אדמה מפרסמת תוצאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2021 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

נחתם התיקון להסכם הגז הטבעי של חברת החשמל עם שותפות תמר

מערכת טלנירי | 24/1, 13:44
בתום משא ומתן ממושך סוכמו ההבנות בין חברת החשמל עם שותפות תמר לגבי התיקון להסכם הגז הטבעי. התיקון להסכם משנה את תנאי ההסכם שנחתם בשנת 2012 באופן שמיטיב עם חברת החשמל, בדגש על מנגנון ההצמדה ומחיר הכמות לרכש.

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיהאדמה מפרסמת תוצאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2021


אדמה
צמיחה חזקה במכירות ברבעון ובתקופת תשעת החודשים הודות להמשך צמיחה כמותית איתנה לצד ירידה בשיעורי הרווחיות
עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של 2021
המכירות צמחו ב-17% לשיא לרבעון שלישי והסתכמו ב-1,147 מיליון דולר, הודות לצמיחה כמותית חזקה של 14%
ה-EBITDA המתואם נמוך ב-11% והסתכם ב-122 מיליון דולר
הרווח הנקי המדווח הסתכם ב-57- מיליון דולר; הרווח הנקי המתואם עמד על 30- מיליון דולר
עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של 2021
המכירות צמחו ב-16% לשיא של 3,476 מיליון דולר, עם צמיחה כמותית של 14%
ה-EBITDA המתואם עלה ב-1% והסתכם ב-464 מיליון דולר
הרווח הנקי המדווח הסתכם ב- -1 מיליון דולר; הרווח הנקי המתואם עמד על 85 מיליון דולר

בייג'ינג, סין ותל-אביב, ישראל, 27 באוקטובר, 2120 – אדמה בע"מ ("החברה") (SZSE 000553) פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתקופת תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021.

איגנסיו דומינגז, נשיא ומנכ"ל אדמה: "הרבעון השלישי היה רבעון מאתגר עבור תעשיית הגנת הצומח הגלובלית, וגם עבור החברה שלנו. בעוד שהמכירות שלנו ממשיכות לרשום צמיחה חזקה, כשהן זוכות לרוח גבית מצד מחירי הסחורות החקלאיות הגבוהים והביקושים העזים למוצרים שלנו מצד החקלאים, אנחנו ניצבים בפני אתגרים משמעותיים בצד העלויות והאספקה. המשך השפעת החוסרים והעומסים על הלוגיסטיקה וקווי האספקה הגלובליים, תורמת למציאות המורכבת הקיימת בעת הנוכחית, ומחריפה אף יותר את מצב האספקה במוצרים מרכזיים רבים. כפועל יוצא, עלויות הרכש של חומרי גלם וחומרי ביניים ממשיכות לעלות. מצב זה של חוסר איזון בשוק ממשיך להכביד על הרווחיות שלנו, בזמן שהשוק הגלובלי, התחרותי מתמיד, עדיין מתקשה להשית הלאה את תוספת העלויות על ידי העלאת מחירים. על אף האתגרים, אדמה ממשיכה לצמוח, להעלות מחירים, לשפר את סל המוצרים ואת איכות העסקים שלה, ולשלוט באופן הדוק על ההוצאות, תוך שהיא מנווטת את דרכה בתקופה זו של חוסר וודאות גבוהה".


הערות:

המונח "מדווח" מתייחס לדוחות הכספיים של החברה בהתאם ל"תקנים החשבונאיים לחברות עסקיות" – Accounting Standards for Business Enterprises וכן ההנחיות ליישום, הפרשנויות והוראות רלוונטיות נוספות אשר פורסמו או עודכנו בהמשך על ידי משרד האוצר הסיני (יחדיו נקראים ASBE). לפרטים נוספים, ראו בנספח להודעה זו.

