פנאקסיה ישראל מסיימת את הרבעון השלישי של 2021 עם הכנסות שיא של 21 מיליון ש"ח לפחות - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

נחתם התיקון להסכם הגז הטבעי של חברת החשמל עם שותפות תמר

מערכת טלנירי | 24/1, 13:44
בתום משא ומתן ממושך סוכמו ההבנות בין חברת החשמל עם שותפות תמר לגבי התיקון להסכם הגז הטבעי. התיקון להסכם משנה את תנאי ההסכם שנחתם בשנת 2012 באופן שמיטיב עם חברת החשמל, בדגש על מנגנון ההצמדה ומחיר הכמות לרכש.

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa3 להפניקס אחזקות ומשנה את האופק מיציב לחיובי ‎‎

מערכת טלנירי | 18/1, 08:55
דירוג הפניקס ביטוח משקף פרופיל עסקי חזק, המתאפיין בגודל משמעותי, בפיזור טוב יחסית של קווי עסקים ובמערך הפצה רחב התומכים ביכולת יצור הכנסותיהפנאקסיה ישראל מסיימת את הרבעון השלישי של 2021 עם הכנסות שיא של 21 מיליון ש"ח לפחות


תמציות שאיפה פנאקסיה קרדיט חן גלילי
גידול של 19% בהשוואה לרבעון השני של השנה
החברה מפרסמת אומדן הכנסות לרבעון השלישי; הכנסות תשעת החודשים הראשונים של 2021 צפויות להסתכם ב- 58.3 מיליון ש"ח לפחות, גידול של כ- 33% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

החברה שמייצאת באופן סדיר את שמני הקנאביס הרפואי שלה לגרמניה, צרפת וקפריסין, קיבלה לאחרונה היתר יצוא ראשון מסוגו של תמציות השאיפה שלה וצפויה להתחיל ביצוא מסחרי שלהן לגרמניה בשבועות הקרובים

ברבעון השלישי של השנה מימשו דדי סגל, מנכ"ל החברה, ויונתן קולבר, יו"ר הדירקטוריון, את התחייבותם להשקעה בחברה בסך של 8 מיליון ש"ח, במחיר של 250 אג' למניה

לוד, 26 באוקטובר 2021 – פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ ("פנאקסיה ישראל", ת"א: פנאק PNAX) חברת פארמה גלובאלית המפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרי קנאביס רפואי מתקדמים באיכות פרמצבטית פרסמה היום אומדן הכנסות (לא מבוקרות ולא סקורות) לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021.

על פי הערכות החברה, הכנסותיה המאוחדות לרבעון השלישי לשנת 2021 צפויות להסתכם בסך שלא יפחת מ- 21 מיליון ש"ח, המהווה גידול של מעל ל- 19% בהשוואה להכנסות בסך כ- 17.6 מיליון ש"ח ברבעון השני לשנת 2021, וגידול של מעל ל- 25% בהשוואה להכנסות בסך כ- 16.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול בהיקף הכנסות החברה ממכירת מוצרים מוגמרים ביחס לתקופות ההשוואה.

בהתבסס על הערכות אלה, הכנסותיה של החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 צפויות להסתכם בסך שלא יפחת מ- 58.3 מיליון ש"ח, המהווה גידול של מעל ל- 33%, בהשוואה להכנסות בסך כ- 43.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

יצוין כי נתוני ההכנסות לרבעון השלישי לשנת 2021 מבוססים בשלב זה על הערכות הנהלה בלבד ועדיין אינם מבוקרים או סקורים, וכי בשלב זה צופה החברה הפסד תפעולי משמעותי לרבעון השלישי לשנת 2021, אשר נובע בעיקר מהוצאות שיווק והנהלה וכלליות, בעיקר בקשר עם המשך רישום רגולטורי של מוצרי החברה במדינות שונות והתאמתם לדרישות שוקי היעד, בניית תשתית מסחרית ומשפטית בקשר עם הכניסה לשווקים מחוץ לישראל, רישוי מוצרים חדשים בישראל וכיו"ב.

