אורמת טכנולוגיות מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2018 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

אורמת טכנולוגיות מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2018


אורמת
סך ההכנסות הסתכמו ב- 178.3 מיליון דולר, הכנסות מגזר החשמל צמחו ב-10.2%, על אף ההשבתה של תחנת פונה על רקע ההתפרצות הגעשית

אורמת טכנולוגיות פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2018. התוצאות הושפעו משני אירועים עיקריים. הראשון, ההשבתה של תחנת פונה בהוואי ב 3 במאי 2018 בעקבות התפרצות געשית .השני, איחוד של U.S. Geothermal אשר רכישתה הושלמה ב-24 באפריל 2018.

דגשים לתוצאות הרבעון השני של 2018:
ההכנסות הסתכמו ב-178.3 מיליון דולר, קיטון של 0.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
הכנסות מגזר החשמל הסתכמו ב-122.2 מיליון דולר, גידול של 10.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, על אף ההשבתה של תחנת פונה על רקע ההתפרצות הגעשית ב-3 במאי 2018.
היקף ייצור החשמל גדל ב-7.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-1.43 מיליון מגה-וואט שעה בהשוואה ל- 1.33 מיליון מגה–וואט שעה ברבעון המקביל אשתקד.


שעור הרווח הגולמי במגזר החשמל עמד על 33.5% לעומת 43.0% ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מההשבתה של תחנת פונה אשר הקטינה את הרווח הגולמי בכ- 5.7 מיליון דולר. שעור הרווח הגולמי הושפע גם מפעיליות תחזוקה מתוכננות בתחנות הכוח של USG כחלק מתכנית השילוב של התחנות במערך התפעול. במסגרת פעילויות התחזוקה התחנות הושבתו לפרק זמן ארוך מהמתוכנן.

הכנסות מגזר המוצרים הסתכמו ב-54.9 מיליון דולר, קיטון של 18.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
צבר מגזר המוצרים עמד על 229 מיליון דולר נכון ל-1 באוגוסט, 2018.
הכנסות מגזר "אחר", המייצגות את ההכנסות מתחום אגירת האנרגיה, הסתכמו ל-1.2 מיליון דולר לעומת 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


שעור הרווח הגולמי עמד 32.2% בהשוואה ל-39.3% ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול ההשפעה של ההתפרצות הגעשית על תחנת פונה ופעיליות תחזוקה מתוכננות בתחנות של USG, שעור הרווח הגולמי עמד על 37.0%.
ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ל-0.3 מיליון דולר, 0.01 דולר למניה, לעומת רווח של 8.6 מיליון דולר, 0.17 דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד.


ברבעון השני נרשמה הוצאת מס שאינה על בסיס מזומן בהיקף של 16.9 מליון דולר. הוצאה זו, כצפוי מראש, מהווה היפוך חלקי של הטבת המס בהיקף של 44.4 מליון דולר שנרשמה ברבעון הראשון בשל הקטנת אומדן ההפרשה בגין נכסי מיסים נדחים (valuation allowance) הקשורה לזיכוי מס מחוץ לארה"ב וזיכוי מס בגין ייצור (production tax credits)


הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות הסתכם ל-16.6 מיליון דולר, 0.32 דולר למניה, לעומת 29.5 מיליון דולר, 0.58 דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד.
ה-EBITDA המתואם הסתכם ל-80.8 מיליון דולר לעומת 88.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מהירידה הצפויה בהכנסות וברווחיות מגזר המוצרים, מההפסד גולמי בתחנת פונה וב-USG. הקיטון קוזז בחלקו בשל הגידול בהכנסות מגזר החשמל מתחנות חדשות ומהגידול בחלקה היחסי של אורמת ב-EBITDA של תחנת הכוח הגיאותרמית סארולה.
החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 0.10 דולר למניה בגין הרבעון השני של 2018.

התפתחויות אחרונות
החברה השלימה את הבדיקות והחלה בהפעלה מסחרית של התוספת לקומפלקס אולקריה שבקניה בהיקף של של 11 מגה-וואט. תוספת זו הגדילה את סך יכולת הייצור של הקומפלקס ל-150 מגה-וואט.
החברה חתמה על הסכם לשותפות מס בתחנת הכוח הגיאותרמית Tungsten Mountain בהיקף של 33.4 מיליון דולר במסגרתו תמשיך להפעיל ולתחזק את התחנה ותהיה זכאית למרבית המזומן הניתן לחלוקה מתחנת הכוח.
החלה ההפעלה המסחרית של השלב השלישי והאחרון בתחנת סארולה, שבאינדונזיה אשר הביאה את הפרויקט ליכולת מלאה של 330 מגה-וואט.