פריטים רלוונטיים שבדוח רווח והפסד אשר מופיעים בהודעה זו מוצגים גם על בסיס "מתואם", אשר מנטרל פריטים בעלי אופי חולף או כאלה שאינם במזומן/אינם תפעוליים ואשר אינם משפיעים על הביצועים העסקיים השוטפים, ובאופן המשקף את הדרך שבה הנהלת החברה והדירקטוריון רואים את ביצועי החברה. לדעת החברה, נטרול השפעתם של פריטים אלה מהתוצאות התפעוליות מאפשר להנהלה ולמשקיעים לערוך הערכה אפקטיבית ובת השוואה בין הביצועים הכספיים של החברה כפי שהם במהותם, מתקופה לתקופה, וכן ביחס לחברות גלובליות מקבילות בענף. סיכום מפורט של ההתאמות האמורות מופיע בנספח שלהלן.
דוחות הרווח וההפסד המתואמים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 תוקנו לעומת האופן שבו הוצגו בשעתו להכללת התאמות נוספות על מנת לשקף באופן עקבי בעיקר את הטיפול בעלויות המתייחסות לתכנית העתקת ושדרוג אתרי הייצור בסין וכן התאמות נוספות, אשר החברה קבעה שהן אינן תפעוליות והינן בעלות אופי חד פעמי, כמו גם לשקף שינוי בהקצאת עלויות מסוימות בין אלה אשר משפיעות על ההוצאות התפעוליות לבין אלה המשפיעות על הרווח הגולמי.
מספר המניות אשר שימש לחישוב הרווח למניה, הן בסיסי והן בדילול מלא, ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הוא 2,378.3 מיליון מניות ו-2,423.8 מיליון מניות, בהתאמה. מספר המניות אשר שימש לחישוב הרווח למניה הבסיסי ובדילול מלא ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 הוא 2,329.8 מיליון מניות, אשר משקף את הרכישה העצמית וביטולן של 102.4 מיליון מניות מכמצ'יינה ביולי 2020 ואת הרכישה העצמית וביטולן של 14.3 מיליון מניות מסוג B במהלך המחצית השנייה של 2020.
סביבת שוק הגנת הצומח
ברבעון השלישי של שנת 2021, מחירי מרבית הסחורות החקלאיות נותרו גבוהים, והביאו לביקושים עזים למוצרים להגנת הצומח ברוב האזורים. ביקושים אלה אף זכו לתמיכה כתוצאה מתנאי מזג אוויר חיוביים באזורים שונים, כולל אוסטרליה, אירופה וחלקים נרחבים של סין. מזג האוויר היבש בארה"ב, ברזיל וקנדה הגביל את כמות הייבול בחלק מהגידולים ויצר אתגרים לחקלאים באזורים אלה.
באופן כללי, הכנסות החקלאים צפויות להמשיך להשתפר עקב מחירי הסחורות החקלאיות הגבוהים. אולם, החקלאים חווים עליות נרחבות בעלויות מרבית תשומותיהם, כולל זרעים, דשנים, מוצרים להגנת הצומח, דלק ומיכון חקלאי.
במהלך הרבעון, הזמינות של חומרי ביניים וחומרים פעילים אשר נרכשים בסין הייתה מוגבלת עוד יותר , ותרמה לעלייה נוספת במחירי הרכש הגבוהים ממילא על רקע הביקושים הגלובליים העזים. החל מאמצע ספטמבר, הייצור של חומרים פעילים וחומרי ביניים בסין שובש עוד יותר עקב השהיות ייצור כתוצאה מהקצבות בחלוקת חשמל ללקוחות תעשייתיים בשל מחסור בחשמל במדינה, לצד יישום מדיניות "הבקרה הכפולה" (“Dual Control”), שמטרתה להבטיח את השגת יעדי צמצום צריכת האנרגיה בסין. מחירי האנרגיה נמצאים בעלייה אף מחוץ לסין, כשמחירי הגז הטבעי, הפחם והנפט עולים בצורה ניכרת.
עלויות ההובלה והלוגיסטיקה הגלובליות נותרו גבוהות משמעותית במהלך הרבעון השלישי של 2021, בשעה שהקורונה ממשיכה לשבש את פעילות הנמלים. פועל יוצא מכך הוא מחסור במכולות, בעוד הביקוש לשילוח ימי נותר גבוה. כמו כן, הפעילות הלוגיסטית היבשתית ממשיכה להיות מאותגרת, כאשר מגבלות הקשורות למגפה מוסיפות לשבש את קווי האספקה הפנים-ארציים. צירוף האילוצים האמורים משפיע על זמינות משאבי ההובלה והשילוח ואף הביא לעליה משמעותית בעלויותיהם – דינמיקה שנצפתה באופן נרחב לרוחב כלל הענפים הקשורים לסחר בינלאומי.
החברה ממשיכה לנהל באופן הדוק את פעילויות הרכש ושרשרת האספקה שלה במטרה לצמצם את השפעת העליות בעלויות הרכש והלוגיסטיקה, ואף פועלת להתאמת התמחור היכן שתנאי השוק מאפשרים זאת כדי לפצות על כך. על אף שהתחרות העזה בשווקים מרכזיים מסוימים ממשיכה להגביל את יכולת החברה לנקוט בצעד זה באופן יעיל ובעיתוי המתאים, באזורים מסוימים החברה מתחילה לראות תנודות מחיר חיוביות, בעיקר בסין וכן בצפון אמריקה ובאמריקה הלטינית.
עדכון בדבר הפעילות בסין
בהמשך להשלמת תכנית ההעתקה והשדרוג, אתר הייצור של החברה בג'ינגזו שבמחוז הוביי (אדמה סנונדה) ממשיך בתהליך הרחבת הייצור ההדרגתית. החזרה לפעילות ייצור בסנונדה תצמצם באופן הדרגתי את הצורך בהוצאות רכש נוספות בהן נשאה החברה בתקופה בה פעילות המפעל הושהתה, וצפויה להקטין בהדרגה את העלויות הכרוכות בהשבתה עם העליה המתמשכת ברמות הייצור והנצולת בחודשים הקרובים.
כתוצאה מההגבלות על צריכת אנרגיה במסגרת מדיניות "הבקרה הכפולה" שיושמה לאחרונה בסין, פעילות הייצור במתקני הייצור של החברה בהואי'אן (אדמה אנפון) ובדאפנג (אדמה הוייפאנג), שניהם במחוז ג'יאנגסו, הושהתה למספר שבועות בספטמבר ובאוקטובר 2021 לקראת חג "שבוע הזהב" בסין. עם תחילת ההקלות בהגבלות בשבועות האחרונים, חודשה הפעילות באתרים אלה, אם כי בקיבולת מוגבלת יותר. השהיה זמנית זו הביאה ברבעון לעליה בעלויות הכרוכות בהשבתה ואף צפויה לתרום לתוספת עלויות בסעיף זה ברבעונים הקרובים, עד שהמגבלות על צריכת אנרגיה יוסרו וניתן יהיה לחזור לייצור מלא.
ההגבלות על צריכת אנרגיה והשהיות הייצור הנרחבות הנובעות מהן תרמו וממשיכות לתרום לעליה משמעותית בעלויות הרכש של חומרי גלם וחומרי ביניים, מעבר לעלויות הגבוהות ממילא שנצפו בחודשים האחרונים מול הביקוש הגבוה ואילוצי האספקה היחסיים. עלויות אלה צפויות להישאר גבוהות, וימשיכו להשפיע על רווחיות החברה בחודשים הקרובים. החברה עושה מאמצים, היכן שניתן ותנאי השוק מאפשרים זאת, להעלות את מחירי מוצריה על מנת למתן את השפעת העלויות הגבוהות יותר. בסין, על אף שחוסרים באספקה בכלל התעשייה גורמים לעליה בעלויות הרכש ויוצרים לחץ על רווחיות החברה, אדמה אף נהנית במידה מסוימת מסביבת המחירים הגבוהה היחסית במכירות של חומרי הגלם וחומרי הביניים שלה, מוצרים בעלי ביקוש גבוה.
נתונים כספיים עיקריים
מכירות: המכירות ברבעון השלישי צמחו ב-17% והסתכמו ב-1,147 מיליון דולר, הודות לצמיחה כמותית חזקה של 14%, הכוללת את תרומתן של החברות שנרכשו לאחרונה, לצד מחירים גבוהים יותר במידת מה ושינויים חיוביים בשערי חליפין.
במהלך הרבעון אדמה רשמה צמיחה משמעותית באירופה, כשהביקושים העזים בעקבות מחירי הגידולים הגבוהים זכו לחיזוק הודות לתנאי מזג האוויר הנוחים בחלק מהאזורים. בסין, החברה ממשיכה לחוות צמיחה חזקה, כשמכירות סל המוצרים הממותגים והמפורמלים שלה זכו לתמיכה הודות להשקת מוצרים חדשים ותרומת החברות שנרכשו לאחרונה. אדמה אף נהנתה מביקושים עזים ומחירים גבוהים יותר במכירות של חומרי הגלם וחומרי הביניים שלה במדינה. בצפון אמריקה נרשמו ביצועים חזקים הודות לצמיחה כמותית משמעותית לצד מחירים גבוהים יותר, ואף באמריקה הלטינית, ובראשה ברזיל, נרשמו ביקושים ערים לצד מחירים גבוהים יותר.
