דיסקונט ברוקראז' מעלים המלצה לכיל לקנייה‎ - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

החברות בבורסת ת"א חזרו לחלק דיבידנדים בשנת 2021

מערכת טלנירי | ,
אחרי שפל בחלוקת דיבידנדים בשנת 2020 בעקבות משבר הקורונה. 211 חברות חילקו דיבידנד השנה – המספר הגבוה ביותר מאז 2011

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיה


> > > ניתוחי שוק אנליסטים

דיסקונט ברוקראז' מעלים המלצה לכיל לקנייה‎


דיסקונט ברוקראז'
המומנטום החזק בסחורות החקלאיות נמשך, ובכלל זה בדשנים, מעלים המלצה לקנייה
מעלים המלצה מתשואת שוק לקנייה במחיר יעד 23 ₪, אפסייד של 20%
בעוד שוקי המניות רושמים לאחרונה ירידות, רוב הסחורות החקלאיות ממשיכות לרשום עליות מחירים (ראו גרפים בעמוד הבא). מצבם הטוב של החקלאים בעולם, לצד עלייה בשטחי הגידול, מביאים לביקוש גבוה לדשנים. לאחר שנה חלשה ביותר ב-2020 בשוק הדשנים, אנו צופים שנה חזקה מאוד לכיל ב-2021, עם הכפלה ברווח הנקי. מעבר לעלייה בכמויות ובמחירים, אנו צופים גם שיפור ברווחיות, בעיקר בשל התייעלות באשלג. עיקר השיפור בדוחות צפוי לבוא לידי ביטוי החל מרבעון 2.
עד כה העלנו את מחיר היעד בצורה הדרגתית, לצד השיפורים ההדרגתיים שחלו בשוקי הפעילות. כעת ניכר כי המחירים הגבוהים והביקושים כבר מבוססים מספיק, ואנו צופים כי המומנטום החיובי גם ימשיך לתוך 2021. לאור זאת, אנו מעלים תחזיות, לצד קיטון ברמת הסיכון. המודל המעודכן מניב עליית מחיר יעד מ-18 ₪ ל-23 ₪ (מעוגל), אפסייד של כ-20%. נציין כי המודל גם נותן ביטוי להפרשה הצפויה להערכתנו בגין מס (רוב המודלים בשוק להערכתנו אינם לוקחים זאת בחשבון).
ב-2021 צופים הכפלה ברווח הנקי
צפי לשיפור בכל המגזרים, אם כי עיקר העלייה צפויה באשלגהשיפור באשלג נובע מ-3 גורמים: עלייה בכמויות מ-4.66 מ' טון השנה לכ-4.8, עליית מחיר מ-230 דולר לטון ל-273 וכן שיפור ברווחיות בשל התייעלות, בעיקר בספרד. בברום אנו צופים שיפור קל (שמייצג המשך תוצאות חזקות) על רקע כמותי בשל עלייה חדה בביקוש למעכבי בעירה בשוקי האלקטרוניקה והבנייה. רמת המחירים נותרה גבוהה בשל החלטה אסטרטגית מצד כיל ומתחרותיה השולטות בשוק. בתמיסות הצלולות אנו עדיין לא צופים התאוששות מהותית, אם כי נציין כי העלייה לאחרונה במחיר הנפט עשויה לגרור גם שיפור בסגמנט זה (שנכלל תחת מגזר הברום). בפוספט אנו צופים שיפור על רקע עליית מחירים וכמויות, וכן המשך התמקדות במוצרי ספשלטיס.
ראו בעמודים הבאים גרפים הממחישים את סביבת המחירים והשוואת מכפילים.
עלייה חדה במחירי הסחורות - התירס הגיע ל-5.6 דולר, הגבוה ביותר מזה 5 שנים; מחירי הסויה, החיטה ושמן הדקלים גם כן ברמות גבוהות ביותרמקור: business insider

מחירי האשלג בעלייה – גם אם סין והודו לא תצגנה עלייה חדה מאוד בחוזים, הספקיות ימשיכו ללחוץ על שוקי הספוט; ייתכן פער גבוה יותר בין סין להודו (שוקי החוזים) לשוקי הספוט ביחס לעבר
לפי ה-FMB, המצב החיובי בשוקי החקלאות יאפשר לספקים לעלות עוד מחירים, בייחוד בדרום מזרח אסיה, שהייתה בפיגור מאחורי יתר העולם ברמת המחירים. להערכתנו פרמטר זה עשוי להשפיע על עלייה גם בחוזים בסין והודו.

