ביג מרכזי קניות מסכמת את הרבעון השלישי של 2020 - טלנירי


TLV  |  LDN  |  NY
 
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה תחרות המשקיעים מסחר בבורסה

העמלות שלנו

העמלות שלנו

חדשות

אורביט קבלה הזמנה ראשונה מלוקהיד מרטין בסך של כ-6 מיליון דולר בהמשך להסכם המסגרת שנחתם עמה באוגוסט 2020

מערכת טלנירי | 11/10, 10:09
הסכם מסגרת זה הינו בהיקף צפוי של כ-46 מיליון דולר לפיתוח וייצור הדור הבא של מערכות ניהול קשר ושמע תלת-מימד למטוסי F-16

ביולייט מדווחת על הסכם השקעה והסכם ייצור בחברה הבת דיאגנוסטיר

מערכת טלנירי | 18/10, 09:50
דיאגנוסטיר מגייסת כ- 4 מליון דולר לפי שווי של מעל 18 מליון דולר דיאגנוסטיר ואלכם מדיקל חתמו גם על הסכם ייצור מסחרי, על פיו אלכם מדיקל מתחייבת לייצור מסחרי כלל עולמיביג מרכזי קניות מסכמת את הרבעון השלישי של 2020


הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2020 הסתכם בכ-93.8 מיליון שקל
ה-NOI ברבעון השלישי 2020 הסתכם בכ-140 מיליון שקל;

ה-FFO ברבעון הסתכם בכ-88.3 מיליון שקל

במהלך השבוע הנוכחי שבו לפעילות המרכזים הפתוחים של ביג,
תוך תנועת קונים גדולה

דירקטוריון החברה קיבל החלטה אסטרטגית למימוש כלל הפעילות
של החברה בארה"ב והתמקדות בישראל וסרביה

החברה קיבלה השבוע היתר בניה לפרויקט 'ביג פאשן גלילות'

אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג: "אנו מפרסמים היום תוצאות חיוביות לרבעון השלישי, וזאת על אף השפעות הסגר השני של משבר הקורונה על ביצועי החברה.
בדומה לסגר הראשון, גם הפעם החברה הייתה הראשונה להודיע כי לא תפעל לגבות שכ"ד ודמ"נ בגין המחצית השניה של חודש ספטמבר ולכל חודש אוקטובר, פרט לחנויות חיוניות שפעלו כרגיל.
בימים אלה שבו לפעילות המרכזים הפתוחים ואנו עדים לתנועה ערה של קונים, בדומה למגמה שאפיינה את הפעילות לאחר סיום הסגר הראשון. אנו מעריכים כי המגמה של העדפת מרכזי קניות פתוחים, כפי שבאה לידי ביטוי ערב משבר הקורונה, תלך ותתחזק לאחר המשבר והחברה עתידה ליהנות מהתעצמות מגמה זו.
כחלק מאסטרטגיה ארוכת הטווח, דירקטוריון החברה קיבל החלטה על מימוש כלל פעילות החברה בארה"ב, עם התאוששות השוק האמריקאי ממשבר הקורונה. סך ההון העצמי של החברה בארה"ב עומד על כ-300 מיליון דולר ובכוונת החברה להשקיע את הכספיים שינבעו ממימוש הפעילות, ביתר השווקים הגיאוגרפיים בהם פועלת כיום החברה.
כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה, בימים אלה אנו ממשיכים לקדם במלוא המרץ את הפרויקטים בייזום הן בארץ והן בסרביה אשר גולת הכותרת שלהם הנה הפרויקט בגלילות אשר קיבל היתר בניה כולל בתחילת השבוע. הפרויקטים כאמור צפויים להתחיל להניב הכנסות בטווח הזמן הקצר והבינוני ולהגדיל משמעותית את ההכנסות והרווחיות של החברה.
בד בבד, פעלה החברה החל מפרוץ המשבר במהלך מרץ, לביצוע מספר מהלכים פיננסים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל אשר חיזקו בצורה מהותית את נזילות החברה ואיתנותה הפיננסית ומאפשרים לחברה לממש את תכניותיה העסקיות".