הצמיחה המואצת ברבעון הביאה למכירות שיא בתשעת החודשים הראשונים, שהסתכמו ב-3,476 מיליון דולר, עליה של 16%.
רווח גולמי: הרווח הגולמי המדווח ברבעון השלישי עלה ב-8% והסתכם ב-287 מיליון דולר (שיעורו 25.0%), ובתקופת תשעת החודשים עלה ב-10% והסתכם ב-932 מיליון דולר (שיעורו 26.8%), לעומת 266 מיליון דולר (שיעורו 27.2%) ו-844 מיליון דולר (שיעורו 28.2%) בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה.
במסגרת עלות המכר המדווחת, החברה רשמה הוצאות חריגות מסוימות בסך של כ-27 מיליון דולר ברבעון השלישי (ברבעון השלישי של 2020: 14 מיליון דולר), ובסך של 68 מיליון דולר בתקופת תשעת החודשים (תשעת החודשים הראשונים של 2020: 45 מיליון דולר). הוצאות אלה קשורות ברובן לתכנית ההעתקה והשדרוג המתמשכת של החברה, וכוללות בעיקר: (1) עלויות רכש עודפות, הן במונחי כמות והן במונחי עלות רכישה, שנגרמו עקב המשך מתן מענה לביקושים למוצרי החברה במטרה להגן על מעמדה בשוק, באמצעות רכש מספקים חלופיים מצד שלישי במחירים גבוהים משמעותית; וכן (2) עלויות השבתה גבוהות יותר, בעיקר בשל השהיית הפעילות במתקנים המועתקים והמשודרגים וכן ההשהייה הזמנית בפעילות האתר הישן בג'ינגזו ברבעון הראשון של 2020 עם פרוץ מגפת הקורונה במחוז הוביי. לפרטים נוספים על הוצאות חריגות אלה, ראו בנספח להודעה זו.
בנטרול השפעת העלויות החריגות האמורות, הרווח הגולמי המתואם ברבעון השלישי עלה ב-12% ועמד על 313 מיליון דולר (שיעורו 27.3%), ובתשעת החודשים הראשונים עלה ב-13% ועמד על 1,000 מיליון דולר (שיעורו 28.8%), לעומת 281 מיליון דולר (שיעורו 28.7%) ו-888 מיליון דולר (שיעורו 29.7%) בתקופות המקבילות בשנה הקודמת, בהתאמה.
הרווח הגולמי הגבוה יותר ברבעון הושג הודות לצמיחה החזקה במכירות לצד שיפור בתמהיל סל המוצרים, מחירים גבוהים במידת מה והתחזקות המטבעות המקומיים מול הדולר האמריקאי. בתקופת תשעת החודשים, הרווח הגולמי הגבוה יותר משקף את הצמיחה הכמותית החזקה והעקבית בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה וכן השפעה חיובית נטו של תמהיל סל המוצרים, לצד שינויים חיוביים בשערי החליפין.
על אף האמור, הלחץ על שיעורי הרווחיות הגולמית של החברה נמשך, הן ברבעון השלישי והן בתשעת החודשים הראשונים, כשהוא מושפע על ידי עלויות הלוגיסטיקה, הרכש והייצור הגבוהות יותר, וכן על ידי החוזק של היואן הסיני והשקל הישראלי, שהם המטבעות העיקריים בפעילות הייצור של החברה. ההשהיות הזמניות של פעילות המפעלים בסין בתקופה האחרונה כתוצאה ממדיניות הבקרה על צריכת האנרגיה הכבידו עוד יותר על הקשיים באספקת חומרי גלם, חומרי ביניים וחומרים פעילים, ובכך מחריפות את השפעתן של עלויות הרכש הגבוהות ממילא.
הוצאות תפעוליות: ההוצאות התפעוליות המדווחות ברבעון השלישי הסתכמו ב-261 מיליון דולר (22.7% מהמכירות), ובתשעת החודשים הראשונים ב-750 מיליון דולר (21.6% מהמכירות), לעומת 217 מיליון דולר (22.2% מהמכירות) ו-656 מיליון דולר (22.0% מהמכירות) בתקופות המקבילות בשנה הקודמת, בהתאמה.
במסגרת ההוצאות התפעוליות המדווחות, החברה רשמה הוצאות מסוימות שאינן תפעוליות ואשר ברובן אינן במזומן, בסך של כ-6 מיליון דולר ברבעון השלישי של השנה (ברבעון השלישי של 2020: 14 מיליון דולר) ובסך של 32 מיליון דולר בתקופת תשעת החודשים (בתשעת החודשים הראשונים של 2020: 55 מיליון דולר). הוצאות אלו כוללות בעיקר: (1) 4 מיליון דולר ברבעון השלישי (ברבעון השלישי של 2020: 8 מיליון דולר) ו-19 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה (בתשעת החודשים הראשונים של 2020: 23 מיליון דולר) כהוצאות הפחתה שלא במזומן בגין נכסים שנתקבלו מסינג'נטה בקשר עם רכישת סינג'נטה על ידי כמצ'יינה ב-2017; (2) רווח של 2 מיליון דולר ברבעון השלישי (ברבעון השלישי של 2020: 3 מיליון דולר) והוצאה בסך 1 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה (בתשעת החודשים הראשונים של 2020: רווח של 8 מיליון דולר) של השפעות שאינן במזומן, הקשורות לתכניות תמריצים; וכן (3) 4 מיליון דולר ברבעון השלישי (ברבעון השלישי של 2020: 3 מיליון דולר) ו-11 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של השנה (בתשעת החודשים הראשונים של 2020: 8 מיליון דולר) של הוצאות המתייחסות בעיקר להפחתה שאינה במזומן של נכסים בלתי מוחשיים, שנוצרו כחלק מעודפי עלות (PPA) קשורים לרכישות, ללא השפעה על ביצועיהן השוטפים של החברות שנרכשו, וכן כהוצאות נוספות הקשורות למיזוגים ורכישות. הסך המצרפי הגבוה יותר של הוצאות שאינן תפעוליות ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2020 כלל בזמנו גם סך של 11 מיליון דולר ו-34 מיליון דולר, בהתאמה, בגין הוצאות הפחתה שלא במזומן הקשורות לעודפי עלות (PPA) היסטוריים שנוצרו ברכישת אדמה פתרונות לחקלאות בשנת 2011, אשר מרביתן הגיעו לסיומן, וכן סך של 1 מיליון דולר ו-10 מיליון דולר, בהתאמה, בגין הוצאות פרישה מוקדמת. לפרטים נוספים לעניין הוצאות אלה, שאינן תפעוליות, ראו בנספח להודעה זו.
בנטרול השפעת ההוצאות האמורות, שאינן תפעוליות, ההוצאות התפעוליות המתואמות ברבעון ובתקופת תשעת החודשים עמדו על 254 מיליון דולר (22.2% מהמכירות) ו-718 מיליון דולר (20.6% מהמכירות), לעומת 203 מיליון דולר (20.8% מהמכירות) ו-601 מיליון דולר (20.1% מהמכירות) בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה.
ההוצאות התפעוליות הגבוהות יותר ברבעון ובתשעת החודשים משקפות בעיקר את הצמיחה הכמותית החזקה במכירות ואת תוספת ההוצאות התפעוליות של החברות שנרכשו לאחרונה, לצד עלויות התובלה והלוגיסטיקה הגלובליות, שהן גבוהות משמעותית, וכן את השפעת התחזקות המטבעות המקומיים מול הדולר האמריקאי. בנוסף, לצד התועלות הרבות מהן נהנית אדמה הודות לשיתוף הפעולה עם חברות נוספות בקבוצת סינג'נטה, ובפרט במכירות מסחריות צולבות וכן בתחומי הרכש והתפעול, נרשמו גם הוצאות וחיובים מסוימים.
הרווח התפעולי המדווח ברבעון השלישי עמד על 26 מיליון דולר (2.3% מהמכירות), ובתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-182 מיליון דולר (5.2% מהמכירות), לעומת 49 מיליון דולר (5.0% מהמכירות) ו-188 מיליון דולר (6.3% מהמכירות) בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה.