מחירי הפוספט
לפי ה-FMB העלייה החדה בפוספט מעט נבלמה השבוע, אך עודף הביקוש צפוי להישאר עד לסוף אפריל לפחות, אז יחליטו בהודו על רמת הסובסידיות. בכל מקרה המחירים בשיא של השנה האחרונה, מה שצפוי לתרום לשיפור בתוצאות בעיקר אצל MOS, אך גם ישפיע לטובה על כיל (אם כי בצורה מתונה ביחס ל-MOS).

השוואת מכפילים ותשואת המניות הרלבנטיות בסקטור – כיל בהתאם לצפי שלנו ואילו היתר בהתאם ל-BLOOMBERG

להלן תשואת המניות:
בטבלה הוצאנו החוצה את K+S, בשל התנהגות המנייה ורמת מכפילים חריגה ביחס ליתר החברות. K+S צפויה לדווח הפסדים ל-2020 ושיפור ב-2021, אך עדיין תוצאות נמוכות מאוד ביחס להיסטוריה (החברה עדיין לא דיווחה ל-2020 בעוד היתר כן). בנוסף לאחרונה מנייתה חוותה תנודתיות על רקע עניין רגולטורי חשבונאי הקשור לספריה, שאינו רלבנטי ליתר החברות.
MOSAIC, שטענו כבר מזמן, כי צפויה להנות יותר מכל החברות מהעלייה החדה בפוספט, נסחרת במכפילים עדיין נמוכים ביחס לסקטור, וזאת למרות העלייה החדה, בעיקר החל מתחילת 2021 (MOS עלתה מהותית ביחס לאחרות). דבר זה נובע מעליית תחזיות של אנליסטים בחודשים האחרונים עבור החברה.
NTR נסחרת במכפילים גבוהים ביחס ליתר החברות, אך דבר זה נכון גם היסטורית ולכן אינו מעלה שאלות רבות. סקטור הריטייל, הייחודי לנוטריין, גם צפוי לשיפור נאה בתחזיות.
לסיכום, להערכתנו כל הסקטור צפוי להנות מהמשך מומנטום חיובי, ואנו סבורים כי כיל עשויה להיסחר במכפילים גבוהים יותר לאור הצפי לשיפור חד בתוצאות לצד המשך המומנטום החיובי בשוקי הפעילות.

