חברת אל על מציגה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2018 ולמחצית הראשונה של השנה - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסהחברת אל על מציגה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2018 ולמחצית הראשונה של השנה


אל על
החברה רשמה גידול בהכנסות ברבעון זה ל-547 מיליון דולר. לצד זאת , רשמה החברה גידול בהוצאות התפעוליות, שנבעו בעיקר מעליה בהוצאות הדלק. ההפסד הנקי לרבעון הסתכם ב- 18.2 מיליון דולר

גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על אמר היום :
"במהלך הרבעון השני לשנת 2018 רשמה אל על גידול בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד. זאת, לצד ההתמודדות עם האתגרים והשינויים בענף התעופה, המשך מגמת הגידול בתחרות מצד חברות התעופה הזרות, ובמיוחד חברות ה-Low Cost.
החברה התמודדה ברבעון השני עם העלייה החדה שנרשמה במחירי הדלק, נתון שהיווה את הסיבה המרכזית להפסד שדווח ברבעון השני של השנה.


אנו ממשיכים בתהליך ההצטיידות במטוסי ה'דרימליינר'. עד כה קיבלנו 6 מטוסים, שהאחרון מבניהם 'רחובות' הגיע אתמול, אנו מתעתדים לקבל מטוס נוסף עד סוף שנת 2018. תכנית קליטת המטוסים מתבצעת כמתוכנן, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, והחברה ממשיכה בצעדים הנדרשים על פי התכנית. הביקוש למושבים במטוסי הדרימליינר הנו גבוה ושביעות הרצון ממנו עונה על ציפיות החברה.


ברבעון השני החלה מכירת כרטיסים ליעדי אירופה, טיסות החל מאוקטובר, על פי מודל המכירה החדש עליו הכרזנו. המודל מאפשר לנוסע לבחור את חבילת הטיסה שמתאימה לצרכיו, לכלל יעדי אירופה, ולשלם על החבילה בהתאם לבחירתו. מודל זה צפוי לשפר את יכולתה של אל על להתחרות בצורה יעילה יותר מול כלל השחקנים בשוק האירופאי, ובמיוחד מול חברות ה-Low Cost.

לאחר השלמת שלב ה'פיילוט', התחלנו להציע שירות Wifi בטיסות לאירופה על 15 ממטוסי החברה, ובכוונתנו להרחיב שירות זה למטוסים ואזורים נוספים.


מועדון הנוסע המתמיד בארץ ובעולם ובמיוחד כרטיס האשראי FLYCARD מהווים מנוע צמיחה משמעותי ונמצאים בתהליך גידול מרשים. מספר מחזיקי כרטיס האשראי עומד היום על כ-280 אלף לקוחות ומספר חברי המועדון הגיע לכ-2 מיליון חברים. בחודש האחרון, הודענו על שינוי תנאי הצבירה והמימוש של הנקודות הנצברות לחברי המועדון ולמחזיקי כרטיס האשראי, שייכנס לתוקף באפריל 2019. השינוי מפשט את שיטת הצבירה, אשר מעתה תהיה על בסיס הוצאה כספית ומרחיב את האפשרויות למימוש הנקודות.
אנו ממשיכים בהאצת תהליכי האופטימיזציה של כלל המטוסים רחבי הגוף של החברה. על מנת לשפר את השירות ללקוח ולהתייעל, במסגרת זו הקדמנו את היציאה מהשירות של צי מטוסי 767 עד תחילת שנת 2019, כך שההוצאה תבוצע בעונת החורף ולפני הוצאתם משירות של מטוסי הג'מבו 747-400."

דגנית פלטי, סמנכ"ל הכספים, ציינה:

"גם ברבעון זה רשמה החברה גידול בהכנסות, וזאת על רקע אתגרי התחרות המתגברת, המתבטאת בהיקף התנועה ובמספר השחקנים הפעילים בנתב"ג. לצד זאת, נרשמה עלייה בהוצאות בעיקר בשל התייקרות הדלק הסילוני ובשל הוצאות החכירה של מטוסי הדריימלינר החדשים.

בחודש יוני 2018 נטלה החברה הלוואה בסך 145 מיליון דולר מבנקים זרים וממשקיעים יפנים למימון רכישת מטוס 787-9 שהתקבל בחודש זה.

כמו כן, ב 10 באוגוסט 2018 קיבלה החברה מטוס 787-9 נוסף בבעלות, ומימנה אותו בהלוואה בסך 125 מיליון דולר שהתקבלה מבנק זר בערבות UKEF. עד כה קבלה החברה 6 מטוסים מדגם זה: 3 בבעלות ו-3 בחכירה.