בנטרול השפעת ההוצאות המפורטות לעיל, שאינן תפעוליות וברובן אינן במזומן, הרווח התפעולי המתואם ברבעון השלישי עמד על 59 מיליון דולר (5.1% מהמכירות) ובתשעת החודשים הראשונים עמד על 282 מיליון דולר (8.1% מהמכירות), לעומת 78 מיליון דולר (7.9% מהמכירות) ו-287 מיליון דולר (9.6% מהמכירות) בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה.
הרווח התפעולי הנמוך יותר ברבעון ובתקופת תשעת החודשים משקף את השפעת ההוצאות התפעוליות הגבוהות יותר, אשר יותר מקיזזו את העליה ברווח הגולמי שהושגה הודות לצמיחה החזקה, אך לוותה בירידה בשיעור הרווח הגולמי.
ה-EBITDA המדווח ברבעון השלישי הסתכם ב-103 מיליון דולר (9.0% מהמכירות), ובתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-405 מיליון דולר (11.6% מהמכירות), לעומת 137 מיליון דולר (14.0% מהמכירות) ו-438 מיליון דולר (14.7% מהמכירות) שנרשמו בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה.
בנטרול השפעת ההוצאות המפורטות לעיל, שאינן תפעוליות וברובן אינן במזומן, ה-EBITDA המתואם ברבעון השלישי עמד על 122 מיליון דולר (10.6% מהמכירות) ובתשעת החודשים הראשונים עמד על 464 מיליון דולר (13.4% מהמכירות), לעומת 137 מיליון דולר (14.0% מהמכירות) ו-461 מיליון דולר (15.4% מהמכירות) בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה.
הוצאות מימון והכנסות מהשקעות ברבעון השלישי עמדו על 53 מיליון דולר ובתשעת החודשים הראשונים על 144 מיליון דולר, בהשוואה ל-47 מיליון דולר ו-121 מיליון דולר בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה. הוצאות המימון הגבוהות יותר ברבעון ובתקופת תשעת החודשים נבעו ברובן מההשפעה נטו של העליה במדד המחירים לצרכן בישראל על האג"ח צמודות המדד הנקובות בש"ח, וכן עליה בהוצאות שאינן בקשר עם אופציות מכר (put) בגין זכויות מיעוט. עליות אלה קוזזו חלקית על ידי הכנסות מעסקאות גידור ביחס ליואן הסיני.
הוצאות המס ברבעון השלישי עמדו על סך של 36 מיליון דולר ובתשעת החודשים הראשונים על סך של 52 מיליון דולר, בהשוואה ל-2 מיליון דולר ו-42 מיליון דולר בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה. הוצאות המס הגבוהות משמעותית ברבעון השלישי והעליה לאורך תשעת החודשים שנבעה מכך, משקפות את חבות המס הגבוהה יותר בישויות המכירה של החברה בשוקי קצה, שהן בעלות קצב צמיחה גבוה; וכן את השפעת המס, שברובה אינה במזומן, על ערכם של נכסי מס לא כספיים, כתוצאה מההיחלשות המשמעותית יותר של הריאל הברזילאי ברבעון השלישי של 2021 לעומת הרבעון המקביל ב-2020. מנגד, בתקופת תשעת החודשים ב-2020, היחלשות הריאל הברזילאי הייתה מובהקת יותר לעומת 2021, ועל כן בתקופת תשעת החודשים השנה ההשפעה הייתה נמוכה יותר באופן יחסי.
רווח נקי מדווח המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי הסתכם ב-(57) מיליון דולר (5.0%- מהמכירות) ובתשעת החודשים הראשונים ב-(1) מיליון דולר (0.0% מהמכירות), לעומת 3 מיליון דולר (0.3% מהמכירות) ו-32 מיליון דולר (1.1% מהמכירות) שנרשמו בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה.
בנטרול השפעת ההוצאות החריגות ושאינן תפעוליות המפורטות לעיל, הרווח הנקי המתואם ברבעון השלישי עמד על (30) מיליון דולר (2.6%- מהמכירות) ובתשעת החודשים הראשונים על 85 מיליון דולר (2.5% מהמכירות), לעומת 29 מיליון דולר (2.9% מהמכירות) ו-124 מיליון דולר (4.1% מהמכירות) בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה.
הרווח הנקי המתואם הנמוך יותר ברבעון והירידה לאורך תקופת תשעת החודשים שנבעה מכך, משקפים בעיקר את הרווח התפעולי הנמוך יותר ואת המסים הגבוהים משמעותית, לצד הוצאות המימון, שהיו גבוהות יותר במידה מסוימת.
הון חוזר תפעולי: ההון החוזר ליום ה-30 בספטמבר 2021 עמד על 2,489 מיליון דולר, בהשוואה ל-2,332 מיליון דולר באותו מועד בשנה הקודמת. לחברה רמות מלאי גבוהות יותר, בעיקר עקב שינוי בתמהיל המכירות הגיאוגרפי ובתמהיל סל המוצרים, הצפי להמשך צמיחה כמותית ברבעונים הבאים אל מול חוסר ודאות בתנאי האספקה, העליה בעלויות הרכש והייצור וכן כתוצאה מהכללת החברות שנרכשו לאחרונה. בנוסף, החברה רשמה עליה ביתרת הלקוחות, שנבעה ברובה מהצמיחה החזקה שלה לאורך תשעת החודשים הראשונים של השנה בשווקים המתעוררים, ובעיקר באמריקה הלטינית וברזיל, שם תנאי האשראי ללקוחות ארוכים יותר. עליות אלה קוזזו בחלקן על ידי עליה בחובות לספקים.
תזרים מזומנים: תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שנוצר ברבעון עמד על 107 מיליון דולר ובתשעת החודשים הראשונים על 338 מיליון דולר, בהשוואה ל-23 מיליון דולר ו-196 מיליון דולר שנוצרו מפעילות שוטפת בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה. תזרים המזומנים החזק יותר שנוצר ברבעון השלישי ובתשעת החודשים משקף גבייה משופרת מלקוחות וכן את העליה המתונה יחסית ברמות המלאי, והושג על אף הרווח התפעולי הנמוך יותר.
תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות השקעה הסתכם ב-96 מיליון דולר ברבעון וב-388 מיליון דולר בתשעת החודשים, לעומת 84 מיליון דולר ו-200 מיליון דולר בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה. תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה הגבוה יותר בתקופות המדווחות משקף ברובו גידול בהשקעות ברכוש קבוע, בעיקר כתוצאה מתשלום עבור שדרוג אתרי ייצור בישראל והעתקת אתרי הייצור בסין, בנוסף לתשלומים תמורת רכישות.
תזרים המזומנים החופשי שנוצר ברבעון השלישי הסתכם ב-1 מיליון דולר, ותזרים המזומנים החופשי ששימש את החברה בתשעת החודשים הראשונים עמד על 115 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים חופשי של 68 מיליון דולר ו-56 מיליון דולר ששימש את החברה בתקופות המקבילות ב-2020, בהתאמה, ומשקף את התנועות האמורות בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים ששימש לפעילות השקעה.
עדכון בעניין פיתוח סל המוצרים
ברבעון השלישי, אדמה המשיכה לקדם את פיתוח סל המוצרים המבודלים שלה. בחברה נתקבלו מספר רישויים חדשים במהלך הרבעון, כולל ARMERO®, תערובת ייחודית מבוססת פרותיוקונזול בייצור עצמי של החברה להתמודדות עם מחלת החילדון האסיאתי בברזיל, וכן GALIL®, תערובת לקטילת חרקים בקמבודיה ו-SKOPE®, תערובת לקטילת חרקים בקוריאה. בנוסף, החברה השיקה במהלך הרבעון מוצרים חדשים רבים, כולל SUPRADO®, קוטל חרקים בעל מנגנון פעולה ייחודי אשר מיועד לשוק הגולף בארה"ב; EXCEL AMINO PLUS®, ביוסטימולנט לחיזוק יבולים בצרפת; BARROZ®, פורמולציה מגורענת של תערובת ייחודית לגידולי אורז, אשר נהנית מהשקה מוצלחת ביותר בהודו; ו-XUAN CHU®, תערובת לקטילת עשבים בחיטה בסין.