חברת "ביג מרכזי קניות" פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2020. להלן עיקרי התוצאות באיחוד אפקטיבי כפי שפורסמו במצגת החברה:

עיקרי התוצאות לרבעון השלישי 2020

  7-9/2020 7-9/2019
מיליוני ש"ח
הכנסות 191.9 207.9
NOI 140 153
FFO ריאלי 88.3 93.8

⦁ ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-191.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-207.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מזיכויים שנתנה החברה לשוכריה בישראל בגין המחצית השניה של חודש ספטמבר בהם המרכזים היו סגורים בעקבות מגפת הקורונה, הנחה בשיעור של 25% בשכ"ד ודחייה של 25% נוספים בקניונים הסגורים בישראל וכן ממכירת 3 נכסים בארה"ב.

⦁ ה-NOI ברבעון הסתכם בכ-140 מיליון שקל, בהשוואה לכ-153 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-NOI נובעת מהקלות כאמור שנתנה החברה לשוכריה בעיקר בישראל.

⦁ ה-FFO הריאלי ברבעון הסתכם לכ-88.3 מיליון שקל לעומת כ-93.8 מיליון שקל.

⦁ החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2020 עם רווח נקי בסך כ-93.8 מיליון שקל, לעומת סך כ-118.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.


עיקרי התוצאות לתשעת החודשים לשנת 2020

  1-9/2020 1-9/2019
מיליוני ש"ח
הכנסות 526.8 621.9
NOI 385.1 459.7
FFO ריאלי 229.6 272.5

⦁ ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2020 הסתכמו בכ-526.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-621.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע בעיקר מזיכויים והקלות שנתנה החברה לשוכריה בישראל ובסרביה כתוצאה מהשפעת הקורונה, וכן ממכירת 3 נכסים בארה"ב.

⦁ ה-NOI בתקופה הסתכם בכ-385.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-459.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-NOI מנכסים זהים בישראל ירד בכ-21.9% וה-NOI מנכסים זהים בארה"ב ירד בכ-3.6% בלבדלעומת התקופה המקבילה אשתקד וזאת למרות משבר הקרונה.

⦁ ה-FFO הריאלי בתקופה הסתכם לכ-229.6 מיליון שקל לעומת כ-272.5 מיליון שקל.

⦁ החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2020 עם הפסד בסך כ-63.4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-305.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בתקופה נובע בעיקר משיערוך שלילי של הנכסים בסכום של כ-311 מיליון שקל לצד ירידה בהכנסות והפסד מהשקעה באפי נכסים (שגם מרביתו נבע משיערוך שלילי) לאור משבר הקורונה. עיקר הירידה בשווי הנכסים מקורה בהעלאת שיעור ההיוון בחלק מנכסי החברה בארה"ב והפחתת שווי הנכסים בישראל ובסרביה בגובה ההקלות שהחברה צפויה להעניק לשוכריה לאחר תאריך המאזן.

⦁ שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על 100% בקירוב, בסרביה על כ-98% ובארה"ב על כ-91%. נכון למועד פרסום הדוחות עלה שיעור התפוסה בארה"ב ל-92%.

⦁ הפדיונות במרכזי ביג בישראל רשמו בתשעת החודשים הראשונים של 2020 ירידה של 8% בלבד אל מול התקופה המקבילה אשתקד, וזאת כאשר במהלך התקופה ב-2020 בזמן הסגר הראשון בשל ארוע הקורונה מרכזי המסחר הפתוחים של ביג היו סגורים חלקית מה-15 במרץ ובאופן מלא מסוף מרץ ועד ה-28 באפריל והמרכזים הסגורים (קניונים) היו סגורים מה-15 במרץ ועד ה-7 במאי. בנוסף בזמן הסגר השני נסגרו כלל המרכזים של החברה החל מיום 17 בספטמבר. הירידה המתונה יחסית אל מול התקופה המקבילה, למרות פרקי הזמן הממושכים בהם המרכזים היו סגורים ב-2020, נבעה מהתאוששות משמעותית בהיקף הפדיונות מרגע פתיחת המרכזים מחדש לאחר הסגר הראשון . ברבעון השלישי של שנת 2020 בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד הפדיונות עלו בשיעור של 0.4% על אף העבודה שהמרכזים היו סגורים במחצית השנייה של חודש ספטמבר.


