אלביט מערכות מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2017 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

אלביט מערכות מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2017


אלביט מערכות
צבר הזמנות של 7.6 מיליארד דולר; ההכנסות הסתכמו ב- 801 מיליון דולר; הרווח הנקי Non-GAAP- 67 מיליון דולר; רווח הנקי לפי US GAAP - 61 מיליון דולר, הרווח הנקי למניהNon-GAAP - 1.57 דולר; הרווח הנקי למניה לפי US GAAP - 1.44 דולר

אלביט מערכות בע"מ (NASDAQ: ESLT and TASE: ESLT), ("החברה" או "אלביט מערכות"), דיווחה היום על תוצאות פעילותה ברבעון השלישי של 2017 שהסתיים ב- 30 בספטמבר 2017.

החברה כוללת בהודעה זו, בנוסף לתוצאות המדווחות לפי כללי חשבונאות מקובלים US-GAAP, גם נתונים שלא לפי כללי חשבונאות מקובלים non-GAAP, אשר מיועדים לספק למשקיעים נתונים להבנה מקיפה יותר של הפעילות והמגמות העסקיות של החברה.

דברי ההנהלה:

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות אמר: "אנו שבעי רצון מהתוצאות שלנו, ובייחוד מהגידול בצבר ההזמנות שממצב אותנו היטב להשגת צמיחה ארוכת טווח. אנחנו עדים לגידול מתמשך בתקציבי ביטחון ומנצלים את ההזדמנויות הגלומות בכך ברבים משווקי היעד שלנו. במהלך הרבעון הודענו על זכייה במספר חוזים משמעותיים, מה שאפשר לנו להציג גידול שנתי של 12% בצבר ההזמנות, ובמיוחד לטווח הארוך. בנוסף, השיפורים בשיעורי הרווחיות הגולמית והתפעולית ברבעון הנם ביטוי למאמצים שלנו לשיפור היעילות העסקית והסינרגיה הפנימית בחברה. אלביט מערכות ממשיכה להיות ממוצבת היטב בכדי ליהנות, לטווח ארוך, מהמומנטום החיובי בשווקים שלנו."

תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2017:

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו ב- 800.7 מיליון דולר בהשוואה ל- 780.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2016.

הרווח הגולמי Non-GAAP(*) לרבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב- 256.3 מיליון דולר (32.0% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 238.1 מיליון דולר (30.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי GAAP-US לרבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב- 251.0 מיליון דולר (31.3% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 230.4 מיליון דולר (29.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו לרבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו ב- 67.1 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 65.6 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות השיווק והמכירה, נטו לרבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו ב- 66.9 מיליון דולר (%8.4 מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 60.9 מיליון דולר (7.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות השיווק והמכירה ברבעון השלישי של שנת 2017 נבע מתמהיל מאמצי שיווק במדינות השונות ובפרוייקטים בהם החברה פועלת.

הוצאות הנהלה וכלליות, נטו לרבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו ב- 34.8 מיליון דולר (4.3% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 36.1 מיליון דולר (4.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות תפעוליות אחרות, נטו לרבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו בסך של כ-10.5 מליון דולר. הסכום משקף רווח שנבע מהערכת שווי מניות בחברה ישראלית חדשה כתוצאה מהשקעות משקיע חיצוני.

הרווח התפעולי Non-GAAP(*) ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב- 89.2 מיליון דולר (11.1% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 77.9 מיליון דולר (10.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי GAAP- USברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב- 82.2 מיליון דולר (10.3% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 78.3 מיליון דולר (10.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון, נטו לרבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו ב- 9.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 7.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

מיסים על הכנסה ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכמו ב- 14.6 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 20.0%), בהשוואה ל- 8.9 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 12.5%) ברבעון המקביל אשתקד. שיעור המס האפקטיבי מושפע מתמהיל הרוווח ושיעורי המס במדינות השונות בהן פועלת החברה. שיעור המס האפקטיבי הנמוך ברבעון השלישי של שנת 2016 נבע בעיקר מסגירת שומות בגין שנים קודמות בחברת בת בישראל.