אירופה: המכירות צמחו ב-20.3% ברבעון השלישי וב-2.9% בתשעת החודשים הראשונים של השנה במונחי מטבע מקור, בהשוואה לתקופות המקבילות בשנה הקודמת.
החברה רשמה צמיחה משמעותית ברוב מדינות אירופה ברבעון השלישי, עם ביקושים עזים בעקבות מחירי הגידולים החקלאים, שנותרו גבוהים. ביצועים ראויים לציון נרשמו במרבית שוקי מרכז, מזרח וצפון אירופה, אזורים בהם תנאי מזג אוויר נוחים בהמשך הרבעון הביאו להתחלה טובה של עונת הסתיו, בפרט בלפתית, דגני חורף וחמניות.
במונחי דולר, המכירות באירופה צמחו ב-21.8% ברבעון וב-4.5% בתשעת החודשים הראשונים בהשוואה לתקופות המקבילות ב-2020, כשהן משקפות את ההשפעה נטו של התחזקות המטבעות המקומיים.

צפון אמריקה: מכירות החברה צמחו ב-26.0% ברבעון השלישי וב-20.6% בתשעת החודשים הראשונים במונחי מטבע מקור, בהשוואה לתקופות המקבילות בשנה הקודמת.
ביצועי הרבעון השלישי, שהיו חזקים במיוחד, הושגו הודות לצמיחה כמותית משמעותית לצד מחירים גבוהים יותר, לאור ביקושים ערים הן בתחום המוצרים להגנת הצומח לשימושים חקלאיים והן בתחום המוצרים לשימושים שאינם חקלאיים. תוצאות חזקות אלה הושגו על אף אילוצי אספקה במוצרים מסוימים. בקנדה, החברה רשמה ביצועים משביעי רצון, כששימוש מוגבר בקוטלי חרקים פיצה על ירידה בשימוש בקוטלי פטריות בעקבות בצורת באזור הערבות בקנדה.
במונחי דולר, מכירות החברה בצפון אמריקה צמחו ב-26.3% ברבעון וב-21.4% בתשעת החודשים הראשונים, בהשוואה לתקופות המקבילות ב-2020, כשהן משקפות את התחזקות הדולר הקנדי.

