חברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2020: - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אור ירוק לבניית 3,000 יחידות דיור במתחם האלף בראשון לציון‎

מערכת טלנירי | 5/1, 09:53
בקרוב אלפי בעלי קרקעות פרטיות יוכלו להתחיל ולממש את זכיותיהם במתחם

הותר לפרסום: עו"ד דורון לוי חשוד כי סייע לאחים דיין

מערכת טלנירי | 28/12, 09:14
להציג מצגי שווא ולהתחמק מתשלום מסים בסך של למעלה מ-180 מיליון אירוחברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2020:


אלרוב
ההפסד הנקי ברבעון הנוכחי הסתכם בכ-8.3 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של כ-10.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הושפע בעיקרו מירידה בפעילות המלונאית ברבעון הנוכחי עקב משבר הקורונה
אלרוב מדווחת על תוצאות הרבעון השלשי 2020

• דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעון הסתכמו בכ-91.6 מיליון ש"ח, לעומת כ- 89.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בין היתר מקבלת שכ"ד מנכס נוסף שנרכש באנגליה וכן משכ"ד מנכס בשוויץ שבנייתו הושלמה בתחילת תקופת הדוח.
• שכ"ד מפורטפוליו הנדל"ן של החברה בשוויץ הסתכם ברבעון השלישי בכ-56 מיליון ש"ח, גידול של כ-22% בהשוואה לכ-46 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד אשר נובע בעיקרו משכ"ד מנכס שבנייתו הושלמה בתחילת תקופת הדוח.
• בחודש יולי 2020 הוחזרו לפעילות מלונות קונסרבטוריום באמסטרדם ומלון ממילא בירושלים, בחודש אוגוסט 2020 הוחזר לפעילות מלון מצודת דוד בירושלים ובחודש ספטמבר הוחזרו לפעילות מלונות קפה רויאל בלונדון ומלון לוטסיה בפאריס. בחודש ספטמבר 2020 נסגרו שוב בתי המלון בארץ אשר נמצאים במצב סגירה גם בסמוך למועד החתימה על הדוח.
• ברבעון הנוכחי נרשם רווח של 1.4 מיליון ש"ח בגין התקופה בה המלונות היו פתוחים, מנגד נרשמו ברבעון הוצאות סגירה בסך של 12.4 מיליון ש"ח בגין התקופה בה המלונות היו סגורים.
• ההפסד הנקי ברבעון הנוכחי הסתכם בכ-8.3 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של כ-10.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הושפע בעיקרו מירידה בפעילות המלונאית ברבעון הנוכחי עקב משבר הקורונה. כמו כן, ברבעון המקביל אשתקד נרשמה עליית ערך בפעילות נדל"ן להשקעה בשוויץ.
• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ-82 מיליון ש"ח לעומת כ-73 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בין היתר ממכירת דירות ברבעון הנוכחי
• שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 30.09.2020 הסתכם בכ-8,660 מיליון ש"ח לעומת כ-8,074 מיליון ש"ח ב-31.12.2019. הגידול בנדל"ן להשקעה בסך של כ- 586 מיליון ש"ח נובע בעיקר מרכישת בניין משרדים נוסף באנגליה במהלך תקופת הדוח וכן מהתחזקות מטבעות הפרנק השוויצרי (בעיקר) והאירו ביחס לשקל שהביאו לעליה בערך השיקלי של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה באירופה. מנגד, רשמה החברה הפסד מירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה.

• שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך כולל נכסים בלתי מוחשיים (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 30.09.2020 הסתכם בכ-4,663 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,952 מיליון ש"ח ב-31.12.2019. הקיטון בערכו של הרכוש הקבוע בסך של כ- 289 מיליון ש"ח נובע בעיקר מירידה בשווי ההוגן של מלונות הקבוצה בסך של כ- 241 מיליון ש"ח, ראה גם סעיף 2.3.1.1 להלן, וכן מהחלשות הלירה סטרלינג ביחס לשקל שתרמה לירידה בערך השקלי של הרכוש הקבוע של הקבוצה באירופה. כמו כן נרשם קיטון מהוצאות הפחת לתקופה.


• ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכם בכ- 4,768 מיליון ש"ח לעומת כ-5,169 מיליון ש"ח בתום שנת 2019. הקיטון בהון העצמי בסך של כ- 401 מיליון ש"ח נובע בעיקר מהפסד לתקופת הדוח בסך של כ-247 מיליון ש"ח, משערוך שלילי של רכוש קבוע נטו ממס בסך של כ- 185 מיליון ש"ח ומרכישת מניות באוצר בסך של כ-40 מיליון ש"ח. מנגד, חל גידול מהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ בסך של כ-78 מיליון ש"ח.

• נכון ליום 30 בספטמבר 2020 שיעור ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) מסך המאזן מהווה כ- 34% (בהשוואה לכ-36% ליום 30.9.2019).


אירועים לאחר תאריך המאזן
שווי תיק ניירות ערך של הקבוצה נכון ליום 30.9.2020 וסמוך למועד הדוח מסתכם בסך של כ- 311 מיליון ש"ח וכ- 401 מיליון ש"ח, בהתאמה. לאחר תקופת הדוח על המצב הכספי ועד בסמוך למועד פרסום הדוח (בהתאם לשערים של תום יום המסחר של ה- 24 בנובמבר 2020), נבע לחברה רווח מניירות ערך בסך של כ- 90 מיליון ש"ח לפני מס.