חלק החברה ברווח הנקי של חברות כלולות ושותפויות ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב- 3.5 מיליון דולר (0.4% מסך הכנסות), בהשוואה ל- 1.4 מיליון דולר (0.2% מסך הכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

חלק המיעוט ברווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב- 0.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 0.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי Non-GAAP(*) המיוחס לבעלי המניות הרגילים של החברה ברבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב- 67.3 מיליון דולר (8.4% מההכנסות), בהשוואה ל- 62.5 מיליון דולר (8.0% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי US-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2017 הסתכם ב- 61.5 מיליון דולר (7.7% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 63.4 מליון דולר (8.1% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח למניה Non-GAAP(*) בדילול מלא המיוחס לבעלי המניות הרגילים של החברה ברבעון השלישי של שנת 2017, עמד על 1.57 דולר, בהשוואה ל- 1.46 דולר ברבעון השלישי של שנת 2016. הרווח למניה לפי US-GAAPבדילול מלא המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה לרבעון השלישי של 2017 היה 1.44 דולר בהשוואה ל- 1.48 דולר ברבעון השלישי של 2016.

צבר ההזמנות של החברה ליום 30 בספטמבר 2017 היה 7,641 מיליון דולר, לעומת 6,836 מיליון דולר ליום 30 בספטמבר 2016. כ- 73% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 45% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע עד סוף 2017 ובמהלך 2018.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2017 הסתכם ב- 140.0 מיליון דולר, לעומת תזרים של 31.5 מיליון דולר ששימש לפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2016.

עידכון במדיניות חשבונאית:

התקן החשבונאי 2014-09ASU , "הכנסות מחוזים עם לקוחות" (606ASC ), יכנס לתוקף החל מיום 1 בינואר 2018. החברה תיישם את ASC 606 החל מיום 1 בינואר 2018 בשיטת Modified Retrospective Method.
החברה התקדמה לקראת השלמת ההערכה של השינויים הצפויים מאימוץ התקן החדש על הדיווח הכספי ועל הגילויים. החברה בחנה את השפעת התקן על זרמי ההכנסות שלה ועל החוזים המייצגים המהותיים שלה. החברה התקדמה באופן משמעותי בהערכת השפעת ישום התקן על תהליכים עסקיים, בקרות ומערכות. החברה נמצאת בתהליך של יישום שינויים בתהליכים העסקיים, במערכות ובבקרות הפנימיות הנדרשים כדי ליישם את התקן החדש.


אימוץ התקן החדש עשוי להשפיע בעיקר על חוזי החברה בהם ההכנסה מוכרת כיום לפי שיטת ההשלמה של יחידות שסופקו (Percentage-of-completion Units-of-delivery method), כאשר ההשפעה האפשרית הנובעת מכך עשויה להיות הכנסה שתוכר מוקדם יותר בתקופת הביצוע, כאשר נצברות העלויות, ולא כאשר היחידות נמסרות בפועל. שינוי זה עשוי להשפיע גם על ההצגה המאזנית של החברה עם ירידה אפשרית במלאים, גידול בנכסי החוזים (דהיינו, לקוחות שטרם חויבו) וגידול נטו בעודפים, המשקף בעיקר את ההשפעה של שינוי שיטת ההכרה בהכנסה מיחידות שסופקוUnit-of-delivery) ) לשיטת צבירת העלויות (Cost-to-cost) על ההכרה בהכנסות ועל הרווחים.


הערכת השפעת התקן על הדוחות הכספיים, החוזים והבקרות החשבונאיות תימשך עד למועד האימוץ, לרבות השפעות הקשורות בחוזים חדשים שיתקבלו עד מועד האימוץ.

אירועים אחרונים:
ב- 17 באוגוסט 2017 אישרה החברה, במענה לשאלות מהתקשורת, כי בתאריך 7 באוגוסט 2017, פסק חבר מושבעים בבית המשפט הפדרלי במזרח טקסס, כי חברת Hughes Network Systems LLC הפרה פטנט של אלביט מערכות העוסק בנושא תקשורת לוויינית מהירה, הרשום בארה"ב ומספרו 6,240,073.
ב- 29 באוגוסט 2017 הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בהיקף כספי של כ-93 מיליון דולר ממדינה באסיה-פסיפיק להשבחת צי מטוסי ה- F-5 שלה. החוזה יבוצע במהלך שלוש שנים. במסגרת חוזה ההשבחה, אלביט מערכות תצייד את מטוסי ה-F-5 במערכות מתקדמות, לרבות מערכות תצוגה עילית (תע"ל), קוקפיט מתקדם, מכ"ם, מערכות נשק וניווט וקסדות טייס מסוג DASH IV.
ב- 4 בספטמבר 2017 הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בהיקף כספי של כ-11 מיליון דולר לאספקת מערכת אינטגרטיבית של שו"ב ימי לחיל ים במדינה באסיה פסיפיק. החוזה, שיבוצע במהלך שנתיים, יכלול מגדלי חישה מקושרים, מרכזי פיקוד ויכולות שו"ב ימיים וכן תחזוקה שוטפת. הפרויקט יתמוך במפקדים ובמשתמשים נוספים (מפקדות, מרכזי שליטה, עמדות תצפית ימיות וכלי שיט) במהלך פעילות שוטפת ובמבצעים מיוחדים וכן ישמש לאימון ולסימולציה.


