TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

הבורסה לניירות ערך מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021

מערכת טלנירי | 22/3, 09:42
הבורסה מסכמת שנת שיא בכל הפרמטרים עם גידול של 23% ברווח הנקי . הבורסה תחלק דיבידנד העומד על כ- 50% מהרווח, בסך של כ- 22.7 מיליון ש"ח. תבצע רכישה עצמית של עד כ- 100 מיליון₪

אינרום מסכמת את שנת 2021 עם הכנסות של מעל מיליארד ש"ח

מערכת טלנירי | 21/3, 09:41
וצמיחה של כ-10% לעומת השנה המקבילהתרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2021


Taro Pharmaceutical Industries
המכירות נטו של 139.0 מיליון דולר ירדו ב-1.2 מיליון דולר, הרווח הגולמי של 76.0 מיליון דולר גדל ב-2.8 מיליון דולר
הותורן, ניו יורק, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות ברבעון ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2021 – לעומת 31 בדצמבר 2020

*המכירות נטו של 139.0 מיליון דולר ירדו ב-1.2 מיליון דולר.

*הרווח הגולמי של 76.0 מיליון דולר גדל ב-2.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 54.7% לעומת 52.2%.

*מחקר ופיתוח (מו"פ) של 14.2 מיליון דולר היו בהתאם לרבעון המקביל אשתקד.

*הוצאות מכירה, שיווק, כלליות ומנהליות (SG&A) בסך 24.8 מיליון דולר גדלו ב-2.0 מיליון דולר.

*הרווח התפעולי עמד על 37.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 26.6% לעומת 25.9%.

*הריבית וההכנסות הפיננסיות האחרות בסך 2.1 מיליון דולר ירדו ב-1.9 מיליון דולר, המשקפים את סביבת הריבית העולמית הנמוכה יותר.

*הוצאות המס בסך 13.2 מיליון דולר גדלו ב-7.1 מיליון דולר. בניכוי השפעת המס מפריטים מסוימים הקשורים לחיובי הייחוס וההפסד שנגבו בתקופות קודמות, הוצאות המס גדלו ב-0.2 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור מס אפקטיבי של 15.8% לעומת 15.6%.

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-26.3 מיליון דולר בהשוואה ל-32.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 0.70 דולר לעומת 0.86 דולר.

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021 – לעומת 31 בדצמבר 2020

*המכירות נטו של 418.1 מיליון דולר גדלו ב-17.5 מיליון דולר.

*הרווח הגולמי של 215.8 מיליון דולר ירד ב-3.9 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 51.6% לעומת 54.8%.

*הוצאות מו"פ של 39.6 מיליון דולר ירדו ב-3.9 מיליון דולר.

* SG&Aשל 72.5 מיליון דולר גדל ב- 3.4 מיליון דולר.

*הסדרים והפסדים בסך 61.4 מיליון דולר מורכבים מההתניה המשפטית הנוספת בסך 60.0 מיליון דולר (שנלקחה ברבעון הראשון) הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים רב-תחומיים ו-1.4 מיליון דולר הקשורים להחלטה הגלובלית הנ"ל עם משרד המשפטים ("DOJ") בקשר לחקירותיה בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב. בשנה הקודמת, סעיפים והפסדים בסך 478.9 מיליון דולר כללו 418.9 מיליון דולר הקשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה"ב והוראה נוספת של 60.0 מיליון דולר הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים מרובי תחומי שיפוט; עם זאת, לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.

*הכנסות תפעוליות של 42.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 371.9 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח התפעולי עמד על 103.6 מיליון דולר לעומת 107.0 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 24.8% בהשוואה ל-26.7%.

*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 7.5 מיליון דולר ירדו ב-9.5 מיליון דולר.

*הוצאות המס בסך 22.0 מיליון דולר גדלו ב-3.4 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הוצאות המס ירדו ב-3.4 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור מס אפקטיבי של 13.2% לעומת 14.8%.

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-30.9 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 356.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל (הפסד) למניה הסתכם ב-0.82 דולר בהשוואה ל-9.33 דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח הנקי עמד על 99.2 מיליון דולר לעומת 107.1 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל למניה של 2.64 דולר לעומת 2.80 דולר.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

*תזרים המזומנים ששימש לפעילות הסתכם ב-200.0 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, תזרים המזומנים שסופק על ידי הפעילות עמד על 124.6 מיליון דולר לעומת 97.5 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020.

*נכון ל-31 בדצמבר 2021, מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים (הן לטווח קצר והן לטווח ארוך), ירדו ב-257.4 מיליון דולר ל-1.3 מיליארד דולר מה-31 במרץ 2021; המשקף את ההשפעה מתשלומים למשרד המשפטים בסך 317.6 מיליון דולר - כתוצאה מההחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה"ב, ורכישות חוזרות של מניות בסך 24.9 מיליון דולר.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו אמר: "למרות תנאי השוק המאתגרים, במיוחד בשוק הגנרי בארה"ב, הגנו בהצלחה על נתח השוק שלנו בכל עסק. הביצועים הנוכחיים שלנו ברבעון ובתשעה חודשים משקפים זאת. מתוך כוונה לחזק את העתיד, אנו נשארים ממוקדים בהשקעות מו"פ בתשואה גבוהה וכן בחיפוש אחר הזדמנויות פיתוח עסקי חדשות".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") ליישומי תרופות חדשות במסלול מקוצר ("ANDA"): אבקת Sildenafil למתן דרך הפה, 10 מ"ג /מ"ל וג'ל אדפאלין, USP 0.1% . לחברה יש כיום בסך הכול 17 בקשות ANDA שמחכות לאישור ה-FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים.

תרו פרמצבטיקה ארה"ב בע"מ ("תרו ארה"ב") חותמת על הסכם פשרה עם תובעי הרוכשים הישירים

תרו ארה"ב חתמה על הסכם פשרה עם קבוצת הרוכשים הישירים ב-4 בנובמבר 2021, אשר אם תאושר על ידי בית המשפט, תפתור את כל התביעות שהוגשו על ידי קבוצת הרוכשים הישירים נגד תרו ארה"ב וחברות בנות, שותפיה, נושאי משרה והדירקטורים שלה בנושא תמחור תרופות גנריות נגד הגבלים עסקיים. על פי תנאי הסכם הפשרה, תרו ארה"ב תשלם מקסימום של 67.6 מיליון דולר, בכפוף להפחתה של עד 8.0 מיליון דולר בהתאם להחלטות של חברי קבוצה מסוימים לבטל את ההסדר. ההסדר כפוף לאישור בית המשפט.
החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל לא מבוקר ויכול להיות כפוף לשינויים.
אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com/

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2022. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il