יתרות המזומנים שבקופת החברה בסך כ 280 מיליון דולר ותזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת ישמשו את המשך מימוש תכניות ההצטיידות שלה"

הכנסות החברה ברבעון השני השנה הסתכמו בכ- 547 מיליון דולר לעומת כ- 541 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד – גידול של כ- 1%;

רווח הגולמי הסתכם בכ- 69 מיליון דולר לעומת כ-107 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;

ההפסד מהפעלה הסתכם בכ- 13.7 מיליון דולר לעומת רווח הפעלה של כ-27 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;

ההפסד הנקי ברבעון השני של השנה הסתכם בכ- 18.2 מיליון דולר בהשוואה לרווח של כ- 16 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;

נתח השוק של החברה מתנועת הנוסעים בנתב"ג ברבעון השני ירד לכ- 26.7% לעומת כ-29.5% ברבעון המקביל אשתקד ;

שיעור התפוסה במטוסים ברבעון השני עמד על 83.5% לעומת 84.3% ברבעון מקביל אשתקד;

יתרות המזומנים והפקדונות של החברה ליום 30.6.2018 הסתכמו בכ-280 מיליון דולר;

ההון העצמי של החברה ל 30.6.2018 הסתכם בכ- 267 מיליון דולר.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ-56 מיליון דולר לעומת כ-101 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ;

ה-EBITDA הסתכם בכ-25.4 מיליון דולר, לעומת כ-70 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;

הכנסות החברה בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ- 1,007 מיליון דולר לעומת כ- 959 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 5%;

ההפסד מהפעלה בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 66.3 מיליון דולר, לעומת כ- 7.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד;

ההפסד הנקי בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 62.1 מיליון דולר בהשוואה להפסד של כ- 13.6 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד;

תוצאות רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 30 יוני 2018
הכנסות מהפעלה – גדלו בכ- 1.1%, גידול של כ- 5.8 מיליון דולר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, יצויין כי, הכנסות נוסעים בתקופה המדווחת הושפעו מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 15 "הכנסות מחוזים עם לקוחות", אשר בעטיו יש לזקוף תשלומים בגין פיצוי נוסעים כקיטון הכנסה, ולא כמוצג בתקופת ההשוואה במסגרת הוצאות ההפעלה, דבר שהביא לקיטון בהכנסות בסך של כ- 3.4 מיליון דולר.


בנטרול האמור, הכנסות מנוסעים גדלו בכ-1.8%, גידול של כ-8.7 מיליון דולר. הגידול בהכנסות נוסעים נובע בעיקר מהגידול בכמות הנוסע - ק"מ (RPK) שהטיסה החברה ומהשפעה חיובית של שערי החליפין במטבעות בהם מבוצעות חלק מעסקות המכר של החברה, ביחס לדולר, אשר קוזזו בחלקם על ידי ירידה בתשואה לנוסע-ק"מ. יצוין, כי חג הפסח חל השנה מוקדם יותר, כך שחלק מתנועת הנוסעים בגין החג חלה ברבעון הראשון בעוד שאשתקד כל תנועת הנוסעים בגין החג חלה ברבעון השני. הכנסות ממטען קטנו בכ-1.1% (כ-0.4 מיליון דולר) והכנסות אחרות קטנו בכ- 2.4 מיליון דולר.


הוצאות הפעלה - גדלו בתקופה המדווחת בכ- 47.3 מיליון דולר, גידול של כ-10.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות ההפעלה נובע בעיקר מגידול בהוצאות הדלק הסילוני (דס"ל) בסך כל כ-31.4 מיליון דולר, כמפורט להלן, גידול בהוצאות חכירת מטוסים, בסך של כ-9.5 מיליון דולר, בעיקר בשל חכירת 3 מטוסים מדגם דרימליינר 787-9 שלא היו במצבת המטוסים ברבעון המקביל אשתקד, וכן מגידול בהוצאות בגין אגרות, שירותים ודמי מעבר אויריים בסך של כ-5 מיליון דולר, שנבע בעיקר כתוצאה מהתייקרויות בתעריפי האגרות אותן משלמת החברה לרשות שדות התעופה בגין פעילותה בנתב"ג, ובשל התחזקות היורו מול הדולר. יצויין כי הגידול בהוצאות ההפעלה קוזז בשל הצגת תשלומים בגין פיצוי נוסעים כקיטון הכנסה כאמור לעיל.


הוצאות דס"ל- הוצאות הדס"ל של החברה גדלו ברבעון השני של 2018 בכ- 31.4 מיליון דולר (גידול של כ-29.5%) ביחס להוצאות ברבעון המקביל אשתקד וזאת בעיקר כתוצאה מעלייה במחירי הדס"ל אשר קוזזה בחלקה ע"י השינוי בתוצאות עסקאות גידור הדס"ל.