ב- 12 בספטמבר 2017 הודיעה החברה כי החברה הבת שלה בארצות הברית, Elbit Systems of America, LLC ("אלביט מערכות אמריקה"), קיבלה חוזה מרשות המכס וההגירה האמריקנית לספק מערכת מכ"מ ומגדל המעניקה יכולת מלאה לגילוי עצמים באוויר באזורים מרובי רעשים. החוזה, שהנו בהיקף שאינו מהותי לאלביט מערכות, יבוצע בטקסס.


ב- 18 בספטמבר 2017 הודיעה היום כי היא מבצעת ארגון מחדש לפעילות חברת Solutions Ltd. CYBERBIT, חברה בת בבעלותה המלאה. הפעילויות העסקיות של הסייבר הביטחוני ומודיעין הסייבר ישולבו בחטיבת יבשה ותקשו"ב של אלביט מערכות, בעוד הפעילות העסקית של הסייבר האזרחי תמשיך לפעול תחת חברת CYBERBIT Ltd.. הארגון מחדש ייכנס לתוקף החל מה1- בינואר 2018.
ב- 26 בספטמבר 2017 הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בהיקף של 240 מיליון דולר, לאספקת מגוון רחב של מערכות אלקטרוניות ביטחוניות למדינה באפריקה. החוזה, שיתבצע במהלך שנתיים, כולל מערכות (DIRCM)Directed Infra-red Counter Measure להגנה על מטוסים מפני טילי כתף Man Portable Air Defense Systems (MANPADS) מבוססות אינפרה-אדום פאסיבי וכן מערכות התראה מסוג (MWS) Missile Warning Systems, מערכות רדיו וקשר, מערכות יבשתיות, מערכות מיני-מל"ט והשבחת מסוקים.
ב- 27 בספטמבר 2017 הודיעה החברה כי זכתה בחוזה בהיקף של כ 300 מיליון דולר ארה"ב, לאספקת מערכת שליטה ובקרה ללקוח באסיה-פסיפיק. הפרויקט יבוצע במהלך שלוש שנים.


ב- 3 באוקטובר 2017 הודיעה החברה כי החברה הבת שלה בארצות הברית,אלביט מערכות אמריקה, קיבלה חוזה המשך לאספקת רכיבים בהיקף של 31.5 מיליון דולר, מסוכנות הרכש הלוגיסטי של הצבא האמריקני (Defense Logistics Agency Land and Maritime) לאספקת מערכות ראיית לילה לתצוגות הקסדה המתקדמות מסוג ANVIS HUD. החוזה יבוצע במהלך שנתיים.

דיבידנד:

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך 0.44 דולר למניה בגין הרבעון השלישי של שנת 2017. המועד הקובע יהיה 1 בדצמבר 2017 והדיבידנד ישולם ב- 18 בדצמבר 2017. הדיבידנד יחולק מרווחי מפעל מועדף בניכוי מס בשיעור של 20%.

שיחת ועידה

החברה תקיים שיחת ועידה היום, 14 בנובמבר 2017 בשעה 9:00 לפי שעון החוף המזרחי של ארה"ב. בשיחה החברה תסקור את התוצאות ותענה על שאלות. להשתתפות בשיחת הועידה אנא התקשרו למספרים שלהלן. אנא החלו להתקשר כ- 10 דקות לפני תחילת שיחת הועידה.
ארה"ב: 1 888 407 2553
קנדה: 1 866 485 2399
בריטניה: 0 800 917 5108
ישראל: 9180610 03
מספר חיוג בינלאומי: 9180610 3 972+

בשעות הבאות: 9:00 שעון החוף המזרחי ארה"ב, 06:00 שעון החוף המערבי ארה"ב, 14:00 שעון בריטניה, 16:00 שעון ישראל

שיחת הועידה תשודר בזמן אמת באתר האינטרנט של אלביט מערכות www.elbitsystems.com. שידור חוזר של השיחה יהיה זמין באתר למשך 24 שעות לאחר שיחת הועידה. בנוסף, יוכלו משקיעים להאזין לשידור חוזר של שיחת הועידה, במשך יומיים, במספרי הטלפון הבאים: 4291 782 888 1 (ארה"ב) ו- 9255928 3 972+ (ישראל ובינלאומי).טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il