גילוי נאות
דו"ח זה מיועד ללקוחות כשירים בלבד כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995. אין להפיץ, להעביר, או לעשות כל שימוש אחר בעבודה זו ללא קבלת אישור מהבנק מראש ובכתב.
פרטי מכין עבודת האנליזה
שם
מיכל אלשיך
כתובת
יהודה הלוי 23, ת"א
השכלה
B.A בחשבונאות ובפסיכולוגיה – אוניברסיטת תל אביב.
רואת חשבון - בעלת רישיון שאינו פעיל.
רישיון משווק מותלה מטעם הרשות לניירות ערך.
ניסיון
ניסיון בשוק ההון בתחום מחקר ואנליזה Sell-Side (2013 ואילך).
חברת הייעוץ של BDO – יועצת כלכלית (2011-2013).
ארנסט & יאנג (EY) – מתמחה בראיית חשבון במחלקת ביקורת (2009-2011).
מגדל שוקי הון – מרצה בתחום החשבונאות לבחינות לרשות לניירות ערך (2008-2012)
התאגיד המורשה מטעמו פועלים מכיני האנליזה
בנק דיסקונט לישראל בע"מ
כתובת: יהודה הלוי 23 ת"א
טלפון: 03-5144590
גילוי נאות מטעם מכין האנליזה
ככל הידוע למכין עבודת האנליזה, במועד פרסום העבודה אין למכין העבודה ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים.
הערות לאנליזה
להלן סולם המלצות לפיו פעל כותב האנליזה:
קניה
תשואת יתר
תשואת שוק
תשואת חסר
מכירה
חישוב מחיר היעד בוצע על סמך שיטות הערכה מסוג DCF.
המלצות קודמות:
סיכונים מהותיים העשויים להשפיע על מחיר היעד
סיכוני מאקרו: האטה כלכלית גלובלית שעשויה לגרור ירידה במחירי הסחורות החקלאיות (כגון גרעינים ודשנים) וסיכוני טרור הנובעים בעיקר ממיקומה הגאוגרפי של כיל בישראל.
אובדן לקוחות.
עלייה בתחרות בתחומי הפעילות, בדגש על כניסת היצע צפויה באשלג ובפוספט וחשיפה לירידת מחירים.
סיכונים תפעוליים כגון תקלות באתרי הייצור ובמערכות השינוע, שריפות, בולענים במכרות, הצטברות מלחים בבריכות האידוי בים המלח שמצריכה תחנות שאיבה והשקעות אחרות, סיכון תפעולי בהצלחת קציר המלח (העברת המלח מהבריכות של כיל לצפון ים המלח), סיכון עתידי אפשרי מהזרמת מים התיכון לים המלח ומשכך שינוי הרכב המים (פרוייקט תעלת הימים), תקלות במערכות המחשוב כולל פריצות וכדומה.
תלות בנמלים וחשיפה להשבתות בנמלים.
רגולציה בישראל ובחו"ל: שינוי בתקנים, איכות הסביבה, בטחון ופיקוח, תלות ברישיונות והיתרים, סיום זכיונות בשנים הקרובות/המשך זכיונות תוך הרעה בתנאים, סירוב להרחבת הכרייה בשדה בריר ושינוי בדרישות המיסוי.
עלייה בהוצאות תפעוליות, דוגמת עלייה משמעותית בהוצאות שכר.
חשיפה לשינויים במחירי חומרי הגלם העיקריים שצורכת החברה (כולל אנרגיה) באופן שאינו מגודר.
חשיפה לסכסוכי עבודה, עיצומים והשבתות.
חשיפה לשע"ח, שינוי ריבית ואינפלציה.
שינויים באומדני החברה בנוגע להפרשות לעובדים, הפרשות לטיפול בפסולת ושיקום ונכסים והתחייבויות אחרים.
חשיפה לפרשנות שונה ביחס לרשות המיסים בנוגע לאופן חישוב יתרות המשפיעות על שיעור המס, בין היתר יתרת הנכסים המשמשת לחישוב היטלי המס כתוצאה מהחוק למיסוי משאבי טבע (החברה מתייחסת לשווי ההוגן ולא לערך בספרים).
אי הצלחת מיזוגים ורכישות עתידיים.
אי הצלחת תכנית ההתייעלות.
בעל שליטה ומניית זהב אשר מכוחה קיימות זכויות וטו לגבי העברות נכסים ומניות (מהווה סיכון להצעת רכש עתידית, כפי שאירע בעבר).
עצמאות שיקול הדעת
אני מיכל אלשיך, מצהירה בזאת שהדעות המובאות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגידים שהנפיקו ניירות ערך אלו.
גילוי נאות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע"מ עבור איי.סי.אל גרופ בע"מ (כיל)
למיטב ידיעת מכין עבודת האנליזה במועד פרסום העבודה לא קיים ניגוד עניינים, מול כיל כימיקלים לישראל בע"מ ו/או חשש לניגוד עניינים מצד בנק דיסקונט לישראל או מצד חברות קשורות אליו פרט לבאים:
במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום העבודה ובימים אלו, תאגיד הקשור לבנק, דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ, שימש כחתם בהנפקת אגרות חוב של כימיקלים לישראל בע"מ (כאמור היום נקראת איי.סי.אל גרופ בע"מ).
לפי דוחותיה הכספיים של בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן: בז"ן), חברת בת של החברה לישראל (בעלת השליטה בכיל), בנק דיסקונט שימש כמארגן משותף בהסכם סינדיקציה בין בז"ן לגורמים ממנים שחודש בנובמבר 2016, במסגרתו הועמדה לבז"ן הלוואה בסך של כ-355 מ' דולר. הסכם ההלוואה תקף עד הרבעון הרביעי של 2025, אלא אם כן יתרחש אירוע פירעון מוקדם.

