, כתלות גם במדיניות החלוקה של החברה. לאור זאת מידרוג מעריכה שיפור ביחס הון למאזן, אשר צפוי לנוע בטווח של 21%-22% בשנות התחזית. יחס רווח תפעולי להוצאות המימון ברוטו צפוי להיוותר ברמה גבוהה יחסית של X3.5 עד X4.0, בהשוואה לכ-X5.3 בשנת 2020 וממוצע של X1.8 בשנים 2017-2019. יכולת יצור התזרימים של החברה טובה ומצויה במגמת גידול לנוכח השיפור ברווחיות, וכנגזר מובילה ליחסי כיסוי חוב מהירים, יציבים וסבירים לרמת הדירוג.

גמישותה הפיננסית של החברה נשענת על סחירות גבוהה של צי כלי הרכב שבבעלות החברה, ונגישות טובה לשוק ההון ולמערכת הבנקאית, בזכות גם רמת מינוף בולטת לטובה בענף ועמידה במרווח גבוה מאמות מידה פיננסיות. לחברה היקף משמעותי של כלי רכב אשר אינם מועמדים כבטוחה להבטחת אשראי כלשהו התומכים בנזילותה ובגמישות הפיננסית. בשנה האחרונה החברה פעלה לקבל מסגרות אשראי חתומות בהיקף משמעותי, התפתחות חיובית המצביעה על מדיניות פיננסית שמרנית.

מדיניותה הפיננסית של החברה שמרנית וניתנת לחיזוי במידה שהיוותה שיקול נוסף חיובי בדירוג. החברה מציגה לאורך זמן מדיניות עסקית זהירה וחלוקת דיבידנדים המצביעה על עדיפות מסוימת לאינטרס של בעלי החוב ביחס לזה של בעלי המניות. מידרוג סבורה עוד כי היציבות הפיננסית המאפיינת את החברה האם ש. שלמה החזקות בע"מ תומכת במדיניותה הפיננסית השמרנית של החברה.

הדירוג לזמן קצר לנע"מ מבוסס על דירוג המנפיק לז"א ועל תחזית המקורות והשימושים לחברה לתקופה של 12 חודשים, תוך הערכת יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה השוטפות על בסיס היקף המקורות מפעולות המשמעותי של החברה ויכולת החברה לשעבד את כלי הרכב לצורך מיחזור התחייבויותיה ולהגדלתן. כמו כן, מבוסס דירוג הנע"מ על הצהרת החברה כי תשמור בכל עת על היקף כלי רכב חופשיים משעבוד או יתרות נזילות או מסגרות אשראי חתומות או שילוב של כל אלו, בהיקף שלא יפחת מיתרת הנע"מ, על מנת לעמוד בדרישה לפירעון מיידי של הנע"מ בתוך 7 ימי עסקים בהתאם לתנאי הנייר.

גורמים אשר יכולים להוביל להורדת הדירוג:
עלייה בסיכון העסקי בענף הליסינג התפעולי בישראל באופן שיוביל לפגיעה בהכנסות החברה
שחיקה מתמשכת ברווחיות ופגיעה לאורך זמן ביכולת צבירת הכרית ההונית ושיפור יחס ההון למאזן


שיקולים נוספים לדירוג
מדיניותה הפיננסית של החברה שמרנית וניתנת לחיזוי במידה שהיוותה גורם חיובי בדירוג. החברה מציגה לאורך זמן צמצום במינוף, מדיניות עסקית זהירה וחלוקת דיבידנדים אשר מצביעה על עדיפות מסוימת לאינטרס של בעלי החוב ביחס לזה בעלי המניות. מידרוג סבורה עוד כי היציבות הפיננסית המאפיינת את החברה האם שלמה החזקות, בהיעדר חוב פיננסי נוסף ברמת שלמה החזקות, לצד גם היציבות בחברות האחיות שלמה ביטוח ושלמה תחבורה, תומכת במדיניותה הפיננסית השמרנית של החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il