יצחק אנג'ל, מנכ"ל אורמת: "ברבעון השני הצגנו צמיחה של 10.2% בהכנסות מגזר החשמל וגידול של 7.7% בהיקף ייצור החשמל, על אף ההשפעה המשמעותית של השבתת תחנת פונה בעקבות ההתפרצות של הר הגעש Kīlauea, המהווה עדות לחוזק של מגזר החשמל. הצמיחה שהצגנו ב-12 החודשים האחרונים נבעה מצמיחה אורגנית ומרכישות צמצמה את השפעת ההשבתה בפונה ואפשרה לנו להגדיל את הכנסות המגזר ולשמור על רמה יציבה של סך ההכנסות בהשוואה לרבעון המקביל וכן לפצות על הירידה הצפויה בהכנסות ממגזר המוצרים.


ההשבתה של פונה ברבעון ופעילויות התחזוקה המתוכננות שביצענו בתחנות הכוח של USG השפיעו על הרווחיות ברבעון. יחד עם זאת, על אף השבתה זו ופעילויות התחזוקה המתוכננות ובהנחה כי נקבל את תשלומי הביטוח הקשורים לאובדן הרווחים מתחנת פונה עד סוף השנה, אנו צופים כי הרווחיות במגזר החשמל בשנה כולה תהיה דומה לרווחיות המגזר אשתקד.


בהוואי, הלבה ממשיכה לזרום בקרבת תחנת פונה ועדיין אין צפי ללוח זמנים לפתרון הבעיה. אנו בדיונים עם המבטחים שלנו ומעריכים כי נקבל החזר בגין אבדן הרווחים ובגין נזקי רכוש. בהנחה כי ההחזרים יהיו בהתאם לציפיות שלנו, אנו מעריכים כי נגיע ליעד ה-EBITDA המתואם שלנו לשנה, אולם תזמון ההתחייבות ותשלומי הביטוח יכולים להשפיע על השגת היעד בעוד אנו מנווטים את האירוע.


ברבעון השני המשכנו עם תכניות הצמיחה שלנו. מתחילת השנה הוספנו כ-70 מגה-וואט לפורטפוליו שלנו הכוללים 11 מגה-וואט אותם הוספנו במהלך הרבעון השני בקומפלקס אולקריה בקניה אשר הביאו את סך הפורטפוליו שלנו ל-862 מגה-וואט. אנו מתקדמים כמתוכנן לקראת יעד הצמיחה לטווח הקצר ומתכוונים להוסיף בין 115 ל-125 מגה-וואט עד לסוף שנת 2020.


תחזית לשנת 2018
לאור המשך זרימת הלבה בקרבת תחנת פונה ובשל העובדה שכללי החשבונאות אינם מאפשרים לנו לכלול את תשלומי הביטוח כהכנסות, אנו מתאמים את תחזית ההכנסות לשנת 2018 במגזר החשמל וצופים הכנסות של בין 500 ל 510 מיליון דולר אשר משקפים את ההשבתה של תחנת פונה. אנו מעלים את תחזית ההכנסות במגזר המוצרים וצופים הכנסות בטווח בין 190 ל-200 מיליון דולר. בתחזית ההכנסות במגזר "אחר" בתחומי ניהול הביקוש לאנרגיה ואגירת אנרגיה אין שינוי והן צפויות להיות בין 8 ל- 12 מיליון דולר. בהתאם, התחזית לסך ההכנסות בשנת 2018 צפויה להיות בין 698 מיליון דולר ל- 722 מיליון דולר. אנו מעלים את תחזית הEBITDA- המתואם וצופים כי הEBITDA- המתואם יהיה בין 370 ל-380 מיליון דולר, זאת בהנחה כי עד סוף השנה תביעת הביטוח בגין הפסדי ההכנסות בתחנת פונה תגיע לכדי פתרון. במידה ועד סוף שנת 2018 תביעת הביטוח לא תגיע לכדי פתרון, צפויה השפעה שלילית בהיקף של כ- 20 מיליון דולר על ה-EBITDA המתואם.


