חברת מליסרון דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהחברת מליסרון דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2020


ליאורה עופר, יור מליסרון
ה- FFO ברבעון הראשון של 2020 גדל בכ-10.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-195 מיליון שקל.
ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון הראשון בכ-1.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד לכ-296 מיליון שקל

עקב השלכות משבר הקורונה הפחיתה החברה את שווי נכסיה ב-311 מיליון שקל וסיימה את הרבעון הראשון עם הפסד לבעלי המניות של כ-86 מיליון שקל

שיעור המינוף על נכסי החברה ((LTV נותר יציב ועומד בסוף הרבעון על כ-46.9%

נכון למועד פרסום הדוח, לחברה יתרת מזומנים ומסגרות אשראי בהיקף כולל של כ-2.3 מיליארד שקל


ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "החברה נמצאת כיום בתהליך מואץ של חזרה לשגרה, בהתאם לנהלי משרד הבריאות וכחלק מפתיחת המשק כולו, זאת לאחר פרק זמן שבו הקניונים היו סגורים בעקבות מגפת הקורונה. במהלך אותו פרק זמן ביצעה החברה שורה ארוכה של מהלכים שנועדו להבטיח חזרה מהירה לשגרה וכן התאמה של הקניונים לשגרה החדשה במטרה לשמור על בריאות ציבור המבקרים והעובדים בקניונים. הכלכלה הישראלית חווה בימים אלה תקופה מורכבת ומאתגרת, אך אנו מעריכים כי הצעדים בהם נקטנו, לצד המשך תהליך החזרה לשגרה של המשק כולו, יאפשרו לחברה לצלוח תקופה זו בצורה מיטבית, במקביל להמשך פיתוח הפרויקטים שבבנייה".
אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "מתחילת שנת 2020 ועד מחצית חודש מרץ, המשיכה החברה להציג ביצועים גבוהים. למרבה הצער, במהלך המחצית השנייה של חודש מרץ ועד לפני כשבועיים, הופסקה מרבית הפעילות בקניונים של החברה עקב התפרצות משבר הקורונה. מאותה נקודת זמן ואילך התמקדה החברה ביישום צעדים להתמודדות עם המשבר, שכללו בין היתר: צמצום בהוצאות התפעוליות לרבות הוצאת עובדים לחל"ת, הפחתה וולונטארית של שכר הבכירים, הגדלת נזילותה של החברה ושיפור גמישותה הפיננסית באמצעות גיוס אגרות חוב במח"מים ארוכים ונטילת מסגרות אשראי מבנקים, התאמת קניוני החברה לשגרה החדשה עם פתיחתם המחודשת, והכנת תכנית הקלות תוך שיח עם השוכרים. להערכתנו צעדים אלה יאפשרו לנו לצלוח את המשבר בצורה טובה. מאז פתיחתם המחודשת של הקניונים אנו עדים לשיפור יומיומי מתמיד במספר המבקרים ובהיקף הפדיונות. אנו מאמינים כי פתיחתם הצפויה של בתי הקפה, המסעדות ובתי הקולנוע תביא אף לשיפור נוסף. במקביל, אנו ממשיכים בייזום הפרויקטים לבנייה כמתוכנן, על מנת להבטיח את המשך הצמיחה העתידית של מליסרון.
אני מבקש להודות לציבור שוכרינו על הבעת האמון הגדולה בחזרתן של 98% מהרשתות והחנויות הקמעונאיות עם פתיחתם המחודשת של הקניונים ומרכזי המסחר, ומאחל לכולנו חזרה מוצלחת ומהירה לשגרה".
דגשים עיקריים:
 הפדיונות בקניונים – מאז פתיחתם המחודשת של הקניונים ביום 7 במאי 2020, נרשם שיפור יומיומי מתמיד במספר המבקרים ובהיקף הפדיונות. בימים האחרונים אף התקרב מספר המבקרים היומי לממוצע הרב שנתי (הכל בכפוף להגבלת כמות המבקרים כפי שנקבע בהנחיות הממשלה). על פי נתוני RIS, באותה תקופה, נרשם גידול של כ-10% בפדיונות בקניונים האזוריים והשכונתיים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. להערכת החברה, פתיחתם הצפויה של בתי הקפה, המסעדות ובתי הקולנוע תביא לשיפור בנתונים.
 סגירת הקניונים, בהתאם לתקנות שעת חירום – במהלך חודש אפריל ועד 6 במאי 2020, פעילות העסקים החיוניים בקניונים הניבה לחברה כ-8% מהכנסותיה טרום סגירת הקניונים. בנוסף, במהלך התקופה האמורה פעילות המשרדים, המהווה כ-20% מהכנסות החברה, לא נפגעה.
 תכנית הקלות לשוכרים בקניונים – בתחילת חודש מאי פרסמה החברה תכנית הקלות לשוכרים בקניונים בהיקף של 150-200 מיליון שקל הכוללת הנחות בדמי שכירות וניהול ופריסת תשלומים.
 שיעור התפוסה – שיעור התפוסה בנכסי החברה נותר גבוה ועומד על כ-98% במרכזים המסחריים ועל כ-93% במשרדים.
 שיעור מינוף (LTV) – שיעור המינוף על נכסי החברה נותר יציב ועומד על כ-46.9%.
 נזילות ואיתנות פיננסית – עם פרוץ המשבר ועד למועד פרסום הדוח, נקטה החברה במספר צעדים לשיפור הנזילות והאיתנות הפיננסית, וביניהם: הנפקת אגרות חוב סדרה חדשה (סדרה י"ח) בסך כ-400 מיליון שקל, קבלת מסגרת אשראי מבנק לאומי בהיקף של כ-850 מיליון שקל כנגד שיעבוד קיים של קניון רמת אביב, הנפקת אגרות חוב בהיקף של כ-231 מיליון שקל וקבלת מסגרות אשראי בנקאיות חדשות בסכום כולל של כ-495 מיליון שקל. בהתאם לכך, כיום, לחברה יתרת מזומנים ומסגרות אשראי בהיקף של כ-2.3 מיליארד שקל מול חוב לתשלום בסך של כ-1.4 מיליארד שקל עד סוף שנת 2020.
 פוטנציאל מחזור חוב בטווח הקצר-הבינוני – בין השנים 2020 עד 2022 צפויה החברה לפרוע חוב בסך של כ-4.2 מיליארד שקל הנושא ריבית אפקטיבית משוקללת העומדת על כ-3.4%, בעוד שכיום אגרות החוב הארוכות של החברה (סדרה י"ח) נסחרות במחיר המשקף יכולת גיוס חוב בריבית נמוכה יותר של כ-1.06% בלבד).