עיקרי מאזן החברה (חלק ביג אפקטיבי) נכון ל-30.9.2020:

⦁ סך המאזן מסתכם בכ-13.2 מיליארד שקל.

⦁ סעיפי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח (חלקה האפקטיבי של החברה) הסתכמו בכ-10.3 מיליארד שקל. מתוך האמור כ-6.5 מיליארד שקל (כ-63% מסה"כ) נכסים בישראל, כ-2.8 מיליארד שקל (כ-27% מסה"כ) בארה"ב והיתרה בסרביה.

⦁ ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-4.02 מיליארד שקל והיווה כ-30.5% מסך המאזן, לעומת כ-4.05 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.

⦁ החברה שומרת על נזילות וגמישות פיננסית גבוהה: נכון לסוף הרבעון השלישי של שנת 2020 לחברה יתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-830 מיליון שקל, כאשר נכון למועד פרסום הדוח לחברה נכסים בלתי משועבדים בהיקף של כ-1.36 מיליארד שקל ואחזקה במניות סחירות של אפי נכסים שאינן משועבדות בשווי כולל של כ-357 מיליון שקל (כ-10.2%). כמו כן, במהלך חודש מאי חתמה החברה עם גוף מוסדי ומוסד פיננסי על מסגרות אשראי בהיקף כולל של 950 מיליון שקל לתקופה של שנתיים, כאשר נכון למועד הדו"ח החברה ניצלה כ-289 מיליון שקל בלבד מתוך סכום זה.

אירועים אחרונים:

⦁ בנובמבר 2020 התקבלה החלטה אסטרטגית בדירקטוריון החברה למימוש כלל הפעילות של החברה בארה"ב עם התאוששות השוק האמריקאי ממשבר הקורונה. בכוונת החברה להפנות את המקורות הכספיים שינבעו ממימוש הפעילות בארה"ב להרחבת הפעילות ביתר השווקים הגיאוגרפים בהם פועלת החברה כיום.
⦁ בנובמבר 2020 התקבל היתר בניה לפרויקט "ביג פאשן גלילות" המאפשר בניית שטחי מסחר מסוג Life Style בשתי קומות ושני מגדלי משרדים בהיקף של כ- 105 אלף מ"ר, וכן שטחי תפעול, אחסנה וחניונים תת קרקעיים, בהיקף של כ- 180 אלף מ"ר. היתר הבניה שהתקבל כעת הינו בהמשך לדיווח החברה מינואר 2020 בדבר קבלת היתר לדיפון וחפירה של הפרויקט.
⦁ בספטמבר 2020 השלימה החברה הנפקה של שתי סדרות אגרות חוב – סדרה טז' וסדרה יז' בהיקף של כ-416 מיליון שקל ע.נ. חברת דירוג האשראי S&P מעלות קבעה דירוג של 'ilAA' לשתי הסדרות המובטחות בשעבודים.
⦁ ביולי 2020 השלימה החברה הנפקת כ-220 מיליון שקל באמצעות הרחבת אג"ח מסדרה טו'. חברת מידרוג אישרה דרוג il.Aa3 עם אופק דירוג יציב לסדרת אג"ח טו'.
⦁ במאי 2020 אשררה חברת דירוג האשראי 'מעלות S&P' את דירוג האשראי של חברת ביג 'ILAA-' עם תחזית דירוג יציבה. כמו כן, קבעה חברת S&P מעלות דירוג 'ILAA' לסדרות אגרות החוב המובטחות בנכסי נדל"ן של החברה ודירוג 'ILAA-' לסדרות אגרות החוב שאינן מובטחות בנכסי נדל"ן.


טלנירי מציעה לך את מגוון השירותים תחת קורת גג אחת!

פתיחת חשבון למסחר בארץ ובארה"ב, שירותי איתותים לישראל, ארה"ב והמעו"ף, שירות החזרי מס, תוכנת ניתוח טכני ועוד... השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם

שם מלא*: טלפון*: דוא"ל:


RSS
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il