אנרג'יקס - תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה


> > מחשבים וטכנולוגיה

אנרג'יקס - תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019


אנרגיקס
החברה מציגה גידול של כ-31% בהכנסות ברבעון השלישי לשנת 2019 אשר הסתכמו לכ-56.1 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-42.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

הרווח המיוחס לבעלי המניות (בנטרול השפעת תקן IFRS16) גדל ביותר מ- 505%, והסתכם לכ-20.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


החברה מפרסמת לראשונה את תחזיותיה לשנת 2020 ומעריכה כי ההכנסות בשנת 2020 יסתכמו בטווח של בין 263-273 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי יסתכם בטווח של בין 220-230 וה-FFO יסתכם בטווח של בין 181-191 מיליון ש"ח.


במסגרת הפעילות בתחום הפוטו וולטאי בישראל החברה ממשיכה בהקמה ופיתוח של פרויקטים בשלבי ייזום שונים. כחלק מכך, החברה תשלים את הקמתם של פרויקטים בהספק של 65MWp עד סוף השנה וכן פועלת לפיתוח של פרויקטים נוספים במתח גבוה ועליון בהספק כולל של כ- MWp200 אותם בכוונתה להקים במסגרת מכסות נוספות לתעריפים מובטחים בהן זכתה.


פרויקט הרוח אר"ן שברמת הגולן –בחודש ספטמבר אישרה הוועדה לתשתיות לאומיות ("הות"ל") את תכנית הפרויקט הכוללת 25 טורבינות בהספק של 110-120MW והפרויקט עבר לאישור סופי. בהתאם ניתן לפרויקט רישיון מותנה בהספק של כ-MW110. סך היקף ההשקעה להקמת הפרויקט הכולל 25 טורבינות מוערך בטווח של 550-650 מיליון ש"ח וצפי ההכנסה השנתית מוערכת בכ-110-130 מיליון ש"ח. החברה מעריכה כי ניתן יהיה להגיע לסגירה פיננסית במהלך המחצית הראשונה לשנת 2020.


פעילות החברה בארה"ב –
החברה נמצאת בעיצומן של עבודות ההקמה של ארבעה פרויקטים בהספק כולל של 82MWp בווירג'יניה. במסגרת הסגירה הפיננסית של הפרויקטים התקשרה החברה עם Shell בהסכם לקיבוע מחירי החשמל לכ-80% מהספק הייצור הצפוי לפרויקטים ומכירת כלל התעודות הירוקות וכן, חתמה על הסכם עם Morgan Stanly שיהיה שותף המס בפרויקטים. החברה מעריכה כי סך ההכנסה השנתית מהפרויקטים צפוי להסתכם בכ-16-22 מיליון ש"ח.


בחודש אוקטובר חתמה החברה על הסכם לרכישת צבר של עד 5 פרויקטים בהספק כולל של 115MWp (בעלות מלאה של החברה) אשר נמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים בווירג'יניה תמורת 7.6 מיליון דולר. החברה מעריכה כי בכפוף להשלמת העסקה עד סוף 2019, ניתן יהיה להתחיל בעבודות ההקמה במהלך הרבעון השני או השלישי של 2020.


החברה נערכת להשתתף במכרז תעריף שצפוי להתפרסם בפולין בתחילת דצמבר 2019 בהספק כולל של MW2,500, עם שתי חוות הרוח אשר בבעלותה בהספק של 120MW . בנוסף, פועלת החברה לקבלת ההיתרים הדרושים להשלמת הפיתוח של חוות רוח נוספת בהספק של כ-56MW (חלק החברה 68%) אותה רכשה במהלך הרבעון ואשר ממוקמת בסמוך לאתר של פרויקט Banie.


לחברה מערכות בהספק של MW258 בהפעלה מסחרית, כ- MWp147 פרויקטים בהקמה, כ- MW574 בייזום מתקדם ומעל ל- 1,000MW פרויקטים בייזום.


בחודש נובמבר 2019, הודיעה החברה כי בכוונתה לבחון אפשרות הנפקת אג"ח בהיקף של כ-350 מיליון ש"ח במח"מ של עד 6 שנים מתוך כוונה שמרבית סכום הגיוס ישמש לפירעון מרצון של המימון הפרויקטאלי שהועמד לפרויקט Banie בפולין.