• השפעת נגיף הקורונה על שווים של מלונות של החברה ליום 30.9.2020 המוצגים במסגרת הרכוש הקבוע:

תחזית החברה לעודף תפעולי עוד בטרם משבר הקורונה, עמדה על כ-200 מיליון ש"ח, אולם לאור השלכות המשבר וחוסר הוודאות לגבי משך האירוע, החברה לא מפרסמת עודף תפעולי חזוי לשנת 2020.
החברה פעלה לצמצום הוצאותיה והתאמתן לפעילותה בתקופה הנוכחית, בין היתר, על דרך של סגירה זמנית של פעילות של כלל בתי המלון של הקבוצה, בישראל ובאירופה ומסתייעת ככל הניתן בחבילות סיוע של הרשויות הרלבנטיות המקומיות בחו"ל , התייעלות וצמצום כח האדם בקבוצה.
בחודשים יולי ואוגוסט 2020 חזרו לפעילות זמנית המלונות ממילא ומצודת דוד בהתאמה. שני בתי המלון נסגרו בשנית בעקבות הנחיות ממשלת ישראל ביום 18 בספטמבר 2020.
במהלך חודש יולי 2020 הוחזר לפעילות מלון קונסרבטוריום שבאמסטרדם ובחודש ספטמבר 2020 נפתחו מלונות לוטסיה בפאריס וקפה רויאל בלונדון. נכון ליום 30 בספטמבר 2020 ובסמוך למועד החתימה על הדוח המלונות פתוחים.
החברה הכירה בתקופת הדוח בירידת ערך של כ-185 מיליון ש"ח (נטו, לאחר מס) במסגרת הרווח הכולל האחר בגין עדכון השווי ההוגן של מלונות הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2020:

מלונות בישראל - ברבעון הראשון לשנת 2020 נרשם שערוך שלילי בסך של כ-75 מיליון ש"ח (נטו, לאחר מס) במלונות בישראל. להערכתם של מעריכי השווי החיצוניים של החברה השפעת הנגיף הינה לטווח הקצר והערכה היא כי לא תהיה השפעה מהותית בטווח הארוך בשים לב כי ההתאוששות של ענף התיירות לא תהיה מיידית.

מלונות באירופה - ברבעון הראשון לשנת 2020 נרשם שערוך שלילי בסך של כ-111 מיליון ש"ח (נטו, לאחר מס) במלונות באירופה. מלונות הקבוצה באירופה נחשבים כנכסי יוקרה ייחודיים (Trophy Assets), בהתאם, מעריכי השווי החיצוניים בדעה כי לעת הזו משבר הקורונה אינו פוגע בשווי לטווח הארוך וכן בביקושים של רוכשים פוטנציאליים

יצוין כי לצורך בחינת עדכון השווי ליום 30 בספטמבר 2020 של מלונות הקבוצה לא נצפו ראיות בשווקים אשר יש בהן להשפיע מהותית על הנחות העבודה העיקריות שנלקחו לצורך עדכון השווי ליום 30 ביוני 2020.

• השפעת נגיף הקורונה על שווים של נדל"ן להשקעה של החברה ליום 30.9.2020:

להערכת החברה ומעריכי השווי החיצוניים אין שינוי מהותי בשווים של נכסי הנדל"ן המניב ביחס להערכות השווי שבוצעו לסוף שנת 2019, למעט הפחתה בשווי ההוגן בסך של כ-16.5 מיליון ש"ח של האזור המסחרי ממילא בירושלים ובשווי ההוגן של שני נכסים מניבים בלונדון בסך של כ-14.6 מיליון ש"ח. בנוסף, בהתאם להערכות השווי של נכסי הנדל"ן המניב בשוויץ הכירה החברה בתקופת הדוח בשערוך שלילי בסך של כ-11.3 מיליון ש"ח לאור עדכון שווי שוק של תשלומי שכירות החזויים למ"ר (עיקר ההפחתה נרשמה ברבעון השני 2020).
למעט המפורט לעיל, להערכת החברה ומעריכי השווי החיצוניים אין שינוי מהותי בשווים של נכסי הנדל"ן המניב ביחס להערכות השווי שבוצעו לסוף שנת 2019, ובכלל זה אין שינוי מהותי בשיעורי ההיוון ותחזית תזרימי המזומנים העתידית. במהלך תקופת הדוח וסמוך למועד פרסום הדוח, הסכמי השכירות המשיכו להתקיים כסדרם, ולא היו שוכרים אשר ביקשו לבטל או לסיים את תקופת השכירות מוקדם מהצפוי. כמו כן לחברה אין תלות בשוכר מהותי. במספר מקרים אפשרה החברה, לבקשת השוכרים, פריסת תשלומים בסכומים שאינם מהותיים.

לאור אי הוודאות לגבי עם המשך התפשטות נגיף הקורונה ומידת עוצמתו, החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות בשווקי התיירות והמלונאות בתקופות הבאות ותבחן את הגורמים הרלבנטיים בעת בחינת השווי ההוגן של נכסיה במועדי הדיווח הבאים.טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: יגאל אלון 94, תל-אביב  |  073-250-5855  |  info@talniri.co.il