TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

גידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023

מערכת טלנירי | 28/9, 20:19
פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל

אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצור

מערכת טלנירי | 5/9, 21:04
טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה

קבוצת מלם תים מדווחת על תוצאותיה ברבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2023


מלם תים
גידול אורגני ברובו של כ- 5.2% בהכנסות, אשר הסתכמו לסך של כ- 2.1 מיליארד ₪
הרווח התפעולי רשם ירידה ב14.8% והסתכם ברבעון ב-34 מיליון ₪
ה EBITDA רשם ירידה של 6.1% והסתכם ברבעון ב-62.6 מיליון ₪
הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-10.1 מיליון ₪
הכנסות מגזר תוכנה, פרויקטים ופתרונות עסקיים רשם עליה של כ-12%.
כאשר ההכנסות במגזר הסתכמו ברבעון השלישי ב- 318.3 מיליון ₪.

שלמה איזנברג, יו"ר קבוצת מלם תים: "הפרמטרים התפעוליים של החברה הושפעו בעיקר מהפסד בפעילות תפעול גמל פנסיה, המשך השקעה ב- 4Cast, וכן מהכנסות חריגות בתחום החומרה ברבעון השלישי של שנת 2022 כתוצאה משחרור בעיית האספקה שאפיין את התחום בשנים 2021-2022.

מלם תים, קבוצת שירותי ה-IT המובילה בישראל, מדווחת על תוצאותיה העסקיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2023:
הכנסות הקבוצה ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בכ-705 מיליון ₪, לעומת 715 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, ירידה קלה של 1.3%. ההכנסות הושפעו בעיקר מגידול אורגני ברוב מגזרי הפעילות למעט מגזר תשתיות חומרה וענן אשר הושפע בעיקר מקיטון בביקושים במכירות חומרה ומהכנסות חריגות בתחום החומרה ברבעון השלישי של שנת 2022 כתוצאה משחרור בעיית האספקה שאפיין את התחום בשנים 2021-2022 ומנגד מגידול אורגני בתחום הענן. כמו גם, מעליה בשער החליפין הממוצע של הדולר ארה"ב (עליה של כ- 10.2% של שער החליפין הממוצע בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד).
ההכנסות מתחילת שנת 2023 הסתכמו בכ-2.109 מיליארד ₪, לעומת כ-2 מיליארד ₪ בתשעת החודשים הראשונים אשתקד, גידול של כ-5.2%. הגידול בהכנסות בתקופה זו נובע בין היתר מגידול אורגני ברוב מגזרי הפעילות למעט מגזר תשתיות חומרה וענן אשר הושפע בעיקר מקיטון בביקושים במכירות חומרה ומהכנסות חריגות בתחום החומרה ברבעון השלישי של שנת 2022 כתוצאה משחרור בעיית האספקה שאפיין את התחום בשנים 2021-2022 ומנגד מגידול אורגני בתחום הענן. בנוסף, מעליה בשער החליפין הממוצע של הדולר ארה"ב (עליה של כ- 9.9% של שער החליפין הממוצע בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד) ומרכישת חברות ופעילויות שנרכשו בשנת 2022.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי ירד בכ-7.9% ושיעורו הסתכם לכ-83.4 מיליון ₪ (11.8%) לעומת כ-90.5 מיליון ש"ח (12.6%) ברבעון מקביל אשתקד, הקיטון ברווח הגולמי והקיטון בשיעורו נובעים בעיקר מהפסד בפעילות תפעול גמל ופנסיה הנובע בין היתר, מגידול בפחת והפחתות בפעילות אשר סווגה כנכס זמין למכירה בתקופה המקבילה אשתקד ומהמשך השקעה ב- 4קאסט.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם לכ-34 מיליון ₪ (4.8%) לעומת כ-40 מיליון ₪ (5.6%) ברבעון מקביל, ירידה של כ14.8%. הקיטון ברווח מפעולות רגילות נובע בעיקר מקיטון ברווח הגולמי כאמור.

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-10 מיליון ₪, לעומת 17.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-43%.
בתשעת חודשי הפעילות של השנה הסתכם הרווח הנקי ב-41.6 מיליון ₪, לעומת 48.6 מיליון ₪ אשתקד, קיטון של כ-14.4%.