תוצאות עיקריות לרבעון השלישי 2019
הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכמו לכ-56.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 42.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 31%.
הגידול בהכנסות נובע בעיקרו מרישום לראשונה של הכנסות בהיקף של כ- 9.7 מיליון ש"ח בגין מערכות פוטו-וולטאיות בישראל שלא היו מחוברות בתקופה המקבילה, בהספק של90MWp וכן מעלייה בהיקף ייצור החשמל ובמחירי החשמל והתעודות הירוקות בפולין.


הרווח התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם לכ- 40 מיליון ש"ח (כ-43 מיליון ש"ח כולל השפעת יישום תקן IFRS16), לעומת כ-23.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


הוצאות המימון, נטו ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכמו לכ-5.2 מיליון ש"ח (6.6 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) בהשוואה ל-7.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.


הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם לכ- 20.2 מיליון ש"ח (רווח של 19.8 מיליון ש"ח כולל השפעת יישום תקן IFRS16) לעומת רווח של כ-4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ-505%.


העליה בתוצאות החברה בכל הפרמטרים הושגה למרות השפעה שלילית של שחיקת שע"ח הזלוטי ביחס לשקל בשיעור של כ- 9% ברבעון השלישי

תוצאות עיקריות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019
הכנסות החברה ממכירת חשמל בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכמו לכ-136 מיליון ש"ח לעומת כ- 89.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. גידול משמעותי של כ-52% הנובע בעיקרו מגידול בהכנסות בפולין בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח עקב גידול בכמות החשמל המיוצר לעומת התקופה המקבילה אשתקד וכן מעליה במחירי החשמל בפולין. כמו כן, בתקופה המדווחת נרשמו הכנסות ממערכות פוטו וולטאיות שלא היו מחוברות בתקופה המקבילה בהיקף של 25.5 מיליון ש"ח.


הרווח התפעולי בתקופה הסתכם לכ- 133 מיליון ש"ח (כ-140.4 מיליון ש"ח כולל השפעת יישום התקן IFRS16), לעומת כ-75.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם לכ- 52.4 מיליון ש"ח (רווח של 50.9 מיליון ש"ח כולל השפעת יישום התקן IFRS16) לעומת רווח של כ-19.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך המאזן הסתכם לכ- 985.1 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-704.9 מיליון ש"ח ליום 30 בספטמבר 2018. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהרווח המיוחס לבעלים של החברה בסך של כ-64.1 מיליון ש"ח ומהנפקת מניות בחודשים ינואר ויולי בסך של כ-239 מיליון ש"ח.

תחזית לשנת 2019: החברה מותירה את תחזיותיה ללא שינוי ומעריכה כי הכנסותיה בשנת 2019 יסתכמו בטווח של בין 238-246 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי יסתכם בטווח של בין 201-209 וה-FFO יסתכם בטווח של בין 167-175 מיליון ש"ח.

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס מסר: "אנו מסכמים עוד רבעון עם תוצאות חזקות, רווי פעילות עליה תבוסס המשך הצמיחה של החברה בשנים הקרובות.


אנו גאים בהתקדמות בפעילות בארה"ב ונמצאים בעיצומן של עבודות ההקמה של ארבעת הפרויקטים הראשונים בווירג'יניה בהספק של MWp82. מבחינתנו מדובר במקבץ פרויקטים ראשון לצורך הוכחת ההיתכנות של הפעילות בארה"ב. עברנו דרך ארוכה ויסודית על מנת להיכנס לשוק האנרגיה הסולארית בארה"ב מתוך כוונה ליצור תשתית איתנה לצמיחה משמעותית בשוק זה בשנים הקרובות. אנו שבעי רצון ממערך ההסכמים והקשרים שיצרנו שעשויים להמשיך ולשרת את החברה לפעילותה בארה"ב לטווח ארוך. בכוונתנו להמשיך ולהגדיל את צבר הפרויקטים שלנו בארה"ב ובהתאם לכך, דיווחנו לאחרונה על חתימת הסכם לרכישת צבר פרויקטים נוסף בווירג'יניה בהספק של כ-115MWp אשר נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים ובנוסף, אנו ממשיכים בעבודות הפיתוח של פרויקטים בהספק כולל של כ-700MWp אשר נמצאים בשלבי ייזום שונים מתוכם חלקם בשלבי ייזום מתקדמים אשר עשויים להבשיל לכדי הקמה עוד במהלך 2020.