אמריקה הלטינית: המכירות צמחו ב-9.2% ברבעון השלישי וב-15.8% בתשעת החודשים הראשונים במונחי מטבע מקור, בהשוואה לתקופות המקבילות בשנה הקודמת.
החברה רשמה ביצועים טובים ברבעון הודות לצמיחה חזקה בברזיל בעקבות ביקושים ערים ומחירים גבוהים יותר, כשהיא נהנית מביצועים חזקים מצד מוצרים שהושקו לאחרונה, כאשר המדינה מתחילה להיפתח לאור השיפור שנצפה שם לאחרונה במצב הקורונה, המאפשר את חידוש הפעילות המסחרית הרגילה.
במונחי דולר, המכירות באמריקה הלטינית צמחו ב-11.1% ברבעון ושיקפו את התחזקות המטבעות המקומיים במהלך הרבעון בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2020. בתשעת החודשים הראשונים, המכירות באזור צמחו ב-14.8% במונחי דולר בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, כשהן משקפות את שערי המטבע הממוצעים החלשים במידה מסוימת, שהיו בתוקף במהלך הרבעון הראשון של השנה לעומת הרבעון המקביל ב-2020, אז נחלשו המטבעות מול הדולר האמריקאי רק בשלב מאוחר ברבעון עם התפרצות הקורונה.