אודות פנאקסיה מעבדות ישראל
פנאקסיה מעבדות ישראל בע"מ הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א (ת"א: פנאק, PNAX) היא חברת פארמה גלובאלית המפתחת, מייצרת ומשווקת מוצרי קנאביס רפואי מתקדמים באיכות פרמצבטית ויצרנית מוצרי הקנאביס הרפואי הגדולה בישראל. כמו כן, פנאקסיה הינה החברה הראשונה והיחידה בישראל אשר קיבלה תקן ייצור אירופאי EU-GMP מרשות בריאות באיחוד האירופאי ,הדרוש לייצור ויצוא מסחרי של קנאביס רפואי ומוצריו לאירופה. פנאקסיה מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים מורכבים ומתקדמים מצמח הקנאביס, המתבססים על מידע קליני ועל בסיס נתונים רחב של עשרות אלפי מטופלים.
פנאקסיה ישראל הינה חברה בת של פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות אשר הוקמה בשנת 2010 על ידי ד"ר דדי סגל, ד"ר ערן גולדברג ועו״ד אסי רוטברט, כחטיבת הקנאביס של קבוצת "סגל פארמה" הפועלת זה למעלה מארבעה עשורים, מייצרת למעלה מ- 600 מוצרים פרמצבטיים שונים, ומשווקת אותם בלמעלה מ- 40 מדינות. פנאקסיה ארה"ב (חברה אחות של פנאקסיה ישראל) מייצרת בצפון אמריקה למעלה מ- 60 מוצרים מבוססי קנאביס רפואי, בהן טבליות תת-לשוניות, לכסניות, שמנים, משאפים ועוד, המיועדים לטיפול במחלות כגון הפרעת דחק פוסט טראומטית, סרטן, כאב כרוני, אפילפסיה, אנורקסיה, טיפול בכוויות ומחלות רבות נוספות.
בקבוצת פנאקסיה מועסקים למעלה מ- 150 עובדים.
לפרטים נוספים באתר החברה: https://panaxia.co.il/

מידע צופה פני עתיד
אומדן הכנסות לרבעון השלישי לשנת 2021 כמו גם הערכות לגבי איכות היקף הוצאות החברה ו/או ההפסד התפעולי של החברה לרבעון השלישי של שנת 2021, מבוססים על הערכה בלבד, ומהווה "מידע צופה פני עתיד" כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 , הכרוך באי ודאות גבוהה, והמבוסס, בין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך אפשר שהכנסות החברה בפועל ו/או היקף ההוצאות ו/או ההפסדים של החברה בפועל תהיינה נמוכות ו/או גבוהות יותר או שונות באופן מהותי מכפי שהוערך או נאמד מלכתחילה, בין היתר נוכח שטרם נערכו הדוחות הכספיים הרבעוניים לרבעון השלישי לשנת 2021, וטרם בוצעו הליכי הביקורת/סקירה של ספרי החברה על-ידי רואי החשבון המבקרים של החברה. כמו-כן, הקביעה הסופית של סך ההכנסות (וההוצאות) של החברה (במאוחד) עשויה להיות שונה באופן מהותי מהאומדן האמור ועשויה להיות מושפעת, בין היתר, גם מהיבטים חשבונאיים ומיסויים שאינם ידועים במועד זה, שינויים בשער החליפין של מטבע זר לעומת השקל וכן פעולות, עונתיות בתחום הפעילות של החברה, השלכות עסקיות, תפעוליות רגולטוריות, בריאותיות ואחרות של נגיף הקורונה (COVID-19) ו/או המשך התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה, אופן הטיפול והכרה בהוצאות של חברות הקבוצה של החברה, וכן תוצאות, שיקולים והחלטות נוספות אשר תתקבלנה על ידי החברה בתקופה שעד לחתימה ופרסום של הדוחות הכספיים המאוחדים הרבעוניים לרבעון השלישי לשנת 2021 של החברה ו/או תשפענה על התוצאות הסופיות. בנוסף, אי השלמת הליכי הסקירה לדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2021 ו/או התממשות אילו מגורמי הסיכון החלים על החברה (כל אחד לחוד ו/או כמה יחדיו) כמפורט בסעיף 33 לדוח השנתי, עשויה אף היא להשפיע לרעה על ההערכות החברה, ולהביא לתוצאות השונות באופן מהותי מאומדן ההכנסות הצפוי.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il