 ייזום פרויקטים, בדגש על תחום המשרדים – החברה המשיכה במהלך הרבעון ולאחריו בתנופת הפיתוח והייזום בהתאם ללוחות הזמנים המתוכננים. במסגרת זו יוזמת החברה 5 פרויקטים שיושלמו בטווח הקצר והבינוני בהיקף של כ-123 אלף מ"ר (חלק החברה) הצפויים להניב לחברה תוספת NOI של כ-145 מיליון שקל בתפוסה מלאה. בנוסף, לחברה 5 פרויקטים הנמצאים בשלבי אכלוס שונים, אשר בתפוסה מלאה צפויים להניב NOI שנתי של 30 מיליון שקל .

עיקר התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2020
ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון הראשון 2020 ב-1.7% לכ-296 מיליון שקל, בהשוואה לכ-291 מיליון שקל ברבעון המקביל 2019.

ה-NOI חלק הבעלים ברבעון הראשון עלה בכ-5.1% לכ-286 מיליון שקל, בהשוואה לכ-272 מיליון שקל ברבעון המקביל 2019. העלייה נובעת בעיקר מרכישת זכויות המיעוט בקניון רמת אביב , לצד הגידול ב-NOI מנכסים זהים.

ה-FFO המייצג גדל ברבעון הראשון 2020 ב-10.8% ל-195 מיליון שקל, בהשוואה ל-176 מיליון שקל ברבעון המקביל 2019, בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI, לצד חיסכון בהוצאות המימון וקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות.

החברה סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2020 עם הפסד לבעלי המניות של כ-86 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-138 מיליון שקל ברבעון המקביל 2019. ההפסד נגרם מירידת שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-311 מיליון שקל וזאת בעיקר כתוצאה מהפחתה חד פעמית בגין ההקלות שניתנו או שיינתנו לשוכרים בקניונים בהיקף של 150-200 מיליון שקל, בעקבות משבר הקורונה.

נתוני מאזן ליום ה-31.3.2020 (מאוחד מורחב):
 שווי הנדל"ן להשקעה הסתכם בכ-18.55 מיליארד שקל, המהווה קיטון של כ-261 מיליון שקל משוויו ליום 31 בדצמבר 2019. הקיטון נובע בעיקר מירידת השווי ההוגן של נכסי החברה כתוצאה מהשפעת משבר הקורונה מקוזז ע"י התקדמות בקצב ההשקעות בפרויקטים שנמצאים בשלבי הקמה.

 האמצעים הנזילים של החברה (מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר) הסתכמו בכ-1.45 מיליארד שקל.

 החוב הפיננסי, נטו של החברה המשיך לרדת והסתכם בכ-8.8 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-8.9 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.
 ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בתום רבעון ראשון 2020 הסתכם בכ-7.3 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-7.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.

בחודש אפריל 2020 גייסה החברה כ-231 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים, בדרך של הרחבת סדרות י' ו-י"ד.

בחודש פברואר 2020 גייסה החברה כ-400 מיליון שקל בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה י"ח) עם שעבוד ראשון על חלקה (50%) במתחם "חוצות המפרץ".

חברת מליסרון, בשליטת עופר השקעות ובניהולם של ליאורה עופר (יו"ר) ואופיר שריד (מנכ"ל), הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים ומתחמי משרדים וקמפוסי היי-טק הממותגים תחת השם "עופר" והינה מהחברות המובילות בישראל בתחום זה. נכון ליום 31 במרץ 2020, בבעלות החברה ובניהולה 24 נכסים מניבים בשטח כולל של כ-833 אלף מ"ר שטחי השכרה המאוכלסים בשיעורי תפוסה גבוהים של כ-96%. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: עופר רמת אביב, עופר הקריון, עופר גרנד קניון באר-שבע, עופר גרנד קניון חיפה, עופר רחובות, עופר הקניון הגדול פתח-תקוה, עופר בילו סנטר outlet, פארק עופר פתח תקוה ועוד.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il