אסיה פסיפיק: מכירות החברה צמחו ב-26.7% ברבעון וב-26.0% בתשעת החודשים הראשונים במונחי מטבע מקור, לעומת התקופות המקבילות ב-2020.
החברה נמצאת בצמיחה איתנה באזור, ובפרט בסין, שם היא ממשיכה להגדיל את מכירות סל המוצרים הממותגים והמפורמלים שלה, שזכו לחיזוק בעקבות השקת מוצרים חדשים ובהמשך לרכישת עסקי הזרוע המסחרית של חברת הוייפאנג בשוק המקומי בסוף 2020. על אף שחוסרים באספקה לרוחב התעשייה בסין מביאים לעליה בעלויות הרכש ויוצרים לחץ על רווחיות החברה, אדמה נהנית במידה מסוימת מסביבת המחירים הגבוהה יותר במכירות של חומרי הגלם וחומרי הביניים שלה, כשבתחום זה נצפים ביקושים עזים.
בשאר האזור, החברה רשמה ביצועים ראויים לציון באזור הפסיפיק, כשהיא נהנית מתנאים עונתיים נוחים וביקושים ערים מצד החקלאים בעקבות מחירי התוצרת החקלאית הגבוהים. אלה יותר מקיזזו את הביצועים החלשים יותר במדינות דרום-מזרח אסיה, בהן ההגבלות המתמשכות עקב הקורונה הוסיפו להשפיע על הפעילות המסחרית. בנוסף, הביצועים במדינות רבות אף הושפעו לרעה כתוצאה מתנאים עונתיים מאתגרים, ובכללם, שטפונות בחלקים מתאילנד.
במונחי דולר, המכירות באסיה פסיפיק צמחו ב-31.6% ברבעון השלישי וב-36.3% בתקופת תשעת החודשים בהשוואה לתקופות המקבילות בשנה הקודמת, כשהן משקפות את השפעת התחזקות המטבעות המקומיים, ובעיקר הדולר האוסטרלי והיואן הסיני (RMB).