פעילותינו בתחום הפוטו-וולטאי בישראל ממשיכה לצמוח. עבודות ההקמה במסגרת המכרז השני בהספק של65MWp יושלמו לקראת סוף השנה ובמקביל, אנו ממשיכים לעבוד בקצב מואץ להשלמת הפיתוח של צבר הפרויקטים במתח גבוה ועליון בהספק כולל של כ- MWp200 אותם בכוונתנו להקים במסגרת מכסות נוספות לתעריף מובטח בהן זכינו.


בתחום אנרגיית הרוח בישראל, אנו ממשיכים לקדם את פרויקט אר"ן, שהינו פרויקט הדגל של החברה בתחום הרוח בישראל. במהלך הרבעון דיווחנו כי תכנית הפרויקט אושרה על ידי הות"ל. מדובר באירוע מפתח לצורך השלמת ההליך הססטוטורי והמשך קידומו של הפרויקט לקראת סגירה פיננסית במהלך המחצית הראשונה של 2020.


בפולין נמשכת המגמה החיובית בה מצוי השוק ובימים אלה אנו משלימים את הערכותינו לקראת השתתפות במכרז תעריף שצפוי להתפרסם בפולין בתחילת חודש דצמבר עם שתי חוות הרוח שבבעלותנו בהספק של 120MW ופועלים להשלמת התנאים הנדרשים לצורך הקמה של חוות רוח נוספת אותה רכשנו בהספק של MW56. "

החברה פועלת בשני תחומי פעילות:

התחום הפוטו-וולטאי - ייזום, פיתוח, תכנון והקמה של פרויקטים לייצור חשמל ממערכות פוטו-וולטאיות הנמצאות בבעלותה, ומכירתו לחברת החשמל לישראל. בבעלות החברה (לרבות בבעלות משותפת) מערכות פוטו-וולטאיות המייצרות חשמל בהספק כולל של כ-MWp 139, מתוכו חלקה של החברה הינו כ- MWp130 (פרויקט נאות חובב, 30 מערכות קטנות ו-8 מערכות בינוניות מתוכן 6 מערכות בבעלות משותפת וכן 9 מערכות במסגרת המכרז הראשון). כמו כן לחברה מערכות בהקמה בהספק של כ- MWp65. לחברה מערכות בשלבי ייזום מתקדם בהספק של כ- MWp200. כמו כן, החברה פועלת לייזום ופיתוח של פרויקטים נוספים בתחום הפוטו-וולטאי בהספק של מעל ל- MWp300.

בדצמבר 2017 הקימה החברה בארה"ב מיזם משותף עם שותף מקומי, ובבעלותו צבר פרויקטים בשלבים שונים של ייזום ופיתוח מערכות פוטו-וולטאיות בהספק כולל של מאות MW. המיזם נערך להקמתם של ארבעה פרויקטים בהספק של כ- MWp82 במהלך 2019, אשר מצויים כיום ערב סגירה פיננסית.

תחום אנרגיית הרוח - ייזום, פיתוח, תכנון והפעלה של חוות גדולות לייצור חשמל מאנרגיית רוח, ומכירת החשמל בשוק הפולני. לחברה חוות רוח פעילות בפולין בבעלות מלאה בהספק של כ- MW119 ושלוש חוות רוח המצויות ערב הקמה או בהשלמת שלב הפיתוח בהספק כולל של כ- MW176. כמו כן, החברה פועלת לייזום ופיתוח של פרויקטים בתחום אנרגית הרוח בישראל בהספק של כ- MW200, בעיקר במסגרת פרויקט אר"ן, בהספק מוערך של כ- MW110-120.
טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il