הצהרת בנק דיסקונט לישראל בע"מ על הפטור מגילוי המוענק לו על בהתאם להוראת רשות ני"ע בשל
היותו תאגיד בנקאי:
בהתאם להוראת רשות ניירות ערך לבעלי רישיון בקשר לחובות גילוי בנוגע לעבודות אנליזת (נוסח חדש 2013) בנק דיסקונט לישראל בע"מ פטור מגילוי אודות ניגוד עניינים שמקורו בחוב של קבוצת התאגיד הנסקר בעבודה זו ואודות ניגוד עניינים שמקורו בהחזקות בחשבונות הנוסטרו שלו או של תאגיד קשור והחשבונות המנוהלים על ידו, ואשר איננו עולה ממידע אותו הוא נדרש לגלות לציבור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. פטור זה ניתן לבנק דיסקונט לישראל בע"מ משום היותו מחויב מכוח הוראת ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים בעניין פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון בהפרדה מבנית ("חומות סיניות") בין יעוץ ההשקעות בניירות ערך לבין יתר עסקיו. ההפרדה המבנית הקיימת בבנק דיסקונט לישראל בע"מ, מורכבת מהפרדה אירגונית, מקצועית ועסקית, ומיועדת, בין היתר, למנוע ניגוד עניינים והעברת מידע למכין עבודת האנליזה, כאשר מידע זה קיים בבנק מתוקף עיסוקיו האחרים כתאגיד בנקאי (כגון פעילות מתן אשראי).
הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע"מ:
הניתוח הכלול בחומר הכתוב המובא להלן, מיועד ללקוחות כשירים של חדר עסקאות של הבנק והוא נשלח אליהם כחלק מתפוצה כללית. הניתוח הינו למטרת אינפורמציה בלבד, ואין לראות בו תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח, לא מבחינת תוכן הניתוח, לא מבחינת סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו, ככל שיהיו, ולא מכל בחינה אחרת.
הניתוח מתפרסם בהתבסס, בין היתר, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, העשויים להיות חסרים, בלתי מדויקים, בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בו או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא. הדעות המובאות בחומר הכתוב המובא להלן מייצגות את עמדת המחבר והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות ו/או מחלקת מחקר ו/או הכלכלנית הראשית בבנק. הדעות האמורות נכונות למועד פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת.
תיתכן גם אפשרות שבחומר הכתוב המובא להלן נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות, אי דיוקים וכו'. במקרה כאמור, הבנק וכל חברה קשורה אליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוק, שגיאה או כל פגם אחר בחומר הכתוב המובא להלן, לרבות ביחס לנתונים ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהסתמכות על החומר הכתוב המובא להלן, ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט. אין להפיץ, להעתיק, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בחומר הכתוב המובא להלן ללא אישור הבנק מראש ובכתב. העברת החומר הכתוב המובא להלן ופרסומו במלואו או בחלקו, ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט.
הבנק ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, ועשויים להחזיק ו/או לבצע, בין היתר, עסקאות עם החברה ו/או בנייר הערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בחומר הכתוב המובא להלן, ככל שנזכרים, בהתאם או שלא בהתאם לאמור בו.
העברת החומר הכתוב המובא להלן באמצעות האינטרנט ו/או מערכות ממוחשבות, חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות אלו, על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים למניעת תקלות וסיכונים כאמור. לפיכך לא יישא הבנק באחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הפסקה בקווי התקשורת ו/או בהעברת החומר הכתוב המובא להלן ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il