הודו, המזרח התיכון ואפריקה: המכירות ברבעון צמחו ב-2.9% ובתשעת החודשים ב-10.9% במונחי מטבע מקור, בהשוואה לתקופות המקבילות ב-2020.
הצמיחה המתונה באזור ברבעון הושגה בראש ובראשונה הודות לביצועים ראויים לציון בדרום אפריקה, שם החברה נהנית מתנאי קציר טובים ומהשקת מוצרים חדשים. מנגד, נרשמה האטה בצמיחה בהודו, כשהחקלאים החמיצו חלקית את השימוש במוצרים להגנת הצומח עקב מזג האוויר התנודתי לאחר התחלה מצוינת לעונת המונסונים.
במונחי דולר, המכירות באזור צמחו ב-4.6% ברבעון וב-12.2% בתשעת החודשים, בהשוואה לתקופות המקבילות בשנה הקודמת, כשהן משקפות את השפעת התחזקות המטבעות המקומיים מול הדולר, ובעיקר השקל הישראלי.

טבלה 3: מכירות לפי תחומי פעילות

מידע נוסף
כל דיווחי החברה, ביחד עם מצגת עיקרי התוצאות הכספיות לתקופה, זמינים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.adama.com.

##
אודות אדמה
אדמה הינה מהחברות המובילות בעולם בתחום הגנת הצומח, המספקת פתרונות לחקלאים בכל העולם להתמודדות עם עשבים, מזיקים ונגעים. לאדמה אחד מסלי המוצרים המקיפים והמגוונים בעולם של חומרים פעילים וכן מרכזי מחקר ופיתוח, מתקני ייצור ופירמול מתקדמים, לצד תרבות ארגונית אשר מעודדת את אנשינו בשווקים ברחבי העולם להאזין לחקלאים וליישם פתרונות בהתאם לצרכים בשטח. כל אלה ממצבים את אדמה באופן ייחודי להציע מגוון עצום של תערובות ופורמולציות ייחודיות ומוצרים מבודלים ואיכותיים, המספקים פתרונות אשר נותנים מענה לצרכי החקלאים והלקוחות המקומיים ביותר מ- 100 מדינות ברחבי העולם. למידע נוסף, בקרו אותנו בכתובת www.adama.com ועקבו אחרינו בטוויטר ב-@ADAMAAgri.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il