הוצאות מכירה –חל גידול בסך של כ- 2.3 מיליון דולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הנובע ברובו מעלייה בהוצאות ההפצה של החברה, בעיקר כתוצאה מגידול במכירות. יצוין כי סך של כ-0.8 מיליון דולר מהווה גידול בהוצאות ההפצה, כתוצאה משינוי באופן ההצגה החשבונאית של עמלות בגין מכירות אינטרליין, אשר הוצגו בעבר כקיטון מההכנסות.


הוצאות מימון - נטו הסתכמו בכ-8.7 מיליון דולר ברבעון השני השנה בהשוואה לכ-4.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מעלייה בהפרשי שער בגין היתרות הכספיות השקליות של החברה וכן מעליית הוצאות הריבית בשל הגידול במצבת ההלוואות של החברה על פני הרבעון ביחס לרבעון המקביל אשתקד כתוצאה מקליטת מטוס מדגם דרימליינר 787-9 בבעלות בסוף חודש מרץ (המטוס השני בבעלות נקלט בחברה לקראת סוף הרבעון השני ולא השפיע על הוצאות המימון).


הפסד לפני מס - ההפסד לפני מסים ברבעון המדווח הסתכם בכ- 23.4 מיליון דולר לעומת רווח לפני מסים של כ- 21.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הפסד לתקופה - ההפסד לתקופה הסתכם בכ-18.2 מיליון דולר לעומת רווח לתקופה המקבילה אשתקד של כ-16.4 מיליון דולר, שהיווה כ- 3.0% מהמחזור.

תוצאות רווח והפסד לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 יוני 2018:
1.הכנסות מהפעלה - ההכנסות מהפעלה גדלו בתקופה המדווחת בכ-48.5 מיליון דולר, כ-5.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, יצויין כי, הכנסות נוסעים בתקופה המדווחת הושפעו מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 15 "הכנסות מחוזים עם לקוחות", אשר בעטיו יש לזקוף תשלומים בגין פיצוי נוסעים כקיטון הכנסה, ולא כמוצג בתקופת ההשוואה במסגרת הוצאות ההפעלה, דבר שהביא לקיטון בהכנסות בסך של כ- 6.8 מיליון דולר.בנטרול האמור, בהכנסות מנוסעים חל גידול של כ- 42.7 מיליון דולר (5.0%) וההכנסות ממטענים, גדלו בכ- 6.6 מיליון דולר (9.2%). הגידול בהכנסות נוסעים, נובע מעלייה בכמות הנוסע-ק"מ (RPK) שהטיסה החברה, עלייה בשיעור התשואה לנוסע-ק"מ וכן מהשפעה חיובית של שערי החליפין במטבעות בהם מבוצעות חלק מעסקות המכר של החברה, ביחס לדולר. הגידול בהכנסות ממטענים בחציון המדווח הינו כתוצאה מגידול בכמות המטענים, ומהשפעת שע"ח ומשינוי בישום של תקן חשבונאי וזאת בקיזוז ירידת מחירים.

2. הוצאות ההפעלה- גדלו בתקופה המדווחת בכ- 96.9 מיליון דולר (גידול של כ-12%) ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה נובע ממכלול גורמים, ביניהם גידול בהוצאות הדלק הסילוני (דס"ל) בסך של כ-54 מיליון דולר כמפורט להלן, גידול בהוצאות חכירת מטוסים בסך של כ-18.2 מיליון דולר, בעיקר בשל קליטת מטוסים חכורים מדגם דרימליינר 787-9. בנוסף, הוצאות ההפעלה בחציון הושפעו מגידול בפעילות, גידול בהוצאות השכר בסך של כ- 10 מיליון דולר, בעיקר בשל השפעת התחזקות השקל ביחס לדולר ועדכון שכר המינימום וגידול בהוצאות אגרות ושירותים בסך של כ- 10.7 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מהתייקרויות בתעריפי האגרות אותן משלמת החברה לרשות שדות התעופה בגין פעילותה בנתב"ג, בין היתר כתוצאה מירידה בנתח השוק של החברה בנתב"ג, אשר הביאה לירידה בשיעור ההנחות שקיבלה החברה. יצויין כי הגידול בהוצאות ההפעלה קוזז בשל הצגת תשלומים בגין פיצוי נוסעים כקיטון הכנסה כאמור לעיל.

3. הפסד לתקופה - ההפסד לפני מסים בתקופה המדווחת הסתכם בכ- 80.3 מיליון דולר , הפסד לאחר מס כ-62.1 מיליון דולר המהווה כ- 6.2% מהמחזור, לעומת הפסד לפני מסים של כ- 17.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד והפסד לאחר מס כ-13.6 מיליון דולר, שהיווה כ- 1.4% מהמחזור.