ה-EBITDA המתואם המיוחס לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה לשנת 2018 צפוי להיות בהיקף של כ- 30מיליון דולר. סכום זה כולל את חלקם של השותפים שלנו בפיצוי מתביעת הביטוח בפונה."

דגשים לתוצאות הרבעון השני
ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-178.3 מיליון דולר, קיטון של 0.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר החשמל גדלו ב-10.2% והסתכמו ב-122.2 מיליון דולר ברבעון לעומת 110.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהפעלה מסחרית של תחנות חדשות והאיחוד של USG. הגידול קוזזו בחלקו כתוצאה מההשבתה של תחנת פונה. הכנסות מגזר המוצרים קטנו ב-18.7% והסתכמו ב-54.9 מיליון דולר ברבעון לעומת 67.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר "אחר" הסתכמו ל-1.2 מיליון דולר לעומת 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון ב-15.9 מיליון דולר, 8.9% מההכנסות, לעומת 12.2 מיליון דולר, 6.8% מההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בין היתר מגידול של כ-2 מיליון דולר הנובעים מהאיחוד של USG אשר רכישתה הושלמה ב-24 באפריל 2018, וגידול דולר בהוצאות הקשורות לדיווח מחדש של תוצאות הרבעון השני, השלישי ושנת 2017 והעבודה הנלווית שנעשתה.
הכנסות (הוצאות) אחרות שאינן תפעוליות הסתכמו במהלך הרבעון ל-7.4 מיליון דולר אשר נבעו מהכנסות ביטוח אשר התקבלו בגין אבדן מקדח בתחנת פונה.


ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-0.3 מיליון דולר, 0.01 דולר מניה בדילול מלא, לעומת רווח של 8.6 מיליון דולר, 0.17 דולר מניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-16.6 מיליון דולר, 0.32 דולר מניה בדילול מלא, לעומת 29.5 מיליון דולר, 0.58 דולר מניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם הנו בנטרול העליה באומדן ההפרשה בגין נכסי מיסים נדחים (valuation allowance) הקשורה לזיכוי מס מחוץ לארה"ב וזיכוי מס בגין ייצור (production tax credits) אשר הינה תנודתית בין הרבעונים לאור הרגולציה המתהווה בהתאם לחוקי המס החדשים בארה"ב ואינם אינדיקטיביים לתוצאות התפעוליות בטווח הארוך.
ה-EBITDA המתואם (*) הסתכם ברבעון ב-80.8 מיליון דולר לעומת 88.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ב- EBITDA המתואם נובע בעיקר מההשבתה בפונה ומפעילויות תחזוקה מתוכננות בתחנות הכוח של USG כמפורט לעיל ומהוצאות הנהלה וכלליות גבוהות יותר.

דיבידנד
ב-7 באוגוסט 2018, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד רבעוני 0.10 דולר למניה בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה. הדיבידנד ישולם ב-29 באוגוסט 2018 לבעלי מניות הרשומים ב-21 באוגוסט 2018. כמו כן, החברה צופה כי תשלם דיבידנד רבעוני של 0.10 דולר למניה ברבעון הבא.

(*)ה- EBITDAהמתואם מהווה נתון שאינו ערוך לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב לפיהם מדווחת אורמת טכנולוגיות וניתן על ידינו כאן כיוון שהוא משקף נכון יותר את מצב הנזילות של הקבוצה והיכולת שלה לשרת את החוב.

שיחת ועידה לסקירת התוצאות
השיחה תתקיים היום, יום רביעי, 8 באוגוסט, 2018 בשעה 16:00 (זמן ישראל)
המעוניינים להשתתף בשיחה מוזמנים להתקשר מספר דקות לפני השעה האמורה לטלפון
1-412-902-4141

כמו כן ניתן להאזין לשיחה דרך אתר האינטרנט של חברת אורמת בכתובת www.ormat.com. על מנת לצפות ב-webcast ובמצגות הנלוות לו, יש לפנות לעמוד קשרי המשקיעים באתר החברה לפחות 10 דקות לפני מועד תחילת השיחה: יש להקיש על סמלון ה-webcast על מנת להירשם ולהאזין לשיחה.

הקלטה של השיחה תהיה זמינה במספר 1-412-317-0088 קוד: 10122171טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il