חברת האשראי החוץ בנקאי, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון לשנת 2021 ולרבעון השני לשנת 2021 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוחברת האשראי החוץ בנקאי, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון לשנת 2021 ולרבעון השני לשנת 2021


עדי צים
החברה ממשיכה להציג תוצאות שיא
תיק לקוחות (לז"ק ולז"א) גדל והסתכם בכ- 888 מ' ₪, צמיחה של כ- 28% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
גידול של כ- 9% בהכנסות מימון בחציון הראשון לשנת 2021 לכ- 64 מ' ₪, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד; רווח נקי של כ- 33 מ' ₪.
הכנסות המימון ברבעון השני גדלו בכ- 8% לכ- 32 מ' ₪, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; הרווח הנקי זינק בכ- 17% והסתכם בכ- 16.4 מ' ₪, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.
ההון העצמי הסתכם בכ- 262 מ' ₪.
ביולי השנה הכריזה החברה על דיבידנד ביניים נוסף לשנת 2021 בהיקף כולל של כ- 10 מ' ₪ אשר ישולם ב- 23 באוגוסט 2021, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה של חלוקת לפחות 40% מהרווח הנקי בחישוב ובתשלום רבעוני. הדיבידנד האמור מצטרף לדיבידנדים בסך 16 מ' ₪ שחולקו עד כה בשנת 2021.

עדי צים, בעל השליטה באס.אר. אקורד: "מגמת הצמיחה בחברה נמשכה גם ברבעון הנוכחי עם גידול בכל הפרמטרים התפעוליים המשמעותיים: היקף התיק, ההכנסות והרווח הנקי. ברבעון הנוכחי ביצעה החברה הרחבה של סדרת אגרות החוב בהיקף של 60 מ' ₪, התקשרה עם תאגיד בנקאי נוסף להעמדת אשראי בהיקף של עד 100 מ' ₪ והרחיבה את הפעילות מול התאגידים הבנקאים המממנים שלה. כל אלו תמכו וימשיכו לתמוך בצמיחה בפעילות החברה."

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד בע"מ שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח גיל הוכבוים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון לשנת 2021 ולרבעון השני לשנת 2021.

החברה סיימה את החציון הראשון לשנת 2021 עם מצבת לקוחות, נטו של כ- 888.3 מ' ₪, המשקפת שיעור צמיחה שנתית בתיק האשראי של כ- 28.2%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

התחייבויות החברה לתקופת הדוח מורכבות בעיקר מאשראי מתאגידים בנקאיים בהיקף של כ- 445.2 מ' ₪, לעומת כ- 395.2 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד וכ- 312.3 מ' ₪ בתום שנת 2020, מאג"ח בהיקף של כ- 220.4 מ' ₪ לעומת כ- 189.6 מ' ₪ בתום שנת 2020, ומהלוואות בעלים של כ- 3.1 מ' ₪ לעומת כ- 95.9 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד וכ- 23.6 מ' ₪ בתום שנת 2020 - קיטון שנבע, בין היתר, עקב המרת הלוואת בעלים להון מניות בחברה בשנת 2020.

ההון העצמי של החברה הסתכם בכ- 261.6 מ' ₪, עליה של כ- 26.8% וכ- 7.1% לעומת כ- 206.2 מ' ₪ וכ- 244.4 מ' ₪ בתקופה מקבילה אשתקד ולתום שנת 2020, בהתאמה. הגידול בשנת 2021 נובע בעיקר מהרווח הנקי לתקופת הדוח של כ- 33 מ' ₪, בניכוי דיבידנד ששולם בהיקף של כ- 16 מ' ₪.

הכנסות המימון בחציון הראשון לשנת 2021 גדלו בכ- 9.4% לכ- 63.6 מ' ₪, לעומת כ- 58.2 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, זאת בעיקר לאור הגידול בהיקף פעילות החברה, כפועל יוצא, בין היתר, מהגדלת תיק הלקוחות של החברה, תוך הקפדה על טיוב תיק האשראי ובחינת איכות הלקוחות.

הוצאות המימון ועלות ההכנסות בחציון הראשון לשנת 2021 קטנו בכ- 11.5% לכ- 10.9 מ' ₪ לעומת כ- 12.4 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, למרות הגידול בהיקפי האשראי של החברה המיוחס לשיפור הסכמי המימון עם התאגידים הבנקאיים - הורדת שיעורי הריבית על הלוואות מתאגידים בנקאיים והפחתת היקפי הערבויות שנדרש בעל השליטה להעמיד לטובתם שהובילה לירידה בעמלות ערבות המשולמות לבעל השליטה. חלקן של הוצאות המימון ועלות ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2021 הסתכם בכ- 17.2% מהכנסות המימון, לעומת כ- 21.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

שיעור הכנסות המימון נטו מסך הכנסות המימון בחציון הראשון לשנת 2021 הסתכם לכ- 82.8% כ- 52.7 מ' ₪, לעומת כ- 78.7% כ- 45.8 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. העליה בשיעור כאמור מיוחסת, בעיקר, לגידול בהיקף הפעילות והירידה בעלויות המימון.

הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים, ההוצאה בגין הפסדי אשראי בחציון הראשון לשנת 2021 קטנו בכ- 81% לכ- 1.4 מ' ₪ לעומת כ- 7.2 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, זאת בעיקר כפועל יוצא מהפרשות גבוהות להפסדי אשראי שהוכרו בתקופה המקבילה אשתקד בשל שינויים בהערכות הנהלת החברה לגבי יכולת הגביה של חובותיהם של לקוחות, וזאת, בין היתר, בעקבות עליה בהערכת סיכוני האשראי עם תחילת התפשטות נגיף הקורונה. שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי בתקופת הדוח עומד על כ- 2.2% מהכנסות המימון, לעומת כ- 12.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

בהקשר זה, יצוין כי סך ההוצאה אשר החברה רושמת בגין הפסדי אשראי מושפעת במידה רבה מגובה הבטוחות שמחזיקה החברה להבטחת פירעון התחייבויות של לקוחות, כאשר בתקופות הדיווח האחרונות, החברה פועלת ביתר להגדלת היקף הבטוחות, ביחס לגובה האשראי, מלקוחות מהותיים, ובהתאם מקטינה את חשיפתה להפסדי אשראי.

הוצאות הנהלה וכלליות בחציון הראשון לשנת 2021 גדלו בכ- 28.1% והסתכמו בכ- 7.6 מ' ₪ לעומת כ- 6.0 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות מיוחס בעיקר לעליה בהוצאות שכר עקב גיוס עובדים ובהוצאות הייעוץ כפועל יוצא של הגידול בפעילות החברה. חלקן של הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לכ- 12.0% מהכנסות המימון, לעומת כ- 10.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה סיימה את החציון הראשון לשנת 2021 עם רווח נקי של כ- 33.0 מ' ₪ עליה של כ- 31.0%, בהשוואה לכ- 25.2 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

באפריל 2021 החברה חילקה דיבידנד סופי לשנת 2020 בהיקף של 8 מ' ₪, ובמאי 2021 חילקה דיבידנד ביניים לשנת 2021 בהיקף של 8 מ' ₪. עם פרסום הדוחות הכריזה החברה על דיבידנד ביניים נוסף לשנת 2021 בהיקף כולל של כ- 10 מ' ₪ אשר ישולם ב- 23 באוגוסט 2021, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה של חלוקת לפחות 40% מהרווח הנקי בחישוב ובתשלום רבעוני.

מר עדי צים, בעל השליטה בחברה, ממשיך לתמוך בחברה ביתר שאת באמצעות העמדת הלוואת בעלים, חיזוק ההון של החברה והמשך העמדת ערבויות אישיות לטובת התאגידים המממנים להבטחת התחייבויות החברה.


עיקרי תוצאות הרבעון השני של 2021:
הכנסות המימון ברבעון השני לשנת 2021 גדלו בכ- 8.3% לכ- 32.1 מ' ₪, לעומת כ- 29.7 מ' ₪ ברבעון המקביל אשתקד, זאת בעיקר לאור הגידול בהיקף פעילות החברה תוך בחינת איכות הלקוחות.

שיעור הוצאות המימון ועלות ההכנסות ברבעון השני לשנת 2021 הסתכם בכ- 18.8% מהכנסות המימון, לעומת כ- 19.9% ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון מיוחס בעיקר לירידה בשיעורי הריבית על הלוואות מתאגידים בנקאיים.

הכנסות המימון נטו ברבעון השני לשנת 2021 גדלו בכ- 9.9% לכ- 26.1 מ' ₪, לעומת 23.8 מ' ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול כאמור מיוחס, בעיקר, לגידול בהיקף הפעילות והירידה בעלויות המימון.

החברה סיימה את הרבעון השני לשנת 2021 עם רווח נקי של כ- 16.4 מ' ₪ עליה של כ- 16.8%, בהשוואה לכ- 14.1 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.


הבעת אמון בחברה בתחום האשראי - ועדות לאמינות הגבוהה של החברה
במאי 2021 דיווחה החברה על קבלת מסגרת אשראי מתאגיד בנקאי נוסף בהיקף של עד 100 מ' ₪, בריבית שנתית של פריים + 0.2%. בנוסף, השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח סדרה א' של החברה בדרך של הרחבת סדרה בהיקף כולל של כ- 60 מ' ₪ ע.נ., ובתמורה לסכום של כ- 60.6 מ' ₪.
באפריל 2021, AMI (לה מייעצת קרן אייפקס) מימשה אופציה לרכישת מניות נוספות (האופציה הראשונה מתוך שתיים) של החברה מעדי צים, בתמורה לסכום של כ – 33.2 מ' ₪. לאחר השלמת הרכישה תחזיק AMI כ- 14.5% מהון המניות של החברה.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il