נתונים מאזניים ליום 30 ביוני 2018:
1.נכסים שוטפים -הסתכמו לסך של כ-577 מיליון דולר, גידול של כ-58.5 מיליון דולר ביחס ליתרתם ליום 31 בדצמבר 2017. הגידול נבע בעיקר מעלייה עונתית בסעיפי הלקוחות והוצאות העמלה מראש וכן מגידול בשווי ההוגן של נגזרי הדס"ל.


2.התחייבויות שוטפות - הסתכמו לסך של כ-1,008 מיליון דולר, גידול של 51.7 מיליון דולר ביחס ליתרתן ליום 31 בדצמבר 2017. השינוי נובע, מגידול עונתי בסעיף הכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה, אשר קוזז בחלקו ע"י קיטון ביתרות הספקים והפרשות והתחייבויות לעובדים (בין היתר בשל תשלום בגין הסכם הפשרה עם פקיד השומה).


3.הון חוזר - לחברה גרעון בהון החוזר בסך כ- 431.1 מיליון דולר לעומת גרעון של כ- 437.9 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2017. יצוין, כי חלק מהותי מהגרעון בהון החוזר אינו משקף תזרימי מזומנים בטווח הקצר, כמוסבר להלן. היחס השוטף של החברה ליום 30 ביוני 2018, גדל לכ- 57.2%, לעומת 54.2% ליום 31 בדצמבר 2017. הגרעון בהון החוזר ליום 30 ביוני 2018, כולל מרכיבים מהותיים אשר נכללים במסגרת סעיפי ההתחייבויות השוטפות של החברה ומאופיינים במחזוריות עסקית שוטפת, אולם החברה אינה נדרשת למקורות תזרימיים בטווח הקצר על מנת לפרוע אותם: הכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה וממועדון הנוסע המתמיד בסך של כ- 433 מיליון דולר, שסילוקן ייעשה באמצעות העמדת שירותי טיסה עתידיים, והתחייבות לעובדים בגין חופשה בסך של כ- 45 מיליון דולר, אשר צפויה להיות משולמת בעת פרישתם, אך מסווגת כהתחייבות לזמן קצר בהתאם לכללי החשבונאות. בנוסף, ההתחייבויות השוטפות כוללות הלוואות למימון מקדמות עבור מטוסי ה- 787, אשר מקור פרעונן יהיה באמצעות מימון ארוך טווח שיתקבל בעת קבלת המטוסים. נכון ליום 30 ביוני 2018, הסכום המיוחס להלוואות האמורות לעיל מתוך סך ההתחייבויות השוטפות מסתכם לסך של כ- 65 מיליון דולר.


4. נכסים לא שוטפים- הסתכמו לסך של כ- 1,531.9 מיליון דולר, גידול של כ-198.9 מיליון דולר ביחס ליתרתם ליום 31 בדצמבר 2017, הנובע בעיקר מקבלת שני מטוסים מדגם דרימליינר 787-9 בבעלות החברה במהלך תקופת הדוח ומתשלום מקדמות לרכישת מטוסים מדגם זה שטרם התקבלו, בניכוי הפחת השוטף.


5. התחייבויות לא שוטפות -הסתכמו לסך של כ-834.0 מיליון דולר, גידול של כ-217.1 מיליון דולר ביחס ליתרתן ליום 31 בדצמבר 2017, הנובע בעיקר מקבלת שתי הלוואות למימון רכישת שני מטוסים מדגם דרימליינר 787-9. 6. הון - הסתכם לכ-266.8 מיליון דולר. הקיטון בסך של כ-11.4 מיליון דולר ביחס להון ליום 31 בדצמבר 2017 נובע בעיקר מההפסד לחציון, אשר קוזז בחלקו ע"י גידול בהון בסך של כ-37.5 מיליון דולר כתוצאה מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי - IFRS 15 "הכנסות מחוזים עם לקוחות" (ראה ביאור 7.א. לדוחות הכספיים התמציתיים) ושיפור בקרן הון גידור תזרים מזומנים, בעיקר בגין עסקאות הדס"ל של החברה.

אודות אל על

אל על נתיבי אויר לישראל, הנה חברת התעופה הגדולה בישראל. בשנת 2017 אל על רשמה הכנסות בהיקף של כ- 2.1 מיליארד דולר. אל על מטיסה בשנה כ- 5.6 מיליון נוסעים. החברה טסה לכ- 34 יעדים ישירים בעולם וליעדים רבים נוספים באמצעות הסכמי שיתופי פעולה עם חברות תעופה אחרות והיא מפעילה כיום 45 מטוסים, אשר מתוכם 28 מטוסים בבעלות החברה.
(www.elal.com)טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il