ההכנסות במגזר תשתיות חומרה ופתרונות ענן ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בכ-318.3 מיליון ₪ לעומת 365.8 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-13%. הכנסות המגזר הושפעו בעיקר מקיטון במכירות בתחום החומרה בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד ומהכנסות חריגות בתחום החומרה ברבעון השלישי של שנת 2022 כתוצאה משחרור בעיית האספקה שאפיינה את התחום בשנים 2021-2022 אשר קוזזו בחלקם מגידול אורגני בתחום הענן ומעליה בשער החליפין הממוצע של הדולר ארה"ב (עליה של כ- 10.2% של שער החליפין הממוצע בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד).
הרווח התפעולי במגזר תשתיות חומרה ופתרונות ענן ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-10.9 מיליון ₪ לעומת 16.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-33%. הקיטון ברווח ובשיעורו נובע בעיקר מהקיטון בהכנסות כאמור.
בתשעת חודשי שנת 2023 הכנסות המזגר הסתכמו בכ-979.7 מיליון ₪ לעומת 997.9 מיליון ₪ אשתקד. הרווח התפעולי ירד בתקופה זו ב-9.3% והסתכם ב-35.3 מיליון ₪ לעומת כ-38.9 בתקופה המקבילה של 2022. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מקיטון במכירות בתחום החומרה בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד ומהכנסות חריגות בתחום החומרה ברבעון השלישי של שנת 2022 כתוצאה משחרור בעיית האספקה שאפיינה את התחום בשנים 2021-2022 אשר קוזזו בחלקם מגידול אורגני בתחום הענן ומעליה בשער החליפין הממוצע של הדולר ארה"ב (עליה של כ- 9.9% של שער החליפין הממוצע בתקופת הדוח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד).

הכנסות מגזר תוכנה, פרויקטים ופתרונות עסקיים ברבעון השלישי לשנת 2023 רשמו עלייה של כ-12%, והסתכמו בכ-318.5 מיליון ₪ לעומת כ-284.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול אורגני, בעיקר בשרותי יועצים ושירותים מנוהלים.


הרווח התפעולי במגזר תוכנה, פרויקטים ופתרונות עסקיים ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-18.1 מיליון ₪ לעומת כ-16.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 11.4%. הגידול ברווח נובע בעיקר מהגידול בהכנסות כאמור.
בתשעת חודשי שנת 2023 גדלו ההכנסות במגזר תוכנה, פרויקטים ופתרונות עסקיים בכ-10.6% והסתכמו בכ-924.2 מיליון ₪ לעומת 835.9 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע בעיקר מגידול אורגני, בעיקר בשרותי יועצים ושירותים מנוהלים, בקיזוז פרויקט הבחירות להסתדרות שבוצע ברבעון השני של שנת 2022.

הכנסות מגזר שרותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בכ-68.3 מיליון ₪ לעומת 64.1 מיליון ₪ עליה של 6.6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הגידול נובע בעיקר מגידול אורגני בתחום השכר ומשאבי אנוש.
הרווח התפעולי במגזר שרותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-12.7 מיליון ₪ לעומת 14 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ-9.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הקיטון ברווח ובשיעורו נובע בעיקר מגידול בפחת והפחתות בפעילות חיסכון ארוך טווח.
בתשעת חודשי שנת 2023 עלו ההכנסות במגזר שרותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך ב-19.2% והסתכמו בכ-202 מיליון ₪ לעומת 169.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע בעיקר מכניסה לאיחוד של חברה שנרכשה ומגידול אורגני בתחום השכר ומשאבי אנוש. הרווח התפעולי קטן בתקופה זו ב-13.4% והסתכם ב-33.4 מיליון ₪ לעומת כ-38.6 מיליון בתשעת החודשים הראשונים של 2022.

הכנסות מגזר שרותי שכר ומשאבי אנוש (בנטרול פעילות חיסכון ארוך טווח) ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכמו בכ-61.5 מיליון ₪ לעומת 57.5 מיליון ₪ עליה של 7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הגידול נובע בעיקר מגידול אורגני בתחום השכר ומשאבי אנוש.
הרווח התפעולי במגזר שרותי שכר ומשאבי אנוש (בנטרול פעילות חיסכון ארוך טווח) ברבעון השלישי לשנת 2023 הסתכם בכ-15.8 מיליון ₪ לעומת 15.5 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של כ-2.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הגידול ברווח נובע בעיקר מהגידול בהכנסות כאמור.
בתשעת חודשי שנת 2023 עלו ההכנסות במגזר שרותי שכר ומשאבי אנוש (בנטרול פעילות חיסכון ארוך טווח) ב-23.4% והסתכמו בכ-181.4 מיליון ₪ לעומת 147 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, הגידול נובע בעיקר מכניסה לאיחוד של חברה שנרכשה ומגידול אורגני בתחום השכר ומשאבי אנוש.

אודות מלם תים:
מלם תים היא קבוצת שירותי ה-IT , המספקת מגוון פתרונות מחשוב מקצה לקצה בתחום טכנולוגיות המידע, תוך עמידה בתקני איכות, שירות ומקצועיות בינלאומיים. לקבוצה ניסיון מוכח של עשרות שנים בהקמה, ביישום ובאינטגרציה של מערכות מידע, והיא מעסיקה למעלה מ – 4,000 מומחים במגוון טכנולוגיות המידע, הפרוסים באתרי החברה והלקוחות ברחבי הארץ. כמו כן, למלם תים חברות בת המתמחות בטכנולוגיות ובפתרונות ייחודיים המשלימים את תחומי עיסוקה המרכזיים של הקבוצה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  08-936-1736  |  info@talniri.co.il